Doctor Ali Ebadi

Doctor Ali Ebadi

Doctor Ali Ebadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Ebadi in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefIRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE
Editorial Board Journal of horticulture science

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر تغذیه روی بر برخی صفات فیزیولوژیک نخود Cicer arietinum L در تنش کم آبی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 6, Issue: 2
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ ها و گونه های گلابی با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 1
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 4
4 ارزیابی دورگه های برتر انگور در مقایسه با رقم های بی دانه بومی ایران (Download Paper) Iranian Journal of Horticultural Science and Technology Volume: 18, Issue: 1
5 ارزیابی وضعیت تکثیر آلل های ناسازگاری در گونه های مختلف بادام های وحشی و گونه های خویشاوند آن به روش PCR (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 3
6 الگوی تشکیل میوه در ارتباط با رشد تخمدان در چهار رقم پسته ی تجاری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 4
7 انحصار صنعت پتروشیمی و مدل رگولاتوری آن از طریق قرارداد تضمین عرضه (Download Paper) Journal of Economics Research Volume: 18, Issue: 69
8 بررسی اثر پیش تیمار پوتریسین و سایکوسل بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین در تلاقی های دای آلل ارقام بی دانه انگور فلیم سیدلس، پرلت و یاقوتی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 46, Issue: 2
9 بررسی اثر سطوح پتاسیم محلول غذایی تراکم کاشت و فصل برداشت بر کیفیت و کمیت میوه ی توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 4
10 بررسی اثر نوع و حالت محیط کشت و زمان جداسازی تخمک و جنین بر میزان موفقیت تکنیک نجات جنین انگور «فلیم سیدلس» (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 3
11 بررسی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح انگورهای تازه خوری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 39, Issue: 1
12 بررسی پراکنش ویروس بادبزنی مو در ایران با استفاده از روش های مایه زنی بر روی گیاهان محک DAS-ELISAوIC-RT-PCR (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 42, Issue: 1
13 بررسی تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانت و فنل کل در برخی ارقام گلابی آلوده شده به بیماری آتشک (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 2
14 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های بادام و تعیین فاصله بین 16 منطقه جمع آوری نمونه با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 2
15 بررسی توزیع عناصر (پتاسیم، سدیم و کلر) در برخی ژنوتیپ های انگور (Vitis vinifera) درشرایط شوری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 47, Issue: 1
16 بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریزنمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (Red Sultanina, Flame Seedless) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 4
17 بررسی عوامل محیطی موثر بر برخی از خصوصیات بیولوژیکی گل در چهار رقم زردآلوی ایرانی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 2
18 بررسی وضعیت خود و دگر سازگاری در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاح شده بادام (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 4
19 بررسی وضعیت ناسازگاری و عمیقی در چهار رقم زردآلوی تجاری ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 1
20 پاسخ های بیوشیمیایی دو رقم انگور ساهانی و بیدانه سفید به تغییرات پتانسیل آب خاک (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 3
21 تاثیر تنش شوری در بیان پروتیین های مقاومت به شوری و فعالیت آنتی اکسیدان ها در گیاه دارویی گاوزبان با کاربرد کلسیم (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 6, Issue: 1
22 تاثیر تنش کم آبی بر برخی شاخص های سازگاری سلولی ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 17, Issue: 3
23 تاثیر خصوصیات رشدی پایه بر ریز شاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 1
24 تأثیر تنش خشکی و آبیاری مجدد بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم انگور ساهانی، فرخی و بیدانه سفید (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
25 تعیین و شناسایی آلل های خودناسازگاری (S-آلل) در ژنوتیپ های و ارقام منتخب ایرانی و خارجی بادام به روش PCR (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 3
26 توارث پذیری آلل خودسازگاری (Sf) در نتاج بادام با استفاده از روش PCR (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
27 تولید پینه رویان زا در چهار رقم انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از کشت بساک و گل کامل (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 1
28 تولید جنین سوماتیکی و باززایی گیاه با استفاده از ریزنمونه تخمدان در ارقام انگور یاقوتی، بی دانه سفید، شاهرودی و فلیم سیدلس (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 4
29 ریز ازدیادی انجیر رقم جامی کن با استفاده از کشت مریستم (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 40, Issue: 4
30 شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
31 طراحی، ساخت و انتقال سازه های ژنی جهت خاموش سازی ژن های F3′5′H و F3′H در انگور رقم شیراز (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 46, Issue: 1
32 غربالگری اولیه مورفولوژیکی 698 ژنوتیپ انگور بر اساس تحمل به خشکی برای انتخاب پایه (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 2
33 مطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام (Prunus dulcis) تلخ و شیرین (Download Paper) Journal of Agricultural Volume: 9, Issue: 1
34 مقایسه کاربرد بنزیل آدنین و سایکوسل بر جوانه زنی جنین در انگورهای استنوسپرموکارپ به روش نجات جنین (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 3
35 مقایسه کمی بیان ژن های CBF1 و CBF4 تحت تنش سرما در ارقام انگور وینیفرا (Vitis vinifera L.) خلیلی دانه دار، شاهرودی و گونه ریپاریا (Vitis riparia) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 46, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر انواع تیمار شکست خواب بذر بر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
2 اثر پوترسین بر عملکرد کوانتوم و فلورسانس کلروفیل گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش کم آبی (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
3 اثر پیش تیمار بذر بر رشد و عملکرد نخود در خاک شور (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
4 اثر پیش تیمار بذر بر روی برخی از ویژگیهای فیزیولوژیک سورگوم علوفه ای (Download Paper) Second National Conference on Seed Science and Technology
5 اثر پیش تیمار گلایسین بتائین در کاهش اثر تنش کادمیوم بر سیاه دانه (Nigella sativa) (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
6 اثر تنش شوری بر جذب نیترات، رشد گیاهچه و میزان تجمع برخی ازعناصر در ارقام گندم (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
7 اثر تنش کم آبی بر روی شاخص های تحمل به خشکی کنجد در منطقه مغان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
8 اثر تنش کم آبی بر میزان فلورسانس کلروفیل و پرولین در سه ژنوتیپ سورگوم (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
9 اثر تنش کمآبی و مصرف نیتروژن بر میزان فلورسانس کلروفیل و پایداری غشای سلول در جو بهاره (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
10 اثر شوری بر رشد گیاهچه نخود و یافت راه کاری برای کاهش تأثیرات تنش (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
11 اثر فاصله بین بوته ها در روی ردیف و هرس ساقه بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
12 اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن در تاریخ های مختلف کاشت بر شاخص های فیزیولوژیک سیب زمینی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
13 اثر نسبت های متفاوت امونیم بهنیترات برتجمع نیترات ، رشد و عملکرد در چهار رقم توت فرنگی (Download Paper) 01st National Conference on Greenhouse Production Technology
14 اثر نوع دانه گرده روی درصدتشکیل میوه و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه زردآلو (Download Paper)
15 اثرات آللوپاتیک برخی گیاهان زراعی روی جوانه زنی علف هرز تلخ بیان (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
16 اثرتغذیه بر صفات کمی زیتون ارقام روغنی و ماری (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
17 اثرتنش خشکی بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد کنجد (Sesame indicum L.) (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
18 اثرتنش کم آبی بر روی برخی شاخصهای فیزیولوژیک سورگوم علوفهای (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
19 اثرمصرف نیتروژن بربرخی صفات فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی جودرشرایط تنش کم آبی (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
20 ارزیابی ارقام گلابی به بیماری آتشک با مارکرهای تخصصی SSRs و خصوصیات مورفولوژیکی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
21 ارزیابی تاثیر سطوح مختلف کلرید سدیم بر محتوای پرولین و کلروفیل در برخی ژنوتیپ های انگور (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
22 ارزیابی تغییرات نسبت عملکرد به وزن تر و سطح ویژه برگ در گل راعی با مصرف کودهای نیتروژن و روی (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
23 ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه دیپلوئید با نشانگر ریزماهواره (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
24 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ ها و گونه های گلابی بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
25 ارزیابی مولکولی و تعیین والدین ژنوتیپ های والدین و نتاج برتر حاصل از تلاقی بین انگورهای دانه دار و بیدانه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (Download Paper)
26 استفاده از فناوری فراسرد برای نگهداری بذور پسته (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
27 استفاده ازگاوآهن شخم زیرسطحی درمقایسه با گاوآهن های رایج درزراعت ارگانیک درفصل ایش درمناطق دیم (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
28 استفاه از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز در شناسایی ژنوتیپ های جدید خودسازگار بادام (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
29 افزایش محصول توت فرنگی با استفاده از مدیریت محلول غذایی در سیستم کشت هیدروپونیک (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
30 الگوی بیان پروتئین های القاء شونده تحت اثر کادمیوم و جیوه در گندم (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
31 اهمیت نقش شهرداری ها و سازمان های قطار شهری متبوع در توسعه پایدار شهر و خطوط مترو (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
32 SSRs شناسایی و بررسی ژنتیکی بین ارقام و گونه های گلابی با نشانگر (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
33 Study the amount of dry matter remobilization from different aerial organs to grain on barley varieties under rain-fed condition (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
34 بررسی اثر بقایای علف کش بنتازون بر شاخص های رشدی گیاه کلزا با استفاده از روش زیست سنجی (Download Paper) The 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
35 بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی نخود تحت تنش شوری (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
36 بررسی اثر پوترسین و تنش کم آبی بر تغییرات کلروفیل در یونجه (Medicago sativa L.) (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
37 بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در تعدادی از هیبریدهای ذرت در مغان (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
38 بررسی اثر تنش خشکی بر روی میزان پروتئین، پرولین و هیدراتهای کربن بر تعدادی هیبریدهای ذرت در مغان (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
39 بررسی اثر تنش کم آبی بر شاخص های جوانه زنی ارقام برتر گلرنگ دیم ( L.،Carthamus tinctorius) (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
40 بررسی اثر نتیرات کلسیم بر درصد جوانه زنی دانه گرده برخی ارقام گرده زای خرما در محیط کشت درون شیشه ای (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
41 بررسی اثرات کسر حجمی نانوذرات در جریان آرام نانو سیال آب- اکسید آلومینیوم در یک کانال افقی (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
42 بررسی برخی پارامتر های موثر در اندازه و خواص الکتریکی نقاط کوانتومی در روش مهارکنندگی آبی (Download Paper) 2nd Nano Materials and Nano Technology Conference
43 بررسی برخی جنبه های تحمل به خشکی ارقام کنجد در منطقه شمال (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
44 بررسی بیان پروتئین های القاء شده Ascorbate peroxidase و Heat Shock Protein70 تحت اثر تیمار با اسیدسالیسیلک طی مرگ برنامه ریزی شده سلولی با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
45 بررسی بیان پروتئینهای القاء شده Aspartate Aminotransferase و Heat Shock Protein 70 تحت اثر تیمار با کادمیوم در ژنوتیپهای مقاوم و حساس گندم نان با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
46 بررسی بیان لیزین و متیونین در دو گونه ی مقاوم و حساس گندم تحت اثر بیماری زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp tritici (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
47 بررسی پایه های انگور (Download Paper) 6th Conference on Research Achievements of Agricultural
48 بررسی تاثیر آنتی اکسیدان ها و سبززدایی پیوندک بر ریزشاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
49 بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی جوانه زنی ارقام مختلف جو (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
50 بررسی تاثیر تنش گرما و محلول پاشی مواد موثر بر رشد بر تغییرات رنگیزه ها و عملکرد دانه کلزا (Download Paper) International Conference on Economics and Management of Agricultural Sciences
51 بررسی تاثیر دزهای مختلف مویان غیر یونی بر کارایی علف کش ریم سولفورون در کنترل علف های هرز و عملکرد سیب زمینی در منطقه قروه کردستان (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
52 بررسی تاثیر ژنوتیپ مادری، نوع گرده افشانی بر میزان تشکیل بذر و رشد دانهال حاصل از آن در پسته (Download Paper) The2nd Iranian national pistachio conference
53 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و روی بربرخی صفات مرفولوژیک و عملکرد اسانس گل راعی (Download Paper) National Conference on medicinal plants used in traditional medicine and lifestyle
54 بررسی تاثیر فلز جیوه بر روی آنزیمهای آنتیاکسیدانت در دو رقم گندم (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
55 بررسی تاثیر قطر پایه و طول پیوندک بر ریزشاخه پیوندی (Minigrafting) گردو (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
56 بررسی تاثیر کودهای زیستی بر روی عملکرد ،اجزای عملکرد و درصد روغن کدوی تخمه کاغذی (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
57 بررسی تاثیر کودهای زیستی برروی عملکرداجزای عملکردو شاخص برداشت کدوی تخمه کاغذی (Cucurbita pepo var. Styrica (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
58 بررسی تاثیر گلوکز و ساکارز بر روی ریشه زایی پایه رویشی فرسیانا در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
59 بررسی تاثیر موقعیت جوانه پیوندک بر ریزشاخه پیوندی گردو Juglansa regia L. (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
60 بررسی تأثیرمحلولپاشی سولفات روی بر عملکرد سیب زمینی در اردبیل (Download Paper) 10th Soil Science Congress of Iran
61 بررسی تغیرات بیان آنزیم پراکسایداز با استفاده از روش الکتروفورز دو بعدی در دو رقم مقاوم (گاسپارد) و حساس (مروارید)گندم در اثر بیماری زنگ زرد (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
62 بررسی تغییرات محتوای پروتئین، پلی فنل اکسیداز و لیزین در رقمهای حساس و مقاوم به قارچ فوزاریوم در گندم نان طی مرگ برنامهریزی شده در اثر تیمار با اسید سالیسیلیک (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
63 بررسی تغییرات یکسری از آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم طی مرگ برنامه ریزی شده در اثر تیمار با اسیدسالیسیلیک (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
64 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام و ژنوتیپ های زردآلو با استفاده از نشانگر SSR (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
65 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انار با استفاده از نشانگرهای رپید (RAPD) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
66 بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های ایرانی زرشک با استفاده از نشانگر اس اس آر (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
67 بررسی تنوع ژنتیکی بین کلون های انگور رقم بیدانه سفید به کمک نشانگرهای ریز ماهواره (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
68 بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریز نمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس (Download Paper)
69 بررسی خصوصیات زراعی و روابط آنها با عملکرد دانه در ارقام مختلف گندم دیم (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
70 بررسی روابط ژنتیکی نمونه های انگور ایرانی و خارجی کاندید برای پایه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (SSRs) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
71 بررسی ژنوتیپ های حاصل از تلاقی برخی ارقام بیدانه و دانه دار انگور (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
72 بررسی شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای بذوردوگونه گیاهی تحت تنش شوری (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
73 بررسی علل اصلی تشکیل میوه کم در زردالوی رقم نصیری در شرایط آب و هوایی کرج (Download Paper)
74 بررسی علل و زمان ریزش گل ومیوه در 4 رقم زردآلو (Download Paper) 03rd Regional Conference on Research Achievements of Agricultural and Natural Resource
75 بررسی کارآیی مصرف نیتروژن (زراعی) تحت تأثیر ارقام و سطوح مختلف نیتروژن برروی عملکرد سیبزمینی (Download Paper)
76 بررسی کاربرد پوترسین بر پرولین و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در گیاه یونجه (Medicago sativa L) تحت تنش کم آبی (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
77 بررسی مارکر زیستی از طریق سنسورهای جدید بر مبنای تکنولوژی نانوپروتئومیکس (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
78 بررسی مصرف توام کود زیستی فسفاتین و محلول پاشی روی بر عملکرد و کیفیت دانه سه رقم گندم دیم (Download Paper) The first national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
79 بررسی میزان انتقال ماده مجدد خشک از اندام های مختلف هوایی به دانه در ارقام جو تحت شرایط دیم (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
80 بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پلی فنل اکسیداز و غلظت پروتئین در دو رقم مقاوم (گاسپارد) و حساس (مروارید) گندم تحت اثر زنگ زرد (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
81 بررسی میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پلی فنل اکسیداز و غلظت پروتئین در دو رقم مقاوم(گاسپارد) و حساس (مروارید) گندم تحت اثر زنگ (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
82 بررسی میزان، کارایی و سهم مواد پرورده ذخیره شده در اندام های مختلف هوایی در عملکرد دانه ارقام گندم دیم (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
83 بررسی نتایج استخراج آر ان آ و مقدمات بیان ژن های مقاومت چهار رقم کاندید پایه انگور ایرانی (Vitis vinifera L) در شرایط تنش خشکی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
84 بررسی و تعیین سهم عوامل موثر در کاهش عملکرد دانه کلزا درشرایط شمال خوزستان (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
85 بررسی و مقایسه تجمع نیترات در ارقام زودرس، متوسط و دیررس سیب‌زمینی در سطوح مختلف مصرف نیتروژن (Download Paper)
86 بهینه سازی انرژی و اگزرژی و تحلیل پارامتری سیستم سرمایش جذبی لیتیوم-بروماید با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
87 بهینه سازی پیوندهای جوانه (Budding) در گردو تحت شرایط مزرعه ای (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
88 پاسخ رشدو عملکرد ژنوتیپهای جوبهاره به تغذیه برگی روی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
89 پاسخ مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی تعدادی از پایه ها و ارقام پسته به تنش شوری (Download Paper) The2nd Iranian national pistachio conference
90 پتانسیل گیاه هالوفیت سالیکورنیا برای گیاه پالایی خاک های شور آلوده به نفت (Download Paper) First National Congress of Shurvarzi
91 تاثیر آبیاری تکمیلی برمراحل فنولوژیکی میزان کلروفیل درصد جذب تابش ضریب استهلاک نوری و عملکرد دانه درارقام گلرنگ بهاره (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
92 تاثیر ارتباط متقابل سطوح کودی نیتروژن و روی با مقادیر نیترورژن و روی و فسفر موجود در سرشاخه های گلدار در گیاه دارویی گل راعی (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
93 تاثیر افزایش تری فنیل فسفین اکسید (TPPO) در سرعت تشکیل کک روی صفحاتی از فلزات با جنسهای مختلف در فرآیند شکست حرارتی نفتا (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
94 تاثیر براسینواستروئید بر تغییرات کلروفیل تحت تنش کم آبی در کلزا (Brassica napus) (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
95 تاثیر براسینواستروئید بر قند محلول، فعالیت آنزیم کاتالاز و عملکرد کوانتوم تحت تنش کم آبی در کلزا (Brassica napus) (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
96 تاثیر پتاسیم و روی برصفات فیزیولوژیک نخوددرشرایط دیم (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
97 تاثیر پرایمینگ بر جوانه زنی بذر و تغییرات فیزیولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط دماهای مختلف (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
98 تاثیر پیش تیمار بذربرجوانه زنی گلرنگ درشرایط شوری (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
99 تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
100 تاثیر تراکم گیاهی بر صفات مرفولوژیکی ارقام سویا در کشت دوم (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
101 تاثیر تنش خشکی و شوری برجوانه زنی بذریونجه (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
102 تاثیر توسعه بازار سرمایه بر بقای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd International Management Conference, Dynamic Accounting and Auditing
103 تاثیر سطوح نیتروژن بربرخی خصوصیات فیزیولوژیک واریته های گندم درمرحله گیاهچه ای (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
104 تاثیر عناصرریزمغذی آهن و روی بربرخی خصوصیات سیب زمینی رقم آگریا درمنطقه اردبیل (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
105 تاثیر کاربرد براسینواستروئید بر تغییرات آنزیمی گیاه کلزا (Brassica napus) تحت تنش کم آبی (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
106 تاثیر کاربرد پوترسین بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و قند محلول یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش کم آبی (Download Paper) 1st National Congress on  Biology and Natural Sciences in iran
107 تاثیر کاربرد روی و آهن برعملکردواجزای عملکردوبرخی صفت های کمی گندم آبی درمنطقه اردبیل (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
108 تاثیر گرده افشانی برمیزان تشکیل میوه و میزان روغن زیتون درارقام زیتون روغنی وماری (Download Paper) 2ND International Congress on the Development of Agricultural Sciences and Natural Resources
109 تاثیر مصرف پتاسیم و منیزیم برغلظت برخی عناصردراندام های هوائی درگلرنگ (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
110 تاثیر مصرف نیتروژن بر روی شاخصهای فیزیولوژیک جو بهاره در شرایط تنش کم آبی (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
111 تاثیر نشاط وشادابی در انگیزش پیشرفت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نمونه دولتی شهرستان بیله سوار (Download Paper) International Conference on Behavioral Science and Social Studies
112 تاثیر نوع رقم پیوندک در ریزشاخه پیوندی گردو (.Juglansa regia L) (Download Paper) 1st Symposium on New Discussion in Horticultural Science
113 تاثیر نیتروژن معدنی برروی برخی ویژگیهای فیزیولوژیک یونجه در شرایط شوری (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
114 تاثیر نیتروژن معدنی برروی روند فلوریمتری در گیاه یونجه تحت شرایط تنش کم آبی (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
115 تاثیر نیتروژن و تاریخ بر شاخص های فیزیولوژیک رشد و عملکرد سیب زمینی (Download Paper) 03rd Regional Conference on Research Achievements of Agricultural and Natural Resource
116 تاثیر هیدروژن پراکسید بر فلورسانس رنگدانه های فتوسنتزی، ماده خشک و برخی متابولیت ثانویه نعناع فلفلی در شرایط تنش کم آبی (Download Paper) 2nd  National Congress of the development and promotion of agricultural engineering and soil science in Iran
117 تاثیر هیدروژن پراکسید و تنش کمآبی بر رنگدانه های فتوسنتزی نعناع فلفلی Mentha piperita L (Download Paper) 2nd  National Congress of the development and promotion of agricultural engineering and soil science in Iran
118 تاثیرپتاسیم و منیزیم برروی برخی ازویژگیهای فیزیولوژیک گلرنگ (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
119 تاثیرپیش تیمار بذر بر تغییرات محلول های سازگاری در گیاهچه های سورگوم تحت تنش شوری (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
120 تاثیرتلقیح بذربا قارچ میکوریزا بررشدیونجه تحت شرایط تنش کم آبی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
121 تاثیرسطوح نیتروژن بربرخی شاخصهای رشد واریته های گندمدرمرحله گیاهچه ای (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
122 تاثیرمصرف نیتروژن برانتقال مجدد مواد خشک درجوبهاره درشرایط تنش کمبود آب (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
123 تاثیرنیتروژن برروابط آبی و کارآیی مصرف نیتروژن دریونجه درشرایط کم آبی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
124 تأثیر استفاده از باکتری محرک رشد نیتراژن بر عملکرد و کیفیت سه رقم گندم دیم آذر 2، سرداری و هما (Download Paper) The first national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
125 تأثیر پتاسیم و روی بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک نخود در شرایط دیم (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
126 تأثیر پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط دیم (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
127 تأثیر پتاسیم و روی بر میزان کلروفیل برگ نخود در شرایط دیم (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
128 تأثیر تراکم گیاهی بر نغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در کشت دوم (Download Paper) National e-Conference on Advances in Basic Science and Engineering
129 تبدیل کاتالیتیکی متانل به اولفین (MTO) (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
130 تحلیل پارامتری و بهینه سازی اگزرژتیک در یک سیستم CCHP (Download Paper) 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
131 تحلیل پارامتری و بهینه سازی سیستم آب شیرین کن چند مرحله ای ترکیب شده با سیستم CCHP (Download Paper) 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
132 تصویر نیتروژن و پنی برای برخی از فاکتورهای رشد یونجه تحت شرایط تنش کم آبی (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
133 تعیین آلل های خودناسازگاری برخی ارقام و ژنوتیپ های آلو ژاپنی Prunus salicina Lindl موجود در کشور با روش PCR (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
134 تولید جنین سوماتیکی در برخی ارقام انگور ایرانی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
135 حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری در محیط متخلخل با دمای دیواره ثابت (Download Paper) 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
136 شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
137 شناسایی نشانگر (های) ریز ماهواره پیوسته به ژن (های) کنترل کننده زمان گلدهی و برخی صفات مهم در جمعیت F1 بادام حاصل از تلاقی کنترل شده (♂) تونو ×(♀) شاهرود 12 (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
138 طراحی بناها در تبریز براساس اقلیم منطقه (مطالعه موردی: باز شو های تبریز) (Download Paper) National Conference on Civil and Architecture in Urban Management of the 21st Century
139 غربالگری برخی ارقام و پایه های انگور نسبت به تنش شوری (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
140 کاربرد انواع ریز مغذی در پوشش های مختلف بذر بر جوانه زنی گلرنگ (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
141 کاربرد انواع ریز مغذی در پوشش های مختلف بذر بر رشد گلرنگ در شرایط کنترل شده (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
142 مدیریت مصرف بارهای سرمایشی و گرمایشی و بهینه سازی انرژی و اقتصادی در یک سیسیتم تولید سه گانه (Download Paper) 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
143 مروری بر تکنیکهای حذف کادمیوم (1) (Download Paper) 1st National Conference on Industrial Water and Wastewater Treatment
144 مروری بر تکنیکهای حذف کادمیوم (2) (Download Paper) 1st National Conference on Industrial Water and Wastewater Treatment
145 مطالعه آزمایشگاهی حذف کادمیوم به روش همرسوبی کربنات کلسیم از آب آشامیدنی (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
146 مطالعه اثر سطوح بیوسورفکتانت یونی بر کارایی علفکش بنتازون در مزارع سویا (Download Paper) The 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
147 مطالعه بیان پروتئین های (HSP70 (Heat shock protein 70 و ATP synthase β subunit در دو گونه گندم (گاسپارد و مروارید) تحت اثر بیماری زنگ زرد (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
148 مطالعه پروتئین های القاء شده ATP synthase CF1 beta subunit و phosphoglycerate kinase تحت اثر تیمار با کادمیوم در ژنوتیپهای مقاوم و حساس گندم نان با استفاده از تکنیک الکتروفورز 2 بعدی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
149 مطالعه روش های موثر در کاهش پاشندگی قطبشی مدی PMD و محاسبه آن در یک موجبر نوری (Download Paper) National Conference consumer technologies, photonics and photovoltaic systems
150 مطالعه روشهای موثر در کاهش پاشندگی قطبشی مدیPMD و محاسبه آن در یک موجبر نوری (Download Paper) National Conference consumer technologies, photonics and photovoltaic systems
151 مطالعه عددی اثرات اضافه کردن نانوذرات برپارامترهای بعدداردرجریان آرام نانوسیال آب - Al2o3 درکانال افقی (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
152 معماری پایدار ایستگاه های مترو در گرو بکارگیری الزامات نوین پدافند غیرعامل حیات فعالیت و استفاده پناهگاهی درشرایط بحران (ایستگاه شهیدآجرلو کرج) (Download Paper) Passive Defense Conference on Sustainable Development
153 مقایسه ژنوتیپ های برتراصلاح شده انگور با چهار رقم بیدانه از نظر کیفیت وعملکرد محصول (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
154 نانوLa2O 3 به عنوان یک کاتالیزور ناهمگن به منظور سنتز بیودیزل به روش تبادل استری روغن جاتروفا (Download Paper) 9th electronic Conference on new research in Science and Technology
155 نحوه بیان اسیدهای آمبنه لایزین و متیونین در گندم تحت اثر کادمیوم و جیوه (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture