Doctor Hossein Masoumi

Doctor Hossein Masoumi

Doctor Hossein Masoumi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hossein Masoumi in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIranian journal of Pulses Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 دامنه میزبانی و برخی مشخصات مولکولی تعدادی از جدایه های ویروس موزائیک یونجه در استان کرمان (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 43, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 تعیین ترادف ژنوم کامل دو جدایه ایرانی ویروس X سیب زمینی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
2 آشکارسازی وضعیت خستگی عضله واستوس مدیالیز در حین انقباض ایزومتریک با استفاده ازآنالیز سیگنال الکترومایوگرام سطحی بوسیله شبکه عصبی (Download Paper) 21th Iranian Conference on Electric Engineering
3 آنالیز فیلوژنتیکی تعدادی از جدایه های ایرانی ویروس موزائیک یونجه (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
4 ارزیابی خرابی پیشرونده درقاب خمشی فولادی با مهاربندهای مختلف (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
5 ارزیابی و مقایسه ریسک دوخطره احتمالاتی زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور دریک سازه بهمراه انفجار گاز (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
6 استفاده ازمفهوم شبکه عصبی درارزیابی منحنی شکنندگی قابهای خمشی فولادی (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
7 انتخاب شتاب نگاشت های مناسب جهت ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها (Download Paper) 6th Trans-Regional Conference On Advances In Engineering Sciences
8 اهمیت حفاظت از تنوع ساختاری در جنگل های ارسباران (Download Paper) The first National Conference on the Protection and Conservation of Arasbaran forests
9 برآورد رسوب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
10 برآورد رسوب رودخانه با استفاده از امکانات سنجش از دور (Download Paper) 01st National Conference on New Technologies in Engineering Science
11 بررسی آزمایشگاهی میزان افزودنی های مجاز دربتن پرمقاومت hsc و بتن کفی (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
12 بررسی آشفتگی جریان در بازشدگی ناگهانی نامتقارن (Download Paper) 6th Trans-Regional Conference On Advances In Engineering Sciences
13 بررسی اثر بازدارندگی عصاره ای پیاز و زنجبیل بر رشد باکتری Xanthomonas translucens pv. translucens ، عامل بیماری نواری باکتریایی جو (Download Paper) International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine
14 بررسی احتمالاتی حالت حدی فروپاشی ساختمان تحت اثرهمزمان بارزلزله و انفجار ناشی ازنشت گاز (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
15 بررسی استاندارد غلظت عناصر سنگین در آب شهری دلیجان (Download Paper) First National Conference on the Environment
16 بررسی تاثیر عصاره گیاهان زنیان و پیازچه بر رشد باکتری Xanthomonas citri subsp. citri ، عامل بیماری شانکر آسیایی مرکبات (Download Paper) International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine
17 بررسی تاریخچه و سیرتکاملی سدهای قوسی ازسنگهای تراشیده شده تاطراحی های بتنی مدرن (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
18 بررسی رابطه بین سرعت شناگر و ضریب پسار با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical
19 بررسی رابطه بین سرعت شناگر و ضریب دراگ با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
20 بررسی رفتار لرزه ای قاب خمشی فولادی با دیوار برشی بتنی (Download Paper) 2nd National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
21 بررسی رفتارمهاربند کمانش ناپذیرBRB درحوزه نزدیک گسل (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
22 بررسی شیوع و میزان پراکندگی تعدادی از ویروس ها بر روی گیاهان گوجه فرنگی در مناطق جنوب شرقی و مرکزی ایران (Download Paper)
23 بررسی عددی الگوی جریان درسرریزهای جانبی بااستفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
24 بررسی عددی الگوی جریان هوا دراطراف ساختمان های بابام پروانه ای بااستفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
25 بررسی عددی تراوش درسدهای موقت بااستفاده ازروش المان محدود (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
26 بررسی فیلوژنتیکی تعدادی از جدایه های ایرانی ویروس X سیب زمینی (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
27 بررسی فیلوژنتیکی تعدادی از جدایه های ایرانی ویروس موزائیک زرد کدو(ZYMV) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
28 بررسی موقعیت فیلوژنتیکی دو جدایه ایرانی ویروس موزاییک خیار Cucumbermosaic virusاز فلفل و ریحان (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
29 بررسی مولکولی جدایه های ویروس Y سیب زمینی مجزا شده از میزبان های ثانویه (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
30 بررسی ویژگیها و مزایای بتن پودری واکنش زا (Download Paper) 6th Trans-Regional Conference On Advances In Engineering Sciences
31 بهسازی لرزه ای قاب خمشی فولادی ویژه با مهاربند همگرا مهاربند کمانش ناپذیر BRB ودیواربرشی (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
32 پراکنش ویروس موزائیک خیار (CMV) مبتنی بر روشهای سرولوژی و مولکولی درمزارع و گلخانه های کشت کدوئیان و گوجه فرنگی در مناطقی از ایران (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
33 تاثیر زلزله بررفتار ساختمان فلزی مجهز به مهاربند کمانش ناپذیر BRB و مهاربند هم محور CBF نزدیک ودور از گسل (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
34 تحلیل لرزه ای مخازن ذخیره بااستفاده ازنرم افزار TANK (Download Paper) 3rd National Conference of Engineering Sciences
35 تشخیص مولکولی و همسانه سازی ژن پروتئین پوششی (CP) و تعیین جایگاه تکاملی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی (Potato leaf roll virus, PLRV) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
36 تشخیص وقوع خستگی عضله تیبیالیز آنتریور در حین انقباض غیرایرومتریک هنگام راه رفتن توسط آنالیز سیگنال الکترومایوگرام سطحی (Download Paper) International Conference on Research in Science and Engineering
37 تعیین ترادف ژن های جدایه ایرانی ویروس V سیب زمینی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
38 تعیین ترادف موقعیت فیلوژنتیکی قطعه RNA-1 جدایه ایرانی ویروس بی بذری گوجه فرنگی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
39 تنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی برگ شلغم در استان فارس (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
40 حساسیت ارقام گوجه فرنگی کشت شده در مزارع و گلخانه های مناطق جنوب شرق و مرکزی ایران نسبت به ویروس موزاییک آرابیس (ArMV) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
41 خطر پذیری اسکلت های فلزی در حوزه نزدیک به گسل (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
42 ردیابی مولکولی فیتوپلاسماها در گیاهان زراعی و علفهای هرز در استان کرمان (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
43 ردیابی و تعیین پراکنش ویروس موزاییک زرد کدو در جالیزکاریهای کدوئیان در مناطقی از ایران با استفاده از روش Immunocapture RT-PCR (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
44 ردیابی و شناسایی پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه درختان گردو با استفاده از آغازگرهای اختصاصی (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
45 رفتار هیسترتیک مهاربند EBF دربرابر زلزله (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
46 زنجرکOrosius albicinctus ناقل طبیعی دو فیتوپلاسمای مختلف (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
47 ساخت سازه عفونت زای ویروس ایرانی پیچیدگی برگ چغندر قند (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
48 ساخت همسانه عفونت زا و اثبات بیماریزایی یک جدایه با ژنوم تک بخشی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی از استان کرمان (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
49 شاخص های آلاینده زیست محیطی مطالعه موردی عنصر آرسنیک در منطقه دلیجان (Download Paper) First National Conference on the Environment
50 شبیه سازی عددی الگوی جریان در بادگیرهای کوتاه یک طرفه (Download Paper) 1st International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation
51 شناسائی وپراکندگی ویروس موزائیک هندوانه (WMV-2) با استفاده از روشهای ELISA و RT-PCR (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
52 شناسائی ویروس A سیب زمینی(PVA) با استفاده از RT-PCR , SDS-PAGE, Western blotting (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
53 طراحی و ساخت دستگاه تخمین زننده قدرت عضله و اصلاح حرکت، بوسیله ارزیابی پوش دامنه سیگنال الکترومایوگرام سطحی (Download Paper) 3rd International Conference on Research in Science and Engineering
54 غلظت عناصر سنگین درخاک شهری دلیجان (Download Paper) First National Conference on the Environment
55 کودهای زیستی توانی برتحول جدید دربیوتکنولوژی خاک های پسته خیزاستان کرمان (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
56 کیفیت تجلی جامع انسان کامل در وحدت وجود ابن عربی و ملاصدرا (Download Paper) 1st National Conference on Islamic Humanities
57 مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی با تاکید بر پیشگیری آلودگی های محیطی خلیج فارس (Download Paper) First National Conference on the Environment
58 مشخصات مولکولی ژنوم کامل جذایه ایرانی ویروس بی بذری گوجه فزنگی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
59 مطالعه اندرکنش خاک و سازه برای ساختمان چند طبقه با فونداسیون طب و انعطاف پذیر (Download Paper) 08thternational Conference on New Advances in Engineering Sciences
60 مطالعه ژن های2B 2A پروتئین پوششی و پروتئین حرکتی جدایه ایرانی ویروس بی بذری گوجه فرنگی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
61 مقاوم سازی پل های قوسی بنایی تاریخی (Download Paper) 04th National Conference on Retrofiting
62 مقاوم سازی ساختمان های فلزی با استفاده از مهاربند کمانش ناپذیر(BRB) (Download Paper) 04th National Conference on Retrofiting
63 مقایسه رفتار هیسترتیک مهاربندهای BRB و مهاربندهای EBF (Download Paper) 4th International Conference on Seismic Retrofitting (Earthquake Engineering and new Technology on Retrofitting)
64 واکنش سینرژیسم بین ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه و ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
65 وقوع نوترکیبی کاذب بین ویروس کوتولگی سبزرد هندوانه و ویروس پالامپور پیچیدگی برگ گوجه فرنگی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
66 همسانه سازی ژن پروتئین پوششی و تعیین جایگاه تکاملی دوجدایه های ایرانی ویروس سیب زمینی X (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
67 همسانه سازی و تعیین توالی ژن پروتئین پوششی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ چغندر قند BCTV(Beet curly top virus) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran