Doctor Esmaiel Shieh

Doctor Esmaiel Shieh  Professor of Urban Planning

Doctor Esmaiel Shieh

Professor of Urban Planning

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی عوامل مؤثر در ایمنی فضاهای تفریحی برای کودکان مطالعه موردی: محله نیاوران تهران (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 23, Issue: 90
2 بررسی آسیب پذیری شبکه های ارتباطی شهرها در مقابل زلزله با استفاده از روش IHWP و GIS (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 7, Issue: 13
3 برنامه ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 12, Issue: 35
4 شهرخوب، برنامه خوب نقدی براهداف طرح جامع جدید تهران (Download Paper) Manzar Journal Volume: 2, Issue: 6
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی تاثیر استفاده از شاخص های توسعه پایدار در مدیریت بحران شهرهادرمرحله بازسازی پس از زلزله در ایران نمونه موردی:شهرستان رودبار (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
2 ارزیابی محیط های شهری،شهرهای میانه اندام براساس معیارهای شهرسال ( نمونه موردی شهرسقز ) (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
3 ارزیابی میزان موفقیت شهرها در بازسازی پس از زلزله در ایران بر اساس اصول توسعه پایدار (نمونه موردی:شهرستان رودبار) (Download Paper) National Conference on New Theories in Architecture and Urbanism
4 اعتدال بخشی به سازمان فضایی شهری و منطقه ای در ایران به منظور کاهش تأثیرات بحران‌های طبیعی (Download Paper) 5th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
5 الگویی برای دستیابی به توسعه یکپارچه منطقه ای استان همدان با تاکید بر رقابت پذیری منطقه ای (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
6 بازآفرینی پایداری در سیطره محله های سنتی ایرانی با رویکرد دهکده شهری (نمونه موردی محله سنتی قبه سبز کرمان) (Download Paper) 4th National Conference on Architecture and Urbanism Sustainability and Resilience from Idea to Reality
7 بررسی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی معکوس(IHWP) و GIS مطالعه موردی منطقه 6 شهرداری تهران (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
8 بررسی ارتباط موثربین رضایتمندی سکونتی وکیفیت زندگی دربافت فرسوده شهرگرگان (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
9 بررسی اقدامات انجام شده در چند شهر پایدار و سبز جهان (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
10 بررسی تاثیر استفاده از الگوها و شاخص های توسعه پایدار در موفقیت شهرها دربازسازی پس از زلزله در ایران نمونه موردی:شهرستان رودبار (Download Paper) 1st National Conference on Modern Research in Iranian Architecture and Urbanism
11 بررسی تاثیر الگوهای استقرار شهرک های صنعتی در توسعه پایدار منطقه ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهد (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
12 بررسی تاثیر الگوهای استقرار شهرک های صنعتی در توسعه پایدار منطقه ای نمونه موردی شهرک صنعتی طوس مشهد (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
13 بررسی تاثیر مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده منطقه 14 شهرداری تهران (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
14 بررسی تامین منابع درآمدی شهرداری نظرآباد بر اساس توسعه ی شهری پایدار (Download Paper) The 5th National Conference on Management and Humanities Research in Iran
15 بررسی جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی شهری نوین جهان (Download Paper) Congress on Environmental Science and Engineering and Sustainable Development
16 بررسی حس تعلق به فضاهای سبز شهری با تاکید بر معیارهای یک شهر سالم و برنامه ریزی برای مناسب سازی آن (مورد مطالعه پارک رز و مطهری منطقه 1 شهرداری قزوین) (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
17 بررسی ساختار درآمدى شهردارى هاى ایران (Download Paper) The 5th National Conference on Management and Humanities Research in Iran
18 بررسی شاخص های شهر سالم در فضاهای سبز فراغتی و برنامه ریزی برای بهبود آن (مورد مطالعه پارک رز و مطهری منطقه 1 شهرداری قزوین) (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
19 بررسی عوامل موثر بر یادسازی شهری- نمونه مطالعه بافت مرکزی شهر قزوین (Download Paper) National Conference on New Theories in Architecture and Urbanism
20 بررسی میزان تأثیرگذاری طرح مسکن مهر بر بازار اقتصادی مسکن در شهر بابل (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
21 بررسی نقش عوامل کاربری زمین در کیفیت پایداری اجتماعی شهر(نمونه موردی: شهر محمدیه) (Download Paper) National Conference on New Theories in Architecture and Urbanism
22 پدافند غیرعامل برای مراکز حساس در مقیاس ناحیه ای (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
23 پیوند روستا-شهری و نقش آن در توسعه پایدارمنطقه ای نمونه پژوهی:بخش خمام شهرستان رشت (Download Paper) The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism
24 تبیین ارتباط تصمیم گیری میان حکومت های محلی و ملی در نظام مدیریت شهری چند سطحی ایران (نمونه مطالعه : شهر نطنز ) (Download Paper) 2nd National Conference on landscape architecture and urban planning in the pattern of Natanz in 1404
25 تبیین پراکندگی و فشردگی محله های شهر خرمدره (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
26 تحلیل آسیب پذیری کالبدی - فضایی شهر چالوس در بحران ناشی از زلزله به روش AHP (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
27 تعبیه مکانی پناهگاه های شهری با استفاده از نظام اطلاعات جغرافیایی GIS و فن تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی: شهر سرخرود (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
28 تمهیدات شهرسازی قبل از بروز سوانح طبیعی در شهرهای ایران (Download Paper) 01st Conference on Search and Rescue Management
29 جایگاه هویت ملی در برنامه های مدیریت شهری ایران (Download Paper) 1st Urban Planing and Management Conference
30 سنجش عوامل موثر بر ترویج پیاده مداری با رویکرد توسعه پایدار با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (نمونه موردی: منطقه 3 شهرداری تهران) (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
31 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پدیده پراکندهرویی شهری در شهر خرمدره (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
32 شهر بوم شناسانه، ایده ای در جهت پایداری زیست محیطی بافت های شهری (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
33 مدل ارزیابی تاب‌آوری مراکز درمانی در برابر زلزله (Download Paper) 5th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
34 مدل سازی سند چارچوب برنامه ریزی و طراحی شهری در شهرسازی نمونه مطالعاتی: ورودی شهر بانه از سمت سقز (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
35 مسکن مهر؛ نظام شهرسازی یا خانه سازی؟ (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
36 مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی شهروندان درمحله های شهرخرمدره (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
37 معناشناسی مکان بر پایه نظریات کوین لینچ، آموس راپاپورت و نظریه نشانهشناسی (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
38 معیار های کیفیت دروازه های شهر و تاثیر آن بر عراحی پایدار (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
39 مقایسه شاخصهای توسعه سکونتگاههای انسانی در بافتهای مرکزی و حاشیه شهر گنبدکاووس (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
40 مقایسه کاربری های اراضی اطراف ایستگاه های متروی تهران و توکیو (ایستگاه صادقیه تهران وایکه بوکورو توکیو) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
41 مقایسه نقش عوامل هویت بخش اجتماعی در محله های مسکونی قدیم و جدید ایران (Download Paper) National Conference of Contemporary Iranian Architecture and Urbanism
42 مکانیابی پارکینگهای عمومی در محله خانی آباد منطقه 12 شهرداری تهران با استفاده از GIS و الگوی AHP (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
43 موقعیت شهرهای جدید ایران به نست شهرهای اصلی و بررسی مسائل پایداری آنها (Download Paper)
44 نقش مشارکت های مردمی در تامین نیازمندی های عمومی و تاسیسات زیربنایی شهر(مطالعه موردی؛ شهر لامرد در استان فارس) (Download Paper) 1st National Conference of the Iranian Utopia
45 نگرشی به ورزش از دیدگاه شهر سازی (Download Paper) 01st National Conference of City and Sport