Doctor Javad Shahraki

Doctor Javad Shahraki

Doctor Javad Shahraki

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی کارآیی و اندازه ی بهینه ی نهاده ها در تولید برنج؛مطالعه ی موردی: شالی کاران بخش کامفیروز استان فارس (Download Paper) Agricultural Economics Volume: 6, Issue: 3
2 پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب آشامیدنی شبکه توزیع شهر زابل در سال 92 (Download Paper) Hozan Journal Volume: 1, Issue: 1
3 پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام (Download Paper) Journal of Islamic Economic Studies Volume: 3, Issue: 6
4 کاربرد تجزیه و تحلیل دوگانه دو بعدی ارزشگذاری مشروط جهت بررسی امکان استفاده از انرژیهای نو در تولید انرژی برق ایران (Download Paper) Iranian Energy Economics Research Volume: 6, Issue: 22
Conference Papers
row paper title conference name
1 آزمون فرضیه ی مک کینون در ایران (طی سال های 1389-1338) (Download Paper) The First International Conference on Econometrics
2 اثرات خشکسالی هیرمند بر امنیت مرزی جنوب شرق کشور (Download Paper) 9th Congress of Iranian geopolitics & Planning the border areas of Iran
3 ارزیابی اثربحران مالی و نسبت P/E برعایدی متراکم سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Regional Seminar on Accounting in the Age of Information Technology
4 ارزیابی تأثیر هدفمندی یارانه انرژی بر تجزیه شدت انرژی در صنعت سیمان مطالعه مورد سیمان بجنورد (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
5 ارزیابی سرمایه گذاری داخلی و خارجی مناطق آزاد ایران در برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای اقتصاد مقاومتی (Download Paper) National Conference on Eastern Development Strategies
6 استفاده از شاخص های RCSA و RCA در تعیین مزیت نسبی و بازارهای هدف صادرات خرمای ایران (Download Paper) Scientific Conference and Festival of Iranian Dates
7 بحران آب و راهبرد آب مجازی (Download Paper) 3rd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
8 برآورد تابع تقاضای آب خانگی شهر شهرکرد (Download Paper) The first National Conference on the Place of Management and Accounting in the Modern World of Business, Economy and Culture
9 بررسی اثر تکانه های بهره وری بخش صنعت ایران بر سرمایه گذاری و اشتغال در بخش اقتصاد نفت و گاز ایران (Download Paper) 3rd Annual Management Conference and Business Economics
10 بررسی اثر هذفمنذ کردن یارانه ها بر بهره وری باغات پسته شهرستان رفسنجان (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
11 بررسی اثرات اقتصادی یارانه آب بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
12 بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در استان سیستان و بلوچستان با روش تحلیل وقوع منفعت (Download Paper) National Conference on Eastern Development Strategies
13 بررسی کارایی زیست محیطی محصول گندم در شهرستان چناران (Download Paper) 1st International Conference on Environmental Engineering
14 بررسی کارایی نسبی مصرف آب خرما (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
15 بررسی مکانهای مستعددارای سفره آب زیرزمینی با کیفیت شرب با استفاده ازgIS درآبخوان کارستی منطقه بیرگ سراوان (Download Paper) 8th Students Mining Engineering Conference
16 بررسی میزان حذف فنل با استفاده از خاکستر برگ درخت موز در محیط آبی (Download Paper) 2nd National Conference on Water,Human,Earth
17 بررسی نقش مطالعات اجتماعی در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی با تاکید بر نقش آموزش و پرورش درتربیت شهروند مطلوب (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches to Education and Research
18 بررسی نگرش بهرهبرداران نسبت به اثرات اجتماعی و اقتصادی فعالیتهای آبخیزداری: مطالعه موردی حوزهی آبخیز کلستان شیراز (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
19 بررسی نوسانات حاصل از تاثیر پرتوهای کیهانی و بادهای خورشیدی و عملکرد متقابل سپر مغناطیسی زمین و تاثیرات آن برروی لایه اوزون و گرمایش زمین (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences
20 تأثیر کارایی فنی بر اقتصادی کردن رفتار بهره برداران برنج با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی، مطالعه موردی در شهرستان مرودشت استان فارس (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
21 تأثیر هدفمند سازی یارانه ها روی کارآیی آب در بخش کشاورزی (مطالعه ی موردی گلخانه های منطقه خاش) (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
22 تأثیرات واردات نهاده های واسطه و کالاهای نهایی بر آب مجازی با تأکید بر بخش کشاورزی در استان کرمان (Download Paper) First National Conference on Environmental Assessment and Management Planning in Iran
23 تجزیه و تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی سوم مقطع ابتدایی بر اساس فرمول ویلیام رومی (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches to Education and Research
24 تحلیل آب چشمه های کارستی از نظر قابلیت شرب با استفاده از GIS در منطقه بیرک سراوان (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences
25 تحلیل اقتصادی تکنولوژی تولید خیار با استفاده از داده های مقطعی مطالعه موردی: گلخانه های خیار شهرستان خاش (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
26 تحلیل اقتصادی تکنولوژی تولید خیار با استفاده از داده های مقطعی مطالعه موردی: گلخانه های خیار شهرستان خاش (Download Paper) 3rd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
27 تحلیل و بررسی وضعیت سلامت در توسعه روستایی ایران (Download Paper) 1ST International Conference on Rural Development, and future experiences in local development
28 تخصیص اقتصادی منابع آب منطقه سیستان با استفاده ازمدلهای بهینه یابی پویا و نقش آن درتوسعه پایدارکشاورزی (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
29 تعیین ارزش اقتصادی و تخصیص بهینه آب کشاورزی مطالعه موردی سد پیشین شهرستان سرباز (Download Paper) National Conference on optimal utilization of water resources
30 تعیین پتانسیل خورندگی یا رسوبگذاری آب آشامیدنی شبکه های توزیع شهر زاتل با استفاده از اندیسهای خوردگی (Download Paper) 2nd National Conference on Environment, Sustainable Environment  and Health
31 توسعه پایدار در صنعت پرورش میگو: کاربرد مدل غیرفراسنجشی تحلیل پوششی جمع پذیرAdditive Model) (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
32 توسعه کشاورزی، راهبردی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 3rd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
33 چینه نگاری سکانسی سازند چیلی در ناحیه کلمرد برش سنگ واریز (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences
34 دیدگاه زارعین نسبت به عوامل تاثیر گذار کیفی برمدیریت آب کشاورزی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
35 رابطه توسعه روستایی با توسعه کشاورزی از طریق پایدارسازی درآمدهای کشاورزی (Download Paper) 1ST International Conference on Rural Development, and future experiences in local development
36 شبیه سازی اثر متغیر افزایش جمعیت مشترکان ، بر میزان برق مصرفی و تاثیر آن بر توسعه ی اقتصاد انرژی ایران (Download Paper) 1st International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation
37 شناسایی بخش های کلیدی اشتغال زای استان سیستان و بلوچستان با استفاده از جدول داده – ستانده با تأکید بر بخش کشاورزی (Download Paper) 1ST International Conference on Rural Development, and future experiences in local development
38 گردشگری روستایی و توسعه پایدارباتاکید برتوسعه کشاورزی (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
39 لرزه خیزی و تحلیل خطر زلزله سد گلوگاه شورو استان سیستان و بلوچستان (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences
40 محیط رسوبی نهشته های پرمین زیرین سازند خان ناحیه کلمرد برش گدار گچال (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences
41 مدل بهینه سازی سطوح آبیاری وپتاسیم برعملکرد سورگوم علوفه ای با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی بازه ای چند مرحله ای در شرایط عدم قطعیت (Download Paper) 1st annual conference of Iranian Agricultural Research
42 مدیریت استراتژیک درامدها و پرداختهای دولت در جهت بهبود وضعیت کسری بودجه (Download Paper) 05th International Conference on Strategic Management
43 مدیریت منابع آب و ارزشگذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی (Download Paper) 3rd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
44 نقش ایجاد انگیزه، استعدادیابی ویاددهی مهارت های زندگی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان وتربیت نیروی کارآمد در نظام آموزشی (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches to Education and Research
45 هیدروپلیتیک و ژیواکونومیک رودخانه فرامرزی هیرمند در مناسبات ایران و افغانستان (Download Paper) 9th Congress of Iranian geopolitics & Planning the border areas of Iran
46 هیدروژئولوژی و تغذیه مصنوعی دشت لادیز استان سیستان و بلوچستان (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences