Professor Alireza Falahi

Professor Alireza Falahi

Professor Alireza Falahi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Alireza Falahi in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardDisaster Prevention and Management Knowledge (quarterly)

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 برنامه ریزی سکونتگاه موقت پس از وقوع زلزله احتمالی در سه مقیاس شهر، منطقه و محله (مورد مطالعاتی: شهر تهران، منطقه 10 ، محله بریانک – هفت چنار) (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 7, Issue: 3
2 پهنه بند ی آسیب پذیری کالبد ی بافت کهن کرمان د ر برابر زلزله احتمالی با استفاد ه از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و روش آنتروپی (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 6, Issue: 2
3 تشخیص اشباع ترانسفورماتور جریان با استفاده از امپدانس لحظه ای شاخه مغناطیسی و روشFILT (Download Paper) Journal Of Modeling in Engineering Volume: 15, Issue: 51
4 رویکردهای کاهش آسیب پذیری و آمادگی در برابر آتش سوزی احتمالی در ساختمان های بلندمرتبه (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 5, Issue: 1
5 مدیریت سوانح غیر مترقبه در فضای زیرگذر حرم رضوی (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 5, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز عددی جوانهزنی و رشد ترک ناشی از خستگی مکانیکی- حرارتی در قالبهای آهنگری داغ (Download Paper) 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
2 آنالیز فرآیند کله زنی کرنش صفحه ای با استفاده از روش تحلیل قاچی و حل المان محدود (Download Paper) 5th National Conference of Metals and Materials Formaing
3 ارائه روش نوینی جهت بخشبندی گلبو لهای قرمز و سفید خون بااستفاده ازشبکه عصبی PNN و تبدیل فاصله (Download Paper) The First Iranian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis
4 ارایه یک مدل مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای انتخاب محل اردوگاه سرپناه موقت پس از زلزله (Download Paper) 8th International Congress on Health in Emergencies and Disaster
5 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان کرمانشاه (مطالعه موردی منطقه 4، شهرک متخصصین) (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
6 ارزیابی اصول بازسازی در زلزله های گذشته ایران با هدف آموختن درسهایی برای آینده (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
7 ارزیابی بازسازی روستاها پس از زلزله سال 1347 دشت بیاض با هدف آموختن درسهایی برای آینده (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
8 ارزیابی بازسازی مسکن پس از سانحه (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
9 ارزیابی خسارت در مدیریت بازسازی پس از سانحه (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
10 ارزیابی سریع آسیب پذیری ساختمانها بر اساس استاندارد FEMA 154 (Download Paper) Promotion of Crisis Management in Disasters
11 اسکان موقت ترکیه (Download Paper) Promotion of Crisis Management in Disasters
12 اصول مکانیابی سکونتگاه موقت پس از وقوع زلزله احتمالی در شهر تهران؛ محله بریانک – هفت چنار (Download Paper) The 4th Crisis Management Comprehensive Conference (HSE)
13 بازخوانی بازسازی زلزله های گذشته ایران در راستای بومی سازی چارچوب سندای با رویکرد SFDRR (Download Paper) 8th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
14 بررسی اثر وجود فاز مارتنزیت بر سیگنالهای نشرفرا آوایی در فولادهای دوفازی (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
15 بررسی اثربخشی پیاده سازی مذیریت بحران در دستیابی سازمان به اهداف استمرار کسب وکار (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
16 بررسی پارامترهای جوشکاری تیگ پالسی فرکانس بالا برروی اعوجاج های جوشی آلیاژهای آلومینیوم استحکام بالا (Download Paper) 20th Annual Conference of Mechanical Engineering
17 بررسی تاثیر نور در تولید بیولوژیکی هیدروژن به وسیله ی ریزجلبک ها (Download Paper) 4th National Conference on Hydrogen and Fuel Cell
18 بررسی تجارب بازسازی روستای توتکابن بعد از زلزله 1369 گیلان و زنجان از دیدگاه توسعه (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
19 بررسی چارچوبهای نظری موجود در ارتباط با مدیریت ریسک زلزله در مناطق شهری در جهان و مطالعه تطبیقی جهت ارائه الگوی بومی مدیریت ریسک (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
20 بررسی میزان تاثیرگذاری پیاده سازی مدیریت بحران براستمرار کسب و کاربا تاکید براصول استمرار 5R'S (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
21 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش خطرپذیری و آمادگی در برابرزلزله، مورد مطالعاتی: بازار کهن کرمان (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
22 برنامه ریزی راهبردی جهت کاهش آسیب پذیری اجتماعی در بحران زلزله منطقه مورد مطالعه: شهرستان دماوند (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
23 برنامه ریزی راهبردی جهت کاهش آسیب پذیری کالبدی در بحران زلزله منطقه مورد مطالعه :شهرستان دماوند (Download Paper) 5th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
24 بزنامه ریزی راهبردی در جهت کاهش آسیب پذیری شبکه حمل و نقل در بحران زلزله در شهرستان دماوند (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
25 به کارگیری روش PCA و شبکه های عصبی به منظور تشخیص آریتمی های قلبی (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
