Doctor Esmaeil Ghahramani

Doctor Esmaeil Ghahramani

Doctor Esmaeil Ghahramani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Esmaeil Ghahramani in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardZanko Journal of Medical Sciences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی کارآیی حذف رنگزای کاتیونی Cat Blue 41 توسط فرآیند الکترو کواگولاسیون از محیط های آبی (Download Paper) Hozan Journal Volume: 2, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی ظرفیت باقیمانده پل دو دهانه قوسی بتن وزنی بر پایه نتایج آزمایش بارگذاری (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
2 بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر بازده و ارزش افزوده سرمایه بکاررفته در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 2ND International Conference on Management and Industrial Engineering
3 بررسی خصوصیات کمی و کیفی مواد زائد جامد در یکی از بیارستانهای شهرسنندج در سال 1390 (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
4 بررسی غلظت آهن و منگنز در منابع آبی روستاهای شهرستان دیواندره در سال 1394-1393 (Download Paper) The 19th Annual Congress of Medical Students of Iran
5 بررسی غلظت نیترات و نیتریت درآب چاههای روستاهای شهر ساری در سالهای 1387-1386 (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
6 بررسی غلظت های آهن و منگنز در منابع آب آشامیدنی روستاهای شهرستان ساری (Download Paper) 15th National Congress On Environmental Health
7 بررسی کارایی فرایندهای غشایی در حذف آرسنیک از آب آشامیدنی (Download Paper) 1st Student National Congress on Social Determinants of Health
8 بررسی کاربردی کاهش نفوذ پذیری خاکها به منظور استفاده در سیستم دفن مهندسی زباله ها (Download Paper) 1st national conference on engineering geology and the environment
9 بررسی کیفیت میکروبی آب شرب روستاهای شهرستان دیواندره در سال 1387 (Download Paper) 1st Student National Congress on Social Determinants of Health
10 بررسی میزان پرتوهای گاما و بتا در ماهیان صید شده از دریای خزردر منطقه ساری در سال 1387 (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
11 بررسی میزان راندمان آلوم در حذف TSS, COD (Download Paper) The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method
12 بیو فیلترها و کارایی آنها در حذف آلاینده های هوا (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
13 تحلیلی بر مدیریت لاستی کهای فرسوده در مواد زائد و روش های بازیافت آنها (Download Paper) 11th National Congress On Environmental Health
14 تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون با روش کمترین مربعات غیرخطی و با استفاده از آزمایش درحین کار (Download Paper) 22nd International Power System Conference
15 تخمین پارامترهای دینامیکی ژنراتور سنکرون واحد کرافت نیروگاه یزد با استفاده از آزمایش افول جریان مستقیم و اعتبار سنجی با آزمایش درحین کار (Download Paper) 21st International Power System Conference
16 تخمین زاویه بار ژنراتور سنکرون با پارامترهای دینامیکی نامعلوم و با استفاده از سیگنالهای آزمایش درحین کار (Download Paper) 22nd International Power System Conference
17 روش های نمونه برداری از کودکمپوست و ارسال نمونه به آزمایشگاه (Download Paper) 11th National Congress On Environmental Health
18 کاربرد پس کشیدگی در تقویت پل های قوسی بنایی (Download Paper) 01st conference on seismic retrofitting of structures
19 مقایسه اثر پلی آلومینیوم کلراید و سولفات آلومینیوم در حذف COD، TSS شیرابه محل دفن پسماندهای شهرقزوین (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health