Doctor Farideh Asadian

Doctor Farideh Asadian

Doctor Farideh Asadian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Farideh Asadian in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury Third National Conference on Culture, Tourism and Urban Identit Kerman 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی تابآوری مراکز مدیریت بحران بر اساس متغیرهای پدافند غیرعامل مطالعه موردی مراکزمدیریت بحران جمعیت هلال احمر شهر تهران (Download Paper) National Congress on New Urban Management and Planning
2 ارزیابی عملکرد سازه های زیرزمینی در اثر انفجار سطحی با رویکرد پدافند غیرعامل (Download Paper) 2nd Passive Defense Conference on Sustainable Development
3 ارزیابی فرایند های موثر در پیدایش جریانات واریزهای و تاثیر آن بر سازه های هیدرولیکی با استفاده ازGIS(مطالعه موردی : حوضه های شمال دریاچه ارومیه - طرح آبخوانداری تسوج ) (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
4 ارزیابی و امکان سنجی توسعه فضاهای اکوتوریسم شهری در چهار چوب توسعه پایدار مورد مطالعه منطقه 22 شهرداری تهران (Download Paper) 3Rd National Conference of the urban development & 1st Conference on Art, Architecture and Urban Management
5 ارزیابی و بررسی نقش عوامل موثر تکتونیک و لیتولوژی در وقوع ناپایداری دامنه ای، با استفاده ازGIS (مطالعه موردی حوضه های شمال طرح آبخوانداری تسوج) (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
6 بررسی اکوتوریسم با محوریت توسعه پایدار در تالاب بین المللی شادگان (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
7 بررسی تاثیر ناپایداری دامنه ای، در ارتفاعات شمال دریاچه اورمیه و تاثیر آنها بر رسوب زایی حوضه (مطالعه موردی زیرحوضه های شمال طرح آبخوانداری تسوج) (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
8 بررسی تطبیقی وضعیت نواحی مختلف منطقه 17 شهرداری تهران به لحاظ برخورداری از مولفه های اقتصادی- اجتماعی تاب آوری (Download Paper) 1st international congress on interdisciplinary science research in urban planning and architecture
9 بررسی تطبیقی وضعیت نواحی منطقه 16 تهران به لحاظ برخورداری از مولفه های اجتماعی و اقتصادی تاب آوری (Download Paper) 4th National Conference on Recent Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
10 بررسی ژیواکونومی دریای خزر (مطالعه موردی خاویار) (Download Paper) Land use planning conference, Caspian status and development prospects of Gilan
11 بررسی میزان جابجایی سطح زمین در محدوده دریاچه سد گتوند علیا، با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی رادار (Download Paper) 5th National Conference on Geomorphology and Environmental Challenges
12 بررسی هیدروژئوشیمی آبخانه زیر زمینی دشت زرند کرمان از نظر کیفیت آب برای مصارف کشاورزی ، شرب و صنعت (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
13 تعیین شماره منحنی جهت برآورد رواناب در حوضه های آبریز سدهای زیرزمینی مکان یابی شده،جهت اولویت بندی احداث با استفاده از GIS و تکنیک های RS ( مطالعه موردی: استان قزوین) (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
14 توسعه پایدار گردشگری شهری و زیرساخت ها و اثرات آن (Download Paper) International Conference on Culture, Art and Architecture
15 توسعه پایدار و چشم انداز کشورهای در حال توسعه در قرن بیست و یکم (Download Paper) 02nd Conference of Applied Geology and the Environment
16 شناسایی توانهای محیطی شهرستان جیرفت جهت توسعه گردشگری روستایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
17 مطالعه فرآیندهای طبیعی در شکل گیری دریاچه تار (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
18 مکان یابی بهینه مراکز خدمات روستایی با استفاده از سنجش از دور وgis مطالعه موردی : (دهستان عقدا) (Download Paper) Geomatics 1390
19 مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده از GIS ، نمونه موردی: پارک محله ای منطقه 8 شهر اهواز (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
20 مکانیابی فضای سبز شهری با رویکرد تامین سرانه های بافت فرسوده مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تهران، ناحیه3 (Download Paper) 3Rd National Conference of the urban development & 1st Conference on Art, Architecture and Urban Management
21 نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی : منطقه 20 تهران (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection