Doctor Ahmad Arzani

Doctor Ahmad Arzani

Doctor Ahmad Arzani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ahmad Arzani in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIranian journal of Pulses Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 2
2 بررسی کالوس زایی و باززایی از جنین نارس ارقام گندم (Download Paper) Journal of Agricultural Volume: 9, Issue: 1
3 تاثیر تنش رطوبتی بر صفات زراعی و مورفولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندم (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 4
4 شناسایی فامیل های دیپلوئید گرده افشان (S1) برای اصلاح هیبریدهای متحمل به شوری در چغندرقند (Download Paper) Breeding of Agronomic and Horticultural Crop Volume: 1, Issue: 2
5 نحوه توارث صفات مرتبط با کیفیت دانه در گلرنگ .(Carthamus tinctorious L.) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر عوامل محیطی بر رفتار میوزی کروموزوم ها در غلات (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
2 ارتباط نشانگرهای مولکولی و صفات مورفو- فیزیولوژیک مرتبط با تحمل به شوری در چغندرقند (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
3 ارزیابی تحمل به شوری ارقام تجاری و امیدبخش نیشکر در مرحله ابتدای رشد رویشی با استفاده از شاخص های مختلف تحمل به تنش و بررسی همبستگی صفات مروفوفیزلوژیک با عملکرد وزن خشک (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گلرنگ بر اساس نشانگرهای ریز ماهواره (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
5 ارزیابی خصوصیات زراعی لاین های دابل هاپلوئید تریتیکاله (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
6 ارزیابی ژرم پلاسم گلرنگ در شرایط تنش شوری مزرعه (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
7 ارزیابی شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش به منظور شناسائی ارقام متحمل به خشکی در چند رقم تریتیکاله و گندم در اصفهان (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
8 ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه تحت اثر تنش خشکی در تریتیکاله در اصفهان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
9 ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت دانه درلاین های اینبرد نوترکیب گندم درشرایط تنش خشکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
10 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم تریتیکاله و گندم تحت شرایط تنش خشکی در اصفهان (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
11 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام تریتیکاله (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
12 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های پیشرفته گندم تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
13 ارزیابی واکنش لاین های نوترکیب جو به نیتروژن (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
14 بررسی اجزای عملکرد و روغن ژنوتیپ های گلرنگ تحت تنش خشکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
15 بررسی تاثیر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد و ازا عملکرد برنج در منطقه خرم آباد (Download Paper)
16 بررسی تاریخ های مختلف کاشت بر روند رشد و شاخص های فیزیولوژیک مختلف برنج در منطقه خرم آباد (Download Paper)
17 بررسی تحمل به شوری ارقام گندم نان در سطح سلولی با استفاده از کشت کالوس (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
18 بررسی تنوع ژنتیکی آنتی اکسیدانهای موجود در برگ و محتوای کلروفیل در گلرنگ Carthamus (tinctorius L.) (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
19 بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های بومی خلر با استفاده از نشانگر مولکولی (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
20 بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی توده های بومی اسپرس (Download Paper)
21 بررسی تنوع سیتوپلاسمی لاین های آلوپلاسم گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
22 بررسی گیاهان M1 حاصل از تیمار بذور کلزا با موتاژنهای شیمیایی در شرایط مزرعه (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
23 بررسی نحوه توارث خارداری و رنگ گل در گلرنگ (Carthamus tinctoriuos L.) (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
24 بررسی واکنش ریزنمونه ژنوتیپ های مختلف گلرنگ به کالوس زایی (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
25 بررسی واکنش کالوس های حاصل از کشت درون شیشه ای ریزنمونه های مختلف گلرنگ به تنش شوری (Download Paper) International Conference on Agricultural Research Applications
26 بررسی همبستگی‌ فنوتیپی و ژنتیکی و تجزیه علیت عملکرد دانه و علوفه در خلر (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
27 تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک در ژنوتیپ های مختلف گلرنگ در شرایط مزرعه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
28 تاثیر تنش شوری بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیک در ایژیلوپس سیلیندریکا (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
29 تاثیر سیتوپلاسم درتولیدوفتوسنتز گندم نان Triticum aestivum L (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
30 تاثیر شوری بر غلظت سدیم و پتاسیم اندام هوایی در سورگوم زراعی و وحشی ( قیاق) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
31 تاثیر موتاژنهای شیمیایی و اشعه گاما بر جوانهزنی بذور دو رقم کلزا (Brassica napus L.) (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
32 تاثیرتنش خشکی برخصوصیات مورفو - فیزیولوژیک لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
33 تأثیر غلظت و نوع قند در محیط کشت بر جنین زائی میکروسپور در گیاه کلزا Brassica napus (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
34 تأثیر غلظتهای مختلف جیبرلیک اسید بر روی باززائی جنینهای حاصل از کشت میکروسپور در گیاه کلزا Brassica napus (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
35 تجزیه خوشه ای ژنوتیپهای گلرنگ براساس عملکرد و اجزای آن درشرایط شوری مزرعه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
36 تجزیه ژنتیکی برخی از صفات مورفولوژیک در گندم دوروم از طریق تجزیه میانگین نسل ها (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
37 تجزیه ژنتیکی تعدادی از صفات مورفوفنولوژیک در گلرنگ (Carthamus tinctorius L) با استفاده از روش دای آلل (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
38 تجزیه ژنتیکی کمیت و کیفیت روغن در گلرنگ (Carthamus thinctorius L) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
39 تجزیه مسیر عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در گندم دوروم در شرایط تنش و عدم تنش رطوبتی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
40 تشکیل گامت های کاهش نیافته در Aegilops cylindrica Host. (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
41 تنوع ژنتیکی برخی گونه های وحشی گندم غرب کشور با استفاده از نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
42 سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ارقام زراعی یولاف (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
43 کاربرد نشانگر های نیمه اختصاصی در شناسایی ارقام هیبرید و لاینهای نر عقیم و نر بارور برنج (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
44 مطالعات کاریولوژیکی بر روی 5 جمعیت طبیعی از گیاه دارویی قیچ ( zygophyllum fabago) (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
45 مطالعه ارتباط نشانگر RAPD با صفات مورفولوژی در شرایط مزرعه و کشت هیدرو پونیک در گیاه نیشکر (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
46 مطالعه ژنوتیپ های تریتیکاله و گندم ازنظر تحمل به شوری تحت شرایط مزرعه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
47 مقایسه هتروزیگوسیتی بین و درون والدین تلاقی چغندرقند با استفاده از نشانگرهای مولکولیEST-SSR و SSR (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
48 مکان یابی ژنهای کنترل کننده تحمل به شوری در برنج (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
49 واکنش ژنوتیپ های بومی طالبی به شکت بافت ازلحاظ اندام زایی و جنین زایی سوماتیکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
50 واکنش سورگوم و قیاق به تنش شوری (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran