Doctor Abdoreza Bagheri

Doctor Abdoreza Bagheri

Doctor Abdoreza Bagheri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abdoreza Bagheri in Journals

Scientific positions of MR. Doctor Abdoreza Bagheri in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 1st International Conference on Haloculture Yazd 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آزمونهای زیستی و مولکولی گیاه نخود تراریخته (.L arietinum Cicer )مقاوم به آفت پیلهخوار (Helicoverpa armigera Hub.) (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 5, Issue: 1
2 اثر رقم و تیمار تنظیم کننده رشد گیاهی بر باززایی درون شیشه ای لیلیوم با استفاده از ریزنمونه های TCL (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 3
3 ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 2
4 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود Cicer arietinum L در واکنش به تنش خشکی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 2
5 ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L.در شرایط کاشت پاییزه در مشهد (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 7, Issue: 1
6 ارزیابی کاشت بقولات ب هعنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 4, Issue: 1
7 ارزیابی گزینش به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلیکول در محیط هیدروپونیک در دوازده ژنوتیپ نخود Cicer arietinum L (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 3, Issue: 1
8 ارزیابی ویژگیهای فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپهای نخود (.L arietinum Cicer ) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 3, Issue: 1
9 استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 4
10 انتقال ژنcodA به عدس (.M culinaris Lens )و تولید گیاهان تراریختهT1 (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 7, Issue: 2
11 بررسی اثر بهینه سازی کدونی بر میزان بیان نانوبادی Anti-VEGF (Download Paper) Journal of agricultural biotechnology Volume: 9, Issue: 4
12 بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود (Download Paper) Journal of Agricultural Volume: 5, Issue: 2
13 بررسی اثر سازگاری سویه در بیان موقت مبتنی بر روش اگروباکتریومدر ارقام خربزه (Cucumis melo L ) (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 3, Issue: 2
14 بررسی اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز، فلویورسانس کلروفیل و میزان رنگدانه های فتوسنتزی ژنوتیپ های متحمل و حساس نخود Cicer arietinum L (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 4, Issue: 2
15 بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه ای ریزنمونه های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera jamesonii) (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 2
16 بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 8, Issue: 1
17 بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی در شرایط هیدروپونیک (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 2, Issue: 2
18 بررسی جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در شرایط کنترل شده در گیاه نخود ( (Cicer arietinum L. (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 3
19 بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتیین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 1
20 بهینه سازی اندام زایی غیرمستقیم گیاه آنتوریوم((Anthuriumscherzerianum (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 2
21 تاثیر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، تغییرپذیری پرولین و قندهای محلول ریشه و برگ و رابطه آن با تحمل به خشکی در دوازده ژنوتیپ نخودCicer arietinum L (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 47, Issue: 3
22 تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × johnsonii) (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 1
23 تحلیلهای آماری چند متغیره برای صفات نخود Cicer arietinum L در شرایط آبیاری محدود (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 5, Issue: 2
24 تعیین تنوع ژنتیکی جدایههای ciceri. sp.f oxysporum Fusariumعامل پژمردگی و زردی نخود با استفاده از دو نشانگر RAPD و RFLP-PCR در استانهای خراسان رضوی و شمالی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 3, Issue: 2
25 روند تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های نخودCicer arietinum L در پاسخ به تنش شوری ناشی از کلریدسدیم (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 5, Issue: 1
26 شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از نشانگرمولکولی ITS (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 1, Issue: 2
27 گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپهای نخود تیپ کابلی در منطقه نیشابور (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 2, Issue: 1
28 گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 2
29 مطالعه خصوصیات ریشه و اندام های هوایی لاین های حساس و متحمل نخود زراعی Cicer arietinum در پاسخ به تنش رطوبتی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 2, Issue: 1
30 مهندسی ژنتیک نخود (.L arietinum Cicer )برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (armigera Helicoverpa ) (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 1
31 واکنش ژنوتیپ های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق زدگی Ascochyta rabiei (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 2
32 واکنش عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک ژنوتیپ های زودرس نخود Cicer arietinum L. به تنش خشکی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 2, Issue: 1
33 واکنش های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ژنوتیپ های متحمل و حساس به خشکی نخود Cicer arietinum L در شرایط تنش خشکی در مزرعه (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 5, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز پروتئوم ژنوتیپهای نخودCicer arietinum L. در شرایط تنش شوری به روش SDS- PAGE (Download Paper) 5th Iranaian Pulses Symposium
2 آنالیز مولکولی بذور T3 نخود تراریخته (Cicer arietinum L.) مقاوم به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera Hub.) (Download Paper) Second National Conference on Seed Science and Technology
3 اثر اشعه گاما بر خصوصیات موفولوژیکی بنفشه آفریقایی(Saintpaulia ionanta L.) در شرایط In vitro (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
4 اثر IBA و GA3 در ریزازدیادی گلابی سبری (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
5 اثر ترکیبات مختلف هورمونی بر القاء و رشد کالوس زیره سیاه [Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.] (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
6 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی مستقیم آنتوریوم (Anthurium andraeanum) (Download Paper) 01st National Congress of flowers and ornamental plants
7 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کشت درون شیشه ای بذر آنتوریوم (Anthurium andraeanum) (Download Paper) 01st National Congress of flowers and ornamental plants
8 اثر تیمارهای هورمونی مختلف بر کشت سوسپانسیون سلولی گیاه اسطوخودوس(Lavandula angustifolia) (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
9 اثر زخم زنی و IBA بر ریشه زایی درون شیشه ای گلابی نطنز (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
10 اثر نوع محیط کشت پایه و تیمارهای هورمونی اکسین بر رشد ریشه های مویین گیاه اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
11 اثرزمان گرفتن ریزنمونه براستقرار ارقام گلابی سبری و نطنز درشرایط درون شیشه ای (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
12 اثرهورمون IBA دراستقرار ریزنمونه جوانه چهاررقم گلابی ایران (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
13 ارتباط کارکرد اجتماعی تلویزیون با مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (از نگاه کارشناسان وزارت کشور) (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
14 ارزیابی اثر ضدباکتریایی دو روش مختلف استخراج اسانس زیره سیاه (Bunium persicum) (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
15 ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) در خزانه های کشت پاییزه (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
16 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
17 استفاده از پروتئین HFBI بهمنظور افزایش تولید پروتئینهای نوترکیب و تخلیص همزمان آنها در بیوراکتورهای گیاهی (Download Paper) International Conference on the New Horizons in the Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment
18 استفاده از ناقل های ویروسی گیاهی برای تولید پروتئین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی (Download Paper) Sixth International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
19 استقرار کشت سلولی و استخراج ترکیبات با TLC در زعفران (Crocus sativus L) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
20 افزایش تولید پروتیین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی تحت تاثیر الیسیتورها (Download Paper) National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran
21 افزایش تولید پروتیین های نوترکیب در بیوراکتورهای گیاهی تحت تاثیر الیسیتورها (Download Paper) National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran
22 امکان سنجی بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در کلروپلاست گیاه توتون (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
23 انتقال ژن به نخود (Cicer arietinum L.): پیشرفتها و موانع (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
24 با روش تجزیه Zea mays L. بررسی عملکرد و صفات وابسته در هیبرید های جدید ذرت علوفه ای به مولفه های اصلی (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
25 باززایی و جنین زایی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch از جنین بالغ در شرایط این ویترو (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
26 بررسی اثر تنش خشکی و پراکسید هیدروژن بر خصوصیات مورفولوژیک 12 ژنوتیپ نخود (Download Paper) 6th National Conference on cereals of Iran
27 بررسی اثر جایگزینی اسید گلوتامیک با (NH4)2SO4 محیط‌کشت در رشد، قهوه‌ای شدن و ریشه‌زایی کالوس نخود (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
28 بررسی اثر زغال فعال، نوع درپوش و نوع نمک بر باززایی رز Rosa. Beggeriana در شرایط ا ین ویترو (Download Paper) First National Conference on medicinal plants, traditional medicine and organic farming
29 بررسی اثر زمان و غلظت های مختلف نانوذرات نقره بر کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی کشت این ویتروی کاپیتول ژربرا (Gerbera Jamesonii) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
30 بررسی اثر عوامل بازدارنده قهوهای شدن و تنظیم کنندههای رشد بر القای کالوس در زرشک بی دانه (Berberis vulgaris var. asperma) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
31 بررسی اثر محرک ها بر رشد سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
32 بررسی اثر نمک بر باززایی پایه های رز Rosa. Multiflora در شرایط این ویترو (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
33 بررسی اثر نوع و غلظت هورمون سیتوکینین بر شاخه زایی گیاه لیندا در شرایط درون شیشه ای(Beaucarnea recurvata Lem. syn. Nolina recurvata) (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model
34 بررسی اثر هورمون TDZ در ترکیه با سطوح مختلف 2,4-D بر القای جنین سوماتیکی درزعفران (Download Paper) 1st International Conference & 3nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
35 بررسی اثرات اکسین مصنوعی IBA , NAA بر ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده دو رقم میخک Dianthus caryophyllus L در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
36 بررسی اثرات تنش خشکی بر روابط آبی و کارایی فتوسیستم ΙΙ در ژنوتیپ های نخود Cicer arietinum. L در شرایط مزرعه (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
37 بررسی اساس تولید ترکیبات پلیفنولی به عنوان عامل قهوهای شدن ریزنمونه درکشت بافت و روشهایکاهش آسیب به ریزنمونه (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
38 بررسی الگوهای پلوئیدی در طول القای کالوس و تاثیر آن در باززایی نخود با استفاده از تکنیک فلوسیتومتری (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
39 بررسی امکان استفاده از ناحیه تکراری trnA-trnIبه عنوان محل پذیرش عمومی تراژن در ژنوم کلروپلاستی گونههای مختلف گیاهی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
40 بررسی امکان ریز ازدیادی ژینکو (Ginkgo biloba L.) با استفاده از جوانه های جانبی شاخساره در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
41 بررسی انتخاب بهترین سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes در درصد تولید ریشه های مویین از گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
42 بررسی پتانسیل تولید سوخت زیستی از منبع جلبک Dunaliella salina (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
43 بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی BA ، 2,4-D و NAA بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط In Vitro (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
44 بررسی تاثیر تیمار دما به عنوان یک الیسیتور در تجمع پروتئین نوترکیب GFP در گیاهان کدو و سلمه تره (Download Paper) International Conference on the New Horizons in the Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment
45 بررسی تاثیر کننده های رشد گیاهی TDZ و 2,4-D بر تولید کالوس در گیاه Anthurium scherzerianum در شرایط In Vitro (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
46 بررسی تاثیرتنش خشکی دربیان ژن های CapLEA-1 و Dehydrin 1درژنوتیپهای نخود زراعی (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
47 بررسی تأثیر نوع وغلظت Agrobacterium rhizogenes بر ایجاد ریشه های مویین در گیاه گاوزبان (Download Paper) Conference on Emerging Trends in agriculture and the environment for sustainable development and safe production
48 بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ کاشت های پاییزه و زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
49 بررسی تغییرات پرولین آزاد کالوسهای نخود (Cicer arietinum L. ) در مرحله خوسرمائی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
50 بررسی جوانه زنی بذور هندوانه در شرایط این ویترو (Download Paper) Second National Conference on Seed Science and Technology
51 بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
52 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژرم‌پلاسم‌های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
53 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و تحمل به سرما در کشت پاییزه ژنوتیپ های عدس Lens culinaris Medik.) تحت شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
54 بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA و Kin و NAA و IBA بر بازاریابی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) در شرایط In Vitro (Download Paper) Second National Conference on Seed Science and Technology
55 بررسیاثر بنزیل آدنین و نفتالین استیکاسید بر باززاییپیاز لیلیوم واریته کوکوسا درشرایطاینویترو (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
56 بررسیاثر نوع و غلظتسیتوکنین بر باززاییپیاز لیلیوم واریته کوکوسا در شرایطاینویترو (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
57 بهبود نخود (Cicer arietinum L) با استفاده از اصلاح موتاسیونی و کشت اینویترو (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
58 بهینه سازی بیان موقت مبتنی بر اگروباکتریوم در ارقام ملون (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
59 بهینه سازی ریشه زایی دو ژنوتیپ عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
60 بهینه سازی شرایط القای کالوس در رقم شیرین پوست سفید انار (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
61 بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
62 بهینه سازی کشت سلولی گیاه خار مریم Silybum marianum توسط الیسیتور به منظورافزایش تولید سیلی مارین (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
63 بهینه سازی کشت کالوس گیاه دارویی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
64 بهینه سازی کشت مریستم میخک (Dianthus caryophyllus L) رقم Skimo Mogr در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
65 بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه های با استفاده Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) In Vitro در شرایط IAA و BA از تیمارهای هورمونی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
66 بیان پروتیین نوترکیب GFP در گیاه سلمه تره با استفاده از ناقل ویروسی Pzgfp (Download Paper) National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran
67 بیوتکنولوژی گیاهی: پیشرفتها و تلاشهای پیش رو (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
68 تاثیر تاریخ کاشت های پایزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریب در خراسان (نیشابور) (Download Paper)
69 تاثیر ترکیبات مختلف هورمونی بر القای کالوس و جنین زایی سوماتیکی در نخود (Cicer arietinum L.) (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
70 تاثیر سویه باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه داتوره (Datura innoxia) (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
71 تاثیر نوع و غلظت باکتری Agrobacterium rhizogenes بر درصد ظهور ریشه مویین در گیاه پروانش (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
72 تاثیرتغییرات کروموزومی ناشی از تنوع سوماکلونال بر روی گزینش این‌ویترو برای تحمل به یخ‌زدگی در نخود (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
73 تأثیرغلظت های مختلف قند ساکارز بر تولید سیلی مارین در کشت کالوس گیاه خار مریم Silybum marianum (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
74 تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکرهای مولکولی ITS (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
75 تعیین دز مناسب اشعه ی گاما بر ایجاد تنوع ارقام مختلف ژربرا (Gerbera jamesonii) درشرایط درون شیشه ای (Download Paper) The 9th Agricultural and Sustainable Natural Resources Conference
76 تعیین دز مناسب اشعه ی گاما بر ایجاد تنوع ارقام مختلف ژربرا (Gerbera jamesonii) درشرایط درون شیشه ای (Download Paper) The 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
77 تعیین دز مناسب پرتوی گاما برای ایجادموتاسیون دربنفشه آفریقایی Saintpaulia ionanta L. درشرایط این ویترو (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
78 تعیین ضرایب همبستگی فنوتیپی و تجزیه علیت برخی از صفات لوبیاچیتی Phaseolus vulgaris L در شرایط نرمال و تنش خشکی (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
79 تکثیر جوانه با استفاده از کورم زعفران ( Crocus sativus )در شرایط این ویترو (Download Paper) 2nd International Conference and 5th National Conference on Environment and Agricultural Research IN Iran
80 تکثیر و کلونینگ ژنFol-SIX1با هدف ساخت سازه بیانیpCaS1 (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
81 تمایز تنوع موجود در ژنوتیپ های متحمل و حساس به تنش خشکی در نخود زراعی ( Cicer arientinum L. ) به کمک نشانگر SSR (Download Paper) The First National Conference on Biological Findings
82 تولید کالوس ترد و شکننده برای کشت سلولی در اثر تنظیم کننده های رشد بر زعفران (Crocus sativus L) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
83 تولید گیاهک استریل زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch با استفاده از ریز نمونه بذری و جنین طبیعی (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
84 تولید نانوبادی های نوترکیب مشتق شده از آنتی بادی های زنجیره سنگین شتری در بیوراکتورهای گیاهی (Download Paper) Sixth International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
85 جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سلولی زیره سیاه (Bunium persicum) (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
86 دانشگاه کارآفرین، زمینه ساز توسعه اقتصادی (Download Paper) 1st Regional Conference on Entrepreneurship and Commercialization
87 دینامیک رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
88 راهکارهای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی (با تاکید بر بعد اقتصادی) (Download Paper) International E-Conference on Economy under Sanctions
89 روشهای به‌گزینی برای تحمل به دماهای پایین در نخود (Cicer arietinum L.) (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
90 ریزازدیادی تاج خروس زینتی تریکالر Amaranthus tricolor در شرایط درون شیشهای (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
91 ساخت سازهی ژنی برای انتقال به مخمر به منظور تجزیه سلولز (Download Paper) 5th International Conference on Applied Research in Agricultural Science
92 سامانه ی فرماندهی و کنترل یکپارچه و هوشمند ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در شرایط بحران در دهه ی آینده (Download Paper) 8th National Conference of Command and Control (C4I)
93 شناسایی فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری ایران (Download Paper) 01st National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability
94 فراهمسازی بهترین شرایط رشد کالوس در گیاه دارویی پروانش با هدف افزایش میزان تولید ایندول آلکالوئیدها (Catharanthus roseus L.) (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
95 کاهش میزان پدیده شیشه ای شدن در کشت این ویتروی میخک (Dianthus caryophyllus L) با تغییر در ترکیبات محیط کشت (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
96 کنترل قهوه ای شدن در کشت بافت رقم شیرین پوست سفید انار (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
97 مدل سازی و ارزیابی میزان موفقیت فرآیند انتقال فناوری ریزآرایه به درون کشور (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
98 مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیتهای زیره سیاه پارسی (Bunium persicum) ایران، هند، افغانستان و اروپا با استفاده از مارکر مولکولی RAPD (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
99 مطالعه کالوس زایی و باززایی زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch) در شرایط این ویترو (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
100 مقایسه ی محیط کشت مایع و جامد در کشت درون شیشه ای میخک Dianthus caryophyllus L. (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
101 مهندسی ژنتیک نخود برای ایجاد مقاومت به علفکش گلایفوسیت (Download Paper) First National Conference on Agricultural and Environmental Sciences of Iran
102 نقش کارآفرینی کشاورزی در کشاورزی پایدار (Download Paper) First National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture