Mohamad Reza Hasandokht

 Mohamad Reza Hasandokht

Mohamad Reza Hasandokht

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mohamad Reza Hasandokht in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر اسپرمیدین بر ماده زایی شش توده پیاز خوراکی بومی استان خراسان در محیط درون شیشه ای (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 46, Issue: 2
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) بومی ایران به کمک نشانگرهای RAPD (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 3
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از گونه های خوراکی زعفران بومی ایران با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی ISSR (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 46, Issue: 1
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی بین و درون توده های ملون ایران و رابطه آن ها با ژرم پلاسم مناطق دیگر دنیا با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 3
5 ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی (Asparagus officinalis L.) وحشی بومی ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 3
6 برآورد ترکیب پذیری و هتروزیس در توده های خربزه و طالبی ایرانی از طریق تلاقی دای آلل (Download Paper) Breeding of Agronomic and Horticultural Crop Volume: 2, Issue: 1
7 بررسی اثر نوع خاکپوش پلی اتیلنی بر رشد و عملکرد سیب زمینی (Solanum tuberosum) (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 3
8 تاثیر برخی ویژگی های زراعی و فیزیولوژیکی بر عملکرد دانه و وزن زیست توده شنبلیله (Trigonella foenum-graecum تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology Volume: 3, Issue: 2
9 تنوع ژنتیکی توده های اسفناج بومی ایران (Spinacia oleracea L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 1
10 مطالعه ژنتیکی دو گونه وحشی زعفران با استفاده از صفات مورفولوژی و نشانگر مولکولی RAPD (Download Paper) Breeding of Agronomic and Horticultural Crop Volume: 2, Issue: 1
11 مطالعه ژنتیکی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium Boiss.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 3
12 واکنش برخی توده های تره ایرانی به مادهزایی در محیط درون شیشه ای (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر بذرکاری مستقیم و نشاء کاری به روش جوی و پشته ای بر برخی صفات دو رقم خیار مزرعه ای در شهرستان دره شهر (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
2 اثر چای کمپوست بر برخی صفات نشاء خیار (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
3 اثر قندهای مختلف بر تولید گیاهان هاپلویید توده های بومی پیاز خوراکی (Allium cepa L.) (Download Paper)
4 اثر کمپوست و مایکوریزا برمیزان عناصر ماکرو برگ اسفناج در خاک های شور و آهکی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
5 اثر هرس و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد فلفل دلمهای گلخانه ای (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
6 اثرات قارچ مایکوریزا و کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی اسفناج در خاکهای شور و آهکی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
7 اثرخاکپوش بر برخی صفات سه رقم خیار گلخانهای در منطقه رودان (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
8 اثرخاکپوش و رقم برعملکرد بادنجان درمنطقه جیرفت (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
9 اثرخاکپوش و روش کاشت برعملکرد و اجزای عملکرد خیارمزرعه ای (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
10 ارزیابی پتانسیل های زینتی گیاه دارویی بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan) کشت شده در شرایط آب و هوایی کرج (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
11 ارزیابی تاثیر نوع اندام و مدت زمان اسانس گیری بر درصد اسانس استحصالی از گیاه دارویی بومادران زرد (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی شغلم استانهای اصفهان وکرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های بومی نخود ایرانی با استفاده ازصفات مورفولوژیکی و نشانگرهای مولکولی RAPD (Download Paper) 5th Iranaian Pulses Symposium
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی تودههای بومی شلغم استانهای یزد و خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
15 استراتژی های مدیریت IPM در تولید گوجه فرنگی گلخانه ای (Download Paper) 01st National Conference on Greenhouse Production Technology
16 بررسی اثر تاریخ کاشت بر برخی صفات توده های کاهوی ایرانی در شرایط گلخانه (Download Paper) 7th International Conference on Economics and Management
17 بررسی اثر تنش های مختلف محیطی بر میزان گلوکوناستورتین در گیاه علف چشمه (Download Paper) National Conference on Advances in agricultural
18 بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی شنبلیله ایرانی بر اساس نشانگر مولکولی RAPD (Download Paper)
19 تاثیر بستر کشت ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات دو رقم جعفری Petroselinum crispum Mill (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
20 تاثیر بستر کشت ورمی کمپوست بر برخی خصوصیات کاهو رقم گریزلی Lactuca sativa L (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
21 تاثیر بستر کشت ورمی کمپوست بر جذب عناصر در کاهو رقم گریزلی Lactuca sativa L (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
22 تاثیر بستر کشت ورمی کمپوست بر جذب عناصر دو رقم جعفری Petroselinum crispum Mill (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
23 تاثیر سرمادهی مرطوب بر ویژگی های جوانه زنی و شکست خواب بذر ریواس (Rheum spp) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
24 تاثیر سرمادهی مرطوب و خراش دهی بر جوانه زنی بذر بنه (Pistacia atlantica Desf) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
25 تجزیه ژنتیکی شیرینی میوه در خربزه و طالبی بومی ایران به کمک تلاقی دای آلل کامل (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
26 جمع آوری و معرفی گیاه زینتی Scilla siberica و بررسی کشت درون شیشه ای آن (Download Paper)
27 ضدعفونی خاک با نور خورشید Soil solarization (Download Paper) 01st National Conference on Greenhouse Production Technology
28 مدیریت تغذیه در سبزیهای گلخانه ای (Download Paper) 01st National Conference on Greenhouse Production Technology
29 مدیریت تهویه گلخانه (Download Paper) 01st National Conference on Greenhouse Production Technology
30 مقایسه خصوصیات ریخت شناختی ژنوتیپ های مختلف گیاه خرفهی( جمع آوریشده از نقاط مختلف کشور) کشت شده در منطقه کرج (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
31 مکان یابیDNA ریبوزومی S5 وS45 روی کروموزوم های مارچوبه های بومی ایران (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
32 نگرشی بر تولید گوجه فرنگی ارگانیک (Download Paper)