Doctor Mohammad Shayannezhad

Doctor Mohammad Shayannezhad

Doctor Mohammad Shayannezhad

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه زاینده رود در محدوده شهری اصفهان (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 24, Issue: 88
2 بررسی الگوی عبور خطوط نشت و طراحی زهکش پنجه در سدهای خاکی همگن روی پی نفوذ ناپذیر با استفاده از مدل فیزیکی و نرم افزار PLAXIS (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 28, Issue: 3
3 بهینه سازی اقتصادی مشخصه های طراحی آبیاری جویچه ای در شرایط کم آبیاری برای ذرت علوفه ای در شهرکرد (Download Paper) Journal of Water and Soil Science Volume: 21, Issue: 3
4 تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر خواص کمی و کیفی سیب زمینی در شهرکرد و تعیین عمقآب مصرفی بهینه آن (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 30, Issue: 5
5 تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر خواص کمی و کیفی سیب زمینی در شهرکرد و تعیین عمقآب مصرفی بهینه آن (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 29, Issue: 5
6 معادلات اساسی بکار گرفته شده در مدل SWAP و راهنمای کاربردی مدل (Download Paper) Journal of Water and Sustainable Development Volume: 2, Issue: 1
7 معرفی معادلات اساسی مدل Qual2kw و راهنمای کاربردی مدل (Download Paper) Journal of Water and Sustainable Development Volume: 2, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تنش رطوبتی بر راندمان مصرف آب سیب زمینی (رقم آگریا) در شرایط کنترل شده و مزرعه (Download Paper) National Conference on strategies for facing water crisis in Iran and the Middle East
2 اثر زئولیت بر کاهش هدایت الکتریکی و کلیفرم کمپوست تولیدی از زباله های شهری (Download Paper) 2nd National Congress of Irrigation and Drainage Iran
3 ارائه مدلی جهت محاسبه میزان نشت و راندمان انتقال کانالهای آبیاری (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
4 ارائه یک مدل ریاضی جهت تخمین نفوذ عمقی ناشی از آبیاری (Download Paper) 03rd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
5 ارزیآبی مدل بیلان حجمی اصلاح شده برای محاسبه مسافت پیشروی در آبیاری جویچه ای (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
6 ارزیابی  روشهای تطویل آمار بارش سالانه با استفاده از نرم افزار Hydrogenerator (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
7 ارزیابی ضرایب معادلات نفوذ و پیشروی در ابیای جویچه ای در دبی های نامشخص (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
8 ارزیابی کمی و کیفی آب مورد استفاده برای آبیاری باغات پسته در شرایط شور (مطالعه موردی: شهرستان اردکان در استان یزد) (Download Paper) 2nd National Congress of Irrigation and Drainage Iran
9 استفاده از سدهای پاره سنگی در نرم افزارHEC-RAS به منظور کنترل سیلاب (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
10 امکان سنجی ارتقاء کیفیت فاضلاب تصفیه شده در اثر پیشروی در آبیاری جویچه ای (Download Paper) 4th International Conference on Ecological Challenges and Tree Chronology
11 امکان سنجی پایش کیفی آب رودخانه زاینده رود با استفاده از تحلیل تصاویر ماهواره ای لندست (Download Paper) 1st national conference on demand and supply of drinking water and sanitation, Challenges and Solutions
12 بررسی اثرات تنش خشکی روی ریشه و غده سیب زمینی آگریا (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
13 بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاکی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sas (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
14 بررسی چالش ها و عوامل موجد بحران آب و آبیاری (Download Paper) 2nd National Congress of Irrigation and Drainage Iran
15 بررسی حرکت سدیم و کلر در شرایط زهکشی خشک یک خاک لومی تحت کاشت گیاه جو (Download Paper) 3rd National Conference on Water Management in the Field (Water Demand Demand)
16 بررسی حساسیت گندم پائیزه به کم آبیاری در شهرکرد (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
17 بررسی راندمان مصرف آب سیب زمینی در استان چهار محال بختیاری و مقایسه آن با روش آبیاری شیاری یک در میان (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
18 بررسی روش های مختلف تخمین پارامترهای رطوبت نسبی و سرعت باد در برآورد میزان نیازآبی گیاه مرجع در دو اقلیم متفاوت در ایران (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
19 بررسی روند تغییرات ضرایب مدل غیرخطی ماسکینگام در اثر تغییر ضریب زبری بستر آبراهه (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
20 بررسی عملکرد سنگ معدنی پامیس در حذف شوری در سیستم های زهکشی (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
21 بررسی مشارکت زیر حوضه ها در هیدروگراف سیلاب شهر اصفهان (Download Paper) National Congress of Inter-basin water transfer (Challenges and Opportunities)
22 بررسی هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی با استفاده از رگرسیون فازی (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
23 بررسی هیدرولیک جریان از سدهای پاره سنگی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
24 بررسی هیدرولیک جریان در آبیاری نواری با استفاده از ترکیب مدلهای توازن حجمی و اینرسی صفر (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
25 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد سورگوم دانهای (رقم اسپیدفید) (Download Paper) 2nd National Congress of Irrigation and Drainage Iran
26 تجارب مدل سازی سیل ناشی از شکست سدهای خاکی (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
27 تحلیل جریان در شبکه های مجاری رو باز با استفاده از نرم افزار HEC-RAS (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
28 تخمین بهینه پارامترهای مدل ماسکینگهام در روندیابی مستقیم و معکوس (Download Paper) National Congress of Inter-basin water transfer (Challenges and Opportunities)
29 تخمین زمان پیشروی در ابیاری جویچه ای با استفاده از مدل بیلان حجمی اصلاح شده (Download Paper) 09th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
30 تعیین ابعاد و زاویه بهینه برای زهکش پنجه ای در سد های خاکی همگن با استفاده از مدل فیزیکی و نرم افزار PLAXIS (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
31 تعیین شدت و تداوم خشکسالی با یک روش اصلاح شده جدید برای مبارزه با بحرانهای کم آبی در مناطق شهر کرد، زاهدان و زابل (Download Paper) 01st National Conference on Mitigation of Water Crises
32 تغییرات شیب رودخانه و تاثیر آن بر ضرایب مدل غیرخطی ماسکینگام با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 2nd National Conference on Hydrology in Iran
33 توانایی مدل HYDRUS-1D در شبیه سازی نفوذ آب به خاک و زهآب تحت مدیریت آبیاری و کیفیت آب (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
34 راهنمای طراحی بهینه آبیاری شیاری با توجه به خصوصیات گیاه، خاک و شیار (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
35 محاسبه فاصله زهکشهای زیرزمینی در شرایط غیر ماندگار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 01st Irrigation and Drainage Network Management National Conference
36 مدلسازی مدیریت آب آبیاری در مزارع نیشکر تحت پوشش سیستم های زهکشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (Download Paper) 2nd National Congress of Irrigation and Drainage Iran
37 مروری برکاربرد بیوچار به عنوان یک ماده جاذب برای مدیریت آبشویی نیترات در خاک های کشاورزی (Download Paper) 2nd National Congress of Irrigation and Drainage Iran
38 مطالعه اثرات روش کم آبیاری متناوب بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گیاه سیب زمینی رقم آگریا (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
39 مقایسه جریانهای یک و دو بعدی در سدهای پاره سنگی در ارتباط با کنترل سیلاب (Download Paper) 03RD Iranian Hydraulic Conference
40 مقایسه حل معادلات سنت – ونانت به روشهای خطوط مشخصه و تفاضل های محدود جهت تحلیل جریان غیرماندگار در مجاری روباز (Download Paper) 02nd National Conference on Watershed Management and Soil and Water Resources Management
41 مقایسه دو روش رگرسیون خطی چند متغیره و خودهمبستگی در بازسازی داده های دبی ماهانه ( مطالعه موردی ایستگاه هیدرومتری اهواز) (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
42 نقش تغذیه مصنوعی در بهره برداری بهینه از منابع آب (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources