Doctor SeyedAli Nori

Doctor SeyedAli Nori

Doctor SeyedAli Nori

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آرامنشهر ازدیدگاه فلاسفه (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
2 احیای الگوهای معماری اسلامی در مراکز تجاری با توجه به کالبد معماری بازار سنتی در کرمانشاه (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
3 احیای فرهنگ و آیین های ایران باستان درمواجه با چالش های فرهنگی جهانی شدن(با توجه به کالبد و ویژگی های معماری ایران) (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
4 ارایه مدل باز تعریف هویت معماری ایرانی در برآیند زمان و مکان به شیوه نمادین (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
5 ارزیابی الگوی اکوتوریسم پایدار در طراحی پارک جنگلی (بیستون کرمانشاه) (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
6 الزامات طراحی مجموعه های مسکونی در مرزهای شرقی ایران مبتنی بر آمایش دفاعی (Download Paper) 3rd International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
7 بازنگری مفهوم هویت در معماری معاصر ایران و چالش های آن (Download Paper) 1st National Conference of Islamic Architecture & Urban Design & Definition Sustainable Based on Islamic & Iranian Lose(Absent) Idendity
8 بررسی ابعادپایداری اجتماعی دررشد وتوسعه بازارایرانی نمونه موردی: بازارکرمانشاه (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
9 بررسی الگوهای معماری زمینه گرا در طراحی اقامتگاه کوهستانی (جوانرود کرمانشاه) (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
10 بررسی پایداری اکولوژیکی در معماری (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
11 بررسی تاثیر تعامل کودک و مکان در طراحی کانون پرورش خلاقیت کودکان (Download Paper) 4th International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
12 بررسی طراحی مرکز تجاری با احیای الگوهای معماری اسلامی و ایرانی بازارهای سنتی (Download Paper) 3rd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
13 بررسی فاکتورهای محیطی موثر بر خلاقیت در روند شکل گیری یک معماری (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
14 بررسی مصالح بومی نما و نقش آنها در محافظت از انرژی (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
15 بررسی مولفه های کیفیت محیط در طراحی فضای شهری (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
16 بررسی و تبیین مولفه های مکانیابی با محوریت روشهای ایرانی اسلامی (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
17 تاثیر الگوهای معماری زمینه گرا و نقش آن در بازیابی هویت (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
18 تاثیر حواس انسانی بر درمانگری در معماری باغ های شفابخشی (Download Paper) First National Congress on Electricity and Energy
19 تبیین نقش عناصر زیست محیطی در طراحی فضا های آموزشی در جهت رشد و شکوفایی خلاقیت فراگیران (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
20 تحلیل و بررسی اصول ساماندهی و نوسازی شهرهای معاصرنمونه موردی: بافت سنتی شهر کرمانشاه (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
21 تحلیل ویژگیهای انعطاف پذیری درفضاهای آموزشی معماری خلاق (Download Paper) National Conference on contemporary challenges in architecture, landscape and urbanism
22 تحلیل هنر اسلامی و تآثیر آن بر روند شهرسازی ایرانی (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
23 تحلیلی راهبردی بر قابلیت ها وتنگناهای تکوین ساختار محله ایرانی در سازمان فضایی شهرهای امروز (Download Paper) Elite International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
24 توسعه پایدار شهری (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
25 توسعه پایدار شهری با چالشهای زیست محیطی (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
26 دهکده سلامت با تاکید بر تاثیر عناصر طبیعی و محیطی بر سلامتی (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Urban Planning (Thought, Theories and Methods)
27 سبک زندگی اسلامی و معماری فضاهای مسکونیبررسی جایگاه استراتژی بینابینی در فضای معماری مسکونی بر اساس الگوی زندگیاسلامی (Download Paper) National Conference on Culture, physical and environmental architecture and urbanism in the Islamic
28 سیر اندیشه ها در معماری پایدار (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
29 شاخصه زمینه گرایی معماری مسکن و بررسی فرهنگ و رفتار اجتماعی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
30 صنعت بیمه و ارتباط آن صنعت ساختمان و شهرسازی (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
31 طراحی پاویون شهری بر اساس مولفه های معماری ایرانی (Download Paper) 4th International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
32 طراحی مجتمع تفریحی گردشگری با رویکرد معماری بومی (نمونه موردی: کرمانشاه) (Download Paper) 3nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
33 طراحی نمونه منطقه گردشگری ریجاب با رویکرد توریسم محور (Download Paper) The First International Conference on New Ideas in Urban Architecture of Geography and Sustainable Environment
34 طراحی و توسعه پایدار با استفاده از انرژی خورشیدی (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
35 عوامل موثر بر سرزندگی در بهبود کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی (Download Paper) Elite International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
36 فاکتورهای موثر بر یادمانگرایی (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
37 مجموعه های تفریحی کوهستانی (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Urban Planning (Thought, Theories and Methods)
38 مروری بر فلسفه پدیدارشناسی در نسبت مکان و معماری (Download Paper) First National Women s Congress, Urban Regeneration and Sustainable Development
39 معماری بومی گرا (تجلی ارزش های معماری پایدار) (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
40 معماری زمینه گرا گذار ازمدرنیسم (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
41 معماری شفابخش (بررسی نقش معماری در جذب توریسم سلامت) (Download Paper) 1st National Conference approaches to architecture and urban planning ahead
42 معماری طبیعت گرا (Download Paper) 1st National Conference approaches to architecture and urban planning ahead
43 نقش مفاهیم بنیادی محیط بر رفتار انسان در یک محیط آموزشی (براساس نظریه انگیزشی آبراهام مازلو) (Download Paper) International Conference on Architecture and Urbanism
44 نگاهی به رویکرد واحد همسایگی در طراحی مجتمع های مسکونی (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
45 نگاهی واقع گرایانه اسلامی به تجلی مفهوم خلوت در فضاهای شهری اسلامی ایرانی (Download Paper) 02nd national conference islamic architecture and urbanism
46 واکاوی و بازنگری راهبردهای مکان یابی سنتی درشهرهای تاریخی ایران (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium