Doctor Abasali Ghezel sofloo

Doctor Abasali Ghezel sofloo

Doctor Abasali Ghezel sofloo

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abasali Ghezel sofloo in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Water and Sustainable Development

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی برخی ابعاد فنی و اقتصادی شیرین سازی و انتقال آب دریا به مناطق مرکزی ایران (Download Paper) Journal of Water and Sustainable Development Volume: 3, Issue: 1
2 شناسایی منابع آلاینده آبخوان دشت مشهد ناشی از فعالی تهای دام، طیور و آبزیان (Download Paper) Journal of Water and Sustainable Development Volume: 1, Issue: 3
3 معرفی سامانه ا رزیابی طرحهای مطالعاتی در بخش آب یادداشت فنی (Download Paper) Journal of Water and Sustainable Development Volume: 2, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آب مجازی ، راهکاری جهت حل بحران آب در کشورهای خشک و نیمه خشک (Download Paper) International Conference on Water Resources: Emphasis on Regional Development
2 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر بر پخش آلودگی در رودخانه با استفاده از نرم افزار MIKE 11 (مطالعه موردی رودخانه کارده مشهد) (Download Paper) 1st National Conference on Numerical Methods in Civil Engineering NMCE2016
3 آنالیز دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی وزنی درحضورترک بادر نظر گرفتن اندرکنش سد- دریاچه – فونداسیون (Download Paper) National Conference of Civil Engineering, Environment and Sustainable Land
4 آنالیز دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی وزنی درحضورترک بادر نظر گرفتن اندرکنش سد- دریاچه – فونداسیون (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
5 امکان سنجی برپایی سیستم هشدارسیل دررودخانه با رویکرد تحلیل خسارت مطالعه موردیک حوضه رودخانه دوغ (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
6 اولویت بندی بازسازی شبکه توزیع آب شهری بااستفاده ازتحلیل سلسله مراتبی AHP (Download Paper) National Conference on Engineering and Sustainable Development, focusing on the use of new methods in civil engineering
7 بحران جهانی آب و راهکار برون رفت از آن (Download Paper) 01st Conference on Coping with Water Scarcity
8 بحران سیل و دستورالعمل طرح فعالیت اضطراری EAP مطالعه موردی حوضه رودخانه ساری سو (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
9 برآورد خطر زمین لرزه برای سد گلمندره (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
10 برآورد خطر زمین لرزه برای سد نسر (Download Paper) 1st National Conference on Stracture, Earthquake and Geotechnics
11 برآورد سیستمی پارامترهای فیزیوگرافی با استفاده از ابزار ModelBuilder در Arc GIS ؛ مطالعه موردی حوضه آبریز شاهجوب (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
12 بررسی آنالیزهای تراوش، استاتیکی و دینامیکی سد خاکی بش قارداش (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
13 بررسی اثر زلزله بر روی سد خاکی بش قارداشبر اساس تحلیل دینامیکی (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
14 بررسی اثر زوایای مختلف همگرایی بر عمق جریان در سرریزهای پلکانی همگرا با استفاده از مدل عددی Flow 3D (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
15 بررسی اثر میزان دبی عبوری بر گرادیان های سرعت و تنش برشی در محل تقاطع رودخانه ای با استفاده مدل عددی CCHE2D-مطالعه موردی رودخانه کشف رود مشهد (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
16 بررسی پتانسیل فرسایش پذیری رودخانه فیروزه شاه جوب بجنورد (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
17 بررسی تأثیر طبقه بندی رسوب بر بهبود روش های هیدرولوژیکی برآورد بار معلق رودخانه ها؛مطالعه موردی حوضه آبخیز اترک (Download Paper) 6th National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
18 بررسی تحلیل دینامیکی سد خاکی بش قارداش (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
19 بررسی تراوش و عملکرد دیوار آب بند بتن پلاستیک با عرض های مختلف به جای هسته رسی سد خاکی راز و جرگلان در شرایط استاتیکی (Download Paper) National Conference of Civil Engineering, Environment and Sustainable Land
20 بررسی تراوش و عملکرد دیوار آب بند بتن پلاستیک با عرض های مختلف به جای هسته رسی سد خاکی راز و جرگلان در شرایط استاتیکی (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
21 بررسی دوره های ترسالی و خشکسالی و اثرات آن بر تغییرات منابع آب حوضه مشهد (Download Paper) 07th National Seminar on Watershed Management
22 بررسی رابطه بین نسبت دبی عبوری بر تنش برشی حداکثر در محل تقاطع رودخانه ای با استفاده مدل عددی -CCHE2Dمطالعه موردی رودخانه کشف رود مشهد (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
23 بررسی رابطه بین نسبت دبی عبوری بر تنش برشی حداکثر در محل تقاطع رودخانه ای با استفاده مدل عددی CCHE2D مطالعه موردی رودخانه کشف رود مشهد (Download Paper) National Conference of Civil Engineering, Environment and Sustainable Land
24 بررسی روش های بر آورد رسوب و نحوه انجام و انتخاب روش مناسب (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
25 بررسی عددی تاثیر شکل آبشکن بر مقدار مهاجرت رودخانه مطالعه موردی رودخانه اترک (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
26 بررسی فاکتورهای مؤثر برکیفیت آبهای زیرزمینی دشت مشهدبا استفاده از تکنیک های آماری چند متغیره (Download Paper) 01st National Conference on New Technologies in Engineering Science
27 بررسی مقادیر تنش وتغییر مکان درهسته رسی مرکزی در بدنه سد مخزنی غلامان (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
28 بررسی مقادیر تنش وتغییر مکان درهسته رسی مرکزی در بدنه سد مخزنی غلامان (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and demand oriented research
29 بررسی و آسیب شناسی قراردادهای نوین در صنعت آب کشور (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
30 بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه شاهجوب بجنورد با استفاده از شاخصهای کیفی آب (Download Paper) 03rd Conference of Environmental Engineering
31 برنامهریزی جهت امکانات رفاهی دریاچههای پشت سد (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
32 بهره برداری تفریحی از دریاچه های پشت سد، مطالعه موردی:سد فریمان (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
33 بهینه سازی شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک ( مطالعه موردی شهر سلامی ) (Download Paper) National Conference on Civil Engineering and demand oriented research
34 بهینه سازی شبکه توزیع آبشهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شهرسلامی) (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
35 بهینه سازی هسته رسی سد های خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
36 تخمین ضریب زبری رودخانه با استفاده از نرم افزار MIKE 11 (مطالعه موردی رودخانه کارده مشهد) (Download Paper) 1st National Conference on Numerical Methods in Civil Engineering NMCE2016
37 تعیین ضریب زوال آلودگی در رودخانه با استفاده از نرم افزار MIKE 11 (مطالعه موردی رودخانه کارده مشهد) (Download Paper) 1st National Conference on Numerical Methods in Civil Engineering NMCE2016
38 تعیین منایب ترین روش برآورد رسوب معلق در ایستگاه هیدرومتری آغمزار رودخانه اترک (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
39 تعیین نقش سازمان هلال احمر در مدیریت بحران زمان وقوع سیل، بررسی موردی در استان گلستان (Download Paper) 5th Comprehensive Flood Management and Engineering Conference
40 توسعه مدل عددی دوبعدی جهت مطالعه پارامتریک پدیده اسلاشینگ در مخازن ذوزنقه ای و مستطیلی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
41 تهیه مدلی برای محاسبه ضریب اطمینان پایداری سد های خاکی غیر همگن (Download Paper) 03rd Water Resources Management
42 جایگزین کردن بتن پلاستیک به جای هسته رسی سد و بررسی تنش و تغییر مکان در هسته سد مخزنی غلامان (Download Paper) 1st National Conference on Numerical Methods in Civil Engineering NMCE2016
43 روش های برآورد رسوب،نحوه انجام و مقایسه نتایج با روش های تجربی برآورد رسوب (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
44 سازه های کنترل سیل و رسوب و نقش آن در کاهش سیلاب شهری (مطالعه موردی شهر گالیکش) (Download Paper)
45 شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان و انتقال رسوبات در دو قوس متناوب 180 درجه با استفاده از مدل MIKE3 (Download Paper) 09th International River Engineering Conference
46 شبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف آبشکن در قوس (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
47 شبیه سازی لایه بندی حرارتی با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 (مطالعه موردی : مخزن سد کارده) (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
48 طراحی و ارائه برنامه ی ساده جهت محاسبه میزان بار رسوب رودخانه ها (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
49 کاربرد الگوریتم ژنتیک دربهینه سازی سدهای خاکی منطقه ای؛مطالعه موردی سد حصارسنگی بیرجند (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
50 کاربرد مدل سازی امواج و بستر رسوبی حاصل از شکست سد با استفاده از روش ابقایی FDS بر پایه حل کننده های ریمن (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
51 مدل عددی امواج تیز متحرک در جریان آبهای کم عمق (Download Paper) 07th Iranian Hydraulic Conference
52 مدلسازی عددی معادله بستر با فرمول سازی های مختلف با استفاده از روشهای Roe ، Lax Wendroff با محدود کننده فلاکس (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
53 مدلسازی عددی یک بعدی جریان و انتقال رسوب در مسئله شکست سد با استفاده از روش حجم محدود با دقت بالا (Download Paper) First Regional Conference on Civil Engineering
54 مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک با تجارت آب مجازی (Download Paper) National Conference on Sustainable Development Patterns in Water Managment
55 مقایسه بسترهای مختلف مخابراتی در طرح اتوماسیون شبکه های آبیاری تحت فشار (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
56 مقایسه روش های کلاسیک و روش Roe-TVD با محدود کننده فلاکس در مدلسازی عددی جریان در مسئله شکست سد (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
57 نقش آب ارزشمند در افزایش بهره وری آب کشاورزی در شرایط تنش آبی (Download Paper) 03rd Water Resources Management
58 نقش گونه های گیاهی مرتعی در پاک سازی مناطق آلوده به فلزات سنگین کادمیوم، مس و روی ازخاک (مطالعه موردی رودخانه کشف رود مشهد) (Download Paper) 12th Symposium on Science and Technology Advances Fourth Commission: Sustainable Land New Findings in Civil and Environmental Engineering
59 نقش گونه های گیاهی مرتعی در پاکسازی مناطق آلوده به فلزات سنگین کادمیوم مس و روی از خاک مطالعه موردی رودخانه کشف رود مشهد (Download Paper) National Conference of Civil Engineering, Environment and Sustainable Land