Javad Mozafari

Javad Mozafari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Javad Mozafari in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE
Editorial BoardJournal of plant protection

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 Genetic Diversity of Phytophthora Sojae in Iran (Download Paper) International journal of Advanced Biological and Biomedical Research Volume: 2, Issue: 11
2 بررسی تنوع ژنتیکی و جغرافیایی اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum L بومی اقلیم های مختلف ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 44, Issue: 2
3 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کنجد و استفاده همزمان از شاخص های تنش و صفات مورفولوژیک جهت انتخاب در شرایط تنش خشکی (Download Paper) Journal of Crop Science Research in Arid Regions Volume: 1, Issue: 1
4 شناسایی مولکولی ستلایت آرانای غیر نکروزی ویروس موزاییک خیار Cucumber mosaic virus (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 43, Issue: 2
5 شناسایی و تعیین پراکنش ویروس لکه حلقوی گوجه فرنگی ToRSV در باغ های درختان میوه هسته دار استان های گلستان و فارس (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 43, Issue: 2
6 مقایسه ی کاربرد مدل های آشفتگی RSM و LES در پیچ تند (Download Paper) Journal of Civil Engineering Volume: 27, Issue: 1
7 واکنش ژنوتیپ های نخود دسی و کابلی در برابر نژادهای 3 و 6 قارچ عامل بیماری برق زدگی Ascochyta rabiei (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه روشی برای وزندهی به شاخصها در مدلهای شبیه سازی- بهینه سازی و کاربرد آن در مدل BISEDOM (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
2 ارتباط اقلیم و نیاز بهاره سازی در اکوتیپ های Hordeum spontaneum L بومی ایران (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
3 ارتباط ژنتیکی جمعیت های جنگلی فندق در غرب و شرق دریای مازندران (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
4 ارتباط ژنتیکی جمعیت های جنگلی فندق در غرب و شرق دریای مازندران و ارقام بومی تجاری (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
5 ارزیابی تفاوتهای ژنتیکی توده های بومی گندم نان نسبت به کارایی جذب و مصرف نیتروژن (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی در توده های بومی گندم نسبت به کارایی زراعی مصرفی نیتروژن (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
7 ارزیابی تنوع صفات محتوای پروتئین دانه، عملکرد و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در گندم نان (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
8 ارزیابی توابع کاهش جذب آب گندم در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در منطقه بیرجند (Download Paper) 4th International Conference on New Findings in Agricultural Sciences, Natural Resources and the Environment
9 ارزیابی درون شیشه‌ای و گل‌خانه‌ای نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی (Download Paper) 1st Student’s National Conference of Biotechnology
10 ارزیابی ژنوتیپ های مختلف کنجد داخلی و خارجی از نظر تحمل به شرایط آبیاری محدود با استفاده از روشهای تجزیه چند متغیره (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
11 ارزیابی عکس العمل ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) نسبت به کارائی جذب و مصرف نیتروژن (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
12 ارزیابی مدل Aqua Crop در مدیریت کم آبیاری و شوری گندم در منطقه بیرجند (Download Paper) 4th International Conference on New Findings in Agricultural Sciences, Natural Resources and the Environment
13 ارزیابی مقاومت به ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV) در ارقام تجاری لوبیای ایران (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
14 ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی ازقارچ Alternaria allternata درشرایط درون شیشه ای (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
15 ارزیابی مقاومت نمونه های ژنتیکی سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی ازقارچ Alternaria tenuissima درشرایط درون شیشه ای (Download Paper)
16 استفاده از ضایعات کشاورزی در کاهش غلظت نیترات موجود در آب (Download Paper) 1st national conference on the quality of water resources and sustainable development
17 استقراروریزازدیادی ارقام گلابی بومی ایران به منظور حفاظت درون شیشه ای (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
18 امکان جایگزینی ارزیابی گلخانه ای تنوع ژنتیکی لوبیا چیتی به جای ارزیابی مزرعه ای (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
19 انگشت نگاری DNA ارقام تجاری بومی و رایج گلابی در ایران (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
20 انگشت نگاری DNA ارقام تجاری فندق (Corylus avellana L.) بومی ایران برای تهیه شناسنامه ژنتیکی (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
21 بررسی اثر تنش خشکی بر صفات موثر در عملکرد دانه گیاه نخود (Download Paper) The first national conference on plant abiotic stress
22 بررسی اثرات الگوهای مختلف برداشت مصالح رودخانه ای با استفاده از مدل عددی شبیه سازی جریان و رسوب (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
23 بررسی اثرات اندازه گلدان و ژنوتیپ درتولید غده چه سیب زمینی (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
24 بررسی اثرزبری بستربرروی مدلهای پرش هیدرولیکی (Download Paper) 15th Iranian Hydraulic Conference
25 بررسی ارتباط بین توپوگرافی بستر و الگوی جریان در پیچ تند (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
26 بررسی ارتباط صفات جوانه زنی با تحمل به تنش خشکی درگیاه جو اسپانتانئوم (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
27 بررسی امکان استفاده از حدقل مواد گیاهی جهت تشخیص ویروس های مهم سیب زمینی در گیاهچه های درون شیشه ای (Download Paper)
28 بررسی امکان تغذیه مصنوعی در بستر رودخانه کرج (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
29 بررسی پتانسیل ژنتیکی صفات کمی بخشی ازکلکسیون لوبیا قرمز بانک ژن ملی گیاهی ایران (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
30 بررسی تاثیر ایجاد روزنه بر ضریب دبی سرریز نوک اردکی (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
31 بررسی تاثیر شبکه های آبیاری و زهکشی و سد الغدیر بر منابع آب زیرزمینی دشت ساوه (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
32 بررسی تاثیرپساب مزارع پرورش ماهی برکیفیت آب رودخانه پیرغار (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
33 بررسی تنوع ژنتیکی توده های زراعی و وحشی زعفران ایران با استفاده ازنشانگرهای ISSR (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
34 بررسی تنوع ژنتیکی خربزه تاشکندی ، مشهدی و کویری و مقایسه روابط صفات آن‌ها با یکدیگر با استفاده از مارکر مورفولوژی (Download Paper) The first national conference on economic resolutions in the field of Agriculture and Natural Resources
35 بررسی تنوع ژنتیکی گونه خربزه Cucumis melo L. در بانک ژن گیاهی ملی ایران (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
36 بررسی توان جریان ثانویه در پیچ رودخانه (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
37 بررسی روابط برخی صفات زراعی و مورفولوژیکی و تجزیه علیت صفت عملکرد دانه در لوبیا چیتی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
38 بررسی روابط ژنتیکی برخی گونه های وحشی و زراعی جنس Lens با استفاده از نشانگر RAPD (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
39 بررسی سطوح مقاومت ژنوتیپ مارفونا نسبت به بیماری لکه موجی سیب زمینی ناشی از ایزوله قارچی Alternaria allternata در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
40 بررسی کارایی شاخصهای کمی تحمل به خشکی ارقام کنجد با استفاده ازتجزیه به عاملهای اصلی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
41 بررسی کاهش نیترات در اثر استفاده از زئولیت و پرلیت (Download Paper) 1st national conference on the quality of water resources and sustainable development
42 بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی نسبت به بیماری لکه موجی سیب‌زمینی ناشی از قارچ Alternaria tenuissima در شرایط گل‌خانه‌ای (Download Paper) 1st Student’s National Conference of Biotechnology
43 بررسی مورفومتریک صفات میوه در جمعیت های مختلف درخت گردو(Juglans regia L.) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
44 بررسی و مقایسه توانایی دو مدل در تعیین تعادل بستر در پیچ رودخانه (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
45 بولتینگ درهویج های بومی ایران (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
46 بهره برداری بهینه از منابع ژنتیکی گیاهی یک راهکار کلیدی جهانی و ضرورت ملی برای اصلاح پایداری تولید در محصولات کشاورزی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
47 بهینهسازی سیستم پیشبینی و هشدار سیلاب شهری با استفاده از مدل Qnet2000 (مطالعه موردی شهر مهربان و رودخانه مهربان چای) (Download Paper) 2nd national conference on flood management and engineering approach to urban floods
48 پهنه بندی پارامترهای کیفی دشت نهاوند با مدلهای زمین آمار و قطعی (Download Paper) The 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
49 پیش بینی تغییرات هیدروگراف دشت نهاوند (Download Paper) The 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
50 تاثیر استفاده از سبوس گندم -تفاله چغندر قند و ذرت علوفه ای در کاهش غلظت فسفات آب خروجی مزارع پرورش ماهی (Download Paper) 1st national conference on the quality of water resources and sustainable development
51 تاثیر استفاده از مواد اصلاحی ،پوشش ها و اعمال مدیریت زمانی پساب تصفیه شده در تغذیه مصنوعی بر روی کیفیت آب آبخوان های کم عمق و عمیق (Download Paper) Second National Conference on Water Crisis
52 تاثیر استفاده ازفیلتر های ترکیبی طبیعی برای کاهش آلودگی پساب تصفیه شده فاضلاب شهری (مطالعه موردی پساب تصفیه خانه شهر محلات) (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
53 تاثیر همزمان آبگیری نسبی و بزرگ نمایی سرریز بر رقوم سطح آب و ضریب دبی سرریز در بندهای انحراف (Download Paper) 17th Iranian Hydraulic Conference
54 تاثیراستفاده ازفیلترهای ترکیبی طبیعی برای کاهش آلودگی پساب تصفیه شده فاضلاب شهری (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
55 تجارب مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیرات آن در حل مشکل کمبود آب (Download Paper) 01st Conference on Coping with Water Scarcity
56 تشخیص شناسه های جدید مهاجمین Sybil در شبکه های موردی با استفاده ازRSS (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Technology
57 تشخیص هیبریدهای بین گونه ای، نخود با استفاده از تکنیک RAPD (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
58 تعیین رابطهای برای محاسبه طول پرش هیدرولیکی بر مبنای آنالیز ابعادی و آزمایشهای مدل فیزیکی (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
59 تغییرات ناشی از بیماریزایی ایزوله قارچی Alternaria Solani بر عملکرد غدهچ چه سیب زمینی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
60 تنوع در الگوهای گلیادین در نسل در حال تفکیک گندم نان براساس الکتروفورز Acid-PAGE (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
61 تنوع ژنتیکی جمعیت جنگلی خراسان شمالی (شرق دریای مازندران) (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
62 تنوع ژنتیکی در کلکسیون Lolium بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات زراعی مورفولوژیکی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
63 تنوع ژنتیکی گونه های چاودار کلکسیون بانک ژن گیاهی ملی ایران بر اساس صفات مورفولوژیک،فنولوژیک و فیزیولوژیک (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
64 تنوع ژنتیکی و جغرافیایی کلکسیون ژرم پلاسم جو وحشی (.Hordeum spontaneum L) در بانک ژن گیاهی ملی ایران (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
65 تنوع فنوتیپی خواب بذر در اکوتیپ های جو وحشی Hordeum spontaneum بومی اقلیم های مختلف ایران (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
66 تهیه شناسه ( بارکد) ژنتیکی ارقام گیاهی ضرورتی برای صیانت از ذخایرژنتیکی و حفظ امنیت بذر و نهال (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
67 شناسایی تنوع ژنتیکی و تعیین روابط برخی از صفات مورفولوژیکی و آگرومورفولوژیکی بخشی از لوبیای قرمز موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
68 شناسایی ژن های واکنش به تنش در پاسخ گیاه نخود به تنش خشکی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
69 شیوع بیماری پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در استان تهران (Download Paper)
70 کارایی روشهای مولکولی PCR , NCM-ELISA در تشخیص آلودگی خاک به باکتری Ralstonia solanacearum (Download Paper) Soil Environment and Sustainable Development Conference
71 کاربرد نیتروژن و تاثیر آن بر کارایی جذب و ذخیره سازی در ارقام گندم (Download Paper) 2nd National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
72 کشت میکروسپور و ایجاد گیاهان هاپلوئید در ارقام مختلف کلزا (Download Paper)
73 کمینه سازی هزینه ی پردازشی برای زمانبندی وظیفه در سرویس رایانش ابری مبنی بر الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
74 گورت ها، تنوع ز یستی و امنیت غذایی (Download Paper)
75 محاسبه انتقال بار کف غیر یکنواخت در رودخانه ها (مطالعه مورردی رودخانه کرج) (Download Paper) 03rd Erosion and Sediment National Conference
76 مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از برنامه ده مرحله‌ای مقابله با خشکسالی (مطالعه موردی منطقه سیستان) (Download Paper) 02nd Water Resources Management
77 مطالعه تنوع ژنتیکی منطقه IGS گونه های آلترناریای بیماریزا روی گوجه فرنگی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
78 مقایسه آزمایشگاهی مدلهای پرش هیدرولیکی دربستر صاف (Download Paper) 15th Iranian Hydraulic Conference
79 مقایسه بیان پروتئین های برگ ژنوتیپ های متحمل و حساس به خشکی نخود در مواجهه با تنش خشکی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
80 مقایسه روش های ضد عفونی سطحی و محیط های کشت مناسب برای استقرار درون شیشه ای فندق (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
81 مقایسه روش های مختلف تعیین تنش برشی برای کاربرد در مآندرها (Download Paper) 14th Iranian Hydraulic Conference
82 مقایسه کاربرد مدلهای RSM و LES در پیچ تند رودخانه (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
83 همبستگی سطح پلوئیدی و تعداد کلروپلاستهای سلولهای محافظ روزنه در جنس زعفران (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science