Doctor Dariush Javid

Doctor Dariush Javid

Doctor Dariush Javid

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Dariush Javid in conferences

Posiction Conference Organizer Year
President of the Conference First National Conference on Architecture and Urbanism ( ideas , theories and methods ) Malayer 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی ارتباط میان بازده سهام پرتفوی های تشکیل شده مبتنی بر روش های PE و PEG در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) Journal of Research in Management and Accounting Volume: 3, Issue: 18
2 نظرات حسابرس بر مدیریت سود (Download Paper) Studies of Economy, Financial Management and Accounting Volume: 2, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر آنها بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
2 آنچه درباره کارایی بازار بورس و اوراق بهادار خوانده ایم (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
3 استفاده از الگوریتم ژنتیک جهت ارزیابی سهم سرمایه فکری درکارایی دانشگاه (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
4 استفادها ز AHP فازی برای توسعه مدل اندازه گیری سرمایه فکری برای ارزیابی سهم سرمایه فکری در کارایی دانشگاه (Download Paper) 1st Regional Conference on Intellectual Capital Financial
5 برآورد تاثیرعوامل مالی و اقتصادی بر روی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) International Management Conference, Economics and Humanities
6 بررسی ارتباط بین ارزش در برندسازمانی با کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
7 بررسی ارتباط بین برند سازمانی با مسئولیت پذیری، اطمینان دهی و سودمندی تصمیمان حسابرسان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
8 بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت ها و تغییر حسابرسان (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
9 بررسی ارتباط بین درصد سهام شناور آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرٍان با تعداد خریداران، تعداد دفعات معاملات و نسبت گردش سهام این شرکت ها (Download Paper) National New Ideas in Accounting and Auditing Conference
10 بررسی ارتباط میان بازده سهام پرتفوی های تشکیل شده مبتنی بر روش های PEG و PE در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
11 بررسی استفاده از ترکیبات اجزای جریانات نقدی جهت پیش بینی تداوم فعالیت (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
12 بررسی تاثیر ارزش دفتری هر سهم بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1rst international conference on economics, management, accounting, social sciences
13 بررسی تاثیر استراتژی شرکت وبازده دارایی ها برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) 6TH International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences
14 بررسی تاثیر اندازه شرکت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
15 بررسی تاثیر بحران مالی قبل از ورشکستگی شرکتها بر روی مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
16 بررسی تاثیر تحول سازمانی شرکت های دولتی غیردولتی بر بهبود کیفیت حسابرسی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper)
17 بررسی تاثیر چولگی کلاسیک بر بازده سهام در بورس و اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st International Conference on Accounting, Finance and Banking
18 بررسی تاثیر خوش بینی مدیریت بر انگیزه های نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper)
19 بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک در کاهش آثار تحمیلی سیاست های تقسیم سودبر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 6TH International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences
20 بررسی تاثیر سررسید بدهی بر ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on billing and management
21 بررسی تاثیر سررسید بدهی بر ویژگی های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st International Conference on Accounting and Management with a Resistance Economics Approach
22 بررسی تاثیر سود هر سهم بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1rst international conference on economics, management, accounting, social sciences
23 بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی فرصت های سرمایه گذاری در کاهش آثار تحمیلی سیاست های تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper)
24 بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و فرصت های سرمایه گذاری در کاهش آثارتحمیلی سیاست های تقسیم سود بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 6TH International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences
25 بررسی تاثیر مکانیزم های نظام راهبری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
26 بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام، تمرکز مالکیت نظام راهبری شرکتی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper)
27 بررسی تاثیر نقدینگی و قیمت سهام در تعیین پر تفوی سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی، الگوریتم ژنتیک و انتخاب گشت تصادفی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
28 بررسی تاثیر وجوه نقد عملیاتی بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1rst international conference on economics, management, accounting, social sciences
29 بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر بازده سهام در شرکت های دارای بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st international conference on management, accounting, economics and social sciences
30 بررسی تاثیر ویژگیهای شرکت ها برمدیریت سود درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) 6TH International Conference on Economics, Management and Engineering Sciences
31 بررسی تأثیر شاخص Z آلتمن بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 5th National Conference and 3nd International Conference on Accounting and Management
32 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چسبندگی هزینه (Download Paper) 1st National Conference on Advances in Electronic Science and Management Accounting
33 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ساختار دارایی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st National Conference on Management and Global Economy
34 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st National Conference on Management and Global Economy
35 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالکیت سهام و عملکرد شرکت ها (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
36 بررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) The first scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics
37 بررسی رابطه بین شهرت حسابرس با مدیریت کفایت سرمایه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) The first scientific conference of recent achievements in Iranian management studies, accounting and economics
38 بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری های آتی (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
39 بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd International Conference on new directions in management, economics and accounting
40 بررسی رابطه بین مسیولیت های اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
41 بررسی رابطه تداوم فعالیت با هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس - صنعت نساجی (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
42 بررسی رابطه مکانیسم های نظام راهبری با اهرم مالی و جریان نقد آزاد در بازار بورس ایران (Download Paper) The first National Conference on the Place of Management and Accounting in the Modern World of Business, Economy and Culture
43 بررسی عوامل موثر بر ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) 1rst international conference on economics, management, accounting, social sciences
44 بررسی عوامل موثر بر تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
45 بررسی قابلیت الگوریتم J48 جهت پیش بینی ورشکستگی شرکت ها و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی و مدل های لوجیت و پروبیت باینری (Download Paper) 2ND International Conference on Management and culture of Development
46 بررسی نظام مالیاتی ایران: ( مالیات مهمترین عامل رشد و توسعه) (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
47 بررسی نقش واسطه ای عملکرد مالی بر ارتباط بین مسیولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
48 بررسی و مقایسه تکنیکهای هزینه یابی برمبنای فعالیت (Download Paper) Promoting Strategies of Management Accounting in Industry Conference
49 بکارگیری تکنیک بهایابی بر مبنای فعالیت با استفاده از مدل هیبرید الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی (Download Paper) The First Regional congress of New Approaches to Accounting and Auditing
50 پتانسیل اخلاقی فردگرایی و عقل ابزاری در تحقیقات حسابداری (Download Paper) The First National Conference on Investigating Methods of Improving Issues in Management, Accounting and Industrial Engineering in Organizations
51 پیش بینی بازده سهام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 1st National Conference on Economics, Management and Accounting
52 پیش بینی بازده سهام به وسیله درخت تصمیم (Download Paper) 5th Iranian Accounting & Management Conference
53 پیش بینی ورشکستگی با استفاده از شبکه عصبی (Download Paper) 2ND International Conference on Management and culture of Development
54 پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده ار مدل پروبیت باینری (Download Paper) 2ND International Conference on Management and culture of Development
55 پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از الگوریتم J48 (Download Paper) 2ND International Conference on Management and culture of Development
56 پیوند گمشده حسابداری و رفاه دولتها (Download Paper) The First National Conference on Investigating Methods of Improving Issues in Management, Accounting and Industrial Engineering in Organizations
57 تاثیر استقرار سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه بر تعیین صحیح بهای تمام شده یک واحد سیمان پذیرفته شده در بورس وراق بهادار تهران (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
58 تاثیر استقلال هیئت مدیره شرکت ها بر دارایی های نقدی، نوسان پذیری بازده سهام، بازده غیر عادی انباشته (Download Paper) 4th International Conference on new directions in management, economics and accounting
59 تاثیر تعیین تأثیر بانک ها و موسسات مالی از ذخیره زیان وام اختیاری در بورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
60 تاثیر ریسک سقوط آتی قیمت سهام بر سیاست های مربوط به مدیریت عملیاتی شرکت در بازار سرمایه ایران (Download Paper) 4th International Conference on new directions in management, economics and accounting
61 تاثیر فناوری نانو در حسابداری مدیریت سبزشرکتهای تولیدی (Download Paper) International Conference on Management
62 تاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) International Management Conference, Business and Accounting
63 تاثیر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی بر فرایندتصمیم گیری های مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) International Management Conference, Business and Accounting
64 تاثیر نقدشوندگی سهام، بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper)
65 تاثیررشد فروش برپرتفوی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) National Conference on Accounting and Management
66 تامین مالی وتغییرات سطح محافظه کاری نامشروط حسابداری (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
67 ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ (ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ) ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ استفاده از استقرار سیستم اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
68 تجزیه و تحلیل موارد موفقیت و شکست در بودجه بندی عملیاتی (Download Paper) National New Ideas in Accounting and Auditing Conference
69 تحلیل بحران مالی قبل از ورشکستگی شرکتها از دیدگاه سرمایه گذاران (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
70 تحلیل رابطه بین محافظه کاری حسابداری و سرمایه گذاری ها (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
71 تخصصی سازی آموزش حرفه ای حسابداری (Download Paper) The First Regional congress of New Approaches to Accounting and Auditing
72 تعیین ارتباط بین شفافیت سود و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd International Conference on Accounting and Management
73 تعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نامش فوتبال کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd International Conference on Accounting and Management
74 تعیین ارتباط بین محافظه کاری مشروط و نامشروط با کیفیت گزارشگری مالی با استفاده از مدل دچو و دیچو در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
75 تعیین تأثیر بهره وری ذخیره زیان وام اختیاری برای بانک های اسلامی و بانکهای متعارف دربورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
76 تعیین رابطه بین مخارج شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd International Conference on Accounting and Management
77 تعیین رابطه شاخص های سری زمانی کیفیت سود و بازده سهام با نقش تعدیلی حجم معاملات در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd International Conference on Accounting and Management
78 تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک در سطح صنایع خودروسازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) The 3rd Conference on Accounting, Financial Management and Investment
79 چالشهای اخلاق حرفه ای در سامانه های خبره حسابرسی (Download Paper) The First Regional congress of New Approaches to Accounting and Auditing
80 چالشهای اخلاق حرفه ای در سامانه های خبره حسابرسی (Download Paper) 1st National Congress on Accounting and Management
81 حسابداری محیط زیست و تاثیر حسابداری محیط زیست بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) The first national conference on environmental research
82 حسابرسان متخصص در یک صنعت، مدیران بیرونی و تحلیلگران مالی (Download Paper) 11th Iranian Academic Accounting conference
83 حسابرسی مستمر (Download Paper) National New Ideas in Accounting and Auditing Conference
84 در سازمان ها Five's کاربرد الگوی کایزن و روشهای (Download Paper) Promoting Strategies of Management Accounting in Industry Conference
85 دورنمایی از حسابداری اسلامی و چالشهای حسابداری اسلامی در ایران (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
86 رابطه بکارگیری حسابرس داخلی با اندازه و استقلال شرکت و تاثیر آن بر تاخیر گزارش حسابرسی (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
87 رابطه بین چرخه ی عمر شرکت، ثروت سهامداران و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران (Download Paper) 02nd Conference on Accounting, Financial Management and Investment
88 رابطه تمرکز مالکیت با اندازه و استقلال شرکت و تاثیر آن بر تاخیر گزارش حسابرسی (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
89 زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر (XBRL) ناجی بورس ها (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
90 طراحی نظام اموزشی ناب در رشته حسابداری با استفاده از تکنیک تولید و تفکر ناب (Download Paper) Promoting Strategies of Management Accounting in Industry Conference
91 کاربرد الگوریتم ژنتیک ترکیبی و روش شبکه عصبی در حسابرسی (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
92 گذری برحسابداری اسلامی (Download Paper) First National Accounting Conference
93 مروری بر مبانی نظری تاثیر ریسک سیستماتیک شرکت بر نسبت نگهداشت وجه نقد (Download Paper) 4th International Conference on Management, Trade and Economic Development
94 مروری بر مبانی نظری تاثیر فرصت های رشد شرکت بر نسبت نگهداشت وجه نقد (Download Paper) 4th International Conference on Management, Trade and Economic Development
95 مروری بر مکانیزم های نظام راهبری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
96 مطابقت ابزارهای جدید تامین مالی و شریعت اسلامی (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
97 مطالعه تطبیقی رویکرد مالی رفتاری مالی استاندارد در انتخاب پرتفوی بهینه؛ در دوران رونق رکود بازار سرمایه ایران (Download Paper)
98 مقایسه ارقام صورت سود و زیان پیش بینی شده و واقعی به تفکیک صنایع (Download Paper) 3rd International Conference on Accounting and Management
99 مقایسه کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی موسسه اعتبار ثامن با سایرموسسه ها در استان لرستان با استفاده ازمدلBSQ (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
100 مهمترین ابزارهای تأمین مالی در بانک های اسلامی و چگونگی تغییر و توسعه آنها (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
101 نظرات حسابرس بر مدیریت سود (Download Paper) International Conference on innovation and research in the humanities and cultural studies social
102 نقش اخلاقی بودجه ریزی عملیاتی بر عملکرد مدیریت (Download Paper) 1st National Congress on Accounting and Management
103 نقش فناوری اطلاعات در کارامدی نظام اموزش حسابداری حسابداری مدیریت (Download Paper) Promoting Strategies of Management Accounting in Industry Conference
104 ویژگی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در زمان بحران مالی (Download Paper) 1st international conference on management, accounting, economics and social sciences