Doctor Ahad Nazari

Doctor Ahad Nazari

Doctor Ahad Nazari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ahad Nazari in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 13th International Project Management Conference Tehran 2018
Scientific Secretary 14th International Project Management Conference Tehran 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 شناسائی ریسک پروژه ها با رویکرد طراحی ساختار شکست ریسک، (مطالعه موردی: سازمان صنعتی پروژه محور) (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 26, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی ماهیتی و کالبدی مهندسی ارزش در ایران (Download Paper) 03rd Value Engineering Conference
2 ارائه الگوئی برای اعمال معیارهای پایداری در صنعت ساخت با استفاده ازفرآیند مهندسی ارزش در مراحل نظری پروژه (Download Paper) National Conference on Application of Value Engineering in Energy Management
3 ارائه مدل ترکیبی فرآیند تحلیل شبکه ای ANP تکنیک دیماتل DEMATEL در محیط فازی به منظور ارزیابی ریسک پروژه های ساخت (Download Paper) 02nd National Conference on Indurtrial Engineering & Systems
4 ارائه مدل مفهومی عوامل کلیدی موفقیت پروگرام (Download Paper) 05th International Project Management Conference
5 ارائه یک سیستم تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی ساختمان های پایدار با استفاده از روش AHP ، TOPSIS بارویکرد فازی (Download Paper) Elite International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
6 ارایه الگوی کاربردی مدیریت زمان و هزینه در پروژه تعریضی برای انطباق با استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (مورد مطالعه: پروژه تعریض و بهسازی محورری - ورامین ) (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
7 ارایه یک سیستم تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی ساختمان های پایدار با استفاده از روش TOPSIS, AHP بارویکرد فازی (Download Paper) International Congress on new developments sustainability in architecture, urban planning, civil engineering and building
8 ارزیابی ریسکها در پروژه های نیروگاهی توسط فرآیند تحلیل شبکه ای و روش تاپسیس فاز (Download Paper) 03rd International Conference of Iranian Operations Research Society
9 امکا ن سنجی کاربرد دانش مدیریت پروژه (PMBOK) در مدیریت محوطه های میراث فرهنگی (Download Paper) 02nd International Project Management Conference
10 امکان سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند مهندسی ارزش (Download Paper) 05th International Conference on Information and Communication Technology Management
11 امکان‌سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند مهندسی ارزش (Download Paper) 03rd Value Engineering Conference
12 برآورد نرخ بهره وری متغیر پرسنل در پروژه های خطی- تکراری با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 7th International Project Management Conference
13 بررسی الزامات مدیریت راهاندازی در چرخه عمر پروژههای طراحی و ساخت (Download Paper) 3rd annual conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
14 بررسی اهمیت مولفه های ارتباطی در زنجیره تامین صنعت ساخت با رویکردآنتروپی شانون (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
15 بررسی تاثیرات منشاء خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( OHS-MH ) در پروژه های عمرانی (Download Paper) 5th annual conference and exhibition HSE & Security Systems
16 بررسی تاثیرات منشاء خطای انسانی بر عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHS-MH) در پروژه های ساختمانی (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
17 بررسی تحلیلی تاثیر افزایش قیمتهای نا متعارف هزینه در قراردادهای EPC از نوع قیمت مقطوع و ارائه راهکار(صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) (Download Paper) 05th International Project Management Conference
18 بررسی تحلیلی عوامل بروز تعارضات بین ذینفعان پروژه های ساختمانی (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
19 بررسی جایگاه مدیریت راهاندازی و فرآیندهای اختتامی در تکمیل موفقیت آمیز پروژه های طراحی و ساخت (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
20 بررسی چارچوب برآورد هزینه پروژه ها مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM و فهرست بها ابنیه (Download Paper) Second International Conference on Building Information Modeling
21 بررسی چالش‌های تعریف معیار کیفیت و به‌کارگیری چرخه یادگیری در پروژه‌های طراحی معماری (Download Paper) First National Conference on Sustainable Building
22 بررسی روش های زمان بندی مبتنی بر تکنیک خط تعادل در مدیریت پروژه های خطی_تکراری (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
23 بررسی محدوده مطالعات ارزش در توسعه مدل انرژی منطبق بر چرخه حیات پروژه های ساختمانی (Download Paper) National Conference on Application of Value Engineering in Energy Management
24 بررسی مفهوم تفکر ناب Lean Thinking و کاربردآن در ساخت و ساز (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
25 بررسی مقایسه ای فرآیند مدیریت انتقال تکنولوژی با مدیریت پروژه ( مطالعه موردی - متروتهران ) (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
26 بررسی موانع بلوغ مدیریت پروژه در شرکت های پیمانکاری بزرگ (حوزه بررسی: صنعت ساختمان) (Download Paper) 7th International Project Management Conference
27 بررسی موجودیت دفتر مدیریت پروژه PMO ( Project Management Office) در ایران: رویکرد توصیفی (Download Paper) 04th International Project Management Conference
28 بررسی و ارزیابی ریسکهای ساخت و راهاندازی در پروژههای ساختمانی (مطالعه موردی بیمارستان) (Download Paper) 12th International Project Management Conference
29 بررسی و مقایسه مدیریت پروژه انتقال تکنولوژی در کشورطبق روشهای قرارداد مشروط و سرمایه گذاری شترک (Download Paper) 04th International Project Management Conference
30 بکارگیری برنامه ریزی ارزش درتعیین برنامه ریزی های کلان بخش انرژی بارویکردتوسعه انرژیهای نو (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
31 بهینهسازی چندمنظوره برنامه زمانبندی پروژههای خطی - تکراری با استفاده از برنامهنویسی خطی (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Development
32 پیکرهبندی زنجیره تأمین براساس برنامه زمانبندی و محدودیت منابع (Download Paper) 03rd National Conference on Industrial Engineering and Systems
33 جایگاه مدیریت ارتباطات در زنجیره تامین پروژه های عمرانی (Download Paper) 3rd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
34 جایگاه مهندسی ارزش در نظام های اجرای طرح های عمرانی (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
35 رویکردی ابتکاری در برنامهریزی بهینه سبد پروژه ساخت مجموعههای تفریحی- رفاهی (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
36 رویکردی نوین در بهینه سازی برنامه زمان بندی پروژه های خطی – تکراری (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
37 زمان بندی ساعات کاری کارگران با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی صفر و یک (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
38 سنجش بلوغ مدیریت ریسک در پروژه های بزرگ ساختمانی (Download Paper) 12th International Project Management Conference
39 شناسایی بررسی تغییرات طراحی مبتنی بر مدل سازی اطلاعات ساختمان (Download Paper) 14th International Project Management Conference
40 شناسایی چالش های کیفی پروژه های مشارکت شهرداری با رویکرد مهندسی ارزش (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
41 شناسایی روش های ناب جهت اجرای سقف در ساختمان های بلندمرتبه (با رویکرد پایداری) (Download Paper) 14th International Project Management Conference
42 شناسایی ریسک های مشارکت دولتی- خصوصیppp پروژههای آب و فاضلاب ایران (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
43 شناسایی معیارهای ارزیابی طراحی پروژه های مشارکت شهرداری تهران با رویکرد مهندسی ارزش (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
44 شناسایی معیارهای ایجادکننده ارزش درپروژه های تولید انرژی ازصفحات خورشیدی فتوولتاییک (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
45 شناسایی و ارزیابی تاثیر ذینفعان بر روی هزینه های پروژه های عمرانی با روش FUZZY COQ (Download Paper) Fourth National Conference on Management, Accounting and Economics
46 شناسایی و اولویت بندی معیارهای تصمیم گیری انتخاب کاربری مجدد خانه های تاریخی با رویکرد روش های تصمیم گیری چندمعیاره (Download Paper) 13 th International Project Management Conference
47 شناسایی و بررسی چالش های کارفرمایی در دستیابی به تعالی کیفیت پروژه های طراحی معماری در صنعت ساختمان کشور ایران (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
48 ضرورت بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه در شرکتهای پیمانکاری عمومی (Download Paper) 01st Conference on Improvment of Construction Industry in Iran
49 ضرورت به کارگیری مهندسی ارزش در طراحی معماری پروژه های مشارکت شهرداری (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
50 کاربرد مهندسی ارزش در ارزیابی گزینه های طراحی پروژه های ساختمانی (Download Paper) 01st National Conference on Construction Engineering and Management
51 کاربرد مهندسی ارزش در مجتمع رفاهی - آموزشی شرکت نمونه (Download Paper) 03rd Value Engineering Conference
52 کیفیت در طراحی معماری (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
53 مدیریت ریسک در تامین مالی پروژه های شهری - مطالعه موردی: پروژه مجموعه نمایشگاه بین المللی جدید تهران، شهر آفتاب (Download Paper) 05th International Project Management Conference
54 مدیریت منابع انسانی در شرکتهای پروژه محور (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and modern urban development
55 مروری بر قراردادهای دستاورد غیر قطعی و کاربرد آن ها در قراردادهای ساخت (Download Paper) 7th International Project Management Conference
56 مطالعات امکان سنجی پروژه ها با رویکرد کاربرد تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (Download Paper) 01st International Project Management Conference
57 مطالعات ریسک در پروژه های ساختمانی صنعتی مطالعه موردی: احداث مجتمع صنعتی تولید پروفیل UPVC (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
58 مطالعات مهندسی ارزش در سد مخزنی خاکی (Download Paper) 01st International Project Management Conference
59 معرفی و مقایسه مدل ها و فرآیندهای مدیریت ریسک (Download Paper) National Conference on Organizational Risk Management
60 مهندسی ارزش و پایداری در پروژههای ساخت و ساز (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city