Mohammad Javan Nikkhah

 Mohammad Javan Nikkhah

Mohammad Javan Nikkhah

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mohammad Javan Nikkhah in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardIRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته (MAP) بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی انگور ’رقم شاهرودی‘ (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
2 بررسی باروری جنسی و تعیین گروه های سازگاری رویشی در جدایه های Glomerella cingulata جدا شده از درختان مرکبات استان مازندران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 41, Issue: 1
3 بررسی بیماری زایی جدایه های Magnaporthe grisea به دست آمده از تعدادی علف هرز تیره Poaceae روی گیاه برنج و تعیین نژاد جدایه های بیماری زا (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 42, Issue: 1
4 بررسی تاثیر قارچکش ایپرودیون-کاربندازیم رورال تی اس بر ساختار جمعیت باکتری های ریزوسفر خیار به روشIllumina MiSeq sequencing (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 6, Issue: 2
5 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Ascochyta rabiei عامل برق زدگی نخود در استان لرستان با استفاده از نشانگر SSR (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 44, Issue: 2
6 بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت قارچ Gibberella intermedia عامل غالب بیماری پوسیدگی طوقه برنج در استان مازندران با استفاده از گروه های سازگاری رویشی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
7 بررسی ساختار جمعیت Magnaporthe grisea (Hebert) Barr بدست آمده از علف هرزهای تیره Poaceae بر اساس شناسایی گروه های سازگاری رویشی و نشانگر مولکولی rep-PCR (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
8 بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت و وضعیت تولید مثلی قارچ Pyrenophora tritici-repentis عامل بیماری لکه خرمایی برگ گندم در شمال ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 44, Issue: 1
9 جمعیت های آمیزشی در گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان و تعیین گروه های سازگاری رویشی آنها (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 42, Issue: 1
10 ردیابی ژن های hcnAB و phlD در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستی Fusarium graminearum و بررسی توانایی آن ها در کلونیزاسیون اکتوریزوسفر گندم (Download Paper) BIOLOGICAL CONTROL OF PESTS AND PLANT DISEASES Volume: 4, Issue: 2
11 ساختار ژنتیکی جمعیت های قارچ Colletotrichum gloeosporioides s. l. عامل خشکیدگی سرشاخه های درختان مرکبات در شمال ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 47, Issue: 1
12 ساختار فیلوژنتیکی گونه Trichoderma harzianum جداشده از برخی اقلیم های ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 45, Issue: 1
13 سازگاری میسلیومی جدایه های قارچ Valsa sordida در ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 46, Issue: 2
14 شناسایی پاتوتیپهای قارچ Didymella rabiei عامل برق زدگی نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
15 مطالعه تخصص یافتگی و دامنه میزبانی Wilsonomyces carpophilus عامل لکه غربالی درختان میوه هسته دار و ارزیابی مقاومت نسبی برخی از ارقام هلو نسبت به آن (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 43, Issue: 2
16 مطالعه تنوع ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی در جدایه های قارچ Magnaporthe grisea به دست آمده از علف های هرز تیره Poaceaeوبرنج (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 43, Issue: 1
17 مطالعه ساختار جمعیت Pyricularia grisea جدا شده از برنج بر اساس نشانگر مولکولی rep-PCR و شناسایی گره های سازگاری رویشی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 43, Issue: 2
18 مطالعه وضعیت باروری جنسی وتعیین فراوانی آلل های تیپ آمیزشی در جمعیت های آمیزشی AوD از گونه مرکب Gibberella fujikuroi بدست آمده از برنج و ذرت به کمک PCR (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 41, Issue: 1
19 مقایسهی جاذبهای معدنی زیولیت و بنتونیت با جاذب آلی مایکوزورب و جاذب آلی- معدنی بیوتکس از لحاظ توانایی جذب آفلاتوکسینB1 (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی ارتباط ژنتیکی جدایه های قارچ Aspergillus flavus Link جدا شده از بذور پسته، بادام زمینی و کلزا بر اساس گروه های سازگاری رویشی (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
2 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
3 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای قارچ Didymella rabiei جدا شده از نخود در استانهای ایلام و کرمانشاه (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
4 بررسی فیلوژنی قارچTrichoderma harzianumجدا شده از برخی اقلیم های ایران (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
5 بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه لوبیا و شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani در استان تهران (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
6 جداسازی باکتریهای آنتاگونیست سودوموناس فلورسنت موثر بر قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری مرگ گیاهچه کلزا (Download Paper) 02nd National Congress of Ecological Agriculture
7 کنترل بیولوژیکی بیماری مرگ گیاهچه رایزوکتونیایی کلزا با باکتری Burkholderia cepacia (Download Paper) 02nd National Congress of Ecological Agriculture
8 مقایسه اثرات برخی از تیمارهای بهبود دهنده کارایی بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر کیفیت پس از برداشت انگور رقم شاهرودی (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science