Abdolhadi Hossein Zadeh

 Abdolhadi Hossein Zadeh

Abdolhadi Hossein Zadeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Abdolhadi Hossein Zadeh in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تغییرپذیری های بیوشیمیایی و مولکولی شماری از ژنوتیپهای لوبیاPhaseolus vulgaris L در شرایط تنش خشکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 47, Issue: 3
2 ارزیابی لاین های مختلف گندم دورومTriticum turgidum L تحت شرایط مطلوب و محدود آبی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 3
3 ارزیابی مقاومت به خشکی در ارقام بومی گندم دوروم ایران تحت شرایط تنش آبی و آبیاری طبیعی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 4
4 بررسی اثر رایحه های القایی چهار رقم لوبیا بر جلب کنه شکارگر Phytoseiulus persimilis (Acari: Phytoseiidae) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 43, Issue: 2
5 بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 13, Issue: 2
6 بررسی سطح بیان ژن های fds ، hdr و idi در اندام های هوایی گیاه Artemisia diffusa و ارتباط آن ها با میزان برخی از ترپنوییدهای تولیدی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 47, Issue: 1
7 بررسی نوع عمل ژن و ترکیب پذیری صفات مهم زراعی در کلزا (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 1
8 تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و محتوای رنگدانه های نورساختی در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L.) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 1
9 تاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه ای Sorghum bicolor L (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 4
10 تعیین مه مترین صفات موثر بر عملکرد ماش Vigna radiata L. Wilczek با استفاده ازروش های آماری چند متغیره در شرایط تنش خشکی و بدون تنش (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 2, Issue: 1
11 توارث برخی صفات کمی گندم نانTriticum aestivum L تحت تنش خشکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 44, Issue: 2
12 مطالعه پاسخ پروتیوم برگ جو در شرایط تنش شوری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 3
13 مطالعه پاسخ پروتیوم برگی Hordeum bulbosom به تنش شوری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 43, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر تولید و تسهیم ماده خشک در ماش (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
2 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
3 ارزیابی صفات کمی مرتبط با تحمل به خشکی در ارقام بومی گندم دوروم ایران (Triticum turgidum) (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
4 ارزیابی لاین های گندم دوروم تحت شرایط مطلوب و محدودیت آبی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
5 ارزیابی مقاومت به سن گندم (Eurygaster integriceps Put) در تعدادی ازارقام و لاین های گندم (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
6 استفاده از روش های مبتنی بر تجزیه واریانس در مطالعه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جو در اقلیم سرد ایران (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
7 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات کمی از طریق تجزیه میانگین نسل ها در گندم نان (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
8 بررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکس (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
9 بررسی روابط بین صفات و مطالعه شاخصهای مقاومت به خشکی در لاینهای پیشرفته ماش (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
10 بررسی ژنتیکی مقاومت به شته روسی در لاین های پیشرفته گندم دوروم با استفاده از روش دای آلل (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
11 بررسی عکس العمل ارقام تجارتی سویا تنش کمبود آب در مراحل اواخر زایشی (Download Paper)
12 بررسی کاربرد تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن) بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای (Download Paper) 02nd National Congress of Ecological Agriculture
13 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمز (Download Paper)
14 بررسی و تعیین مناسب ترین سورگوم علوفه ای جدید برای منطقه کرج (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
15 تاثیر گیاهان پوششی در سیستمهای خاکورزی و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
16 تجزیه آماری چند متغیره در ارقام گلاندلس پنبه (Download Paper)
17 تعیین بهترین شاخص مقاومت به خشکی در ارقام تجارتی سویا (Download Paper)
18 تعیین ملاک های گزینش غیر مستقیم در مطالعه عملکرد دانه جو آبی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
19 تلاقی برگشتی نشانگر-یار: اصول، مزایا و معایب (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
20 مطالعه تغییرات فنولوژیکی برحسب درجه حرارت روز رشد و ارتباط آن با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
21 مطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابی (Download Paper)
22 مکان یابی ژن مقاومت در یک رقم موتانت جو با استفاده از مارکر SSR (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran