Ahmad Moini

 Ahmad Moini

Ahmad Moini

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Ahmad Moini in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardBreeding of Agronomic and Horticultural Crop
Editorial BoardIranian journal of Pulses Research

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تاثیر هورمون های بنزیل آمینو پورین، کینتین و غلظت نیترات آمونیوم روی کشت بساک بادمجان (Solanum melongena L.) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 3
2 باززایی رز مینیاتوری هفت رنگ (Rosa hybrida,. cv 'Tanbakeda') از جنین های سوماتیکی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 4
3 باززایی گیاه ازمک (Cardaria draba L.) از طریق کشت بافت (Download Paper) Journal of agricultural biotechnology Volume: 7, Issue: 1
4 بررسی اثر اتیلن خارجی بر ویژ گی های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی مرتبط با فرایند پیری در دو اکوتیپ گل محمدی (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 19, Issue: 3
5 بررسی اثر حفاظت فراسرد به روش شیشه ای کردن بر شاخص های رشد و نمو جنین های زیگوتی برنج (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 46, Issue: 1
6 بررسی تأثیرات Kin, BAP و (GA(3 بر نوساقه زایی و تأثیرات IAA و زغال فعال بر ریشه زایی گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandiflurom) در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) Breeding of Agronomic and Horticultural Crop Volume: 3, Issue: 1
7 بررسی کارایی برخی ازروشهای سالم سازی سیب زمینی Solanum tuberosum L و اثرآنها برعملکرد غده چه درگیاهان عاری ازویروس (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 44, Issue: 4
8 تعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای عملکرد علوفه و صفات زراعی یونجه (Medicago sativa L.) در تلاقی دی آلل (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 3
9 حذف ویروس موزاییک خیار از گلایل با استفاده از روش‎های کشت مریستم، گرمادرمانی و برق‎درمانی (Download Paper) Journal of agricultural biotechnology Volume: 7, Issue: 4
10 کارایی بخشی از ژنوم ویروس موزاییک شلغم برای ایجاد مقاومت در کلزا (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF PLANT PROTECTION SCIENCE Volume: 49, Issue: 2
11 مطالعه ی مزرعه ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ ارزشمند گل محمدی (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 19, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر القای تتراپلوئیدی بر مقدار پودوفیلوتوکسین در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
2 اثر تنش خشکی بر جوانه زنی برخی از ارقام کلزا (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
3 اثر تیمار خشکی روی رشد ریشه های مویین گیاه تتراپلوئید سرخارگل (Echinacea purpurea) (Download Paper) 2nd National Conference of medicinal herbs, traditional medicine and organic farming
4 اثر غلظتFeEDDHAدر جلوگیری از زرد شدن برگها در تکثیر درونشیشهای گیاه گل محمدیRosa damascena Mill. (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
5 اثرات تنش دمایی و اسمزی بر کشت بساک در گل محمدی (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
6 اثرات دما بر باززایی گیاه آفتابگردان(Helianthus annuus L.) از طریق اندام‌زایی (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
7 اثرات عصاره آبی دود حاصل از سوختن مواد گیاهی به عنوان تنظیم کننده رشد جدید برروی صفات باززایی گیاهچه از بذور کلزا رقم PF704( Brassica napus L.cv.PF) (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
8 اثرات عصاره آبی دود حاصل از سوختن مواد گیاهی به عنوان یک تنظیم کننده رشد جدید بر روی صفات باززایی گیاهچه از بذور کلزا رقم توپاس (Brassica napus L.cv.tops) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
9 اثرات عصاره دود گیاهی بر روی رویان زایی ثانویه در رویان های حاصل از کشت میکروسپور کلزا (Brassica napus L.cv. Topas) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
10 ارزیابی خطر زمین لرزه در بخش گاریزات به روش قطعی (جنوب غرب شهرستان تفت) (Download Paper) 8th National Geological Conference of Payame Noor University
11 ارزیابی خودباروری در تعدادی از اکوتیپها و ارقام یونجه (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
12 القاء کالوس از خوشه انگور (Vi tis vinifera) وارداتی شیلی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
13 القای ساختارهای شبه جنینی در کشت بساک ژنوتیپهای ذرت (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
14 امکان سنجی تولید گیاه سنبل الطیب در سیستم هواکشت (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
15 انتقال ژن پروانسولین انسانی به توت فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) جهت امکان سنجی خوراکی نمودن (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
