Doctor Hamid Tabatabaii

Doctor Hamid Tabatabaii

Doctor Hamid Tabatabaii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hamid Tabatabaii in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary 4national Conference on Counseling and Mental Health Quchan 2016

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر هشت هفته تمرین منتخب در آب بر میزان خطای فرود زنان ورزشکار جوان بسکتبالیست مستعد آسیب (Download Paper) 2nd National Conference on the Accomplishments of  Sports Science and Health PNU
2 ارائه رهیافت جدید برای استخراج لینک های مفهومی پرتکرار از شبکه های اجتماعی (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
3 ارائه یک قالب کاری جهت شناسایی و ردیابی هواپیماهای بدون سرنشین (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer north Iran (Bandar anzali)
4 ارایه الگوریتم ترکیبی گروه جوجه مرغ ها با عملگرهای GAنمونه موردی: حل مسایل بهینه سازی چندگانه (Download Paper) National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering
5 ارایه سیستم فازی جهت خودکارسازی تشخیص رفتار انسان با استفاده از بینایی ماشین (Download Paper) National Conference on Management and E-Business with a Resistance Economics Approach
6 ارایه مدل پیشنهاد دهنده فازی عصبی رژیم غذایی (Download Paper) 2nd National Mathematical Conference: Advanced Engineering with Math Techniques
7 ارایه یک روش نوین بهینه برای سامانه خودکار تشخیص پلاک (Download Paper) 3rd International Congress on IT, communications and knowledge
8 استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیق پذیر به منظور بهینه سازی و آموزش پذیری برای شناسایی حملات فیشینگ در وب سایت ها (Download Paper) 3rd International Congress on IT, communications and knowledge
9 بررسی امنیت در سیستم های عامل چندگانه (Download Paper) National Conference on Management and E-Business with a Resistance Economics Approach
10 بهبود زمان بندی اجرای کارها در گرید با استفاده از میانگین طول صف سایت (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
11 بهینه سازی امنیت و کیفیت سرویس در یک سیستم پایگاه داده بلادرنگ با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند هدفه مبتنی بر نظریه بازی ها (Download Paper) Qaemshahr Computer and Electronical Engineering Conference
12 بهینه سازی درخت تصمیم با استفاده از الگوریتم های نیوبیز و نزدیک ترین همسایه (Download Paper) 2nd National Conference on Application of Intelligent Systems (soft computing) in Science and Technology
13 جلوگیری از حملات گودال در شبکه حسگر بیسیم با یک روش جدید مسیریابی فازی (Download Paper) 3rd National Conference on Electrical and Computer Engineering (TEC-2018)
14 حل مسئله فروشنده دورهگرد با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک با تابع ارزیاب جدید (Download Paper) 2nd National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
15 دسته بندی و بازیابی تصویر با استفاده از بهینه سازی شبکه عصبی با کوپلاژ پالسی (Download Paper) 2nd National Conference on Technology, Energy and the Electrical and Computer Engineering Approach
16 سیستم بلادرنگ ردیابی هدف با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته (Download Paper) International Conference on Computer Engineering and Information Technology
17 سیستم پیشنهاد دهنده خبر آگاه بر مکان با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 2nd International Congress on IT, communications and knowledge ICTCK2015
18 سیستم پیشنهاد دهنده خبر ترکیبی فازی با محوریت دیدگاه روزنامه نگار (Download Paper) 1st national conference on technology and knowledge-based economy of resistance
19 سیستمهای توصیه گر: چالشها و پیشرفتها (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
20 شناسایی دیابت با استفاده از داده کاوی در یک مجموعه فازی (Download Paper) Qaemshahr Computer and Electronical Engineering Conference
21 شناسایی دیابت با استفاده از داده کاوی در یک مجموعه فازی (Download Paper) Third National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Data Processing
22 طراحی سیستم خبره ژنتیک فازی برای طبقه بندی خودکار سؤال در یک محیط یادگیری رقابتی (Download Paper) 1st national conference on technology and knowledge-based economy of resistance
23 طراحی کنترل کننده سیستم ترمز ضد قفل خودرو با کنترل کننده بنگ بنگ تعمیم یافته (BOB) (Download Paper) 1st National Conference on Recent Development of Electrical & Robotic Industries
24 کاربرد سیستمهای پیشنهاددهنده فازی در زمینه های مختلف (Download Paper) Third National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Data Processing
25 کنترل هوادهی ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب لجن فعال به روش فازی (Download Paper) National Conference on Application of Intelligent Systems (soft computing) in Science and Technology
26 مدلی مبتنی بر xgboot برای مقابله با مشکل شروع سرد در سیستم های (Download Paper) 4th International Congress on Technology, Communication and Knowledge
27 مروری بر روش های انتخاب قابلیت اطمینان بهینه نرم افزارهای مولفه محور بر اساس مجموعه فازی (Download Paper) Third National Conference on Computer Engineering, Information Technology and Data Processing
28 مروری بر روش های پارک هوشمند خودرو در شهر هوشمند (Download Paper) Qaemshahr Computer and Electronical Engineering Conference
29 مروری بر سیستم های پرسش و پاسخ مبتنی بر آنتولوژی (Download Paper) 3rd International Congress on IT, communications and knowledge
30 مروری بر کاربردهای سیستم های چند عاملی در حوزه های اجرایی و سازمانی (Download Paper) National Conference on Management and E-Business with a Resistance Economics Approach
31 معرفی سیستم های چند عاملی با رویکرد کاربردی (Download Paper) National Conference on Management and E-Business with a Resistance Economics Approach
32 معرفی سیستم های خبره برای شناسایی استعداد (مطالعه موردی فوتبال) (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
33 یک دیدگاه جدید پیشنهاد خبر از طریق مکان کاربر (Download Paper) 2nd International Congress on IT, communications and knowledge ICTCK2015
34 یک روش جدید مسیریابی فازی جهت جلوگیری حملات گودال در شبکه حسگر بی سیم (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
35 یک سیستم پیشنهاد دهنده فازی برمبنای ترکیب تکنیک های فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر کاربر و مبتنی بر نمونه (Download Paper) 2nd National Conference on Application of Intelligent Systems (soft computing) in Science and Technology