Doctor Ahmad Nezami

Doctor Ahmad Nezami

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ahmad Nezami in Journals

Position Journal Name
Editorial Board Studies of Economy, Financial Management and Accounting

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 (Kochia scoparia) بررسی تولید روغن و زیست توده در کشاورزی شور زیست توسط کوشیا (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 4
2 آنالیز رشد چغندر قند در شرایط سالم و آلوده به بیماری ویروسی ریزومانیا (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
3 اثر تنش شوری بر عملکرد، اجزای عملکرد علوفه و خصوصیات مورفولوژیکی کوشیا (.ochia scoparia L.) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 42, Issue: 4
4 اثر تنش شوری در مراحل مختلف رشد بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت ها در کوشیا (Kochia scoparia) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 1
5 اثر تنش یخ زدگی بر درصد نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های خاکشیر (.Descurainia sophia L ) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 2
6 اثر زمان اعمال سطوح مختلف تنش شوری بر برخی ویژگی های کمی و کیفی علوفه کوشیا (Kochia scoparia) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
7 اثر شوری بر سلولز، همی سلولز و لیگنین ساقه و برگ و خصوصیات دیواره های سلولی ساقه کوشیا (Kochia scoparia) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 4
8 اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های لوبیاچیتی در شهرکرد (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 8, Issue: 1
9 اثر مدیریت کودسرک نیتروژن توسط کلروفیلمتر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای درشرایط کمآبیاری (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 1
10 اثرات سرمای دیررس بهاره بر گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) تحت شرایط کنترل شده (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
11 ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو(Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 1
12 ارزیابی اثر مواد افزودنی بر کارایی علف کش مزوسولفورون + یدوسولفورون در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 29, Issue: 3
13 ارزیابی امکان کاشت پاییزه ژنوتیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 2
14 ارزیابی بخشی از مجموعه ژرمپلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد قسمت دوم: نخودهای تیپ کابلی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 3, Issue: 1
15 ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند( Beta vulgaris L.) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 1
16 ارزیابی تحمل به یخ زدگی اکوتیپ های بارهنگ سرنیزه ای (Plantago lanceolata L.) در شرایط کنترل شده (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 4
17 ارزیابی تحمل به یخ زدگی در ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت شرایط کنترل شده (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 3, Issue: 1
18 ارزیابی تحمل به یخ زدگی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) رشدیافته در مزرعه تحت شرایط آزمایشگاهی با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 2
19 ارزیابی تحمل به یخزدگی سه اکوتیپ زنیان Trachyspermum ammi (Linn). Sprague در شرایط کنترل شده (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 1
20 ارزیابی خصوصیات مرفوفیزیولوژیک ارقام پنبه (Gossypium hirsutum) تحت تنش کمبود آب در مرحله گیاهچه ای (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 3
21 ارزیابی زراعی ژنوتیپهای نخود Cicer arietinum L.در شرایط کاشت پاییزه در مشهد (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 7, Issue: 1
22 ارزیابی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و عملکردی بخشی از مجموعه ژرمپلاسم نخود بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد الف: نخودهای تیپ دسی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 2
23 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد 43 لاین و اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط آبیاری با آب شور (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 3
24 ارزیابی کاشت بقولات ب هعنوان گیاهان جایگزین در نظام زراعی آیش-گندم در استان خراسان شمالی (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 4, Issue: 1
25 ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 1
26 ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 1
27 ارزیابی ویژگیهای فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپهای نخود (.L arietinum Cicer ) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 3, Issue: 1
28 استفاده از تکنیک مونته کارلو- زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان های خراسان (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 4
29 بررسی امکان کاشت پاییزه نخود در شرایط آب و هوایی سراوان (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 5, Issue: 1
30 بررسی پاسخ های فیزیولوژیک و فعالیت آنتی اکسیدانت هاطی اعمال تدریجی تنش شوری درمراحل مختلف رشدی درکوشیا Kochia scoparia (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 44, Issue: 4
31 بررسی تاثیر اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 3
32 بررسی تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه )Portulaca oleracea L.) خرفه (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 8, Issue: 3
33 بررسی تاثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیش تیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رست های دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 4, Issue: 4
34 بررسی تحمل به خشکی ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس(Lens culinaris Medik.) در مرحله جوانه زنی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 8, Issue: 1
35 بررسی تحمل به شوری دانهال های ارقام تجاری و ژنوتیپ های محلی پسته ) Pistacia vera L. )منطقه رفسنجان در شرایط کنترل شده (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 1
36 بررسی تحمل به یخ زدگی چند گونه شبدر (Trifolium spp L.) در شرایط کنترل شده (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 50, Issue: 2
37 بررسی تحمل به یخ زدگی در باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 49, Issue: 1
38 بررسی رفتار جوانه زنی بذر کوشیا (Kochia scoparia L. Schard) در واکنش به درجه حرارت ها و تنش های مختلف شوری (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 4, Issue: 4
39 بررسی ضریب خاموشی، روند جذب و کارایی مصرف نور در زعفران (Crocus sativus L.) (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 3, Issue: 3
40 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری در مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 3
41 بررسی مقاومت جوانه زایشی هلو و شلیل به سرما تحت شرایط کنترل شده (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 1
42 بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی Mentha piperita L با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 30, Issue: 1
43 بررسی مقدماتی عملکرد و اجزاء عملکرد تعدادی از اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) رایج در استان خراسان (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 2
44 بررسی منحنی کاتسکی و پارامترهای فلورسانس کلروفیل تحت تاثیر دو علف کش کلودینافوپ و Dicamba+2, 4-D (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 29, Issue: 1
45 بررسی واکنش عملکرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشکی در شرایط تنش کمبود آب (Download Paper) Journal of Water and Soil Volume: 30, Issue: 5
46 بهینه سازی کارایی علف کش کلودینافوپ پروپارژیل به وسیله مواد افزودنی در کنترل علف قناری (Phalaris minor Retz.) (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 2
47 پاسخ خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) به رقابت علف هرز سلمه تره (Chenopodium album L.) (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 2, Issue: 3
48 پیامد شوری و اندازه بذر بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 2
49 تاثیر آب مغناطیسی و تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 7, Issue: 1
50 تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود (Cicer arietinum L.)در منطقه مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 9, Issue: 3
51 تاثیر آبیاری تکمیلی در مراحل فنولوژی بر برخی شاخصهای رشدی ارقام عدس Lens culinaris Medik در منطقه مشهد (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 7, Issue: 1
52 تاثیر پرایمینگ بذر بر جوانه زنی، عملکرد و کیفیت دانه کنجد در شرایط آبیاری محدود (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 18, Issue: 2
53 تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشدی بر شاخص های رشد نخود Cicer arietinum L در شرایط گلخانه (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 1, Issue: 2
54 تاثیر رژیم آبیاری و عمق کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی و صنعتی موسیر (Allium altissimum Regel.) در شرایط آب و هوایی مشهد (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 6, Issue: 2
55 تاثیر زمان برداشت برخصوصیات کمی و کیفی بذر بارهنگ کبیر (L. Plantago major) (Download Paper) Iranian Journal of Seed Science and Research Volume: 5, Issue: 2
56 تاثیر زمان وجین علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد(Sesamum indicum) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 4
57 تاثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 13, Issue: 1
58 تاثیر کم آبیاری و کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف بر صفات مورفو فیزیولوژیک مرزه یکساله تابستانه (Satureja hortensis L.) (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 46, Issue: 2
59 تاثیر هگزاکونازول و پنکونازول بر تحمل به سرما در گیاه کوشیا (Kochia scoparia) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 14, Issue: 1
60 خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ژنوتیپ های تریتیکاله (Triticale hexaploide Lart) تحت تاثیر پتانسیل های متفاوت ناشی از شوری و خشکی (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 1
61 دوره بحرانی مهار علف هرز در کنجد (Sesamum indicum) در شرایط مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 2
62 رفتارهای فیزیولوژیک چغندر قند در واکنش به بیماری ویروسی ریزومانیا (Download Paper) Journal of plant protection Volume: 28, Issue: 1
63 فلورسانس کلروفیل به عنوان شاخصی از خسارت تنش یخ زدگی در چغندرقند (Beta vulgaris) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 15, Issue: 3
64 گزینش برای تحمل به یخزدگی نخود(Cicer arietinum L.)در شرایط اینویترو (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 10, Issue: 2
65 مقایسه تاثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L) (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 6, Issue: 3
66 مقایسه کارایی کاربرد خرد شده و یکباره علف کش مزوسولفورون متیل+یدوسولفورون متیل سدیم در یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 2
67 واکنش اکوتیپ های کوشیا (Kochia scoparia) به تاریخ کاشت در شرایط آب و هوایی مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 11, Issue: 3
68 واکنش خصوصیات فنومورفولوژیک ارقام عدس Lens culinaris Medik به آبیاری تکمیلی در شرایط مشهد (Download Paper) Iranian journal of Pulses Research Volume: 4, Issue: 2
69 واکنش عملکرد اکوتیپ های سیاهدانه (Nigella sativa L.) به زمان های کاشت در شرایط مشهد (Download Paper) Iranian Journal of Field Crops Research Volume: 12, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویا (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
2 ارتباط بین چرخه های تجاری با معیارهای مالی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st National Science and Technology Conference of Third Millennium of Economics, Management and Accounting of Iran
3 ارزیابی تحمل به تنش یخ زدگی ژنوتیپ تریتیکاله تحت شرایط کنترل شده (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
4 ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) در خزانه های کشت پاییزه (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
5 ارزیابی تحمل به سرمای ژنوتیپ های نخود در شرایط آب و هوایی مشهد (Download Paper) 6th National Conference on cereals of Iran
6 ارزیابی تحمل به یخ زدگی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت شرایط کنترل شده (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
7 ارزیابی تحمل به یخزدگی ارقام کلزا (Brassica napus L.) پس از خو سرمائی در شرایط کنترل شده (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
8 ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های نخود در شرایط کنترل شده (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
9 ارزیابی جنبه‌های مختلف فیزیولوژی تنش خشکی (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
10 ارزیابی ژنوتیپ های کلزا از نظر نشت الکترولیت ها به عنوان شاخص از خسارت یخ زدگی (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
11 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
12 ارزیابی عملکرد، اجزا عملکرد و برخی ویژگیهای زراعی ژنوتیپهای عدس در منطقه سیستان (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
13 امکان استقرار نظام شورزیست گیاه ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) در کویر مرکزی ایران (Download Paper) 01st National Desert Conference
14 اهمیت به گزینی گیاهان زراعی برای تحمل به سرما (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
15 بافت سازمانی و تفکر استراتژیک بسترساز تولید ملی (Download Paper) National Conference on business administration based on: Entrepreneurial Businesses and Knowledge-based Economy
16 بررسی اثر پرایمینگ بذر بر سبزشدن و رشد گیاهچه ذرت (Zea mays L) در گلخانه (Download Paper) Second National Conference on Seed Science and Technology
17 بررسی اثر تنش یخ زدگی برنشت الکترولیت ها در ژنوتیپ های تریتیکاله در مشهد (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
18 بررسی اثر سرمای دیررس بهاره بر گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه در شرایط کنترل شده(Cichorium pumilum Jacq.) (Download Paper) 2nd international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
19 بررسی اثر شدت و زمان برگ زدایی بر عملکرد ذرت (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
20 بررسی ارتباط بین کمیته حسابرسی و میزان حق الزحمه حسابرسی (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
21 بررسی تاثیر پرایمینگ برخصوصیات جوانه زنی ذرت Zea mays L.) درشرایط کنترل شده (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
22 بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف علفکش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر ترکیب و تنوع گونه ای علف های هرز نخود (Download Paper) 5th Iranian Weed Science Congress
23 بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ کاشت های پاییزه و زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های (Download Paper) The 1st Iranaian Pulses Symposium
24 بررسی خصوصیات فنولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی از بانک بذر دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس دسکریپتور نخود (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
25 بررسی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد ژنوتیپهای نخود تیپ دسی بر اساس دسکریپتور نخود (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
26 بررسی رابطه بین بافت سازمانی و تفکر استراتژیک مطالعه موردی: دستگاههای اجرایی شهر زاهدان (Download Paper) International Conference on Management
27 بررسی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در کشت انتظاری از نظر عملکرد و اجزای عملکرد (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
28 بررسی عکس العمل اکوتیپ های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) نسبت به تنش های خشکی در مرحله جوانه زنی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
29 بررسی کارایی علف کش دیالان سوپربرخصوصیات فلورسانس کلروفیل درعلف هرزخردل وحشی Sinapis arvensis L. (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
30 پیامد اندازه بذر در شرایط تنش خشکی بر جوانه‌زنی و خصوصیات رشد گیاهچه عدس (Lens culinaris Medik) (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
31 تاثیر تاریخ کاشت های پایزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریب در خراسان (نیشابور) (Download Paper)
32 تاثیر دما وتنش شوری برخصوصیات جوانه زنی بذرآویشن خراسانی L. Thymus transcuspicus (Download Paper) National Conference on medicinal plants used in traditional medicine and lifestyle
33 تاثیر زمان سبز شدن و تراکم علف هرز سلمه تره بر رشد و رقابت ذرت (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
34 تاثیر ساختار مالکیت بر ریسک در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران (Download Paper) 2nd  International Conference on Management Challenges and Solutions
35 تاثیر ساختار مالکیت بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
36 تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تاخیر تعدیل قیمت سهام و بازده آتی سهام (Download Paper) The first National Conference on the Place of Management and Accounting in the Modern World of Business, Economy and Culture
37 تاثیر مقادیر فسفرتحت شرایط کمبود آبیاری برخصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
38 تاثیر مقادیر فسفروتنش آبیاری برخصوصیات مورفولوژیکی ریشه ژنوتیپ های عدس (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
39 تاثیررژیم آبیاری و عمق کاشت برعملکردگیاه دارویی و صنعتی موسیرAlliumm altissimum Regel درشرایط آب و هوایی مشهد (Download Paper) 03rd national conference on combating desertification and sustainable development of Iran Desert Wetlands (Relying on Meighan Desert Wetland)
40 تأثیر آبیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (Lens culinaris Medik) (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
41 تأثیر روش ومقدار آبیاری بر سطح فتوسنتزی و خصوصیات فیزیولوژی زعفران (Download Paper) 3th National Conference on the latest scientific research achievements of saffron
42 تأثیر روش ها و سطوح مختلف ابیاری بر تولید پیاز دختری زعفران (Download Paper) 3th National Conference on the latest scientific research achievements of saffron
43 تحلیلی برمیزان کارایی حسابرسی داخلی درمدیریت ریسک (Download Paper) 2nd international conference on urban development management and economic cohesion
44 تمرکز مالکیت مدیریتی و میزان افشای اختیاری (Download Paper) International Conference on Management
45 جهانی شدن و تاثیر آن بر حسابداری (Download Paper) 4th National Conference and 2nd International Conference on Accounting and Management
46 رابطه یین تمرکز مالکیت و میزان افشای اختیاری (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
47 روشهای ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش سرما: مزیت ها ومحدودیت ها (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
48 سازوکارهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی تحمل به شوری در گیاه شورزیست ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) (Download Paper) 01st National Conference on Salinity Stress in Plants and Developing Strategies for Saline Agriculture
49 شبیه سازی شاخص سطح برگ زعفران بر اساس زمان حرارتی تجمعی (Download Paper) 3th National Conference on the latest scientific research achievements of saffron
50 عدم تقارن اطلاعاتی و حساسیت جریان نقدی- وجه نقد (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
51 عزت نفس جنسی: نقش پیش بین رضایت زناشویی در مادران کودکان عادی و عقب ماندهی ذهنی (Download Paper) 1st SCIENTIFIC CONFERENCE ON Education, Psychology, social and cultural damage Iran
52 گیاهان هالوفیت؛ راهکاری مناسب برای استفاده پایدار از منابع آب شور (Download Paper) First National Congress of Shurvarzi
53 محاسبه ضریب خاموشی نور در مزارع یکساله و دوساله زعفران (Download Paper) 3th National Conference on the latest scientific research achievements of saffron
54 مطالعه تحمل گیاهان به تنش سرما با استفاده از شاخص نشت الکترولیت ها و بقاء در شرایط کنترل شده (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
55 مطالعه جوانه زنی و قدرت بازیافت از تنش شوری بذر کوشیا (Kochia scoparia L) در درجه حرارت های مختلف (Download Paper) Second National Conference on Seed Science and Technology
56 مقایسه ارقام مختلف گندم در پاسخ به سطوح شوری (Download Paper) 01st National Conference on Salinity Stress in Plants and Developing Strategies for Saline Agriculture
57 مقایسه کارایی دو روش مختلف کاربرد علف کش پینوکسادن در کنترل علف هرز فالاریس (Phalaris minor) (Download Paper) 5th Iranian Weed Science Congress
58 میزان موفقیت ABC درعمل و مسائل و مشکلات پیش رو (Download Paper) 1st International Conference on tools and management techniques
59 میزان موفقیت هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در عمل، مسائل و مشکلات پیش رو (Download Paper)
60 نشت الکترولیتها به عنوان شاخصی از تحمل به یخ زدگی در گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare) (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
61 هویت دینی و رفتار شهروندی سازمانی (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)