Doctor Nader Mokhtarian

Doctor Nader Mokhtarian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Nader Mokhtarian in conferences

Posiction Conference Organizer Year
executive Secretary National Conference on New Technologies in Chemical Engineering Isfahan 2016

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی روش های هوشمند در بهینه سازی شبکه انتقال گاز طبیعی (Download Paper) 4th Chemical and Petroleum Engineering Conference
2 ارزیابی میدانی دو نوع مواد تعلیق شکن(دمولسیفایر) بر کیفیت نفت خام تولیدی در یکی از واحدهای بهره برداری مناطق نفتخیز جنوب (Download Paper)  5th International Conference onThe new findings of the  Chemistry and Chemical Engineering
3 استفاده از باکتری اشرشیاکلی جهت تولید ولتاژ و جریان در پیل سوختی میکروبی (Download Paper) 7th conference of specialized renewable energy, clean and efficient
4 استفاده از باکتری اشرشیاکلی جهت تولید ولتاژ و جریان در پیل سوختی میکروبی (Download Paper) 1st national conference on sustainable development in the energy engineering system, Water and Environment
5 استفاده از باکتری ساکرومایسیس جهت تولید ولتاژ و جریان در پیل سوختی میکروبی (Download Paper) 7th conference of specialized renewable energy, clean and efficient
6 استفاده از باکتری ساکرومایسیس جهت تولید ولتاژ و جریان در پیل سوختی میکروبی (Download Paper) 1st national conference on sustainable development in the energy engineering system, Water and Environment
7 استفاده از باکتری ساکرومایسیس سرویسیا جهت تولید جریان و ولتاژ در پیل سوختی بیولوژیکی (Download Paper) 01st National Conference on Hydrogen and Fuel Cell
8 استفاده از روش طراحی آزمایش در حذف نیترات از آبهای آلوده توسط فرآیند غشایی (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
9 استفاده ازکیتوسان دراسترلیزه کردن راکتورهای هسته ای یاحذف کبالت (Download Paper) The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering
10 افزایش راندمان پیل سوختی میکروبی با اصلاح غشا نفیون (Download Paper) 6th Specialty Conference on Renewable Energy, Clean and Efficient
11 افزایش کارایی پیل سوختی هیدروژنی از طریق تغییر هندسه کانال انتقال گاز با استفاده از شبیه سازی عددی (Download Paper) 5th national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
12 امکان سنجی استفاده از افزاینده نوین به صورت عامل کنترل آب از دست دادگی در سیال حفاری پایه آبی (Download Paper) The First Conference on Process Engineering in Oil, Gas and Energy
13 اهمیت به کارگیری نانو کاتالیست ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (Download Paper) National Conference of Catalyst
14 CALCULATING OIL PROPERTIES OF IRANIAN CRUDE OIL WITH THE HELP OF NEURAL NETWORK (Download Paper) The Third Scientific Conference of Hydrocarbon Reservoir Engineering, Science and Related Industries
15 Design and sensitivity analysis heat exchangers using finite element method (Download Paper) 2nd international conference on new research in Science, Engineering and Technology
16 Preparation and Characterization of Ag/SiO2 Catalyst for Dehydrogenation of D-Limonene to p-Cymene (Download Paper) National Conference of Catalyst
17 Review and performance of chitosan and the resulting compounds as adsorbents (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
18 بررسی اثرعوامل فشار، غلظت، حضور یونهای دیگر در خوراک، نوع غشاء وPh محلول بر عملکرد نانو فیلتراسیون در حذف نیترات از آبهای آلوده (Download Paper) 1st national conference on applied research in maintaining the environment, water and natural resources
19 بررسی اختلاط پخشی در هندسه استوانه های چرخان نا هم مرکز (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
20 بررسی اختلاط توزیعی در هندسه استوانه های چرخان نا هم مرکز (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
21 بررسی پارامترهای موثر بر میزان تولید بیواتانول از پوست گردو (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
22 بررسی پتانسیل تولید بیو گاز از ضایعات پسته (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
23 بررسی تاثیر استفاده از نانوسیال سیلیکا/ آب به منظور جداسازی دی اکسید کربن از مخلوطگازی حاوی دی اکسید کربن و هوا (Download Paper) 3rd National Conference on Materials Engineering, Chemical Engineering and Industrial Safety
