Mohamad Reza Nagahavi

 Mohamad Reza Nagahavi

Mohamad Reza Nagahavi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mohamad Reza Nagahavi in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefIRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE
Editorial BoardJournal of agricultural biotechnology

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی اثر تنش شوری بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات زراعی در لاین های اینبرد نوترکیب گندم (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 46, Issue: 1
2 ارزیابی تنوع فنوتیپی اکوتیپ های یونجهMedicago sativa ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 1
3 ارزیابی ژرم پلاسم گندم در مقابل تنش شوری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 4
4 بررسی ارتباط فیلوژنتیکی نواحی اینترونی و اگزونی ژن ACC، در گونه های مختلف جو بومی ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 3
5 بررسی الگوی بیان ژن هایMYBدر گندم Triticum aestivum L تحت دو تنش کوتاه مدت شوری و سرما با استفاده ازراهکارRT-PCR کمی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 3
6 بررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 3
7 بررسی تنوع DNA کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 82 گونه درمنه ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 4
8 بررسی تنوع زیر واحدهای گلوتنین با وزن ملکولی بالا (GS-HMW )در نمونه های crassa Aegilops بومی ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 3
9 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از نژادگان های گل بنفشه ایران (.Viola spp) با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR (Download Paper) Iranian Journal of Horticultural Science and Technology Volume: 17, Issue: 1
10 بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم Triticum turgidumبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 2
11 بررسی تنوع مورفولوژیک توده های جنس ریحان (Ocimum spp.) بومی ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 3
12 بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت و وضعیت تولید مثلی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی برگ گندم در شمال ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 44, Issue: 1
13 بررسی سطح بیان ژن های fds ، hdr و idi در اندام های هوایی گیاه Artemisia diffusa و ارتباط آن ها با میزان برخی از ترپنوییدهای تولیدی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 47, Issue: 1
14 بررسی عوامل مؤثر در موفقیت کارآفرینان روستایی از بعد اجتماعی نمونه موردی: دهستان میانکاله شهرستان بهشهر (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 4, Issue: 12
15 بررسی مولکولی زیرواحدهای سنگین گلوتنین درAegilops tauschii و Tritcium boeoticum ایران و کشورهای همسایه (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 45, Issue: 2
16 بررسی و مقایسه گونه های مختلف جوهای بومی ایران از نظر میزان کلروفیل، کاروتنویید، پروتیین و آنزیم (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 1
17 بیان موقت عامل های رونویسی دو خانواده WRKY و MYB و دو آنزیم DBR2 و OPR3 در دو کموتایپ Artemisia annua آنامد و وحشی ایرانی به منظور افزایش تولید پیش ماده آرتمیزینین (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 46, Issue: 3
18 تاثیر تنش شوری بر صفات ریخت شناسی و فیزیولوژیک جمعیت رگه های نوترکیب جو حاصل از تلاقی ایگری×آریگاشار (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 46, Issue: 2
19 تأثیر ارتفاع و تیمارهای مختلف بر جوانه زنی بذر آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 4
20 تجزیه ژنتیکی زودرسی در نخود Cicer arietinum L.با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 2, Issue: 2
21 تغییرات اسانس سرشاخه های گیاه Artemisia annua L. در مراحل مختلف رشد (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 3
22 تنظیم بیان ژن کلیدی ADS در مسیر بیوسنتز آرتمیزینین در ژنوتیپ های گونه Artemisia annua ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 2
23 شناسایی آلل های زیرواحدهای سبک گلوتنین در ژنوم D گندم نان و خویشاوندان وحشی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 45, Issue: 3
24 شناسایی پروتیین های دارای جرم مولکولی بالادرAegilops crassa بومی ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 1
25 شناسایی سیتوتیپ های گندم نیاAegilops crassa از ایران و تعیین صفات ریختی متمایزکننده آنها (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
26 شناسایی قطعات کروموزومی 1RS چاودار درجنس Aegilops بااستفاده ازنشانگرمولکولی اختصاصی DNA (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 43, Issue: 3
27 شناسایی و ارزیابی الگوی بیان ژن های دخیل در مسیرهای سیگنالدهی در آجیلوپس(Aegilops tauschii) تحت تنش شوری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 47, Issue: 2
28 گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 4, Issue: 2
29 مقایسه برخی ژنوتیپ های لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L از لحاظ تحمل به خشکی به وسیله شاخص های ارزیابی تنش (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 44, Issue: 1
30 نقشه یابی ارتباطی صفات ریشه در جو (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 44, Issue: 2
31 نقشه یابی نواحی ژنومی مرتبط با کیفیت علوفه جو تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 4
32 هم ردیفی توالی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 2, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز ژنتیکی تحمل به شوری در جمعیت لاین خالص نوترکیب (RIL) جو زراعی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
2 اثر تنظیم کننده های رشد بر میزان کالزایی و شاخه زایی گیاه درمنه Artemisia annua (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
3 ارتباط فیلوژنتیکی زیرگونه های جو زراعی با استفاده از ژن استیل کوآنزیمآکروبوکسیلاز (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
4 ارزیابی پتانسیل گیاه پالایی سرب، نیکل و کادمیوم توسط گیاهان Alyssum minus و sophora sp در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 1st Conference on Environment, Energy and Clean Industry
5 ارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دوروم (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود کابلی و دسی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
8 ارزیابی تنوع ژنتیکی و همبستگی صفات مورد بررسی در 49 ژنوتیپ لوبیای معمولی )Phaseolus vulgaris L( (Download Paper) National Congress of genetic resources and biodiversity
9 ارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دوروم (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
10 ارزیابی ساختار جمعیتی و تنوع ژنتیکی در جنس Pisum به کمک نشانگرهای مولکولیSSR (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
11 ارزیابی عملکردواجزای عملکردارقام کلزای بهاره تحت تنش خشکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
12 ارزیابی مولکولی و تعیین والدین ژنوتیپ های والدین و نتاج برتر حاصل از تلاقی بین انگورهای دانه دار و بیدانه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (Download Paper)
13 ارزیابی و انتخاب گیاهان شورپسنذ در اراضی شور مستعذ با استفاده ازرهیافت اصلاحی و مولکولی (Download Paper) 2nd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
14 استراتژی و چالش های حفاظت از ذخایر ژنتیکی ایران (Download Paper) National Congress of genetic resources and biodiversity
15 استفاده از روش های مختلف کمی در برآورد تعداد ژن های کنترل کننده مقاومت به سفیدک سطحی در جو (Download Paper)
16 استفاده ازتجزیه به مولفه های اصلی درارزیابی عملکردواجزای آن در648 ژنوتیپ لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L تحت شرایط آبیاری نرمال و محدود (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
17 بررسی آنزیم های مسیر بیوسنتز اینولین در گیاهان (Download Paper) 4th Iranian Conference on Bioinformatics
18 بررسی اثر دور آبیاری و نیتروژن بر عملکرد دانه و درصد روغن گیاه کدوی تخمه کاغذی (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
19 بررسی اثرات تنش کمبود آب و مقادیرپتاسیم بردرصد روغن واسیدهایی چرب کدوی تخمه کاغذی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
20 بررسی الگوی بیان MAP کینازها تحت تنش خشکی در گندم نان (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
21 بررسی بیان ژن dreb2 تحت تنش خشکی در سویا با استفاده از Real time PCR (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
22 بررسی بیان ژن NAC2 تحت تنش شوری در دو رقم حساس و متحمل جو با استفاده از Real time-PCR (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
23 بررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکس (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
24 بررسی پاسخ پروتیینی دخیل در فتوسنتز در ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری (Download Paper) International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine
25 بررسی تاثیر تنش خشکی بر میزان کلروفیل و میزان جذب آب نسبی گیاه ذرت (Download Paper) The first national conference on plant abiotic stress
26 بررسی تجربی انتقال حرارت جریان نانو سیال در کانال های مستطیلی با شرط مرزی دمای دیواره ی ثابت (Download Paper) 1st Iranian Conference on Heat and Mass Transfer
27 بررسی تنوع ژنتیکی جوهای بومی ایران براساس خصوصیات مورفولوژی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
28 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیت های لوبیای معمولی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
29 بررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندم (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
30 بررسی تنوع ژنتیکی گونه های گندم وحشی با استفاده ازصفات مورفولوژی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
31 بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای باریجه ( Ferulla gummosa ) مناطق مختلف ایران با استفاده از نشانگرهای AFLP (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
