Doctor Armin Mahmoudi

Doctor Armin Mahmoudi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Armin Mahmoudi in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefStudies of Psychology and Educational Sciences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر استرس ، اضطراب و سازگاری زناشویی در معتادان تحت درمان کلینیک های درمانی شهر یاسوج (Download Paper) 5th International Conference on Psychology and Social Sciences
2 اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر استرس در معتادان تحت درمان کلینیکهای درمانی شهر یاسوج (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
3 اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر ساز گاری زناشویی در معتادان تحت درمان کلینیکهای درمانی شهر یاسوج (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
4 اثربخشی خودهیپنوتیزم در پیشگیری از بازگشت افراد وابسته به مواد افیونی (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Humanities
5 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی و رضایت زناشویی (Download Paper) 4th International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
6 بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر اضطراب در معتادان تحت درمان کلینیکهای درمانی شهر یاسوج (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
7 بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی برمبنای تئوری انتخاب بر مولفه های مثلث عشق استرونبرگ و سازگاری در همسران معتادین شهر شیراز (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
8 بررسی ارتباط بین خوشبینی و پذیرش اجتماعی با سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Humanities
9 بررسی تاثیر تحصیلات بررفتارهای ادراک خود درکارکنان نیروی انتظامی (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Humanities
10 بررسی تفاوت ابعاد ویژگی های شخصیتی در افراد با سابقه جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر شیراز (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
11 بررسی تفاوت بین ابعاد تصویر ذهنی از بدن با توجه به جنسیت آنان در افراد با سابقه جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر شیراز (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
12 بررسی تفاوت بین ابعاد تصویر ذهنی از بدن در افراد با سابقه جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر شیراز (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
13 بررسی تفاوت بین ویژگی های شخصیتی درون گرایی و برون گرایی و تصویر ذهنی از بدن در افراد با سابقه جراحی زیبایی و افراد عادی در شهر شیراز (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
14 بررسی رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و ابعاد بخشودگی بین فردی کارمندان سازمان های دولتی شهر یاسوج (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
15 بررسی رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و ابعاد ذهن آگاهی کارمندان سازمان های دولتی شهر یاسوج (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
16 بررسی رابطه خودکارآمدی با امید به زندگی و خلاقیت فردی در مبتلایان به ایدز شهرستان شیراز سال 1394 (Download Paper) 1st International Comprehensive Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Sciences
17 بررسی رابطه هوش هیجانی و ذهن آگاهی با بخشودگی بین فردی کارمندان سازمان های شهر یاسوج (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
18 بررسی نقش انتقال تکنولوژی و برون سپاری بر عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی توانایی های کارکنان در شرکت آبفا شهر سنندج (Download Paper) 1st National Conference on Strategic and Applied Management
19 بررسی نقش واقعیت درمانی گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر مولفه تعهد مثلث عشق استرونبرگ در زنان معتادین شهر شیراز (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
20 بررسی نقش واقعیت درمانی گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر مولفه شهوت مثلث عشق استرونبرگ در زنان معتادین شهر شیراز (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
21 بررسی نقش واقعیت درمانی گروهی بر مبنای تئوری انتخاب بر مولفه صمیمیت مثلث عشق استرونبرگ در زنان معتادین شهر شیراز (Download Paper) 4th SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
22 بررسی و مقایسه اختلالات روانی افراد با گرایش و فاقد گرایش به انجامعمل جراحی زیبایی (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Humanities
23 بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد با گرایش و فاقد گرایش به انجام عملجراحی زیبایی (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Humanities
24 پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری در زندگی دانشجویان (Download Paper) 1st National Conference on Islamic Humanities
25 خواص موادتغییرفاز دهنده واستفاده آن درساختمان ها (Download Paper) International Conference on Urban Development Based on New Technologies
26 رابطه بین هوش هیجانی،باورهای دینی با رضایت زناشویی معلولین جسمی حرکتی شهر شیراز (Download Paper) 1st International Comprehensive Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Sciences
27 رابطه حمایت اجتماعی با افکار خود کشی (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Humanities