24 بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر روی عملکرد مخازن ذخیره سازی هیدروژن در مخازن فلزی به کمک شبیه سازی عددی (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
25 بررسی جذب هیدروژن توسط اکسید گرافیت اصلاح شده با آمین (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
26 بررسی راندمان گندزدایی تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی با استفاده از فرآیند ترکیبی اشعه فرابنفش و هیپوکلریت سدیم جهت استفاده مجدد از آن (Download Paper) National Congress of Chemistry and Nanohu Chemistry from Research to National Development
27 بررسی ساختاری و عددی پیل سوختی هیدروژنی کانال جریان موجدار (Download Paper) 5th national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
28 بررسی شرایط عملیاتی کاتالیست (CuO-ZnO/Al(2)O(3 در فرآیند جابجایی آب- گاز (Water Gas Shift) در واحد آمونیاک (Download Paper) Third National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
29 بررسی فرآیند ترکیبی اشعه فرابنفش و هیپوکلریت سدیم در تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی جهت استفاده مجدد از آن (Download Paper) 4th national conference  on applied research in chemistry and chemical engineering and Biology
30 بررسی مخاطرات فرآیندی بخش تبدیل یک واحد بازیافت اسید سولفوریک با استفاده از تکنیک HAZOP (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
31 بررسی مخاطرات فرآیندی بخش تجزیه یک واحد بازیافت اسید سولفوریک بااستفاده از تکنیک HAZOP (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
32 بررسی و چگونگی حذف کاتالیستهای خرده شده در واحد آروماتیک با سیستم کاتالیست چرخشی (Download Paper) National Conference of Catalyst
33 بهینه سازی انرژی واحد تصفیه گاز فازهای2و3 پارس جنوبی با استفاده از تکنولوژی پینچ (Download Paper) National Conference on Energy Consumption Optimization Sciences and Engineering
34 بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز با استفاده از سبوس گندم توسط میکروارگانیسم اسپرجیلوس نیجر (Download Paper) 4th Chemical and Petroleum Engineering Conference
35 بهینه سازی تولید آنزیم لیپاز بااستفاده ازسبوس برنج توسط میکروارگانیسم اسپرجیلوس نیجر (Download Paper) 4th Chemical and Petroleum Engineering Conference
36 پیش بینی حلالیت هیدروژن سولفید در MDEA با استفاده از مدل mPR-CPA (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
37 پیل های سوختی میکروبی (Download Paper) The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering
38 تاثیر pH محلول در حذف فلوراید از پساب (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
39 تاثیر pH محلول در حذف کروم از پساب (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
40 تاثیر عصاره برگ بو بر اسیدیته و تغییرات سینرزیس ماست در طول دوره ی نگهداری (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
41 تاثیر میکروارگانیسم های موجود در آب سیستم برج های خنک کننده (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
42 تحلیل عملکرد مبدلهای کاتالیستی به کمک شبیه سازی عددی در نرم افزار فلوینت (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
43 تولید آزمایشگاهی کربن فعال با استفاده از شاخه های هرس شده ی درخت سیب (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
44 تولید آنزیم پکتیناز توسط آردگندم به روش تخمیر کشت سطحی (Download Paper) The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering
45 تولید هیدروژن توسط باکتریهایThermotoga Maritima (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
46 جذب فلزات سنگین سرب و کروم از محلول های آبی پسماند ، با کمک الیاف درخت خرما و نرم افزار مینی تب (Download Paper) 2nd National Conference of Biology and Environmental Science
47 حذف آلاینده ها از منابع آب به کمک فرآیند نانوفیلتراسیون (Download Paper) 3rd National Conference on the Environment and Agricultural Research Iran
48 حذف فلزات سرب و کروم از پساب های پالایشگاهی به روش جذب سطحی و غیر پیوسته، با کمک الیاف درخت خرما و طرح نرم افزار دیزاین اکسپرت (Download Paper) Global Conference on Agricultural Research, Natural Resources and Environment
49 حذف فلزات سرب و کروم از پسابها و ایجاد آب تصفیه شده به کمک الیاف درخت خرما (Download Paper) 1st national conference on demand and supply of drinking water and sanitation, Challenges and Solutions
50 حذف فلزات کروم و سرب از پساب پالایشگاهی به کمک الیاف درخت خرما (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
51 حذف گازهای اسیدی از گاز طبیعی شیرین کردن توسط فرآیندهای ترکیبی (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
52 حذف یون کادمیوم از محلول های آبی با استفاده از سبوس برنج اصلاح شده با تارتاریک اسید (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
53 خالص سازی وتعیین خصوصیات سینتیکی آنزیم آسپاراژیناز در باکتری سراشیا مارسسنس (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
54 سنتز نانوکاتالیست Mn3O4 و بررسی خصوصیات آن (Download Paper) National Conference of Catalyst
55 سنتز و بررسی اثرات زیست محیطی و ایمنی نانو کامپوزیت های پلی اتیلن/گرافیتورقه ورقه ای/ کربن نانوتیوب چند دیواره در حضور کاتالیزور زیگلرناتا (Download Paper) 1ST International Conference on HSE in construction projects, mining, oil, gas and power
56 سنتز و مطالعه خواص مکانیکی، حرارتی و هدایت الکتریکی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با وزن مولکولی بسیار بالا/گرافن/ نانولوله کربنی چند دیواره با استفاده از کاتالیزور زیگلر- ناتا (Download Paper) Third National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
57 شبیه سازی عددی رفتار سلول الکترولیز اکسید جامد به منظور تولید هیدروژن و بررسی نحوه افزایش میزان هیدروژن تولیدی با استفاده از بهینه سازی پارامترها (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
58 شبیه سازی عددی و بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر میزان رسوب آسفالتین (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
59 شبیه سازی فرآیند ریفرمینگ خشک متان با کاتالیست Pt/Al2O3 بااستفاده ازHYSYS (Download Paper) National Conference of Catalyst
60 شبیه سازی فرایند جداسازی دی اکسید کربن از جریان گازی هوا با استفاده ازتماس دهنده غشایی با استفاده از نرم افزار کامسول (Download Paper) 3rd National Conference on Materials Engineering, Chemical Engineering and Industrial Safety
61 شبیه سازی و بررسی عوامل مؤثر فرایندی بر روی برج تقطیر واکنشی متیل ترشوبوتیل اتر (MTBE) (Download Paper) Third National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
62 طراحی آزمایش و بهینه سازی تزریق نانو ذره در فرآیند سیلاب زنی آبی با استفاده از نرم افزار تاگوچی و ANOVA (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
63 فتوبیوراکتورهای کشت جلبک، تولید بیودیزل و حذف دی اکسیدکربن توسط کشت جلبک ها (Download Paper) 6th Specialty Conference on Renewable Energy, Clean and Efficient
64 کاربرد الیاف درخت خرما در حذف فلزات سرب و کروم از پساب کارخانه کاشی سازی و ایجاد آب تصفیه شده (Download Paper) 1st Conference ecosystem resilience Shiraz
65 مدلسازی حذف دی اکسید گوگرد از گاز دودکش با استفاده از تماس دهنده های غشایی (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
66 مدلسازی فرایند جداسازی دی اکسیدکربن در یک تماس دهنده غشایی گاز - مایع (Download Paper) 3rd National Conference on Materials Engineering, Chemical Engineering and Industrial Safety
67 مرور و عملکرد کیتوسان و مشتقات آن به عنوان جاذب (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
68 مروری بر انواع غربال مولکولی، روش های ساخت و کاربردهای آن (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
69 مروری بر تاثیر عوامل مختلف بر کاهش نیترات آب به روش نانوفیلتراسیون (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
70 مطالعه آزمایشگاهی گوگرد زدایی هیدروژنی از نفتا پالایشگاه ایلام (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
71 معرفی غشا و فرایندهای مربوط به آن وکاربرد آن به منظور جداسازی گاز دی اکسیدکربن (Download Paper) 3rd National Conference on Materials Engineering, Chemical Engineering and Industrial Safety
72 مقایسه حلالیت هیدروژن سولفید در منو دی اتانول آمین با استفاده از معادله الکترولیتی emPR-CPA و چاه مربعی (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
73 مقایسه روش های هوشمند در بهینه سازی شبکه انتقال گازطبیعی (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
74 مقایسه ی عملکرد پیل سوختی میکروبی ناپیوسته در دو حالت باواسطه وبدون واسطه (Download Paper) National Conference on New Technologies in Chemical Engineering
75 یافته های جدید در ترکیب برج های تقطیر (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering