Reza Fotohi Ghazvini

 Reza Fotohi Ghazvini

Reza Fotohi Ghazvini

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Reza Fotohi Ghazvini in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر تنش خشکی بر مقدار پرولین، قندهای محلول، مالون دی آلدیید و رنگدانه ها در پایه های تجاری مرکبات شمال کشور (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 17, Issue: 4
2 اثر همزمان کم آبیاری تنظیم شده و سوپر جاذب بر رشد رویشی، عملکرد و کیفیت میوه آلوی ژاپنی رقم سانتاروزا (Download Paper) Iranian Journal of Horticultural Science and Technology Volume: 17, Issue: 3
3 تاثیر ارتفاع گلدان و زمان برداشتبر میزان آلبینیسم توت فرنگی در کشت عمودی بدون خاک (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 39, Issue: 1
4 تأثیر اقلیم کازرون بر شاخص های کیفی روغن زیتون (Olea europaea L.) ارقام زرد، روغنی و ماری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 1
5 مطالعه واکنش های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمایی چمن Poa pratensis L. رقم 'Barimpala& تحت تنش خشکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر پاکلوبوترازول بر تغییرات آنزیمهای پراکسیداز و کاتالاز پایه نارنج (Citrus aurantium ) تحت تنش سرما (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
2 اثر تنش کم آبی بر عملکرد اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام جو (Download Paper)
3 اثر تنشهای دمایی بر پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران (Download Paper)
4 اثر توام کم آبیاری تنظیم شده و سوپرجاذب بر افزایش کیفیت انبارمانی میوه ی آلوی ژاپنی (Prunus Salicina) رقم سانتاروزا (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
5 اثر قارچ کشی اسانس و عصاره برخی گیاهان در کنترل پوسیدگی میوه توت فرنگی ناشی از Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer (Download Paper)
6 اثر کم آبیاری تنظیم شده بر عملکرد و کیفیت میوه آلو ژاپنی Prunus salicinaرقم متلی (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
7 ارزیابی خصوصیات شیمیایی و ارزش تغذیهای چند رقم میوه فندق در منطقه آستارا (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
8 بررسی اثر تغییرات فصلی بر فعالیت آنتیاکسیدانی آنزیمها در سه گونه مرکبات شمال (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
9 بررسی اثر تنش کمی آبی بر عملکرد اجزای عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک و مرفولوژیک ژنوتیپ های گندم نان دمای سایه انداز شاخصهای رشد و فلورسانس کلرفیل (Download Paper)
10 بررسی اثرات گرما درمانی و کشت مریستم توام با گرمادرمانی برحذف ویروسهای دو رقم سیب زمینی آریندا و دیامانت (Download Paper)
11 بررسی برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی گیاه آکاسیا Acacia nilotica L. در خاک آلوده به پساب نفتی (Download Paper) 01st National Conference on Phytoremediation
12 بررسی تاثیر اسپرمیدین بر برخی تغییرات بیوشیمیایی دانهال های نارنج تحت تنش شوری (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
13 بررسی تاثیر توام اسید اسکوربیک و سرما بر فعالیت بعضی از انزیمهای انتی اکسیدانی در دانهالهای لیمو آب شیراز (Download Paper)
14 بررسی تاثیر محل برداشت ریزنمونه و رقم بر پینه زایی ارقام مختلف خرما (برحی، مرداسنگ و مضافتی) (Download Paper) National Congress of genetic resources and biodiversity
15 بررسی تاثیر نوع و ترکیب محیط کشت روی میزان بقا مریستم های سیب زمینی (Download Paper)
16 بررسی تنش غرقابی در ژنوتیپ های مختلف مرکبات جهت معرفی پایه مقاوم (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
17 بررسی روابط همبستگی بین برخی صفات رشدی و فیزیولوژیکی تحت اثر اکسید کلسیم در گیاه کنوکارپوس Conocarpus erectus L.رشد یافته در خاک آلوده به پساب نفتی (Download Paper) 01st National Conference on Phytoremediation
18 بررسی شاخص های فلورسانس کلروفیل ارقام جو در شرایط محدودیت آبی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
19 بررسی محل برداشت و اندازه ریز نمونه بر پینه زایی ارقام خرما (برحی ، مرداسنگ و مضافتی) (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
20 تاثیر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور مورد استفاده برای پایه های مرکبات (Download Paper)
21 تاثیر رقم و مرحله بلوغ برخصوصیات بیوشیمیایی میوه گوجه فرنگی (Download Paper)
22 تاثیر ژل آلوئه (Aloe vera) در حفظ کیفیت میوه های توت فرنگی (Download Paper)
23 تاثیر ضدعفونیکردن، خراشدادن و خشککردن بر درصد جوانهزنی بذور مرکبات (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
24 تاثیر نوع اکسین بر ریزازدیادی جوانه های جانبی کیوی فروت ( Actinidia deliciosa) ، رقم هایوارد (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
25 تولید گیاهچه از طریق کشت بافت برای توسعه کشت گلخانه ای ژربرا Gerbera jamesiniiدر ایران (Download Paper) 01st National Conference on Greenhouse Production Technology
26 شناسایی ترکیبات سودمند در تعدادی از بیوتیپ های طبیعی مرکبات (Download Paper) 1st Regional Congress on Medical Plants of North of Iran
27 کالزایی و اندام زایی درون شیشه ای از ریزنمونه های برگ ژربرا(Gerbera jamesonii) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
28 مطالعه تغییرات فصلی بر ظرفیت آنتیاکسیدانی و پروتئین کل در برگهای برخی از ارقام مرکبات در استان فارس (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
29 مقایسه آنتوسیانین کل و سیانیدین 3- گلوکوزاید به روش اسپکتوفتومتری و تجزیه HPLC در پرتقال های خونی شمال و جنوب ایران (Download Paper)
30 مقایسه کیفیت روغن زیتون ارقام زرد، روغنی و ماری در ناحیه کازرون استان فارس (Download Paper)
31 واکنش نارنگی کلمانتین و یونسی به تنش یخبندان در شمال کشور (Download Paper)