16 انتقال ژن فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Tpa) به گیاه خیار (Cucumis sativus L) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
17 انتقال ژن های اینترفرون گاما انسانی – اولئوسین (pBIIFNγ-Oleosin)به گیاه آفتابگردان(Helianthus annus L.) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
18 اندام زایی درون شیشهای با کشت جنین گلابی وحشی (Pyrus spp.) ادر گونه های انچوچک، هرمو، نهنچوچک - نه هرمو( هیبرید ) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
19 Optimized Mixing Method for Coco peat / Superabsorbent for Agricultural Applications (Download Paper) 11th International Seminar on Polymer Science and Technology
20 باززایی گیاهچه های درون شیشه ای توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) از طریق کشت برگ و دمبرگ جهت تکثیر و ا نتقال ژن (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
21 بررسی اثر اسید بوریک بر جوانه زنی و رشد لوله گرده برخی ژنوتیپهای برتر گل محمدی در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 01st National Congress of flowers and ornamental plants
22 بررسی اثر عامل ژلی بر روی کشت ریزنمونه های گره ای سیب زمینی (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
23 بررسی اثر غلظت نمکها و هورمون IAA در محیط کشت B5 1/2 بر رشد ریشه های مویین گیاه سرخارگل Echinacea purpurea L (Download Paper) 2nd National Conference on New Achievements in Agronomy and Plant Breeding
24 بررسی اثر غلظتCaCl2.2H2Oدر جلوگیری از زرد شدن برگها در ریزازدیادی گیاه گل محمدی Rosa damascena Mill (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
25 بررسی اثر کلرید کلسیم در ریزازدیادی و ریزغدهزایی سیبزمینی (Solanum tuberosum L.) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
26 بررسی اثر محیط کشت های MS 1/2 و B5 1/2 بر رشد ریشه های مویین گیاه سرخارگل Echinacea purpurea.L (Download Paper) 2nd National Conference on New Achievements in Agronomy and Plant Breeding
27 بررسی اثر مونوفسفات پتاسیم در ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
28 بررسی اثر نوع ریزنمونه روی رشد و نمو ریشه های مویین گیاه دارویی سرخارگل (.Echinacea purpurea L) (Download Paper) International Conference on New findings of Biological and agricultural sciences
29 بررسی اثر نوع محیط کشت و تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر پرآوری کالوس انگور (Vinifera Vitis ) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
30 بررسی اثر نیترات آمونیوم در ریزازدیادی و ریزغده زایی سیب زمینی(Solanumtuberosum L) (Download Paper) National Conference on Agricultural Sciences and Technologies
31 بررسی اثرات تیمارهای هورمونی و زیر کشت کردن در ریزازدیادی گل محمدی (Rosa damascenae Mill.) (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
32 بررسی اثرات غلظت Na(2)EDTA و FeSO(4), 7H(2)O محیط کشت القا روی کشت بساک گیاه فلفل دلمه ای (.Capsicum annuum L) (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Science, Natural Resources and Environment of Iran
33 بررسی امکان ایجاد ریشه های مویینه در گیاه فندق( Corylus avellana L. ) با استفاده از Agrobacterium rhizogenes (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
34 بررسی امکان نگهداری درون شیشه ای ژرم پلاسم گیاه باریجه وکالوس زایی در آن (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
35 بررسی اهیر میواینوزیتول بر رشد ریشه های مویین گیاه داروئی سرخارگل (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model
36 بررسی بیان نسبی ژن عامل رونویسی WRKY در گیاه خشخاش Papaver somniferum L (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
37 بررسی تاثیر پیش تیمار، غلظت و نوع نیتروژن محیط کشت بر روی کشت بساک رز (Download Paper)
38 بررسی تاثیر هورمون اکسین بر القا ریشه های نابجا در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L.) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
39 بررسی تاثیر هورمون بنزیل آمینو پورین بر نوساقه زایی پایه ی جی اف 677 بادام (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
40 بررسی تأثیر ترکیبی هورمون بنزیل آمینو پورین و نفتالین استیک اسید بر پرآوری پایهی گزیلا (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
41 بررسی تأثیر تفکیک میکروسپورهای زنده و مرده و اثر تراکم میکروسپورها در محیط کشت، برجنین زایی میکروسپورهای گندم هگزاپلوئید (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
42 بررسی تأثیر متقابل هورمون تیدیازرون و بنزیل آمینوپورین بر نوساقه زایی پایه ی گزیلا (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
43 بررسی تأثیر متقابل هورمون تیدیازرون و نفتالین استیک اسید بر نوساقه زایی پایهی گزیلا (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
44 بررسی تولید پروتئین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسانی نوترکیب (rtPA) در سلول های گیاه خیار تراریخته (Cucumis sativus L) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
45 بررسی جوانه زنی جنین زیگوتیکی باریجه با منشا اصفهان در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
46 بررسی درصد و سرعت جوانه زنی درون شیشه ای رویان های زیگوتی در چند رقم برنج (Oryza sativa L.) (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model
47 بررسی ریشهزایی درون شیشهای با کشت نوساقه در گلابی وحشی انچوچک ( Pyrus glabra Boiss.) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
48 بررسی کارایی نتایج مونتاژ دو نرم افزارTrinity و SOAPde novoدر آنالیز ترانسکریپتوم کلاله زعفران(Crocus sativus L.) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
49 بررسی کشت بساک درتعدادی ازارقام بادمجان Solanum melongena L (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
50 بررسی مقایسه ای دو سیستم هواکشت و روش کلاسیک تولید ریزغده سیب زمینی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
51 بررسی میزان تولید ساختارهای کلاله مانند از ریزنمونه های گلی زعفران در محیط کشتهای حاوی ترکیبات هورمونی مختلف (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
52 بررسی هورمون های مختلف در بهینه سازی تولید کالوس در گل زینتی آلسترومریا (Download Paper)
53 بوسیله کشت برگ در گونه انچوچک به (Pyrus spp.) انگیزش درون شیشه ای کالوس زایی گلابی وحشی منظور ریزازدیادی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
54 به گیاه خیار (tPA) انتقال ژن فعالکننده پلاسمینوژن بافتی انسانی (Cucumis sativus L.) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
55 بهبود رویان زایی ثانویه از طریق انتخاب رویان های حاصل از هیپوکوتیل رویان های اولیه کلزا (Brassica napus L.cv. Topas) (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
56 بهینهسازی باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا(Brassica napus L. cv. PF704) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
57 بیان موقت سازه های القا کننده خاموشی زن در چغندر قند به منظور بررسی مقاومت به ویروس BNYVV (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
58 تاثیر افزایش درشت مغذی ها در محیط بر پرآوری کالوس انگورitis vinifera) (V (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
59 تاثیر عامل کربنی در محیط پرآوری کالوس انگورitis vinifera) (V (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
60 تاثیر نوع و غلظت کلات آهن بر روی کشت بساک توتفرنگی رقم گاویتا (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
61 تاثیر نیترات نقره بر کشت بساک توتفرنگی (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
62 تأثیر پیش تیمار سرمایی و نور بر میزان باززایی گیاه در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L. cv. PF704) (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
63 تأثیر نوع ظرف کشت و حجم های مختلف محیط کشت بر میزان جنین زایی در کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L. cv. PF704) (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
64 تغییرات اپیژوتیک در کشت بافت (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
65 تکثیر سریع آلوئهورا در شرایط درون شیشه (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
66 تولید جنین های سوماتیکی ازکالوس های گیاه رز (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
67 تولید گیاهچه از طریق کشت بافت برای توسعه کشت گلخانه ای ژربرا Gerbera jamesiniiدر ایران (Download Paper) 01st National Conference on Greenhouse Production Technology
68 شناسایی نشانگرهای ریزماهواره در توالی یابی RNA زعفران با استفاده از نسل دوم توالی یابی (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
69 شناسایی وجداسازی ژن محتمل عامل رونویسی wrky ازگیاه خشخاش Papaver somniferum L. (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
70 کالزایی و اندام زایی درون شیشه ای از ریزنمونه های برگ ژربرا(Gerbera jamesonii) (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
71 کاهش شیشه‌ای‌شدن (Hyperhydricity) در کشت لپه‌ آفتابگردان (Download Paper) 04th National Biotechnology Congress of Iran
72 کشت ریشه های مویین گیاهان دارویی در بیوراکتورهای مختلف به منظور تولید متابولیت های ثانویه دارویی (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
73 مطالعه تاثیر شدت نور بر باززایی گیاه از جنین های حاصل از کشت میکروسپورهای ایزوله کلزا (Brassica napus L.) (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
74 مطالعه ترانسکریپتوم کلاله زعفرانCrocus sativus L. با استفاده از نسل دوم توالییابی RNAseq و شناسایی ژنهای دخیل در بیوسنتز کروسین (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
75 مقایسه روشهای استخراج ویژگیLPCC و MFCC برای شناسایی گوینده مستقل از متن (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management