Doctor Noorossana

Doctor  Noorossana College of Industrial Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran

Doctor Noorossana

College of Industrial Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Noorossana in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 پایش پروفایلهای غیرخطی با استفاده ازموجک ها (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 27, Issue: 4
2 توسعه رویکردی برای طراحی محصول استوار و قابل اطمینان در حضور عدم قطعیت (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 27, Issue: 1
3 نمودار کنترل X با فواصل نمونه گیری متغیر با درنظر گرفتن تابع زیان کیفیت تاگوچی (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 26, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه ابزاری برای اندازه گیری تصویر سازمان در خدمات درمانی (Download Paper)
2 ارائه رویکردی تلفیقی از ابزارهای داده کاوی و متدولوژی شش سیگما (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
3 ارائه رویکردی جدید جهت پایش پروفایلهای غیر خطی در فاز دو (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
4 ارائه مدلی جهت ارزیابی و تحلیل عملکرد پیمانکاران با استفاده از تحلیل پوششی داده تصادفی (SDEA) (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
5 ارائه یک مدل ترکیبی برای پیش بینی الگوهای کلاهبرداری از طریق کارت های اعتباری با استفاده از تکنیک های داده کاوی (Download Paper) The Accounting, Economics and Financial Management Conference
6 ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی ازمنظرمشتری (Download Paper) 1st Conference on QM in Higher Education & Research with the Approach of Pattern Islamic/Iranian
7 ارایه یک رویکرد ترکیبی برای انتخاب پروژه های شش سیگما با استفاده از روش های MADM با در نظر گرفتن عدم قطعیت (Download Paper) 15th International Industrial Engineering Conference
8 ارزیابی رضایت بیماران با استفاده از شاخص های تصویر سازمان در بیمارستان (Download Paper) International Conference on Management and Industrial Engineering
9 ارزیابی عملکرد زنجیره تامین مبتنی بر SOA بر اساس DEA (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
10 ارزیابی عملکرد نمودارهای کنترل در پایش پروفایلهای غیرخطی در فاز اول (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
11 ارزیابی و رتبهب ندی آزمایشگاه های همکار موسسه استاندارد بر مبنای انطباق های سیستمی و فنی (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
12 استفاده از الگوریتم ژنتیک در طراحی اقتصادی_آماری نمودار کنترل میانگین با فاصله نمونه گیری متغیر (Download Paper) Regional Conference on Recent Researchs in Mathematics
13 استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش سطح پاسخ درطراحی اقتصادی ـ آماری نمودار کنترل VSI X برای فرایندهایی با داده های غیرنرمال و انحرافات چندگانه (Download Paper) 08th International Industrial Engineering Conference
14 استفاده از نمودارهای کنترل هندسی و نمایی در رویکرد شش سیگما (Download Paper) 04th International Management Conference
15 اولویت بندی خواسته های مشتریان در روش (QFD) (Download Paper) 02nd Nationall Industrial Engineering Conference
16 بررسی اثر خودهمبستگی برپایش پروفایل های خطی (Download Paper) 05th International Industrial Engineering Conference
17 بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و مدیریت دانش در سازمان (Download Paper) 8th Conference on Knowledge Management
18 بررسی عوامل موثر در آغاز سیستم مدیریت عملکرد در حوزه منابع انسانی صنعت گاز ایران (Download Paper) 1th National Conference on System Approach
19 بکارگیری نمودار Cuscore در پایش پروفایلهای خطی خودهمبسته (Download Paper) 06th International Industrial Engineering Conference
20 به کارگیری سیستمهای دینامیکی در کارت امتیازی متوازن برای طراحی نقشه استراتژی پویای صنایع کوچک و متوسط ایران (Download Paper) 07th Conference of Industries and Mines R&D Centers
21 بهبود کارکرد مدیریت دانش در زنجیره تامین خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از AHP-TOPSIS فازی (Download Paper) 14th Iranian Conference on Fuzzy Systems
22 بهبود کیفیت کمپوست با استفاده از رویکرد طراحی آزمایش ها (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
23 بهینهسازی طراحی استوار بر مبنای قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization
24 پایش آماری پیشامدهای کمیاب در حوزه بهداشت و درمان (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
25 پایش عملکرد پروژه با استفاده از نمودارهای کنترلی چند متغیره (Download Paper) 15th International Industrial Engineering Conference
26 پیاده سازی موفق سامانه های جامع و یکپارچه نگهداری و تعمیر منطبق بر سامانه های فرماندهی و کنترل (Download Paper) 9th National Conference of Command and Control
27 پیشبینی روند الگوهای قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک و دو روش منتخب هوش مصنوعی (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
28 تاثیر بررسی و پذیرش پیشنهادات کارکنان بر مدیریت دانش در سازمان (Download Paper) 8th Conference on Knowledge Management
29 تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان در مرکز خدمات مشتریان (Download Paper) 2ND International Conference and the 3RD National Conference of ICT in science and engineering
30 تأثیر ویژگی های شخصیتی بر رضایت شغلی کارکنان مرکز خدمات مشتریان (Download Paper) 2ND International Conference and the 3RD National Conference of ICT in science and engineering
31 تجاری سازی سامانه های فرماندهی و کنترل C4I: مطالعه موردی: پیاده سازی دولت سیار (همراه) (Download Paper) 9th National Conference of Command and Control
32 تحلیل تاثیرات مدیریت دانش بر تعالی سازمانی با بکارگیری سیستمهای دینامیکی (Download Paper) 1th National Conference on System Approach
33 تحلیل تاثیرات مدیریت دانش بر تعالی سازمانی با رویکرد پویایی شناسی سیستم مطالعه موردی شرکت فرآورده های نسوز پارس (Download Paper) 11th International Management Conference
34 تعیین سطح موجودی بهینه در یک زنجیره عرضه سه سطحی با تقاضای پواسن و زمان تدارک قطعی و کمبود در خرده فروش و انبار (Download Paper) 01st National Conference on Logistics & Supply Chain
35 تلفیق تکنیک طراحی آزمایشها با شبیه سازی به منظور بهینه نمودن پروسه سیستم مطالعه موردی: سیستم تعویض پلاک خودروها (Download Paper) 1st international conference on system optimization and business management
36 توسعه روش سری زمانی فازی و ارائه یک مورد کاوی (Download Paper) 06th Iranian Statistics Conference
37 توسعه شاخصه ای رویکرد شش سیگما در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
38 توسعه کنترل فرایند آماری با استفاده از رویکرد بیز تجربی (Download Paper) 06th Iranian Statistics Conference
39 توسعه نمودار کنترل جدید برای پایش زمان شکست محصولات با توزیع نرمال لوک نرمال (Download Paper) 15th International Industrial Engineering Conference
40 چالشهای استفاده از نمودارهای کنترل انطباق پذیر در عمل: مزایا و معایب (Download Paper) 9th International Management Conference
41 شبیه سازی گسسته پیشامد فرایند ذوب با محدودیت های پیچیده (Download Paper) 08th International Industrial Engineering Conference
42 شناسائی عوامل کلیدی موفقیت فن‌آوری RFID در مدیریت زنجیره تأمین SCM (Download Paper) The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
43 شناسایی عوامل کلیدی در اجرای پروژه های شش سیگما در مجتمع مس سرچشمه (Download Paper) 07th International Management Conference
44 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار سیستم مدیریت عملکرد (شرکت ملی گاز ایران به عنوان مورد) (Download Paper) 07th Conference on Human Resources Development
45 طراحی مدل اندازه گیری رضایت مشتری از خدمات نمایندگی های مجاز صنعت خودرو (کاربرد موردی نمایندگی های مجاز شرکت سایپا شیراز) (Download Paper) National Congress on New Findings in Humanities
46 طراحی نمودار کنترل هندسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 02nd Nationall Industrial Engineering Conference
47 طراحی یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی ریسک پروژه های نرم افزاری (Download Paper) 7th International Conference on Information and Knowledge Technology
48 طرح ریزی مدل سنجش کیفیت خدمات درمانی با رویکرد مشتری گرایی و ارائه یک الگو برای شناسایی و اولویت بندی فرصت های بهبود (مطالعه موردی: درمانگاه مجتمع مس سرچشمه) (Download Paper) 9th International Management Conference
49 کاربرد شش سیگما در بخش خدمات دولتی (Download Paper) The First International Congress Lean Six Sigma
50 کاربرد طراحی آزمایش ها در مهندسی ارزش (Download Paper) 01st Value Engineering Conference
51 متدولوژی شش سیگمای ناب راهبرد ایجاد مزیت رقابتی در هزاره سوم (Download Paper) 03rd International Industrial Engineering Conference
52 مدل اندازه گیری و تحلیل سطح رضایت مراجعان به دفاتر خدماتی پلیس+ 10 (Download Paper) International Conference on Management and Industrial Engineering
53 مرور و مقایسه نمودارهای کنترل هندسی در فرآیندهای با کیفیت بالا (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
54 مروری بر ایرادات نمودار کنترل مشاهدات انفرادی و دامنه متحرک ( X-MR ) (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
55 مروری بر ایرادات نمودار کنترل مشاهدات انفرادی و دامنه متحرک ( X-MR) (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
56 مشتری گرائی طلیعه بهبود کیفیت و قابلیت رقابت در صنایع موتورسازی (Download Paper) 03rd International Conference of Quality Managers
57 معرفی یک روش برای سناریو پردازی در یک کسب و کار کوچک و متوسط (نقشه استراتژی پویای پیتزا آرد) (Download Paper) 06th International Management Conference
58 مقایسه تبلیغات محیطی مرسوم و توصیه های کلامی در افزایش، جذب و حفظ مشتریان مطالعه موردی: پیتزا آرد (Download Paper) 2ND National Conference on Marketing Research
59 مقایسه کارکرد نمودارهای VSI, VSS و VSSI (Download Paper) 9th International Management Conference
60 مورد کاوی در زمینه اندازه گیری رضایت مشتری برای شناسایی فرصت های بهبود در خدمات آموزش عالی (Download Paper) 05th International Management Conference
61 هزینه های کیفیت و تاثیر آن بر شناسایی حوزه های بهبود با استفاده از روش فراترکیب (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
62 یک رویکرد ترکیبی فرا ابتکاری برای بهینه سازی مسائل چند پاسخی در چارچوب تابع مطلوبیت (Download Paper) 05th International Management Conference
63 یک رویکرد ترکیبی فرا ابتکاری برای بهینه سازی مسائل چند پاسخی در طراحی آزمایش‌ها (Download Paper) 01st International Conference of Iranian Operations Research Society