Doctor Amin Sarang

Doctor Amin Sarang

Doctor Amin Sarang

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Amin Sarang in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 2rd Comprehensive conference on urban management Tehran 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تطبیقی شاخصهای کیفی و پهنه بندی کیفی رودخانه کارون و دز (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 16, Issue: 55
2 تحلیلی بر تاریخچه رویکرد سیستمی ذخیره و انتقال در مدیریت منابع آب منطقه طبس (Download Paper) Monthly Oil & Energy Volume: 1, Issue: 7
3 تخصیص بهینه بار آلودگی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه و تحلیل تصمیم چندمعیاره (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 30, Issue: 1
4 کمی سازی بازگشت پذیری سیستم زهکشی شهری براساس ارزیابی عملکرد هیدرولیکی (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 29, Issue: 117
Conference Papers
row paper title conference name
1 A study of extreme events under climate change condition in northern part of Tehran, Iran (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
2 آشکارسازی جریان ها و رودخانه‎های مدفون شده در تهران (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
3 ارزیابی مدلSWAT2009 با روش SUFI2در برآورد رواناب حوضه آبریز سد ایلام (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
4 ارزیابی و تحلیل معیارهای پایداری در مدیریت کیفی رودخانه‎ (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
5 ارزیابی وبرآورد بارهای غیرنقطه ای نیتروژن وفسفر بااستفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی : حوضه آبریز سدایلام) (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
6 ارزیابی یکپارچه ی سیستم منابع آب و کشاورزی دریاچه زریبار با رویکرد پویایی سیستم (Download Paper) 7th Iranian National Water Resources Management Conference
7 استفاده از ابزار شبکه های بیزین در تعیین سطوح ریسک زیست محیطی سدها (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
8 برآورد حداقل دبی زیست محیطی پایین دست سدها، چالشها و راهکارها (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
9 برآورد عمر مفید مخازن سدها با استفاده از مدل های رسوب گذاری مطالعه موردی _ سد ایلام (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
10 بررسی اثر به کارگیری بهترین راهکارهای مدیریتی بر کمیت وکیفیت سیلاب های شهری (Download Paper) 2nd national conference on flood management and engineering approach to urban floods
11 بررسی بار آلودگی و ارایه ضرایب تخلیه صنایع مختلف (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
12 ‌بررسی لایه‌ بندی حرارتی و کیفی مخزن سد درحال مطالعه گرشا بر مبنای مدلCE-QUAL-W2 (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
13 پهنه بندی سیلاب با تلفیق مدل های HEC-HMS و HEC-RAS در GIS (مطالعه موردی : حوضه آبریز زرینه رود) (Download Paper) 2nd  national conference on flood management and engineering approach to urban floods
14 پهنه بندی سیلاب باتلفیق مدل های HEC-RAS,HEC-HMSدر GIS (مطالعه موردی: حوضه آبریز زرینه رود ) (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
15 پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش الگوی برد - برد مشارکت پیمانکاران در ارتقای پروژه های عمرانی توسعه شهری (Download Paper)
16 تئوری بازی برد- برد به روش مهندسی ارزش (Download Paper)
17 تجارب پیادهسازی و بهرهبرداری مهندسی ارزش در سازمانهای خدماتی معرفی مورد مطالعاتی طرح فراشهر شهرداری تهران و پروژههای شهرداری مشهد (Download Paper)
18 تجارت آلودگی کیفیت آب و هوا: نگاهی نو در مشارکت موثر ذی نفعان در حفاظت محیط زیست (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
19 تجارت کیفیت آب: رویکردی نو و کارآ در مدیریت کیفی منابع آب (Download Paper) 02nd Water Resources Management
20 تجزیه و تحلیل مهندسی ارزش در مراحل ساخت بزرگراه طبقاتی شهید صدر (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
21 تحلیلی بر تاریخچه رویکرد سیستمی ذخیره و انتقال در مدیریت منابع آب منطقه طبس (Download Paper) International Conference on QANAT
22 تدوین الگوی مشارکتی تعیین مجوزهای تخلیه ی بار آلودگی در سیستم رودخانه ای با رویکرد تجارت مجوزها (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
23 تعیین حداقل تاثیر ایجاد سدهای حوضه آبریس زرینه رود بر حقابه دریاچه ارومیه (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
24 تعیین رابطه ی بین پارامترهای TDS و EC و بررسی عوامل اثر گذار بر ارتباط دو پارامترباهم مطالعه موردی : رودخانه کرخه و قره چای (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
25 حذف مودای پروژه به روش مهندسی ارزش مورد مطالعاتی کریدور شمالی خط 3 متروی تهران (Download Paper) 03rd Value Engineering Conference
26 رویکرد تحلیل ریسک در مدیریت کیفی رودخانه (Download Paper) 01st Water Resources Management
27 شبیه سازی کمی- کیفی منابع آب سطحی با استفاده از مدل های MODSIM و QUAL2K مطالعه موردی: حوضه آبریز قرهسو (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
28 شبیه سازی کیفی رودخانه قره سو (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
29 فرصت ها و چالش های مهندسی ارزش در ایران (Download Paper) 02nd Value Engineering Conference
30 کاربردنگرش سیستم های پویا درسیاست گذاری برای مدیریت آب شهری (مطالعه موردی تهران) (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
31 مدلسازی کیفی رودخانه قره سو با استفاده از مدل QUAL2K (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
32 مدلسازی کیفی رودخانه قره سو محدوده شهرستان کرمانشاه با مدل QUAL2KW (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
33 مدیریت کیفی حوضه آبریزبااستفاده از پیاده سازی مدل تجارت آلودگی برمبنای نیتروژن کل ( مطالعه موردی: رودخانه قره سو) (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
34 مدیریت کیفیت آب رودخانه ها با آلاینده های جمع پذیر (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
35 مطالعات مهندسی ارزش سد تنظیمی مارون (Download Paper) 02nd Value Engineering Conference
36 مهندسی ارزش ابزاری برای مدیریت هزینه ها با تغییرات خلاقانه و نوآورانه (Download Paper) 02nd Value Engineering Conference