Doctor Rostam Golmohamadi

Doctor Rostam Golmohamadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Rostam Golmohamadi in Journals

Position Journal Name
Editorial Board Journal of Occupational Hygiene Engineering
Editorial BoardJournal of Ergonomics

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی رابطه استرس شغلی و اعمال ناایمن با حوادث شغلی در یک صنعت خودروسازی (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 15, Issue: 3
2 ارزیابی روشنایی داخلی مدارس دخترانه شهر همدان در سال های 85 و 93 (Download Paper) Journal of Ergonomics Volume: 2, Issue: 4
3 ارزیابی روشنایی مصنوعی و ارتباط آن با وضعیت های بدن حین کار در آرایشگاه های زنانه شهر همدان (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 4, Issue: 2
4 ارزیابی عملکرد آکوستیکی مانکن سر جهت استفاده در آزمو نهایتعیین قدرت کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 3, Issue: 1
5 ارزیابی عملکرد روش غربالگری صدا جهت برآورد ریسک صدا درکارگا ههای کوچک سطح شهر همدان (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 2, Issue: 4
6 ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتی مرتبط با آندر کارگران سنگبر یهای شهر همدان (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 3, Issue: 1
7 بررسی اثر نور روز بر سلامت روانی سالمندان (Download Paper) Journal of Ergonomics Volume: 1, Issue: 2
8 بررسی پایایی چک لیست ارگونومیکی ایالت واشنگتن با روش توافق بین مشاهده کنندگان دردو گروه متخصص و غیرمتخصص در ارگونومی (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 1, Issue: 2
9 بررسی تاثیر مداخله ارگونومی بر اختلالات اسکلتی- عضلانی کارکنان بیمارستان علیمرادیان نهاوند (Download Paper) Journal of Ergonomics Volume: 1, Issue: 1
10 بررسی شاخص فشار وضعیتی با استفاده از روشLUBAو شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 1, Issue: 2
11 بررسی شدت میدان های الکترومغناطیسی انتشار یافته از لامپ های فلورسنت فشرده متداول (Download Paper) Journal of Ergonomics Volume: 3, Issue: 2
12 بررسی میزان مواجهه با تنش های سرمایی و پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران مکانیک خودروی شهر همدان (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 4, Issue: 2
13 بررسی نقش تیپ شخصیتی در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 4, Issue: 2
14 تعیین الگوی مواجهه کارگران با صدا در یک صنعت فولادسازی (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 2, Issue: 4
15 طراحی و ساخت آداپتور آزمون حفا ظهای شنوایی (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 3, Issue: 1
16 طراحی و ساخت لوله امپدانس برای تعیین ضریب جذب صوتی برخی مصالحمورد استفاده در کنترل صدا (Download Paper) Clinical Journal of Avicenna Volume: 15, Issue: 1
17 مروری بر اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه شغلی با صدا بر سلامت زنان (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 4, Issue: 2
18 مطالعه خصوصیات جذب صوتی مواد ساختمانی رایج در بناهای صنعتی و اداری کشور (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume: 3, Issue: 3
19 مطالعه میدان های الکترومغناطیس تلفن های همراه متداول و برخی علایم خودگزارش شده کاربران (Download Paper) Journal of Ergonomics Volume: 2, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 An experimental study on the effects of short-term and long- term exposure to extreme cold environment on body physiologicalresponses (Download Paper) Third Biennial of Ergonomics in Iran
2 ارایه روشی جدید برای افزایش راندمان اسکرابر مه پاش در حذف ذرات (Download Paper) 01st National Industrial Ventilation & Hygeine Conference
3 ارزیابی اثربخشی مداخله آموزشی ارگونومی درکاهش پتانسیل خطر ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی مونتاژکاران (Download Paper) 01st International Conference on Ergonomics
4 ارزیابی تاثیر استرس شغلی بر حوادث شغلی در یک صنعت خودروسازی (Download Paper) 01st International Conference on Industry Safety ,Occupational Health and Environment in organizations
5 ارزیابی خطای انسانی و پیامدهای آن در بخش زغال تولیدات کک ذوب آهن اصفهان (Download Paper) 05th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
6 ارزیابی سطح استرین سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیک در شاغلین مکانیک خودرو (Download Paper) Third Biennial of Ergonomics in Iran
7 اولویت بندی روشهای کنترل صدا در شرکت شیشه همدان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
8 Empirical study of manual performance in outdoor workers during extreme cold air exposure (Download Paper) Third Biennial of Ergonomics in Iran
9 بررسی ارتباط بین آلاینده های شاخص کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی در شهر کرمانشاه با رویکرد مدل آماری (Download Paper) 3rd International Conference on the Comprehensive Environment of Iran
10 بررسی تاثیر استفاده ازباردارسازی الکتریکی بربازده حذف ذرات میکرونی توسط اسکرابر برج مه پاش (Download Paper) 3rd National Venialation & Hygiene Conference
11 بررسی میزان تاثیرمداخله فاکتورهای انسانی در کاهش میزان عوارض اسکلتی عضلانی (CTD) در ستاد مرکز بهداشت غرب تهران 1383-1384 (Download Paper) 01st International Conference on Ergonomics
12 بررسی میزان مواجهه با تنش های سرمایی و پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران مکانیک خودرو شهر همدان (Download Paper) Third Biennial of Ergonomics in Iran
13 مدل پیش بینی صدای ترافیک و توسعه پایدار شهری (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
14 مدلسازی صدای ترافیک معابر شهری (Download Paper) 02nd National Air Pollution
15 مطالعه کمردرد و عوامل مرتبط با آن در آرایشگرهای مردانه شهر همدان در سال ١٣٨٠ (Download Paper)
16 معرفی یک دار قالی ارگونومیک (Download Paper)