Doctor Mohamad Reza Bi Hamta

Doctor Mohamad Reza Bi Hamta

Doctor Mohamad Reza Bi Hamta

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohamad Reza Bi Hamta in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal of Agricultural

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 4
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک ژرم پلاسم های نخود کابلی و دسی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 3, Issue: 1
3 ارزیابی روابط بین عملکرددانه وعملکرد بیولوژیک بابرخی ازصفات مهم زراعی درسویا به وسیله تجزیه علیت (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 39, Issue: 1
4 ارزیابی نژادگان های مقاوم و حساس گندم نان به بیماری پاخوره از نظر صفات زراعی در مزرعه (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 3
5 بررسی اثر جهش ژنتیکی پرتوهای لیزر روی صفات زراعی و DNA در نخود زراعی (Cicer arietinum L.) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 3
6 بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مهم فیزیولوژیک در ژنوتیپ های سویا (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 49, Issue: 3
7 بررسی الگوی پروتیوم و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانت جوتحت تنش شوری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 43, Issue: 2
8 بررسی برخی صفات مرفو فیزیولوژیک و پایداری عملکرددانه درژنوتیپ های امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین درمناطق سردکشور (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 43, Issue: 3
9 بررسی پارامترهای ژنتیکی در برخی از صفات گندم با استفاده از روش تلاقی دی آلل در دو شرایط نرمال و تنش خشکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 4
10 بررسی تاثیر تنش رطوبتی آخر فصل بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیا در شرایط مزرعه (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 6, Issue: 2
11 بررسی تأثیر برخی هورمونها بر روی افزایش تولید آرتمیزین در گیاه درمنه Artemisia annua (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 3
12 بررسی ترکیب پذیری و نحوه توارث برخی صفات مورفولوژیکی در گندم نان در شرایط تنش خشکی با استفاده از تجزیه دی آلل (Download Paper) Breeding of Agronomic and Horticultural Crop Volume: 3, Issue: 2
13 بررسی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ های تجاری گندم نان Triticum aestivum L ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 2
14 بررسی تنوع ژنتیکی نمونه های گندم دوروم Triticum turgidumبا استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 2
15 بررسی تنوع مورفولوژیکی در جمعیت های گندم های وحشی Aegilops tauschii در ایران و واکنش آنها به نژاد +EA زنگ زرد در مرحله گیاهچه (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 3
16 بررسی توزیع ژن های مقاوم به ویروس موزاییک معمولی لوبیا در ژنوتیپ های لوبیا Phaseolus vulgaris L با استفاده از نشانگرهای مولکولی اسکار (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 5, Issue: 1
17 بررسی رابطه صفات رویشی و مقاومت به بیماری پاخوره در گندم نان در شرایط گلخانه (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 47, Issue: 1
18 بررسی روابط عملکرد دانه با برخی صفات مهم زراعی لوبیا سفید با روشهای مختلف آماری در شرایط نرمال و آبیاری محدود (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 13, Issue: 2
19 بررسی روند تغییرات صفات مهم زراعی و عملکرد دانه در توده های بومی و ارقام زراعی گندم در طی چند دهه گذشته در ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 49, Issue: 4
20 بررسی سطوح تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (PEG 6000) بر مولفه های جوانی زنی بذر و ارتباط آن با شاخص های تحمل به خشکی در ارقام و لاین های امید بخش گندم نان (Triticum aestivum L) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
21 بررسی صفات تعیین کننده عملکرد جوHordeum vulgare L در دو شرایط تنشو بدون تنشخشکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
22 بررسی صفات موثر بر قابلیت پخت و درصد پروتیین در 15 ژنوتیپ لوبیای قرمزPhaseolus vulgaris L.در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 2
23 بررسی فعالیت بعضی از آنزیم های پاداکسندگی و پراکسیداسیون چربی های غشا در ژنوتیپهای لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) در شرایط عادی و تنش خشکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 47, Issue: 2
24 بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی در ژنوتیپ های مختلف آجیلوپس تایوچی (Aegilops tauschii) ایران (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 4
25 بهینه سازی محیط کشت تولید باکتری بومی گرمادوست ،Cohnella sp. A01خالص سازی آنزیم کیتیناز و بررسی فعالیت قارچ کشی آن (Download Paper) Journal Of Genetic Engineering and Biosafety Volume: 1, Issue: 1
26 تاثیر تنش خشکی پس از مرحله گلدهی بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم نان زمستانه و بینابین (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 2
27 تاثیر تنش خشکی در آغاز فصل و آبیاری دوباره بر شاخصهای فلورسانس سبزینه و برخی صفات فیزیولوژیک گندم (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 2
28 تاثیر تنش شوری بر تجمع و آزادسازی مواد نورساختی میانگره های ساقه در ژنوتیپ های مختلف جو (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 46, Issue: 4
29 تاثیر جداگانه و ترکیبی علف کش ها بر روی علف های هرز مزارع ذرت (.Zea mays L) در دو الگوی کشت تک ردیفه و دو ردیفه (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 3
30 تجزیه پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های جولخت (Hordeum vulgare L.) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 41, Issue: 1
31 تجزیه ژنتیکی اجزاء مقاومت در تعدادی از ارقام گندم هگزاپلویید نسبت به نژادهای 134E134A+ و 174E174A + زنگ زرد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 2
32 تجزیه ژنتیکی عملکردوصفات زراعی گندم نان تحت شرایط تنش وبدون تنش خشکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 43, Issue: 1
33 تجزیه ژنتیکی مقاومت به سن گندم (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 43, Issue: 3
34 تجزیه سازگاری و پایداری عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای با استفاده از روش الگوی پراکنش ژنوتیپی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
35 تعیین رابطه زیرواحدهای گلوتنین باوزن مولکولی بالا وکیفیت نانوایی درگندم نان (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 39, Issue: 1
36 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم از نظر عملکرد دانه و حرکت مجدد ماده خشک به دانه در دو شرایط نرمال و تنش خشکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 3
37 تنوع ژنتیکی و روابط بین برخی صفات زراعی ژنوتیپ های نخود (.Cicer arietinum L) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی انتهای فصل (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 8, Issue: 1
38 گروهبندی تعدادی ژنوتیپ نخود کابلی با استفاده از روشهای آماری چندمتغیره (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 4, Issue: 2
39 گزینش برای تحمل به تنش خشکی انتهای فصل در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی(Vigna unguiculata L.) (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 3, Issue: 2
40 گزینش برای تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 6, Issue: 2
41 مقایسه برخی ژنوتیپ های لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L از لحاظ تحمل به خشکی به وسیله شاخص های ارزیابی تنش (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 44, Issue: 1
42 مقایسه عملکرد و ارزیابی صفات در ارقام لوبیاقرمز Phaseolus vulgaris L تحت شرایط متداول و کم آبیاری (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 3, Issue: 1
43 مقایسه واکنش انواع بهاره و پاییزه ژنوتیپ های مختلف گندم نان Triticum aestivum در مقابل بیماری پاخوره گندم Take-all disease (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 46, Issue: 2
44 مکان یابی QTL های کنترل کننده یون های سدیم و پتاسیم در ریشه و اندام هوایی گندم تحت شرایط نرمال و تنش شوری (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 45, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و قندهای محلول در لوبیا Phaseaolus vulgaris L (Download Paper) 9th Congress of Iranian Horticultural Science
2 اثر رایزوباکتریهای بهبود دهنده رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم تحت تنش سرب (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
3 اثر سطوح مختلف نانوذره دی اکسیدتیتانیوم بر تولید رزمارینیک اسید در گیاه دارویی بادرشبو (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
4 اثرات اکسایشی و احیاکنندگی نانوذره دیاکسیدتیتانیوم بر میزان تولید ترکیبات فنلی در گیاه بادرشبی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
5 اثرات Fusarium proliferatum بر میزان تولید سیلیمارین در ریشه های مویین گیاه خار مریم (Silybum marianum) (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
6 ارزیابی ارقام وارداتی پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق آزمون مقدماتی عملکرد و تحلیل همبستگی ساده صفات کمی و کیفی (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
7 ارزیابی پلی مورفیسم الکتروفورزی مکان ژنی GLU-A1 و ارتباط آن با کیفیت در گندم دوروم (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
8 ارزیابی تحمل به خشکی درارقام و لاینهای امیدبخش گندم نان با استفاده ازشاخص های تحمل به تنش خشکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
9 ارزیابی تنش خشکی برروی رنگیزه های فتوسنتزی و میزان آب نسبی برگ ژنوتیپ های سویا (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
10 ارزیابی تنوع ژنتیکی 394 ژنوتیپ نخود دسی با استفاده ازصفات زراعی و مورفولوژیکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم های نخودکابلی با استفاده ازصفات زراعی و مورفولوژیک (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
12 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های نخود کابلی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
13 ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک درلاین های خالص گندم دوروم بومی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
14 ارزیابی تنوع ژنتیکی لاینهای خالص گندم نان ازلحاظ صفات مورفولوژیکی (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
15 ارزیابی تنوع ژنتیکی نخود سفید(Cicer arietinum. L) بر اساس صفات ریخت شناسی و زراعی (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
16 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های نخود کابلی و دسی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
17 ارزیابی تنوع کیفی و همبستگی موجوددرژنوتیپ های بومی گندم دوروم (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
18 ارزیابی دوره کمون و تیپ آلودگی نسبت به بیماری زنگ سیاه در لاین های گندم دوروم بومی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
19 ارزیابی ژنوتیپهای گندم مصنوعی از لحاظ صفات مورفولوژیکی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
20 ارزیابی گندم های بومی کلکسیون بخش تحقیقات غلات تحت شرایط تنش شدید خشکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
21 ارزیابی مورفولوژیکی لاین های گنم مصنوعی درمقایسه با گندم نان (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
22 ارزیابی میزان تولید کلروژنیکاسید و رزمارینیکاسید درگیاه بادرشبی تحت تاثیر تنش کم آبی (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
23 ارزیابی و شناسایی ژنوتیپهای متحمل به خشکی جوی اسپانتانئوم hordeum spontaneum ایران (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
24 ارزیابی و گروه بندی ژنتیکی گندم های بومی کلکسیون بخش تحقیقات غلات تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
25 استفاده ازتجزیه به مولفه های اصلی درارزیابی عملکردواجزای آن در648 ژنوتیپ لوبیای معمولیPhaseolus vulgaris L تحت شرایط آبیاری نرمال و محدود (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
26 انتخاب غیرمستقیم ارقام لوبیا چیتی و قرمز با عملکرد بالا تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش کم آبی (Download Paper) 5th Iranaian Pulses Symposium
27 High throughput deep sequencing revealed different molecular mechanisms in cereals are mediated by miRNAs (Download Paper) Eighth Bioinformatics Conference of Iran
28 The similar miRNAs have different missions in the dissimilar plant tissues (Download Paper) Eighth Bioinformatics Conference of Iran
29 بادرشبو دانه روغنی با آلفا لینولنیک اسید(امگا 3) بسیار بالا (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
30 ببرسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum) (Download Paper)
31 بررسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum) (Download Paper)
32 بررسی اثرات جداگانه و ترکیبی علف کشها برروی علفهای هرز مزارع ذرت (Zea Mays L.) دردوالگوی کشت تک ردیفه و دوردیفه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
33 بررسی اهمیت گونه حرا Avicennia Marina به عنوان یک بیو اندیکاتور بالقوه آلودگی های نفتی در اکوسیستم ساحلی در معرض تهدید آلاینده های زیست محیطی (Download Paper) 1st National Wetland Conference
34 بررسی پاسخ به تنش خشکی در گیاه جو (Hordeum vulgare L) با استفاده از پروتئومیکس (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
35 بررسی پایداری عملکرد دانه در کنجد بر اساس روش اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر (Download Paper) 1st national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
36 بررسی تاثیر باکتری های محرک رشد بر محتوای هورمون های گیاهی در ژنوتیپ های گیاه لوبیا تحت تنش کادمیوم (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
37 بررسی تاثیرکودهای بیولوژیک بربرخی صفات فیزیولوژیک درژنوتیپ های مختلف گیاه لوبیا تحت تنش کادمیوم (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
38 بررسی تنوع بیماریزایی پاتوتیپی سفیدک پودری جو بر اساس دوره کمون (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
39 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام لوبیا از نظر عملکرد و برخی صفات زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکی (Download Paper) 1st national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
40 بررسی تنوع ژنتیکی درون جمعیت های لوبیای معمولی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
41 بررسی تنوع ژنتیکی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا با استفاده از نشانگرهای اختصاصی در گندم (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
42 بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه به عاملها برای ویژگیهای زراعی درگندم دوروم بومی (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
43 بررسی تنوع طولی درژنهای Glu-D3 Glu-A3 درخویشاوندان وحشی گندم نان بوسیله نشانگرهای اختصاصی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
44 بررسی تنوع مقاومت به سفیدک پودری جو براساس دوره کمون در جو اسپانتانئوم (Download Paper) 2nd National Seminar on Biological Diversity and its impact on agriculture and the environment
45 بررسی چندمتغیره خصوصیات کمی و کیفی ارقام وارداتی پنبه ( Gossypium hirsutum L.) (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
46 بررسی رابطه برخی صفات کمی گندم نان (Triticum asetivm با عملکرد دانه ازطریق تجزیه علیت (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
47 بررسی رابطه صفات زراعی با عملکرد در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
48 بررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژرم پلاسم جو (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
49 بررسی ژن های مقاومت به بیماری سفیدک پودری در ژنوتیپ های جو وحشی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
50 بررسی شاخص های مقاومت به خشکی درتعدادی ازارقام لوبیا سفید و مطالعه میزان همبستگی این شاخصها (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
51 بررسی صفات کمی و کیفی درتعدادی ازژنوتیپ های لوبیا سفید (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
52 بررسی عکس العمل ژنوتیپهای مختلف گندم به بیماری زنگ نواری در شرایط مزرعه (Download Paper) First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces
53 بررسی عمل ژن برای بعضی صفات کمی جو دردو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پایان فصل درتلاقی EC84-12×1-BC-80455 (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
54 بررسی عوامل موثر بر روی زنده مانی و القاء جنین زایی در کشت میکروسپور رز( Rosa(hybrid (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
55 بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف زراعی درذرت ازطریق تجزیه گرافیکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
56 بررسی مقاومت به bean common mosaic necrosis virus BCMNV در25ژنوتیپ لوبیا PHASEOLUS VULGARIS (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
57 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا سفید (Download Paper)
58 بررسی مقاومت به خشکی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم در 30 رقم لوبیا قرمز (Download Paper)
59 بررسی مقاومت و اجزای مقاومت در ژنوتیپ های مختلف گندم نسبت به بیماری زنگ زرد (Download Paper) First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces
60 بررسی نتایج حاصل از تلاقی دایآلل در گندم نان با استفاده از روشهای AMMI و GGE-biplot (Download Paper) 2nd National Symposium on Agriculture and Sustainable Development
61 بررسی و شناسایی miRNA های ریشه گیاه برنج در شرایط نرمال و تنش خشکی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
62 بررسی و مقایسه برخی خصوصیات بیوشیمیایی تعدادی ازژنوبیپ های آجیلوپس ناشی از(Aegilops tauschii) ایران (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
63 بیوتکنولوژی گیاهی و مولفه های اثر گذار آن برمحیط زیست در استان های تهران و گیلان (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
64 پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند RAPD شناسایی یک نشانگر مولکولی ناجفت (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
65 تاثیر تنش کادمیوم برفعالت آنزیم های آنتی اکسیدانت درژنوتیپهای مختلف لوبیا (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
66 تایید حضور یک نشانگر مولکولی RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در ژنوتیپ های مختلف چغندرقند (Download Paper) Regional Conference on Crop Physiology
67 تایید حضور یک نشانگر مولکولی جفت PCR) STS اختصاصی)، پیوسته با ژن مقاومت به ریزومانیا در ارقام تجاری چغندر قند (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
68 تجزیه QTL برای مقاومت به سن گندم با استفاده ازنشانگرهای AFLP,SSR (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
69 تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی درذرت ازطریق تجزیه میانگین نسلها (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
70 تجزیه ژنتیکی برخی صفات مهم جو در شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی پایان فصل به روش دیالل (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
71 خالص سازی آنزیم پلی گالاکتروناز تولید شده توسط قارچ Macrphomina phaseolina عامل بیماری پوسیدگی ذغالی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
72 روابط بین عملکرد و و برخی صفات زراعی در لوبیا تحت شرایط نرمال و تنش خشکی با استفاده از تجزیه به عامل ها (Download Paper) 1st national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
73 شناسایی برخی مکان های ژنی کنترل کننده مقاومت به سن گندم (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
74 شناسایی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های گلایل (ایریداسه) شمال شرقی کشور با روش های آماری چند متغییره (Download Paper)
75 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های لوبیای معمولی (Phaseolus vulgaris L) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
76 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
77 شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش ریزماهواره در ژنوتیپ های نخود کابلی تحت شرایط تنش خشکی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
78 شناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند (Download Paper) 1st National Conference on New Concepts in Agriculture
79 شناسایی و تایید یک نشانگر مولکولی ناجفت RAPD پیوسته با ژن یا ژنهای مقاومت به ریزومانیا در چغندرقند (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
80 شناساییmiRNAهای دخیل در سیگنالینگ خشکی ریشه برنج با استفاده از توالی یابی با کارایی بالا (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
81 شناساییQTLهای پیوسته به برخی صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهیابی ارتباطی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
82 عکس العمل هیبریدهای سینگل کراس ذرت دانه ای نسبت به تنش خشکی با استفاده از روش های چندمتغیره آماری (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
83 گروه بندی بخشی از ژرم پلاسم نخود کابلی با استفاده از نشانگر ریزماهواره (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
84 گروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی با استفاده ازشاخصهای تحمل به خشکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
85 گروه بندی ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی تحت شرایط تنش خشکی آخرفصل (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
86 مروری جامع بر تغییر بیان miRNAها در پاسخ به تنشهای غیرزیستی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
87 مطالعه اثر خشکی بر عملکرد و برخی صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز (Download Paper)
88 مطالعه پایداری عملکرد دانه ارقام کنجد با استفاده از روش بایپلات (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
89 مطالعه تحمل به تنش خشکی درگندم های بومی ایران درشرایط مزرعه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
90 مطالعه تنوع ژنتیکی درارقام مختلف گندم با استفاده ازنشانگرهای میکروستلایت DNA درشرایط تنش خشکی (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
91 مطالعه روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد در کنجد با استفاده از تجزیه به عامل ها (Download Paper) 1st national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
92 مطالعه ژنتیکی صفت زودرس در توتون با استفاده از نشانگر RAPD (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
93 مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش تجزیه میانگین نسل ها (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
94 مطالعه ژنتیکی مقاومت به سن گندم با استفاده ازروش دای آلل (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
95 مطالعه عکس العمل 30 ژنوتیپ لوبیا سفید نسبت به آبیاری محدود (Download Paper)
96 مطالعه عکس العمل تعدادی از ژنوتیپ های لوبیای قرمز نسبت به آبیاری محدود (Download Paper)
97 مطالعه فاکتورهای بیماریزائی پاتوتیپ های سفیدک پودری جو در چند منطقه ایران (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
98 مطالعه گندمهای بومی ایران جهت دستیابی به منابع ژنتیکی تحمل به تنش خشکی (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
99 مطالعه نحوه توارث طول دوره کمون درگندم نان نسبت به زنگ قهوه ای (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
100 مطالعه نحوه توارث مقاومت به ویروس BCMNV درلوبیا با استفاده ازتجزیه میانگین نسل ها (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
101 مطالعه همبستگی بین صفات مهم زراعی ژنوتیپ های لوبیا قرمز تحت شرایط کم ابی (Download Paper)
102 مقایسات مستقل بین گروههای مختلف علف کشی مورد استفاده در مزارع ذرت ( Zea Mays (L (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
103 مقایسه عملکرد ارقام کنجد در محیط های مختلف با استفاده از روش گرافیگی (Download Paper) 1st national conference on passive defense in the agricultural sector, natural resources and the environment with a view to sustainable development
104 مقایسه میزان تولید فلاونولیگنان ها در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم( Silybum marianum) تیمار شده با Pb2+ ،Ag+سالیسیلیک اسید و عصاره مخمر (Download Paper)
105 نقشه یابی برخی QTL های کنترل کننده صفات مورفولوژیک در گندم (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
106 واکنش ارقام مختلف گندم نان نسبت به بیماری پاخوره (Take-all) (Download Paper) 1st international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
107 واکنش برخی ژنوتیپهای گندم به تنش خشکی توسط شاخصهای مقاومت به خشکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress