Doctor Saeed Bashirian

Doctor Saeed Bashirian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Saeed Bashirian in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی ارتباط ساز ههای الگوی اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب » در معتادین مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر همدان (Download Paper) Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty Volume: 24, Issue: 2
2 بررسی تاثیر برنامه آموزشی کاهش سوء مصرف مواد در رانندگان اتوبوس های بین شهری مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 21, Issue: 4
3 بررسی تأثیر آموزش بهداشت جنسی بر میزان رعایت اصول بهداشت جنسی (Download Paper) Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty Volume: 21, Issue: 4
4 بررسی تأحیر برنامه آموزش پیشگیری از آسیب های ناشی از حوادث مدرسه ای در دانشآموزان دوره اول دبیرستانی شهر فامنین بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی (Download Paper) Journal of Education and Community Health Volume: 1, Issue: 3
5 بررسی رابطه خود کنترلی با تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر (Download Paper) Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty Volume: 20, Issue: 1
6 بررسی مقایسه ای تأثیر بوپیواکائین بین جنبی و متادون داخل عضلانی بر روی دردهای بعد از عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 11, Issue: 4
7 بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در نوجوانان مبتلا به بیماریهای خاص و نوجوانان سالم شهر همدان (Download Paper) Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty Volume: 20, Issue: 2
8 بررسی میزان کفایت دیالیز در بخش همودیالیز بیمارستان اکباتان همدان (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 10, Issue: 3
9 بررسی وضعیت بهداشت دهان ودندان کودکان 2- 5 سال و نقش رفتارهای مراقبتی مادران (Download Paper) Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty Volume: 21, Issue: 4
10 بررسی وضعیت سوء مصرف ترامادول و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سه مرکز آموزش عالی شهر همدان (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 19, Issue: 3
11 تاثیر برنامه آموزشی ترغیب رفتارهای جنسی ایمن درمعتادین مرد تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد شهر همدان: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده (Download Paper) Journal of Education and Community Health Volume: 1, Issue: 1
12 عوامل پیش بینی کننده رفتارهای تغذیه ای براساس تئوری شناختی اجتماعی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز (Download Paper) Journal of Education and Community Health Volume: 1, Issue: 4
13 فاکتورهای پیش بینی کننده سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در بین متقاضیان دریافت گواهینامه شهر همدان با بهره گیری از تیوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1391 (Download Paper) Pajouhan Scientific Journal Volume: 13, Issue: 4
14 کاربرد روش آموزشی یاری کودک به خانواده در پیشگیری از بیماری تب مالت (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 17, Issue: 1
15 کاربرد مدل بزنف درپیش بینی انجام فعالیت فیزیکی پس از زایمان در بین مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه (Download Paper) Journal of Education and Community Health Volume: 1, Issue: 3
16 مصرف اسید فولیک قبل از بارداری (Download Paper) Scientific Journal of Hamadan Nursing & Midwifery Faculty Volume: 18, Issue: 2
17 مقایسه فرآیندهای درک کارآمدی و تهدید در پیش بینی مصرف سیگار در بین دانشجویان با بهره گیری ازمدل فرآیند توسعه یافته موازی (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 21, Issue: 1
18 میزان استرس زندگی دانشجویی و عوامل مرتبط با آن دردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1394 (Download Paper) Journal of Education and Community Health Volume: 2, Issue: 4
19 نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی درپیش بینی کیفیت زندگی پرستاران (Download Paper) Journal of Education and Community Health Volume: 2, Issue: 1
20 وضعیت رفتارهای تغذیه ای و عوامل مرتبط با آن در بین زنان باردار شهر تبریز: یک مطالعه مقطعی (Download Paper) Pajouhan Scientific Journal Volume: 14, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 Investigating Effective Factors on Breast Self-examination Behavior in Iranian Employed of Medical Careers (Download Paper) 14th International Congress on Breast Cancer
2 طراحی، اجرا و ارزشیابی نظام برنامه ریزی عملیاتی مسیله محور در دانشگاه علوم پزشکی همدان (Download Paper) 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations