Doctor Mohammadreza Noghsan mohamadi

Doctor Mohammadreza Noghsan mohamadi

Doctor Mohammadreza Noghsan mohamadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه راهکارهای ارتقاء نقش عرصه عمومی درخاطره جمعی شهروندان نمونه موردی: خیابان زندشیراز (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
2 ارتقاء کیفیت محورهای شهری با رویکرد پایداری مطالعه موردی: خیابان سپه، اصفهان (Download Paper) International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
3 ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنههای مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
4 ارزیابی مقایسه ای معیارهای و شاخص های رشد هوشمند با شهرسازی سنتی ایران ( نمونه موردی: شهر یزد ) (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
5 اعتلای تعاملات اجتماعی هنجار محور در فضاهای شهری جهت ارتقا سرمایه اجتماعی نمونه موردی: منطقه 4 اصفهان (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
6 امکان سنجی پیاده راه سازی در محورهای بافت تاریخی شهر (نمونه موردی: محدوده امامزاده جعفر یزد در محله گودال مصلی) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
7 اولویت بندی مولفه های موثر بر شکل گیری خاطرات جمعی در فضاهای عمومی محله (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management in the Third Millennium
8 باز طراحی خیابان با تاکید بر ارتقاء سرزندگی و حس مشارکت شهروندان نمونه موردی خیابان سادات منطقه 10 تهران (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
9 باز طراحی خیابان شهری با تاکید بر ارتقاء امنیت و حضور پذیری شهروندان نمونه موردی خیابان سادات منطقه 10 تهران (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
10 باز طراحی فضاهای گمشده پیرامون بناهای تاریخی به منظور ایجاد پیوند با بافت نوسازی شده پیرامونی نمونه موردی: مجموعه حرم مطهر امام رضا (ع) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
11 باز طراحی فضای شهری با تاکید بر الگوهای رفتاری شهروندان (مطالعه موردی: میدان فرهنگ تهران) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
12 بازآفرینی الگوهای اقلیمی خانه های سنتی رشت در آپارتمان ها (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
13 بازآفرینی فضای شهری با رویکرد رفتار گرایی(مطالعه موردی:میدان فرهنگ تهران) (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
14 بازخوانی الگو در معماری سنتی (Download Paper) National Conference of architectural , construction and physical development
15 بازخوانی جایگاه مدارس در بافت اجتماعی شهر با تأملی بر سیر تحول موقعیت مدارس یزد در بافت شهری (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
16 بازخوانی راهکارهای اقلیمی خانه های بومی در دستیابی به معماری پایدارنمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
17 بازیابی مدل هویت مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف ان با استفاده از اصول پایداری (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
18 بازیابی هویت محله های قدیمی درطرح بهسازی ونوسازی منطقه مرکزی مشهد نمونه موردی: محله نوغان (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
19 بررسی اهمیت حس تعلق به مکان در بهبود کیفیت آموزش معماری (Download Paper) National Conference of identity-oriented Architecture
20 بررسی تاثیرعوامل ناپایداری درنماهای شهری نمونه موردی: خیابان مسجدجامع شهریزد (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
21 بررسی تأثیر ساختار کالبدی فضایی درون گرا بر کیفیات رفتاری و فرهنگ؛ از حفظ حرائم شخصی تا گسترش روابط اجتماعی (Download Paper) International Conference on Architecture and Urbanism
22 بررسی سرزندگی درخیابان شهری مطالعه موردی، خیابان مسجدجامع یزد (Download Paper) 5th Urban Planing and Management Conference
23 بررسی عامل نور در کیفیت روح مکان در خانه های سنتی ایرانی (Download Paper) 1st International Congress on target architecture
24 بررسی عوامل محیطی موثر بر ادراک زمان در تجربه فضاهای شهری حین پیاده روی (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
25 بررسی فضای ورودی شهرها با رویکرد شهرسازی پایدار (Download Paper) National Conference on Architecture, Urbanism and sustainable development with a focus on local architecture and sustainable city
26 بررسی کیفیات درون گرایی در معماری از گذشته تا به امروز (Download Paper) Elite International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
27 بررسی مواد و مصالح بیونیکی راهی برای رسیدن به معماری پایدار (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
28 بررسی مولفه های سازنده خاطرات جمعی در فضاهای عمومی محلات بافت بلافصل شهر بوشهر (Download Paper) 3rd International Conference on Civil, Architectural and Structural
29 بررسی نقش فضاهای نیمه عمومی بر کیفیت های محیطی (خوانایی، امنیت، هویت و سرزندگی) محلات (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
30 بررسی و ارزیابی کیفیت و تاثیر فضای ورودی شهرها در شهرسازی پایدار (Download Paper) 02nd national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
31 تاثیر سیاسستهای واگذاری زمین و مسکن دولتی در گسترش کالبدی شهرهای ایران نمونه موردی: شهر یزد (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
32 تاثیر طراحی اقلیمی بر مطلوبیت کالبد مجموعه مسکونی نمونه موردی: منطقه یک شهر یزد (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
33 تأثیر نظم فرم های بصری نماهای ساختمان های مسکونی بر آرامش درونی روان انسان (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
34 تبلور فرهنگ در شکل گیری الگوهاو اجزاءکالبدی بومی معابردر بافت تاریخی بوشهر (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management in the Third Millennium
35 تبیین ادراک هویت مکان در نظریات روانشناسی شناختی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
36 تبیین الگو بافت کالبدمحله های سنتی دوره صفوی اصفهان نمونه موردی: محله جویباره اصفهان (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
37 تبیین شخصیت فضا در طراحی فضاهای شهری (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
38 تبیین عملکرد فضاهای نیمه عمومی موجود در سطح محلات در ارتقا سرمایه اجتماعی (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
39 تبیین معیارهای بومی پایداری در مراکزمحلات بافت تاریخی نمونه موردی:محله فهادان شهر یزد (Download Paper) 3rd International Conference on Sustainable Development and Urban
40 تبیین مولفه های کیفی موثر در شناخت هویت در ابعاد مکان (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
41 تبیین نقش فضای نیمه باز در کیفیت رفتار ساکنین با رویکرد تبیین تعاریف و مفاهیم متفاوت فضای نیمه باز با تاکید بر الگوی رفتاری در جهت رسیدن به تعریفی جامع در حیطه روانشناسی از مفهوم فضای نیمه باز (Download Paper) National Conference of identity-oriented Architecture
42 تحلیل نقش سیاست های واگذاری زمین شهری در برنامه ریزی توسع کالبدی شهری، نمونه موردی منطقه سه شهر یزد (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
43 تحلیلی بر زیبایی شناسی نماهای خانه رسولیان یزد با تاکید بر عنصر ریتم (Download Paper) 2nd National Conference on Iranian Housing
44 تدوین راهنمای طراحی شهری با رویکرد استفاده کارآمد از انرژی در مقیاس شهری (نمونه مطالعاتی: شهر یزد) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
45 تدوین راهنمای طراحی شهری با محوریت ادراک زمان (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
46 تدوین شاخص های پایداری کالبدی منظر بافت تاریخی شهر یزد (Download Paper) 02nd national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
47 تطبیق جایگاه هویت مکان با مفاهیم مرتبط مکان (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
48 توزیع مکانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس در شهر کرمان (Download Paper) 4th National Conference on Law and Judicial Studies
49 جایگاه نور در زیبایی بصری معماری (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
50 ساماندهی سیما و منظرمحیط شهری با نگاهی به خیابان (مطالعه موردی:خیابان شهید مدرس) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
51 سینرژی (هم افزایی) در معماری (Download Paper) The first national conference on urban planning and knowledge architecture
52 طراحی فضاهای شهری و نقش آن در کاهش بیماری MS (Download Paper) The 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development
53 طراحی فضای ورودی شهرها بر اساس مولفه های پایداری (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
54 فرش ایرانی نمودی از شی زنده از نگاه کریستوفر الکساندر (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Engineering
55 مجموعه های مسکونی با تاکید بر مصرف بهینه انرژی از طریق هوشمندسازی (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
56 مطالعه تطبیقی طراحی شهری، موسیقی و معماری (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
57 نحوه ی به کارگیری تکنولوژی های هوشمند در ساختمان ها (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
58 نقش عرصه های عمومی در پایداری اجتماعی شهر (نمونه موردی: خیابان زند شیراز) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
59 نقش هندسه در هویت بخشی به بنا و تجلی آن در معماری معاصر (Download Paper) The first national conference of the Iranian Islamic city
60 نمود کالبدی مفاهیم در معماری و شهرسازی زیارتگاه ها نمونه موردی:صحن انقلاب حرم مطهر امام رضا(ع) (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
61 واکاوی و شناخت رابطه معنایی باغ ایرانی و فرش ایران (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Engineering
62 واکاوی و شناخت رابطه معنایی باغ ایرانی و فرش ایرانی (Download Paper) 3rd International Congress of Contemporary Urban Architecture and Middle East
63 هویت بویم درعوامل منظرسازمراکزمحله ای بافت تاریخی شهر یزد (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development