Doctor Nemat Hasani

Doctor Nemat Hasani

Doctor Nemat Hasani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Nemat Hasani in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardDisaster Prevention and Management Knowledge (quarterly)

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اهمیت تحلیل روند دبی های پیک سالانه د ر سامانه های هشدار سیل (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 7, Issue: 1
2 Comparing the Accessibility of Rescue Centers in the Districts of Tehran Municipality after Catastrophic Earthquakes (Download Paper) International Journal of Transportation Engineering Volume: 6, Issue: 3
3 بررسی آسیب پذیری لرزه ای شبکه آبرسانی منطقه 11 تهران جهت مقاوم سازی (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 5, Issue: 4
4 بررسی تغییرات آبهای زیرزمینی تحت تأثیر تغییر میدان های الکترومغناطیس زمین با رویکرد پیش بینی وقوع زلزله (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 9, Issue: 3
5 تعیین معیارهای موثر د ر جانمایی مخازن اضطراری آبرسانی و محاسبه ضریب وزنی اهمیت آنها به روش AHP (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 6, Issue: 3
6 رابطه ی پیش بینی حرکت زمین رابطه ی کاهندگی برای شتاب طیفی زلزله های ایران (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 31, Issue: 2
7 کاربرد آینده پژوهی در مدیریت ریسک زلزله با تقسیم دوره بازگشت به انواع آینده (مطالعه موردی :زلزله شهر ری) (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 6, Issue: 1
8 مدل های آتش سوزی با رویکرد ایمنی در نیروگاه های هسته ای (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 5, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 Appropriate Pattern In Evaluating Disaster Exposed Systems by Using Modified Balance Theory (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
2 آسیب شناسی و پیشنهاد روش ساده تعیین آسیب پذیری پیاده روها در تخلیه اضطراری (با تاکید بر زلزله) (Download Paper) 8th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
3 ارائه روش پیشنهادی برای طراحی مخازن فروسیمانی (Download Paper) 1st International Conference in Non osmosis concretes - Water storage Tank
4 ارزیابی رکوردهای نزدیک گسل و شناسایی انواع پالس های موجود در آن (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
5 ارزیابی نقش ملاحظات معماری بر عملکرد لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
6 ارزیابی و تحلیل لرزه‌ای پست‌های فوق توزیع شبکه برق (Download Paper) National Conference on Disaster Management & HSE
7 Solutions for sloshing phenomenon in liquid-storage tank with Floating roof under earthquake excitation (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
8 بتن ژئوپلیمری و کاربردهای آن (Download Paper) 1st International Conference in Non osmosis concretes - Water storage Tank
9 بررسی اندرکنش سیال- سازه در تحلیل لرزه ای مخازن آب (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
10 بررسی انسداد شبکه معابر اضطراری ناشی از فروریزش ساختمان در اثر زلزله ( مطالعه موردی محدوده طرح ترافیک تهران) (Download Paper) 8th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
11 بررسی تاثیر استفاده از شیره خرما و سبوش برنج در خواص فیسیکوشیمیایی کیکروغنی (Download Paper) 3rd international conference on new findings of science and technology
12 بررسی تاثیر جانمایی مصالح هوشمند در طبقات مختلف بر رفتار لرزه ای سازه های بتنی تحت زلزله اصلی و پس لرزه های متوالی (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
13 بررسی تاثیر زلزله های پالس گونه بررفتار دینامیکی خاکها (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
14 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر ضایعات کمی و کیفی چغندرقند مصرفی در کارخانه قند (Download Paper) 2nd National Conference on Science and New Technologies of Iran
15 بررسی تغییرات آبهای زیرزمینی تحت تأثیر میدانهای الکترومغناطیسی زمین بارویکرد پیشبینی وقوع زلزله (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
16 بررسی ضوابط بارگذاری لرزه ای مخازن فولادی در آیین نامه ژاپن و بومی سازی پارامترهای مربوطه (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
17 بررسی علل تغییر در خواص فیزیکی و شیمیایی آب های زیرزمینی تحت تأثیر میدان های الکترومغناطیس زمین با رویکردپیش بینی وقوع زلزله (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
18 بررسی عوامل موثر بر بهبود مدیریت تابآوری سازمانها در زمان بحران (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
19 بررسی عوامل موثردرتعیین ابعاد مش بندی درریزپهنه بندی آسیب پذیری خطوط لوله مدفون (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
20 بررسی مولفه های مؤثر بر تابآوری سازمانی در زمان بحران (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
21 بررسی نیم قرن فعالیت بهره برداری از سدهای بزرگ ایران، کاستی‌ها و ضرورت‌ها (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
22 بهسازی لرزهای مدارس و مقایسه روشهای بکار رفته با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش آور (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
23 پایش سلامتی سازه سدهای بتن غلتکی بااستفاده ازحسگرهای هوشمند (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
24 تعیین ماکزیمم کرنش لولههای فولادی پیوسته مدفون تحت اثرات انتشار امواج بر حسب معیارهای انرژی شدت طیفی، شدت آریاس و پارامتر بی بعد پیشنهادی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
25 چارچوب مفهومی ارزیابی تاب آوری شبکه توزیع آب شهری (Download Paper) 1st international congress on interdisciplinary science research in urban planning and architecture
26 راهکارهای مدیریت اضطرار در شرایط حریق در مترو با رویکرد تخلیه اضطراری بهینه (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
27 روش برآورد منحنی های خسارت ناشی از زلزله برای شهرهای بزرگ با استفاده از متودولوژی نرم افزار HAZUS (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
28 روش دهانه مجاز (Allowable Span) در طراحی لرزه ای لوله کشی گاز (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
29 شناسایی چالش های موجود در عملکرد مدیریت بحران شرکت توزیع نیروی برق بر اساس مدل تیری و میتراف مطالعه موردی شرکت های توزیع نیروی برق مازندران ،غرب مازندران،جنوب کرمان و آذربایجان شرقی (Download Paper) 2nd National Conference on Disaster Management & HSE
30 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر تاب آوری شبکه بانکی و بررسی نحوه تاثیر آن ها در حوزه فروش (Download Paper) 2nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
31 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر تاب آوری شبکه بانکی و بررسی نحوه تاثیر آنها در حوزه فروش (Download Paper) 6th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
32 طرح بهینه آلیاژ حافظه دار شکلی SMA در سازه های بتنی (Download Paper) International conference on new research in science and engineering
33 کاربرد نانوتکنولوژی برای کنترل آلودگی هوای ناشی از تخریب سازه های بتن مسلح دارای طبقه نرم تحت زلزله (Download Paper) The Iranian National Conference on Environment and Energy
34 کهولت در سدهای ایران چالشهای ایمنی و پایداری آنها (Download Paper) 02nd International Conference on HSE
35 گامی موثر در تحقق اهداف زیست محیطی طرحهای عمرانی HSE Plan (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
36 مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های عمرانی و تاثیر آن در توسعه پایدار شهری (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
37 مدیریت بحران آب در کشورهای در حال توسعه (Download Paper) 8th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
38 مطالعه چگونگی اعمال اثر مرز لایزمر بر ماکزیمم کرنش خطوط لوله های فولادی پیوسته مدفون بر حسب معیارهای انرژی و پارامتر بی بعد پیشنهادی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
39 مطالعه رفتارهای پیشگیرانه و کنترل زمین لغزش جهت کاهش خسارات خطوط لوله مدفون (Download Paper) National Conference on Disaster Management & HSE
40 مطالعه زمین لرزه های القایی و ارایه راهکارهایی به منظور پیش بینی آنها (Download Paper) 2nd National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture
41 مقاوم سازی دیوارهای بتنی با ورقهای FRP دربرابر بارانفجار (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
42 مقاوم سازی لرزه ای سازه ای بتن مسلح بااستفاده ازمهاربند ACM (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
43 مقایسه دسترسی نسبی به مراکز آتش نشانی واقع در محلات محدوده طرح ترافیک شهر تهران بر اساس تلفات سناریوی زلزله مدل گسل ری (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
44 نقش ارتقاء ارتباطات مردمی و مشارکت عمومی در کاهش اثرات زلزله بر سامانه برق رسانی شهر تهران، مطالعه موردی منطقه سعادت آباد تهران (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
45 نکات آیین نامه ای پیرامون طبقه نرم (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin