Doctor Mahnaz Mazaheri Asadi

Doctor Mahnaz Mazaheri Asadi

Doctor Mahnaz Mazaheri Asadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Mahnaz Mazaheri Asadi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی بهینه سازی کشت قارچ خوراکی ولواریلا بر روی بستری از پسماندهای لیگنوسلولزی کشاورزی (Download Paper) Applied microbiology in food industry Volume: 1, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر هموژن کردن ته مانده برج تقطیر در خلاء بر تجزیه میکروبی آن در بیوراکتور حبابدار (Download Paper) 02nd national conference on science and new technologies in the oil refining industry
2 بررسی امکان وجود باکتریهای تولید کننده بیوسورفکتانت در نفت (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
3 بررسی شرایط جهت تولید نوشیدنی تخمیری کفیر از آب پنیر (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
4 بررسی مقاومت بیوسورفکتانت تولید شده از یک سویه باکتری جدا شده از جزیره خارک نسبت به دما و شوری به منظور کاربرد در لجن‌زدایی مخازن نفتی (Download Paper) National Conference on HSE in Upstream Industry
5 بررسی نوسانات ماهیانه تراکم سیانوباکترها در آبهای ساحلی شهر بندرعباس (Download Paper) 06th Iranian Congress of Marine Science and Technology
6 بکارگیری روش مولکولی تکثیر هم دما به واسطه ی حلقه و واکنش زنجیره ای پلیمراز در شناسایی ترادف ژنی پروموتر CaMV35S و مقایسه میازن حساسیت آنها (Download Paper) 3rd national conference and the 1st International Conference on applied research in chemistry and chemical engineering, and the 3rd national conference and the 1st International Conference on Applied Research in Biology
7 بهینه سازی رشد باکتری نفت خوارRhodococcus ruber strain KE1 مورد استفاده در زیست پالایی آلودگی‌های نفتی خاک (Download Paper) National Conference on HSE in Upstream Industry
8 پروبیوتیکها (Download Paper) First National Conference of Probiotic and Functional Foods
9 پرورش جلبک دونالیلا سالینا و تولید کاروتنویید ها از آن:گامی در جهت توسعه پایدار (Download Paper) 2nd National Symposium on Agriculture and Sustainable Development
10 تولید بایوسورفکتانت رامنولیپید و بررسی اثر آن بر نفت خام (Download Paper) 2nd Surfactant & Detergent Technology Conference
11 تولید بیوامولسان، استخرا آن به روش نانوذرات مغناطیسی و بررسی تأثیر آن بر کشش پذیری و پایداری خمیر آرد گندم (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
12 تولید کاروتنوئیدها از جلبک دونالیلا سالینا: گامی در جهت توسعه تولید غذا داروها (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
13 تولیدبیوامولسان ازمیکروارگانیسم Acinetobacter calcoaceticus به منظور استفاده در تولیدنان با هدف افزایش زمان ماندگاری (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
14 حذف بیولوژیکی کروم از پساب دباغی با استفاده از توده سلول زنده آسپرژیلوس اوریزا (Download Paper) 05th National Congress On Environmental Health
15 خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی ماست پروبیوتیک سویا به عنوان غذای عملگرا (Download Paper) 01st National Food Security Seminar
16 فواید سلامت بخش کفیر شیر و کفیر شیر سویا (Download Paper) 01st National Food Security Seminar
17 کشت ریزجلبک ها و ترسیب کربن به منظور کاهش انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن (Download Paper) 2nd national conference on applied research in the sciences of chemistry, biology and geology
18 مطالعه اثر متانوژنها بر فرایند ازدیاد برداشت میکروبی نفت (Download Paper) 02nd Technology Development of Iranian Oil Industry Conference