Mahmoud Mehrmohamadi

 Mahmoud  Mehrmohamadi Tarbiat Modares University, Iran

Mahmoud Mehrmohamadi

Tarbiat Modares University, Iran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mahmoud Mehrmohamadi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 از پرسش های متخیلانه تا آفرینش های خلاقانه (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 4, Issue: 2
2 بررسی سازواری مدعای نظریه های رقیب برنامه درسی برای تربیت شهروند دمکراتیک باتکیه بر روایتی شوآبی (Download Paper) Research in Curriculum Planning Volume: 2, Issue: 7
3 تبیین مفروضات هستی شناسی رئالیسم انتقادی باسکار و دلالت های آن بر پژوهش میان رشته ای (Download Paper) Journal Of Interdisciplinary Studies in the Humanities Volume: 6, Issue: 3
4 تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان شناختی با تاملی در آیات قرآن و دلالت های آن در پرورش تقوا (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 7, Issue: 1
5 تبیین و نقد آموزش ارزش های اخلاقی در طرح پایدیا (Download Paper) Educational Science from Islamic Point of View Volume: 2, Issue: 2
6 تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 3, Issue: 1
7 تحلیل تطبیقی بنیادهای معرفت شناختی اقدام پژوهی از منظر فلسفه انتقادی و تفسیری (Download Paper) Philosofical Meditations Volume: 6, Issue: 16
8 صلاحیت های مورد نیاز مدرسان آموزش و یادگیری الکترونیکی (Download Paper) Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences Volume: 4, Issue: 3
9 کثرت روش شناسی پژوهش: افول پوزیتیویسم یا مرگ حقیقت (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 2, Issue: 1
10 ماهیت دانش تدریس و دانش معلمان: مقایسه دیدگاه شولمن و فنسترماخر (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 5, Issue: 1
11 مبانی و ویژگی های یک الگوی تدریس برای انواع دانش روش کاری (Download Paper) Educational Psychology Volume: 7, Issue: 20
12 نظرورزی درباره برنامه درسی دبیرستان: گرایش عمومی ، تخصصی یا همگرایی در چارچوب تخصص گرایی نرم (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 1, Issue: 1
13 نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارایه یک طبقه بندی مفهومی جدید (Download Paper) Journal Of Foundations of Education Volume: 3, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات (Download Paper) 03rd Curriculum in the Age of Information and Communication Technology
2 بازبینی روایت جهانی شدن و بومی ماندن برنامه ی درسی ازمنظر اشکال بازنمایی دانش (Download Paper) 8th Iranian Curriculum Studies Association
3 بازشناسی مفهوم و تبیین جایگاه تخیل در برنامه های درسی و آموزش با تأکید بر دوره ابتدائی (Download Paper)
4 بررسی بدفهمی های مشترک بین معلمان و دانش آموزان در مفاهیم علوم دور ابتدایی بااستفاد از شیوه ترسیم توام با متن(نمونه موردی مفهوم رشد گیا ) (Download Paper) 2nd National Conference for Teachers
5 پرسشگری در اسلام: در جستجوی نظریه ای برای تربیت (Download Paper) International Congress on Culture and Religious Thought
6 تاثیر رویکرد روایی و ساخت هویت فردی و حرفه معلمی: با تاکید بر تجارب زیسته دکتر غلامحسین شکوهی (Download Paper) 3rd Conference on Research in Education, Psychology and Social Sciences
7 داستان های ریاضی، ابزاری برای بهبود یادگیری دانش آموزان سوم ابتدایی (Download Paper) National Conference on Primary Math Training
8 روایت نگاری ابزار تامل و بالندگی حرفه ای « مطالعه ای کیفی در زمینه تجربه روایت نگاری دانشجو معلمان در درس کارورزی» (Download Paper) 2nd National Conference for Teachers
9 شناسایی نیاز های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان استان اصفهانو نقش آن در تربیت فرهنگی دانشجو - معلمان (Download Paper) 2nd National Conference for Teachers
10 مدیریت هم زمان مدارج تمرکز زدایی در نظام برنامه ریزی درسی (Download Paper)
11 مطالعه تطبیقی - تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی بود که ابتدا روی کشورهای ایران و پاکستان بر اساس هوش های چندگانه گاردنر (Download Paper) 3rd Conference on Research in Education, Psychology and Social Sciences