Doctor Seyed Mohamad Taghi Fatemi-Ghomi

Doctor Seyed Mohamad Taghi Fatemi-Ghomi  College of Industrial Engineering, Amir Kabir University of Technology

Doctor Seyed Mohamad Taghi Fatemi-Ghomi

College of Industrial Engineering, Amir Kabir University of Technology

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Seyed Mohamad Taghi Fatemi-Ghomi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 2, Issue: 1
2 ارائه یک مدل زمان بندی جرثقیل محوطه در ترمینالهای کانتینری (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 2, Issue: 4
3 برآورد فاصله ای ضریب کارایی فرآیند (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 19, Issue: 4
4 تحلیل واریانس فرآیند برای C pk با وجود خودهمبستگی داده ها (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 19, Issue: 1
5 سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای اندازه گیری و سیستم دینامیکی برای تحلیل بهره وری منابع انسانی دانشکار (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 11, Issue: 44
6 طراحی اقتصادی پروفایل های خطی ساده (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 24, Issue: 4
7 محاسبه نقطه سفارش مجدد در حالت فازی (Download Paper) Industrial Management Studies Volume: 2, Issue: 7
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه مدل یکپارچه برای کالاهای فساد پذیر با تقاضای وابسته به موجودی (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Management
2 ارائه یک الگو برای تجزیه و ترکیب مسائل برنامه ریزی تولید چند مرحله ای – چند محصولی و چند پریودی با محدودیت ظرفیت تولید (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
3 ارائه یک الگوریتم pso ترکیبی برای حل مساله بالانس خط مونتاژ چندمعیاره با درنظر گرفتن زمان های عملیات منعطف و اثریادگیری (Download Paper) 08th International Industrial Engineering Conference
4 ارایه یک مدل لجستیک بشردوستانه مکانیابی- مسیریابی تحت عدم قطعیت تقاضا و منابع (Download Paper) 13th International Industrial Engineering Conference
5 ارزیابی آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله (مطالعه موردی بخش میانی شهر کرمانشاه) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
6 ارزیابی ریسک خطر محور با مقایسه دو رویکرد AHP و TOPSIS فازی (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
7 استفاده از روش تبدیل دیفرانس در حل معادلات شیبدار سری های زمانی (Download Paper) 2ND International Conference on Management and Industrial Engineering
8 استفاده از سریهای زمانی در تشخیص زمان مناسب برای انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات در یک شرکت قطعهسازی خودرو، همراه با تحلیل عوامل موثر بر وقوع خرابی به کمک روش FMEA (Download Paper) 4th International Conference on Science and Engineering
9 بازیابی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی بر اساس ابعاد محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی توسعه پایدار (Download Paper) 03rd Energy Management Conference
10 بررسی اثرات فرهنگ سازمانی و فشارهای محیطی روی عملکرد پروژه IT (Download Paper) 2ND International Conference on Management and Industrial Engineering
11 بررسی هزینه های غیر خطی نسبت به زمان در سیستم PERT/Cost (Download Paper) 01st International Project Management Conference
12 بهینه سازی سفارش دهی، ارسال و قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دوسطحی با درنظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
13 بهینه سازی سیاست های قیمت گذاری و سفارش دهی در یک زنجیره تامین دو سطحی با تقاضای وابسته به موجودی و قیمت (Download Paper) 13th International Industrial Engineering Conference
14 توسعه یک مدل چندهدفه با رویکرد بهینه سازی استوار در دوران پیش و پس از فاجعه تحت عدم قطعیت تقاضا و منابع (Download Paper) 13th International Industrial Engineering Conference
15 حل مسیله زمانبندی پروژه فازی با منابع محدود با استفاده از الگوریتم های شبیه سازی تبرید، بهینه سازی ازدحام ذرات و رقابت استعماری (Download Paper) 4th International Conference on Industrial Engineering and Systems
16 دسته بندی جدید برای تعیین سیاست انبارش مناسب در تخصیص مکان انبارش / بازیابی کالا (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
17 زمان بندی تولید در زنجیره تامین ساخت بر اساس سفارش (Download Paper) 3rd Recent innovations Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering
18 زمان بندی تولید کارگاهی در حالت پویا با هدف حداقل سازی هزینه های دیرکرد و فروش از دست رفته (Download Paper) 05th International Industrial Engineering Conference
19 زمان بندی تولید و تحویل انباشته های اقتصادی در زنجیره های تامین (Download Paper) 01st National Conference on Logistics & Supply Chain
20 زمانبندی کارخانه های موازی توزیع شده با ماشینهای موازی (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
21 طراحی یک روش ابتکاری برای شناسایی نوع تغییر در فرایند اتورگرسیو درجه یک (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
22 طراحی یک سیستم خبره و تلفیق با فرایند تحلیل سلسله مراتبی به منظور ارزیابی و انتخاب سازندگان قطعات در زنجیره تامین (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
23 مدل چندهدفه انتخاب تامین­کننده برای حالت چندکالایی با درنظرگرفتن محدودیت­های فازی و پارامترهای احتمالی در شرایط تخفیف (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
24 نگرشی جدید در مسایل تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از مفهوم خوشه بندی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (Download Paper) 05th International Management Conference