26 بهینه سازی پارامترهای جوشکاری TIG پالسی فرکانس بالا جهت بهبود خواص مکانیکی و متالورژیکی اتصال جوشی آلومینیوم استحکام بالا (Download Paper) 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
27 پایش تغییرات جنگل های ساری بر روی جزایر حرارتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (Download Paper) 4th National Conference on Law and Judicial Studies
28 پیش بینی سیگنال های ECG با تکیه بر تکنیک PAT و شبکه عصبی ANFIS و MLP (Download Paper) 2nd International Conference on Electrical Engineering
29 تاثیر پارامترهای جوشکاری TIGپالسی فرکانس بالا بر روی ساختار متالوژیکی منطقه مذاب اتصال آلومینیوم گروه 5000 (Download Paper)
30 تدوین سامانه فرماندهی حادثه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
31 تشخیص اشباع ترانسفورماتور جریان با استفاده از روش اندوکتانس لحظه ای (Download Paper) 29th International Power System Conference
32 تشخیص و طبقه بندی هوشمند نارسایی های قلبی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
33 تعیین نرخ بیمه سیلاب برای ساختمان های مسکونی سیلاب دشت رودخانه آصم آباد (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
34 تمهیدات کاهش خطر آتش سوزی جنگل در مناطق شهری (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
35 روش کلی تدوین طرح مدیریت ریسک زلزله در دانشگاه ها (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
36 رویکرد RADIUS به عنوان ابزاری جهت ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهری و تهیه سناریوی زلزله؛ در منطقه 13 تهران (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
37 زمانبندی پویا و چندهدفه در سیستم های تولید کارگاهی انعطاف پذیر (Download Paper) 01st International Conference of Iranian Operations Research Society
38 ضرورت تدوین برنامه جامع برای طراحی اردوگاه ها و اسکان اضطراری در حوادث غیر مترقبه (Download Paper) 03rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster
39 ضروررت و اهمیت آموزش «طراحی همه شمول» در دانشکده های ممعماری و شهرسازی برای افراد با محدودیت جسمی - حرکتی (Download Paper) 01st National Conference on Enabling the Urban Environment for the Disabled
40 طراحی مدار شبیه ساز ECGقلبی با استفاده از مدل الکتریکی سلول قلبی (Download Paper) 14th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
41 طراحی و ساخت دستگاه تست خستگی پابندهای فنری (Download Paper) 01st Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2005)
42 طراحی و ساخت مدار شبیه ساز سیگنال قلبی با استفاده از مدل الکتریکی سلول قلبی (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
43 فرآیند برنامه ریزی بازسازی پس از سانحه در مناطق شهری (مورد مطالعاتی:واحدهای همسایگی در شهر نیواورلئان) (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
44 فرایند تأمین انواع اسکان اضطراری برای آسیب دیدگان زلزله با نگاهی به چند زلزله اخیر (Download Paper) 03rd International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster
45 کاربرد ارتباطات کارکردی دینامیک در جانبی سازی صرع لوب گیجگاهی (Download Paper) 15th International Congress on Epilepsy
46 کاهش آسیب پذیری سکونت گاههای شهری : آتش سوزی های پس از زلزله (Download Paper) 1st International Conference on Urban Construction in the Vicinity of Active Faults
47 کاهش آسیب پذیری فضاهای آموزشی امادگیکاربران مورد مطالعاتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
48 کاهش خطر سوانح در بافت های تاریخی دورنمای جهانی (Download Paper) 01st National Conferene on Earthquake Crisis Management in Historical Cities
49 مدلسازی سیگنال ایسکمی بطنی با استفاده از مدلسازی الکتریکی سیگنال قلبی (Download Paper) 1st Conference on new approaches to biomedical engineering in the field of cardiovascular disease
50 مروری بر روند برنامه ی بازسازی روستای داهوئیه ی زرند در اثر زلزله ی چهارم اسفند ماه 83 و بررسی نقاط ضعف و قوت آن (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
51 مقدمه ای بر رویکردهای جاری در ارزیابی خسارات پس از سوانح (Download Paper) 01st International Conference on Integrated Natural Disaster Management
52 مقدمه ای بر رویکردهای جاری در ارزیابی خسارات پس از سوانح (Download Paper) 01st International Conference on Integrated Natural Disaster Management
53 مقولات مدیریتی کاهش آسیب‏پذیری و آمادگی در برابر طوفان برف در تنکابن (Download Paper) 8th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
54 مکان یابی اردوگاه های اسکان موقت بازماندگان زلزله دماوند در راستای مدیریت بحران (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
55 مناطق شهری، آسیب های موجود و کاهش ریسک (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
56 ناحیه بندی و استخراج حجم شکاف کام در تصاویر و برازش منحنی CBCT با استفاده از شبکه عصبی PNN و برازش منحنی (Download Paper) National Conference on Advances in Electrical Engineering and Electrical Engineering with a focus on sustainable development
57 ناحیه بندی و تعیین حجم رحم در تصاویر MRI مربوط به بیماران دارای فیبروم رحمی با استفاده از روش FCM و عملگرهای مورفولوژی (Download Paper) 16th Iranian conference on Biomedical Engineering
58 نقش فن آوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان بانک ملی ایران در شهر شیراز (Download Paper) 1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership
59 هویزه پس از بازسازی ( ارزیابی مجدد بازسازی شهر جنگ زده هویزه) (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management