Doctor Amin Keshavarzi

Doctor Amin Keshavarzi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر بخشی درمان حساسیت زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر کاهش علائم اضطراب فراگیر (Download Paper) International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
2 ارائه روش جدید تولید کلید رمزنگاری جویباری به کمک آتوماتای سلولی و الگوریتم مورچگان (Download Paper) International Conference on Applied Research in Information Technology, Computer & Telecommunications
3 ارائه روشی برای ایجاد توازن بار در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتمخفاش (Download Paper) National e-Conference on Advances in Basic Science and Engineering
4 ارائه روشی برای کمک به کاربران در جهت بهبود حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی (Download Paper) 2nd  Conference on Computer, Communication, and Information Technology
5 ارائه روشی جدید برای تولید اعداد تصادفی با کیفیت مبتنی بر آتوماتای سلولی و الگوریتم های هوشمند (Download Paper) 3RD National Conference on Computer Science
6 ارائه روشی فرا ابتکاری در تخصیص دهی بهینه تخت های بیمارستانی(مطالعه موردی بیمارستان شهید فقیهی شیراز) (Download Paper) International Conference on Engineering and Applied Sciences
7 ارایه روشی مبتنی بر شبکه های عصبی جهت بهبود مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم (Download Paper) National Congress of New Ideas in Engineering & Technology, Electrical & Computer Science
8 ارزیابی و بررسی روش های حفظ حریم خصوصی در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی (Download Paper) The First National Conference on Computing, Information Technology and Communications
9 استخراج معنایی رکوردهای داده از صفحات وب توصیف محصول (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
10 استفاده از تکنیک خوشه بندی در جداسازی رکوردهای داده صفحات وب نیمه ساختیافته (Download Paper) 4th Iran Data Mining Conference
11 الگوریتم پیشنهادی زمانبندی بهینه در رایانش ابری (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
12 انتخاب موثر سرخوشه با استفاده از الگوریتم AdaBoosting در شبکه حسگر بی سیم (Download Paper) International Conference on Nonlinear Systems and Optimization of Electrical and Computer Engineering
13 انتخاب موثر گره سر خوشه در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و تابع زیان مبتنی بر بیز (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer Engineering Principles
14 بررسی الگوریتم های موازنه بار در محیط محاسبات ابری (Download Paper) 1st National Conference on Science and New Technologies of Iran
15 بررسی روش های مدیریت توان پویای نرم افزاری در محاسبات ابری (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
16 بررسی روشهای مدیریت توان پویای نرمافزاری در محاسبات ابری (Download Paper) 2nd Lahijan National Conference on Software Engineering
17 بهبود مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی (Download Paper) National Conference on Recent Developments in Modern Engineering and Science
18 بهینه سازی مسیریابی با استفاده از شبکه عصبی در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) 4th International Conference on Modern Studies in Computer Science and Information Technology
19 طراحی وشبیه سازی یک سیستم تولید انرژی الکتریکی در گوشی های موبایل با استفاده از مواد پیزوالکتریک (Download Paper) 16th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
20 طرخ شبکه بر پایه وبستر یو اس بی (Download Paper) 1st national conference on new ideas in Electrical and Computer Engineering
21 مروری بر مهمترین تکنیک های ارایه شده در زمینه تشخیص حروف دست نویس فارسی (Download Paper) 5th International Conference on Computer Engineering, Electrical and Electronics
22 مروری بر مهمترین مجموعه داده های دست نویس فارسی (Download Paper) 5th International Conference on Computer Engineering, Electrical and Electronics
23 مقایسه الگوریتم های پیشنهادی زمان بندی بهینه در رایانش ابری (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
24 موازنه بار در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering and Information Technology