Doctor Mahdi Zare

Doctor Mahdi Zare

Doctor Mahdi Zare

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mahdi Zare in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefDisaster Prevention and Management Knowledge (quarterly)

Scientific positions of MR. Doctor Mahdi Zare in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابى ریسک زمین لرزه در شمال غرب تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبى AHP؛ مطالعه موردى منطقه 22 (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 8, Issue: 4
2 بررسی اثر باکتریسیدال و باکتریو استاتیک عصاره هیدروالکلی گیاه نعناع و نمک سدیم کلراید بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 22, Issue: 4
3 تبیین ماهیت وضرورت درک عامه ازعلم (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 14, Issue: 56
4 خوشه بندی کاتالوگ لرزه یی و مدل سازی پس لرزه ها با استفاده از مدل ETAS (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 34, Issue: 4
5 مسیولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق پیوند اعضا در حقوق ایران (Download Paper) JOURNAL LAW RESEARCH OF GHANONYAR Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرهیومیک اسیدوورمی کمپوست برعملکردواجزای عملکرد ماش (Download Paper) 1st national conference on agricultural research, extension and promotion, Natural Resources and the Environment
2 ارایه طرحی جهت بهینه سازی گیت منطقی NOT در منطق 3 سطحی با استفاده ترانزیستور های CNTFET (Download Paper) International Conference on Interdisciplinary Studies in Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering in Iran and the Islamic World
3 ارایه مداری جدید به منظور کاهش نویز سوییچینگ همزمان (Download Paper) 4th National Conference on Information Technology, Computer and Telecommunications
4 ارتباط بین شدت زمین لرزه و زمین لغزه ها، با نگرشی بر منشاء لرزه زمین ساختی زمین لغزه های بزرگ ایران (Download Paper) 01st Seminar on Landslide and Their Hazard Reduction in Iran
5 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای متعارف شهر زنجان (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
6 ارزیابی ایمنی تهران در برابر آتش سوزی پس از زلزله (Download Paper) 3rd National Conference on Fire and Urban Safety
7 ارزیابی ریسک مخاطرات طبیعی در ایران با تاکید بر نظام سلامت (Download Paper) 8th International Congress on Health in Emergencies and Disaster
8 ارزیابی زیست محیطی اثرات کودهای آلی و حیوانی بر مزارع پسته جنوب مهریز (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Engineering, Focusing on Sustainable Development
9 ارزیابی عملکرد مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با استفاده از مدل TQSM در اسکله شهید باهنر بندرعباس (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
10 ارزیابی لرزه خیزی ایران یک سال پس از زلزله 1396/08/21 با مرور دستاوردهای مطالعات زلزله ازگله (Download Paper) Eleventh National Geological Survey of Payame Noor University
11 ارزیابی مدیریت کاهش ریسک زلزله در ایران بر اساس چهارچوب عملیاتی هیوگو ٢٠١۵- ٢٠٠۵ (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
12 امنیت اقتصادی، اهمیت و جایگاه آن در ایران (Download Paper) National Conference on Knowledge Based Organizations Opportunities and Challenges and its Role in the Development of the Country
13 انفجار و ارتباط آن با ایمنی زیست محیطی و توسعه پایدار (Download Paper) 3nd National Fuel, Energy and Environment National Congress
14 ایمنسازی، و راهکارهای کاهش آسیب پذیری راهها و شبکه معابر شهری (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
15 Investigating heavy metal pollution (Pb, Cd, Ar) in sour orange juice at streets of Shiraz (Download Paper) 4th International Conference on Science and Engineering
16 بازنگری در ارزیابی Mmax و توان لرزائی گسل ها براساس زمین لغزش های بزرگ قدیمی در البرز مرکزی (دره نور) (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
17 برآورد بیشینه توان لرزه زای گسل های بنیادی در پهنه استان سیستان و بلوچستان (Download Paper) 04th Symposium of Geological Society of Iran
18 برآورد سریع انتگرالهای چرخشی به کمک الگوریتم بازگشتی در مدلسازی انتشار دینامیکی ترکِ مودِ سه (III ) به روش انتگرال مرزیِ طیفی (Download Paper)
19 بررسی آسیب پذیری لرزه ای جاده ای (Download Paper) 02nd Disaster Management Conference
20 بررسی اثر ساختگاه با استفاده از اندازه گیری های میکروترمور و شتابنگاشتهای ثبت شده در گستره شهر شیراز (Download Paper) 03rd National Conference on Retrofitting of Iran
21 بررسی اثرات فاصله بین هسته و مکانیزم کمانش ناپذیر در مهاربندهای کمانش تاب تمام فولادی (Download Paper) 2nd National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development
22 بررسی پایداری تونل های دوقلوی قطار شهری اهواز در محل برخورد با گسل اهواز (Download Paper) 06th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
23 بررسی پیش نشانگرهای لرزه ای، مطالعه موردی زلزله بم (Download Paper) 01st Conference of Earthquake Precursors
24 بررسی چشم ههای لرز های و فعالیت لرز هزمی نساختی منطقه کوهرنگ (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
25 بررسی خرد شوندگی سنگها در اثر انفجار در معدن سنگ آهن مرکزی ایران (چغارت) (Download Paper) 02nd Iranian Mining Engineering Conference
26 بررسی خطر و ریسک زلزله بر روی شریان های حیاتی و شهرسازی در محدوده توسعه غرب و شمال شهر تهران در پهنه گسل های فعال تهران (Download Paper) 3rd National Conference on Managing Metropolises with an Approach to Safety, Health and the Environment
27 بررسی خطر و ریسک زلزله در محدوده توسعه شمالغرب شهر تهران در پهنه گسل شمال تهران (Download Paper) Iranian Conference of Geographical Sciences
28 بررسی خطرات و سهم آلودگی زباله سوز مجتمع آرادکوه(کهریزک)و روش های کنترل آن (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
29 بررسی رابطه بین استراتژی مدیریت دانش با ساختارسازمانی مورد مطالعه: شرکت ساپکو تهران (Download Paper) International Conference on Business: Opportunities and Challenges
30 بررسی روابط بعضی از صفات زراعی و عملکرد دانه در کلزا با استفاده از تجزیه علیت تحت شرایط نرمال در منطقه شیراز (Download Paper) 2nd National Symposium on Agriculture and Sustainable Development
31 بررسی زمین لرزه های القایی در یکی از میدان های نفتی حوضه زاگرس (Download Paper) 5th Conference of Applied Geology and the Environment
32 بررسی عدالت در فقه و مدیریت اسلامی (Download Paper) 2nd International Conference on rights and sustainable development of civil society
33 بررسی عوامل و مولفه های هویتی بد حجابی زنان در جامعه (Download Paper) 4th International Congress of Religious Culture and Thought
34 بررسی فاکتورهای مؤثر در مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات جاده ای کشور (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
35 بررسی لرزه خیزی در منطقه آتشفشانی دماوند (Download Paper) 2nd Conference of Earth Sciences
36 بررسی لرزه خیزی و نشانه های دال بر فعالیتهای آتشفشانی در منطقه آتشفشانی سبلان (Download Paper) 1st National Sysmposium on Geology of Iran
37 بررسی لرزه زمین ساخت منطقه بالارود (شمال دزفول) (Download Paper) 04th Conference of Geology and the Environment
38 بررسی مقدماتی اثرات زیست محیطی کودهای شیمیایی بر زمین های کشاورزی مهریز و ارایه راهکار مناسب (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
39 بررسی مولفه های تنبیه و تشویق در نظام تعلیم و تربیت از منظر آموزه های دینی (Download Paper) 4th International Congress of Religious Culture and Thought
40 بررسی میزان اعتبار استفاده از نگاشتهای مایکروترمور جهت تخمین فرکانس طبیعی نوسانات خاک (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
41 بررسی نقش زمین ساخت فعال در پیدایش سفره های آب زیرزمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و داده های صحرایی منطقه مورد مطالعه دشت اصفهک در منطقه طبس (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
42 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش ریسک مخاطرات طبیعی (Download Paper) 3rd National Conference on Disaster Management & HSE
43 بزرگ‌ترین زمین لرزه قابل رخداد در ایران کدام زلزله با کدام بزرگا است؟ (Download Paper) 5th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
44 بهبود وضعیت فرار آب و احداث پرده آب بند تکمیلی جناح چپ سد تنگاب (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
45 بهینه سازی عملکرد فلیپ فلاپ حساس به لبه در منطق 3 سطحی با استفاده از ترانزیستورهای نانو لوله کربنی (Download Paper) International Conference on Interdisciplinary Studies in Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering in Iran and the Islamic World
46 پهنه بندی حساسیت زمین لغزش، در ناحیه ساحلی دریای خزر، با روش احتمالی نسبت فراوانی با استفاده از GIS (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
47 پهنه بندی خطر روانگرایی در سواحل دریای مازندران (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
48 پهنه بندی خطر زلزله در منطقه شهرکرد (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
49 پهنه بندی و ریز پهنه بندی خطر زلزله در منطقه شهر کرد (Download Paper) 02nd Disaster Management Conference
50 پیش یابی زمین لرزه های با 5 در استان هرمزگان با استفاده از متد داده ورزی الگوها Pattern Informatics (Download Paper)
51 پیشنهاد سامانه هشدار سریع زلزله با بهره گیری از شبکه شتابنگاری جنبش شدید زمین برای گستره شهری تهران (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
52 تاثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف کننده در بازار موبایل شیراز (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
53 تاثیر سیستم های مستهلک کننده انرژی دریک سازه 4طبقه فولادی ومقایسه بین آنها (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
54 تاثیر نرخ تورم در تحلیل ریسک پیش طرح فرآوری پودر سیلیس در کشور (Download Paper) 04th International Project Management Conference
55 تحلیل پارامتر های خطر زلزله در زاگرس شمالی مطالعه موردی شهر هرسین (Download Paper) Session urban management and sustainable development
56 تحلیل پایداری بر مبنای نتایج رفتار سنجی، مطالعه موردی مغار مونتاژTBM عسگران – قمرود (Download Paper) 02nd Iranian Mining Engineering Conference
57 تحلیل خطر زمینلرزه و آسیب پذیری لرزه ای در ساختگاه کارخانه زغالشویی زرند با توجه به زمینلرزه 1382/12/4 زرند (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
58 تحلیل خطر طرح راه آهن قزوین _ رشت _ بندر انزلی و برآورد پارامترهای طرح لرزه برتاب (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
59 تحلیل خطر لرزه ای منطقه پارس جنوبی به روش احتمالاتی (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
60 تحلیل خطر و ریسک زلزله در شهر کرج با استفاده از روش های تعیینی و احتمالی (Download Paper) First National Conference on Earthquake and Risk Management with Vulnerability Approach for Vital Structures and Arteries
61 تحلیل خطر و ریسک زمین لرزه در معادن روباز ایران (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
62 تحلیل ریسک لرزه ای سد رسوبگیر اصلی مجتمع معدن مس سرچشمه (Download Paper) 07th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
63 تحلیل ریسک و آنالیز حساسیت معدن زغال میاناب با توجه به اثر تورم (Download Paper) 26th Symposium of Geosciences
64 تخمین ضخامت آبرفت روی سنگ بستر با استفاده از سرعت موج برشی و خردلرزه های محیطی با مطالعه موردی شهر کرد (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
65 تعیین پارامتر های زمینلرزه حاکم بر شهر کرمانشاه (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
66 تعیین ضریب کیفیت ازروی امواج حاصل از زمین‌لرزه‌های رخ داده درمنطقه البرز مرکزی (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
67 تعیین فرکانس طبیعی نوسان خاک با استفاده از نگاشتهای مایکروترمور (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
68 تغییرات کنش گسیختگی کولمب همراه با زمین لرزه سال 1376 زیر کوه قائنات ( جنوب خراسان ) (Download Paper) 06th Symposium of Geological Society of Iran
69 تنوع ژنتیکی یوزپلنگ در نقاط مختلف ایران (Download Paper) International Conference on Natural Resources Management in Developing Countries
70 جایگاه خانواده در فرهنگ دینی (Download Paper) 4th International Congress of Religious Culture and Thought
71 جدایش احتمالاتی خطر لرز های برای ساختگاه شهر بم (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
72 جنبه های زمین ساختی زمین لرزه ملارد، آذرماه 1396 (Download Paper) National Conference on Knowledge Based Research in Earth Sciences
73 جنبه‌های زلزله شناسه مهندسی زمین‌لرزه 84/9/6 ( 0.6 MW ) جزیره قشم (خلیج‌فارس) (Download Paper) 24th Symposium of Geosciences
74 حمایت از حق هویت و تابعیت کودک در حقوق ایران (Download Paper) National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies
75 خطر زمین لغزه در محدوده محور و مخزن سد در حال مطالعه بانه (Download Paper) 01st Seminar on Landslide and Their Hazard Reduction in Iran
76 خطرهای طبیعی در منطقه شمال تهران (زلزله، سیل و زمینلغزش) (Download Paper) 01st International Conference on Integrated Natural Disaster Management
77 خوشهبندی پیش لرزه های کشور و تهیه مدل پیشبینی برای منطقه هرمزگان (Download Paper) 31st Symposium of Geosciences
78 درس های زلزله نپال کاتماندو، 2015 (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
79 درس‌های زلزله شگفتی زمین‌لرزه بالاکوت (پاکستان) 1384/8/15 6 . 7 MW (Download Paper) 24th Symposium of Geosciences
80 راهکارهای مبارزه با فساد بر اساس آموزه های اسلامی (Download Paper) 3rd Conference on Financial and Administrative Corruption in the Legal System of Iran with the Approach to Improvement and Development of the Legal System
81 رخدادهای لرزه ای به عنوان یکی از عوامل مهم ریسک در تونلسازی (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
82 رفتار ضریب پخش و تراوایی در مناطق لرز هخیز (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
83 روش های قانونی برای اثبات نسب و ضمانت اجراهای حفظ هویت کودک (Download Paper) National Conference on New World Achievements in Education, Psychology, Law and Social-Cultural Studies
84 رویکرد ارام سازی ترافیک به منظورکاهش ازدحام ترافیک شهری با استفاده از تحلیل سوات (نمونه موردی بلواردانش شهر جدیدصدراشیراز) (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
85 ریزپهنه بندی پهنه بندرعباس براساس داد ههای میکروترمور (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
86 زمینلرزه زرند- داهوئیه و تاثیر آن در آبدهی چاهها و قنوات اطراف گسل کوهبنان، کرمان (Download Paper) 06th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
87 سوانح طبیعی و تغییر اقلیم: چالش فردا در استان تهران (Download Paper) First International Climate Change Conference
88 شبیه ساز تماس بر مبنای نرم افزار Elastix برای تست ترافیک در مراکز تماس تلفنی (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches in Electrical and Computer Engineering
89 شبیه سازی Performance Test درکمپرسورهای گازمدل 553P2 تاسیسات تقویت فشار گازتبریز جهت تعدیل زمان اورهال درراستای برنامه های CM (Download Paper) 1st National Conference of mechatronic systems and robotic applications.
90 شبیه سازی تراز آب زیر زمینی با استفاده از مدل های تلفیقی موجک، عصبی و مقایسه آن با سیستم استنتاج فازی عصبی (مطالعه موردی دشت مرودشت) (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
91 شبیه سازی تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل های تلفیقی موجک، فازی عصبی و موجک، شبکه عصبی (مطالعه موردی دشت مرودشت) (Download Paper) International Conference on Urban Management, Civil Engineering and Technology in Modern Architecture
92 شبیه سازی جنبش شدید زمین با تابع تجربی گرین براساس سناریو رخداد یک زلزله شدید در راستای گسل شمال تهران (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
93 شبیه سازی گیت or با استفاده از نانو ترانزیستورها در منطق دومینو Footless (Download Paper) First National Conference on Nanotechnology
94 شبیه سازی گیت or با استفاده از نانو ترانزیستورها در منطق دومینو High Speed (Download Paper) First National Conference on Nanotechnology
95 صدمات وارده به وایرهای فولادی و روشهای نگهداری و سرویس آنها در تجهیزات دریائی ، فراساحل و بندری (Download Paper) 12th National Symposium of Marine Industries
96 ضرورت مدیریت محیط زیست در برابر بحران هائی نظیر زلزله و انفجار (Download Paper) 3nd National Fuel, Energy and Environment National Congress
97 طراحی درگاه بی سیم مبتنی بر زیگبی در شبکه اتوماسیون خانه هوشمند (Download Paper) National Congress for the Development of New Research in Electrical and Computer Engineering
98 طراحی و ساخت آنتن چندبانده میکرواستریپ برای استفاده در کاربردهای WiMAX ،GPS و WLAN (Download Paper) 1st National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
99 فناوری اطلاعات و مبارزه با فساد (Download Paper) 3rd Conference on Financial and Administrative Corruption in the Legal System of Iran with the Approach to Improvement and Development of the Legal System
100 کاربرد هیدروژئوشیمی نمونه های آب معدن سنگ آهن گل گهر در بررسی وضعیت مناطق ایجاد کننده بار آبی مزاحم (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
101 کارکرد قاعده لا ضرر در حفاظت از محیط زیست (Download Paper) First National Conference on Agricultural and Environmental Sciences of Iran
102 کاهش اثرات آلودگی صوتی بر جوامع شهری با کاربرد آسفالت متخلخل (Download Paper) First National Conference on Environmental Pathology and Urban Pollution
103 لرزه خیزی القایی در میدان نفت و گاز، مطالعه موردی منطقه جنوب زاگرس (Download Paper) 04th Conference of Geology and the Environment
104 لزوم ایمن سازی بافت های تاریخی، جهت کاهش آسیب های ناشی از زمین لرزه (Download Paper) National Conference of Iranian Architectural principles and techniques - in contemporary Islamic
105 لزوم بازنگری در نقشه های پهنه بندی خطر زلزله برمبنای ارائه مثالی از جنوب تهران و درسهای زمین لرزه 11 مارس 2011 توهوکو - اوکی ژاپن (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
106 محاسبه آزمایشگاهی ظرفیت ذخیره سازی هیدرات گاز طبیعی کارخانه گاز و گاز مایع 1500 شرکت بهره برداری آغاجاری (Download Paper) First National Conference (Oil, Gas and Petrochemicals)
107 محاسبه وتحلیل پارامترهای لرزه خیزی درناحیه شمال غربی ایران (Download Paper) 12th Geophysic Conference of Iran
108 مدل استنتاج فازی برای تحلیل خطر زلزله (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
109 مدل سازی لرزه خیزی القایی ناشی از فعالیتهای هیدروکربوری (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
110 مدلسازی معکوس به روش هموار جهت پردازش داده های IP/RS (Download Paper) National Conference on Mineral Sciences
111 مدیریت کاهش ریسک اجرای پروژه اوره سوم با روش FMEA و نرم افزارPHA pro.6 (Download Paper) 02nd conference on safety and inspection in oil and energy industries
112 مروری بر منحنی هایعملکرد توربین و کمپرسورگازی در ایستگاه تقویت فشار گاز (Download Paper) 2ND International Conference on Science and Engineering
113 مروری بر نقش ویژگی شخصیتی در رضایت شغلی کارکنان (Download Paper) 2nd  International Conference on Management Challenges and Solutions
114 مصادیق معماری پایدار در طراحی سنتی شیراز (نمونه موردی: خانه منطقی نژاد شیراز) (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
115 مطالعه اثر ساختگاه در شهرستان شهرکرد با استفاده از اندازه گیری مایکروترمور (Download Paper) 02nd Disaster Management Conference
116 مطالعه اثرات ساختگاهی و طبقه بندی نوع خاک ایستگاه های شتابنگاری (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
117 مطالعه خطر زمین لرزه و تعیین مناطق پر خطر لرزه ای (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
118 مطالعه محتوی فرکانسی و افت تنش شتابنگاشتهای لرزه اصلی زمین لرزه درب آستانه (سیلاخور) 85/1/11 (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
119 مقایسه عملکردوبرخی صفات ارقام برنج درسه روش کاشت دراستان خوزستان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
120 مقایسه مدل های پتروفیزیکی اشباع آب در نواحی شیلی مخزن آسماری در میدان نفتی قلعه نار (Download Paper) 3rd Iranian Petroleum Engineering Congress
121 مقایسه نتایج تحلیل خطر زمین لرزه در گستره با نبود لرزه ای نائین (بر مبنای روش شبیه سازی مونت کارلو و استفاده از پارامترهای لرزه خیزی طبس) (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
122 مقایسة زمین لرزه های تاریخی ودستگاهی درگسل شمال تبریز (NTF) (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
123 مکان یابی دفن پسماند شهری با منطق فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: شهر یاسوج) (Download Paper) The first national management conference with a resilient economy approach
124 مکانیابی دفن پسماندهای جامد سنگبری با استفاده از GISبا روش AHPو منطق فازی (مطالعه موردی شهرستان صفاشهر) (Download Paper) International Conference on Natural Resources, Agricultural Engineering, Environment and Rural Development
125 مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماندهای جامدشهری بااستفاده از GIS ( مطالعه موردی :شهرستان ابرکوه استان یزد ) (Download Paper) 3rd National electronic Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
126 موضع ایران در تصویب کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (Download Paper) 10th National Symposium of Marine Industries
127 نقش دین در پیش گیری از آسیب های اجتماعی (Download Paper) First National Congress on Social Injury Prevention
128 نقشه های پهنه بندی شتاب طیفی و تحلیل احتمالی خطر با رابطه های کاهندگی طیفی برای گسترة شهر تهران (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering