Doctor Mohamad Saeed Jabalamel

Doctor Mohamad Saeed Jabalamel College of Industrial Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran

Doctor Mohamad Saeed Jabalamel

College of Industrial Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohamad Saeed Jabalamel in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارائه مدل برنامه ریزی امکانی چند هدفه برای مساله لجستیک امداد (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 22, Issue: 1
2 ارائه مدل ترکیبی مکان یابی تسهیلات حساس (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 20, Issue: 4
3 بررسی اثر هزینه مشترک سازی در زنجیره های تأمین مبتنی بر سکو (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 19, Issue: 4
4 یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو هدفه برای طراحی زنجیره امداد باتقاضا، تامین و پارامترهای هزینه ا ی تصادفی (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 26, Issue: 3
5 یک مدل جایابی پوشش پیوسته با شعاع پوشش فازی (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 27, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه چارچوب ارزیابی عملکرد لجستیک امداد در شرایط بحران (Download Paper) 05th International Conference on Strategic Management
2 ارائه یک الگوریتم ترکیبی پیشنهادی در حل مسائل پیچیده جایابی-تخصیص در حال پیوسته (Download Paper) 01st International Conference of Iranian Operations Research Society
3 ارائه یک الگوریتم ترکیبی ژنتیک در حل مسائل بزرگ جایابی - تخصیص پیوسته (Download Paper) 05th International Industrial Engineering Conference
4 ارائه یک سیستم خبره جهت مدیریت ریسک در سازمان های پروژه محور (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Project Management
5 ارایه مدلی جهت ارزیابی ریسک مالی پروژه های BOT براساس چرخه ریسک پروژه (Download Paper) 01st Conference on Executive MBA
6 ارزیابی کیفیت آموزش الکترونیک با بکارگیری تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی (Download Paper) 04th International Conference on E-learning
7 استفاده از مهندسی ارزش در طرح های نیروگاهی (فراتر از الگوی صرفه جویی در هزینه ها) (Download Paper) 01st National Conference on Hydropower
8 بررسی انواع مدل های مدیریت ریسک پروژه ها و انتخاب مدل مناسب در پروژه های صنعت آب (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Project Management
9 برنامه ریزی ناوگان وسایل حمل و نقل برای توزیع امداد در فاز پاسخ به بحران با در نظر گرفتن اختلال در مسیر (Download Paper) 13th International Industrial Engineering Conference
10 بهینه سازی محل ایستگاه دوچرخه در برنامه های به اشتراک گذاری دوچرخه با رویکرد نرم افزار GIS (Download Paper) 1st National Road Its Congress
11 تحلیل تصمیم گیری چندشاخصی با گزینه های ترکیبی (Download Paper) 05th International Industrial Engineering Conference
12 تحلیل عملکرد در فرآیند اجرایی مهندسی ارزش (Download Paper) 01st Value Engineering Conference
13 تشکیل سلول و طراحی چیدمان در سیستم های تولید سلولی (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
14 تلفیق مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت فراگیر به منظور بهینه سازی پروژه های عمرانی کشور (Download Paper) 07th International Conference of Quality Managers
15 توسعه یک سیستم اطلاعاتی برای برنامه ریزی و کنترل پروژه با رویکرد زنجیره بحرانی CCPM (Download Paper) 05th International Industrial Engineering Conference
16 توسعه یک متدولوژی جامع برای بهینه سازی همزمان پارامترهای پروژه (Download Paper) 01st International Project Management Conference
17 جایگاه مهندسی ارزش در چرخه عمر پروژه ها (Download Paper) 01st International Project Management Conference
18 حل مسائل بزرگ جایابی- تخصیص با استفاده از الگوریتم ترکیبی جستجوی همسایگی متغییر (Download Paper) 02nd National Conference on Logistics & Supply Chain
19 طراحی شبکه زنجیره تامین جهانی با رویکرد لجستیک طرف سوم (Download Paper) 15th International Industrial Engineering Conference
20 طرح مدیریت ادعاها در پروژه های عمرانی( مطالعه موردی) (Download Paper) 04th International Project Management Conference
21 مدل احتمالی مساله مکان یابی تسهیلات وطراحی شبکه ظرفیت دار با درنظر گرفتن سطح سرویس مورد نیاز مشتریان شبکه (Download Paper) 2nd International and 4th National Conference on Logistics & Supply Chain
22 مدل تصمیم چندمعیاره برای برنامه ریزی کاربری اراضی مناطق زلزله زده (Download Paper) International Conference on Earthquake (A Memorial of Bam Disaster)
23 مدل تلفیقی مهندسی ارزش و الگوبرداری (Download Paper) 03rd International Industrial Engineering Conference
24 مدل چند هدفه پویا جهت مکان یابی مراکز تسهیلات امدادی در لجستیک بحران شهری با در نظر گرفتن نیروی انسانی (مطالعه موردی در شرق شهر تهران) (Download Paper) 13th International Industrial Engineering Conference
25 مدل سازی شیءگرای فرآیندهای مدیریت پروژه های ساخت با استفاده از UML (Download Paper) 01st International Project Management Conference
26 مدل مکانیابی همزمان تسهیلات و نقاط انتقال درشبکه (Download Paper) International Conference on Nonlinear Modeling and Optimization
27 مدیریت ریسک و مهندسی ارزش (Download Paper) 03rd International Industrial Engineering Conference
28 مرور و طبقه بندی مدلهای زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع (Download Paper) 05th International Industrial Engineering Conference
29 مساله حداکثر پوشش با در نظر گرفتن پوشش تدریجی و شعاع متغیر (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
30 مسئله استقرار پویای تسهیلات با کاربرد الگوریتم ICDE (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
31 مقایسه تطبیقی سطح تکنولوژی پیل سوختی ایران با چند کشور پیشرو با استفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی (Download Paper) 22nd International Power System Conference
32 مقایسه تطبیقی سطح تکنولوژیک پیل سوختی ایران با چند کشور پیشرو با استفاده از مدل قابلیت تکنولوژیکی (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Management
33 مکانیابی تسهیلات در برنامه ریزی لجستیک امداد (Download Paper) 04th International Conference of Iranian Operations Research Society