Gholam Ali Afrooz

 Gholam Ali Afrooz

Gholam Ali Afrooz

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Gholam Ali Afrooz in Journals

Scientific positions of MR. Gholam Ali Afrooz in conferences

Posiction Conference Organizer Year
President of the Conference Congress of Family Psychology Kermanshah 2017
President of the Conference Second National Congress of Prayer and Mental Health Tehran 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 8, Issue: 30
2 اثربخشی روان درمانی مبتنی بر غنی سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت فرزندپروری مادران و نشانه های بالینی کودکان با اختلال رفتاری (Download Paper) Quarterly Journal of Psychological Studies Volume: 13, Issue: 1
3 اثربخشی روش درمان با کمک حیوانات بر بهبود نشانه های کودکان اتیستیک (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 4, Issue: 15
4 ازدواج خویشاوندی: دغدغه های معلولیت فرزندان، کیفیت و رضایت زناشویی (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 8, Issue: 32
5 بررسی ویژگی های زیستی، شخصیتی و بهره هوشی در نوجوانان بزهکار استان سیستان و بلوچستان (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 10, Issue: 33
6 تبیین خلاقیت دانش آموزان تیزهوش بر مبنای هوش، سن و رضامندی زناشویی والدین آنان (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 1, Issue: 3
7 رابطه سبک های مقابله و حمایت اجتماعی ادراک شده با مقیاس های بهزیستی روانی در بین والدین و کودکان استثنایی و عادی شهر کرمانشاه در سال 1٬389 (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 2, Issue: 7
8 شناخت اختلالات و مشکلات هیجانی کودکان ناشنوا با استفاده از تست نقاشی خانه- درخت- آدم و تست آدم در مقایسه با کودکان عادی استان همدان (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 20, Issue: 1
9 طراحی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش بازداری پاسخ و بررسی اثربخشی آن بر نشانه های اختلال نارسایی توجه-بیش- فعالی (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 4, Issue: 16
10 طراحی نرم افزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارتهای زبان و گفتار دانش آموزان با نشانگان داون (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 6, Issue: 24
11 مداخله به هنگام در حوزه شنوایی، زبان و دلبستگی کودکان ناشنوای زیر دو سال (Download Paper) Journal of Paramedical Sciences and Rehabilitation Volume: 7, Issue: 1
12 مقایسه تاثیر آموزش به شیوه الگوی راهبردی تفکر استقرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علو متجربی پایه پنجم ابتدایی شهر همدان (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 1, Issue: 2
13 مقایسه رضایتمندی زناشویی و سلامت روان والدین خویشاوند و غیر خویشاوند کودکان کم توان ذهنی (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 8, Issue: 31
14 مقایسه کارکردهای اجرایی سالمندان با نشانگان داون با و بدون اختلال آلزایمر (Download Paper) Clinical Psychology Studies Volume: 8, Issue: 32
15 نقش مسند مهارگری و خودکارآمدی در پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 9, Issue: 31
16 ویژگی های روان سنجی پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار-آن فرم بلند ویژه نوجوانان (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 9, Issue: 30
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر بخشی آموزش گروهی مهارتهای مدیریت استرس بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس مادران دارای کودک مبتلا به دیابت نوع یک (Download Paper)
2 اثربخشی آموزش برنامه مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد آموزه های دینی بر رضامندی زوجیت (Download Paper)
3 اثربخشی آموزش خانوادهمحور شناختی رفتاری، بر کیفیت زندگی و سلامت روان والدین دانشآموزان با اختلال رفتاری (Download Paper)
4 اثربخشی بازی های رایانه ای بهسازی شناختی بر میزان توجه، واژگان و درک کلامی دانش آموزان آهسته گام(کم توان ذهنی) دوره ابتدایی (Download Paper) 3rd International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
5 اثربخشی درمان بازخورد عصبی برکارکردهای اجرایی دانش آموزان با نارسایی توجه- بیش فعالی (Download Paper) 2nd National Conference on Psychology and Consultation
6 اثربخشی درمان معنوی اخلاق محور (بخشایشگری) بر افزایش سازگاری زناشویی زوج های دارای فرزند با آسیب شنوایی (Download Paper) National Conference on Psychology and Educational Sciences Contributions in Health and Spirituality
7 اثربخشی غنی سازی روابط درون خانوادگی بر ابراز هیجان خواهران کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (Download Paper) Family Conferencing, Autism Disorder and Challenges
8 اثربخشی غنی سازی روابط درون خانوادگی بر مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (Download Paper) Family Conferencing, Autism Disorder and Challenges
9 اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه های بالینی نوجوانان با اختلالات رفتاری (Download Paper) 9th Congress for Psychotherapy on the bed of the cultural values
10 Title: Compare the psychological basics of satisfaction in blind couples, sighted couples and blind man or woman couples (Download Paper) The first national conference on social empowerment of persons with special needs
11 بررسی اثربخشی نماز در ارتقا سلامت روان دانشجویان (Download Paper) Psychological Health Conference
12 بررسی تحلیلی وضعیت زیستی،شاختی، روانی و اجتماعی نوجوانان دچار پدیده واماندگی تحصیلی و نوجوانان عادی (Download Paper) 5th International Conference on Psychology and Social Sciences
13 بررسی دلایل و مقایسه کارکرد شناختی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان با تجربه هم باشی ازدواج سفید (Download Paper) National Conference on Psychology and Health, Focusing on Family and Healthy Life
14 بررسی رابطه سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری دانشگاه های شهر تهران (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
15 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه رضامندی شغلی معلمان دانش آموزاناستثنایی – نسخه تجدید نظر شده STJSQ-TR (Download Paper) 1st Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
16 بررسی ریشه های روانی- رفتاری رانندگی پرخاشگرانه (Download Paper) 3rd Regional Conference on Traffic Management
17 بررسی میزان رضامندی زوجیت والدین با محبوبیت،سلامت روان و خلاقیت در فرزندان تیز هوش دبیرستانی (Download Paper) International Management Conference, Economics and Humanities
18 بررسی نقش رویکرد شناخت درمانی معنوی در درمان و جلوگیری از تداوم اضطراب اجتماعی (Download Paper) First International Conference on Culture, Psychopathology and Education
19 بررسی نقش عزت نفس پایین در ایجاد پرخاشگری نوجوانان (Download Paper) First International Conference on Culture, Psychopathology and Education
20 بررسی ویژگی های روانی – اجتماعی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی (Download Paper) 4th International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
21 بررسی ویژگی های زیستی، شناختی والدین کودکان ناشنوا با بیش از یک فرزند استثنایی (Download Paper) 8th International Conference on Psychology and Social Sciences
22 تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی دانشجویان متاهل در خوابگاههای دانشجویی (Download Paper)
23 تاثیر معنویت درمانی خانواده محور مبتنی بر شناختی رفتاری بر صمیمیت، احساس به همسر و تعارضات زناشویی (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
24 تشخیص و افتراق دقیق کودکان با نشانه بی قراری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 9th Congress for Psychotherapy on the bed of the cultural values
25 رابطه ابعاد جهت گیری هدفی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی مدارس استعدادهای درخشان (Download Paper) 02nd Iranian Conference on Creatology, TRIZ and Innovation Management and Engineering
26 رابطه ابعاد کمال گرایی با خلاقیت در دانش آموزان دبیرستانی شاغل به تحصیل در مدارس استعدادهای درخشان (Download Paper) The First Iranian Conference on Creatology, TRIZ and Innovation Management and Engineering
27 رابطه رضایتمندی زناشویی والدین با اضطراب، استرس و افسردگی فرزندان (Download Paper) 3rd International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
28 رابطه سن ورود به پایه اول دبستان با پیشرفت تحصیلی، خلاقیت و نشاط معنوی در دانش آموزان تیزهوش (Download Paper) The 5th National Conference on Psychology of School
29 رابطه ی ویژگی های زیستی، شناختی و روانی اجتماعی با رضایتمندی زوجیت در والدین کودکان خود مانده و عادی (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
30 روان شناسی رانندگی، ویژگیهای شخصیت و رانندگی تهاجمی (Download Paper) 3rd Regional Conference on Traffic Management
31 شاخص های پیشگوکننده سلامت مادران کودکان دارای نشانگان داون (Download Paper)
32 ضرورت ایجاد فضاهای مناسب ورزشی و تفریحی جهت افراد دارای محدودیت جسمی - حرکتی (Download Paper) 01st National Conference on Enabling the Urban Environment for the Disabled
33 ضرورت مناسب سازی سیستم حمل و نقل شهری جهت افراد دارای محدودیت جسمی - حرکتی (Download Paper) 01st National Conference on Enabling the Urban Environment for the Disabled
34 طراحی نرم افزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارتهای زبان و گفتار دانش آموزان با نشانگان داون (Download Paper) 3rd National Computer Games Conference; Opportunities and Challenges
35 علوم انسانی در بستر نگر شهای فرهنگی ایستایی و پویایی (Download Paper) National Social Science Congress
36 گزارشی از وضعیت متون درسی و کمک درسی رشته روان شناسی در دانشگا ههای ایران در ده سال گذشته (Download Paper) National Social Science Congress
37 مبانی روان شناختی رفتارهای تهاجمی در رانندگی (Download Paper) 2nd Regional Conference on Traffic Management
38 متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی در زنان با ازدواج خویشاوندی/غیرخویشاوندی (Download Paper)
39 مروری بر آموزش خانواده- محور کودکان آهسته گام (Download Paper) The first national conference on social empowerment of persons with special needs
40 مطالعه مقدماتی اثربخشی مداخلات خانواده محور مبتنی بر مدل بازی درمانی بومی شده بر تنیدگی مادران کودکان با اختلال کاستی توجه/ فزون کنشی پیش دبستانی (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
41 معیارهای رفتار جنسی بهنجار، نابهنجار و طلاق (Download Paper) 2nd National Congress on Family and Sexual Problems
42 مقایسه گروههای خونی و عامل Rh در والدین با بیش از یک کودک استثنایی با والدین کودکان عادی در استان خوزستان (Download Paper) International Conference on Humanities, psychology and social sciences
43 مقایسه میزان احساس فشار روانی اولیای کودکان عقب مانده ذهنی و عادی شهر کرمانشاه (Download Paper) Psychological Health Conference
44 مقایسه نگرش پدران و مادران دانش آموزان کم شنوا و عادی نسبت به اثر بخشی آموزش تلفیقی (Download Paper) Regional Conference on the Psychological of Children
45 مقایسه نگرش پدران و مادران دانش آموزان کم شنوا و عادی نسبت به اثربخشی آموزش تلفیقی (Download Paper) Regional Conference on the Psychological of Children
46 مقایسه ویژگیهای روانی، اجتماعی والدین خویشاوند و غیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در مناطق شهری و روستایی اهواز (Download Paper) 02nd National Conference on Psychology
47 مقایسه هم اندیشی در همسر گزینی بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در دانشجویان شهرتهران (Download Paper)
48 مقایسه ی رابطه عاطفی همسران و رضایت زناشویی در والدین کودکان در خود مانده و عادی (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
49 مقایسه ی رابطه عاطفی همسران و رضایت زناشویی در والدین کودکان در خود مانده و عادی (Download Paper)
50 نقش سرزندگی تحصیلی و اشتیاق به مدرسه در جلوگیری از مشکلات تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) 4th International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
51 واکاوی تجارب زیسته والدین کودکان دارای اختلال طیف اتیسم (مطالعه ای با رویکرد پدیدارشناسی) (Download Paper) Family Conferencing, Autism Disorder and Challenges