32 بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت Aegilops tauschii شمال ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوراه (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
33 بررسی روابط ژنوتیپ ها و گروه های زیتون (Olea europaea L.) به کمک نشانگرهای مرفولوژیکی و معرفی صفات مهم در گروه بندی ارقام زیتون (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
34 بررسی صفات مرتبط با عملکرد جو از طریق نشانگر مولکولی RAPD (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
35 بررسی طیف اثر تولیدی به وسیله ریزوباکتری های مولد فیتوتوکسین (Download Paper) National Congress of genetic resources and biodiversity
36 بررسی طیف اثر فیتوتوکسین تولید شده توسط اکتینومیست های مولد فیتوتوکسین (Download Paper) National Congress of genetic resources and biodiversity
37 بررسی عوامل ضایعات (خوابیدگی وریزش دانه) بر عملکرد ارقام مختلف گندم (Download Paper) 01st Symposium of National Resources Loss Prevention
38 بررسی کالوس زایی از گلبرگ گونه های وحشی در معرض خطر لاله واژگونFritillaria raddeana در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
39 بررسی گروه های عملکردی پروتیینی مشترک ارقام متحمل و حساس کلزا تحت تنش خشکی با استفاده از روش پروتیومیکس (Download Paper) International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine
40 بررسی مفاهیم کمی پارامترهای ژنتیکی در اصلاح گندم (Download Paper) International Conference on Economics and Management of Agricultural Sciences
41 بررسی میزان آرتمیزینین تحت تاثیر غلظتهای متفاوت متیل جاسمونات در کشت سوسپانسیون سلولی Artemisia annua L (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
42 بررسی و تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی با توجه به رویکردهای توسعه پایدار (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
43 بررسی وضعیت ژنهای تولید کننده توکسین های مسئول بیماریزایی در جمعیت ایرانی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی گندم (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
44 پیش بینی توالی مورد توافق کدون شروع ترجمه و ایجاد تمایز بین ژن های با بیان بالا و پایین در ژنوم گندم نان به کمک الگوریتم های کلاسیک و مبتنی برSVM (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
45 تاثیر تنش شوری در صفات مورفولوژیکی در گیاه سویا (Download Paper) The first national conference on plant abiotic stress
46 تاثیر سطوح آبیاری و پتاسیم بر اجزای عملکرد و درصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذی (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
47 تاثیرتاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکردودرصد روغن گیاه دارویی کدوی تخمه کاغذی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
48 تأثیر تنش خشکی روی شاخص و فلورسانس کلروفیل در گیاهان (Download Paper) 5th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
49 تجزیه QTL برخی صفات مرتبط با عملکرد جو در جمعیت F 3 حاصل از تلاقی Cwb×Afzal در کرمان (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
50 تجزیه بیان متفاوت ژنها در برهم کنش گندم - Mycosphaerella graminicola (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
51 تغییرات مورفولوژیک - فیزیولوژیک ریشه ماش درپاسخ به پیش تیمار آن با هورمون 2.4-D و باکتری آزوسپیریلیوم (Download Paper)
52 تلاقی برگشتی نشانگر-یار: اصول، مزایا و معایب (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
53 تنش خشکی و پاسخ های مولکولی در گیاهان (Download Paper) 4th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
54 تنوع اللی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پائین در ژنوتیپ های گندم تتراپلوئید با استفاده از نشانگرهای اختصاصی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
55 جداسازی ژن هایپریسین در ژنوم گیاه دارویی گل راعی بومی ایران و توالییابی آن (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
56 جداسازی و تعیین توالی ژن کیتیناز از باکتری Bacillus subtilis Subsp. SG2 جمع‌آوری شده از خاکهای شور ایران (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
57 حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی؛ فرصت ها و چالش ها (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
58 رفتار همودینامیکی جریان خون در نواحی تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در مدل سه بعدی انشعاب سرخرگ کاروتیدی (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
59 روش تعیین غلظت پروتیین در تجزیه پروتیومیک گیاهان (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
60 سنتز نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه Silybum marianum (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
61 شمارش کروموزومی تعدادی از گونه های جنس Artemisia در ایران (Download Paper) National Congress of genetic resources and biodiversity
62 شناسایی ارقام مختلف سیب توسط نشانگر SSR (Download Paper)
63 شناسایی QTL های کیفیت مالت در70لاین هاپلوئید مضاعف جو به همراه والدین Morexو Steptoe (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
64 شناسایی بازوی کوتاه کروموزوم شماره 1 چاودار (IRS) در 36 رقم گندم نان ایران با استفاده از نشانگر اختصاصی چاودار (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
65 شناسایی زیر واحد جدید پروتئین گلوتنین با وزن مولکولی بالا، در Aegilops Cylindrica (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
66 شناسایی مکانهای ژنی کمی (QTL) کنترل کننده مقاومت به ویروس در جو زراعی (Hordeum vulgare) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
67 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
68 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
69 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
70 شناسایی و ارزیابی مورفولوژیکی زیر گونه های (Trigonella monantha) بومی ایران (Download Paper)
71 ظرفیتها و جاذبه های گردشگری مناطق روستایی ایران (Download Paper) 2nd Iranian Geography Student Congress
72 کاربرد نانوجاذب های مغناطیسی برای خالص سازی داروی ضد سرطان تاکسول از عصاره گیاه سرخدار (Download Paper) 4th National Conference on Nanotechnology in Agriculture
73 کاربرد نانوورقه هایگرافیت اکسید مغناطیسی (Fe3O4Nps@GO) در فرایند پیش تخلیص تاکسول و بهینه سازی آن با RSM (Download Paper) 4th National Conference on Nanotechnology in Agriculture
74 گروه بندی بخشی از ژرم پلاسم نخود کابلی با استفاده از نشانگر ریزماهواره (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
75 گروهبندی ارقام گندم نان با استفاده از داده های مورفولوژیکی و مارکر مولکولی RAPD (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
76 گیاهپالایی عناصر سرب، نیکل و کادمیوم توسط گیاه دارویی Brassica nigra در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
77 محدودیت ها و راهکارهای استفاده ازدستاوردهای تحقیقات کشاورزی در ایران (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
78 مطالعات جراحات دیواره سرخرگ کاروتیدی با استفاده از CFD (Download Paper) 11th Iranian conference on Biomedical Engineering
79 مطالعه ارتباط تنش خشکی و هذایت روزنهای گیاهان (Download Paper) 2nd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
80 مطالعه برخی گروه های عملکردی پروتئین و نقش آنها در پاسخ به تنش خشکی (Download Paper) 4th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
81 مطالعه پروتیین های شوک گرمایی و تنش غیرزیستی در گیاهان (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
82 مطالعه تکامل گونه های از جنس Hordeum، با بررسی نواحی اینترون اگزونی ژن استیل کوآنزیم آکربوکسیلاز (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
83 مطالعه تنش خشکی و گندم و پاسخ پروتئینی آن (Download Paper) 2nd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
84 مطالعه تنوع سیتوژنتیکی کلونهای انتخابی چای ( Camellia sinensis ) در ایران (Download Paper)
85 مطالعه روش الکتروفورز تک بعدی در گیاهان (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
86 مطالعه روش تجزیه پروتئوم و بررسی پاسخ پروتئینی گیاهان به تنش های غیرزیستی (Download Paper) 4th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
87 مطالعه فیلوژنتیکی مولکولی ژن ACC، در جنس Hordeum و مقایسه آن با جنس های Leymus وElymus (Download Paper) National Congress of genetic resources and biodiversity
88 مطالعه مهمترین گروه های ژن ها و پروتیین های مرتبط با تحمل تنش خشکی در گیاهان (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
89 مطالعه نظام سنتی تقسیم آب در مراتع ییلاقی چهارباغ، استان گلستان (Download Paper) International Conference on Traditional Knowledge for Water Resources Management
90 مفهوم بازده ژنتیکی و اجزای آن و نحوه محاسبه کمی آنها (Download Paper) 4th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
91 مقایسه روش نیمرخ شیمیایی و استفاده از نشانگرهای مولکولی در تعیین کمی و کیفی مواد دارویی گیاهی (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
92 مقایسه ویژگیهای فیزیکوشیمیایی مالت بین برخی لاین های دابل هاپلوئیدSteptoe & morex با ارقام ایرانی جو (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
93 مکانیسم های مقاومت به تنش شوری در گیاهان (Download Paper) 4th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
94 نحوه تشخیص لکه های پروتئینی پاسخ دهنده به تنش غیرزیستی در روش پروتئومیک (Download Paper) 5th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
95 نحوه مطالعه بزخی پارامتزهای ژنتیکی بزای صفات سراعی در خانواده هاییونجه (Download Paper) 2nd Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
96 نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه ی اقتصاد روستایی با تاکید بر صنعت قالیبافی (Download Paper) 2nd Iranian Geography Student Congress
97 نقش کاسنی ریشه ای و اینولین در ارتقاء امنیت غذایی و سلامت جامعه (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture