Doctor Aminreza Jamshidi

Doctor Aminreza Jamshidi

Doctor Aminreza Jamshidi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر اللوپاتیک اویارسلام (Cyperus rotundus) بر رشد اولیه گوجه فرنگی (Download Paper)
2 اثر حفظ گیاهی گندم بر عملکرد ذرت دانه ای در کشاورزی پایدار (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
3 اثر روش های مختلف خاک ورزی و استفاده از آب مغناطیس بر عملکردخیار گلخانه ای در شمال خوزستان (Download Paper)
4 اثر سرعت دورانی روتیواتور و تردد بر کارایی مصرف آب و عملکرد محصول سیبزمینی شهرستانشوشتر (Download Paper) 2nd National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
5 اثر مدیریت بقایا و کنترل ترافیک ماشی نهای کشاورزی بر د یاکسید کربن و رطوبت خاک (Download Paper)
6 اثرات آللوپاتیک آفتاب گردان بر مراحل رشد اولیه کلزا (Download Paper)
7 اثرات روش های مختلف کاشت مکانیزه بر عملکرد گندم در شمال خوزستان (Download Paper) 06th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
8 ارزیابی دوزهای مصرفی علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) با دیگر علف کش ها در محصول گندم (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
9 ارزیابی فنی بذرکارهای کشت مکانیزه کلزا در شهرستان شوشتر (Download Paper) 2nd National Symposium on Agriculture and Sustainable Development
10 ارزیابی فنی بذرکارهای کشت مکانیزه کلزا درشهرستان شوشتر (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
11 افزایش بهره وری بذور با استفاده از فیلتر الکترومغناطیس (Download Paper) Regional Conference on Crop Physiology
12 اهمیت الگوی کشت در جهت توسعه پایدار کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب برای اصلاح آن (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
13 بررسی اثر نوع خاکورزی و میزان بقایای گیاهی بر خواص خاک و عملکرد ذرت دانهای رقم سینگل کراس 704 در جنوب کرمان (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
14 بررسی امکان سنجی بازیافت و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی در افق1404 (Download Paper)
15 بررسی امکان کاشت ماشینی بذر پیاز و مقایسه آن با روش دست پاش (Download Paper) 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering
16 بررسی روشهای مختلف خاک ورزی و کارایی مصرف آب مغناطیس و معمولی در سیستم های نواری قطره ای خطی و نشتی برعملکرد ذرت دانه ای درشمال خوزستان (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
17 بررسی سیر تولید اتانول از سبوس گندم (Download Paper) National Conference on Agricultural Wastes
18 بررسی فنی و اقتصادی کشت مکانیزه و دستی نیشکر در کشت و صنعت امام (ره) (Download Paper) 2nd National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
19 بررسی کابرد ماشین های خاکورزی در کاهش مصرف علف کش بر عملکرد گندم در کشاورزی پایدار (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
20 بررسی مهارت باغداران مرکبات در زمینه شیوههای مدیریت پایدار خاک شهرستان دزفول (Download Paper) 2nd National Symposium on Agriculture and Sustainable Development
21 بهینه سازی انرژی مصرفی روشهای مختلف خاک ورزی با مدل برنامه ریزی خطی براساس مصرف سوخت تراکتور در دو محصول گندم و ذرت خوزستان (Download Paper) 01st International Conference on Plant, Water, Soil and Weather Modeling
22 تاثیر حفاظت بقایای گیاهی غلات بر خاک با تائید بر نقش تخریبی سوزاندن در کشاورزی پایدار (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
23 تاثیر روش های خاکورزی ، میزان مختلف بقایای گندم و نیتروژن بر عملکرد ذرت دانه ای در خوزستان (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
24 تاثیر مدیریت خاکورزی و آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در کرمان (Download Paper) 05th National Conference on Agr. Machinary Engineering and Mechanization
25 تأثیر میزان مصرف انرژی بر بهر هوری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران (Download Paper)
26 حفظ بقایای گیاهی غلات بر خاک گامی به سوی کشاورزی پایدار (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
27 راهبردهایی در زمینه مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی (Download Paper) Regional Conference on Water Crisis and Drought
28 ضرورت اجرای کشاورزی حفاظتی در شرایط خشکسالی ایران (Download Paper)
29 طراحی سم پاش هوشمند درکشاورزی دقیق (Download Paper) 3rd Student Conference on Agricultural Machinery Engineering
30 کاربرد علف کش های کم مصرف بر کنترل علف های هرز زراعت گندم در مدیریت پایداری کشاورزی (Download Paper) 01st National Conference on Management and Development of Sustainable Agriculture in Iran
31 لزوم استفاده از شبکه های حسگر بدون سیم برای باغبانی دقیق در ایران 1404 (Download Paper)
32 محاسبه کارایی انرژی کلزا درشهرستان کرمانشاه (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies
33 مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی (Download Paper)
34 مروری بر برخی راه های کاهش جرم و جنایت (Download Paper)
35 معرفی ماشین نوین نقش بند شیار، راهبردی برای افزایش بازده آبیاری زراعت های ردیفی (Download Paper) 10th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
36 معرفی ماشین نوین نقش بند شیاری راهبردی برای افزایش بازده آبیاری زراعت های ردیفی (Download Paper)
37 معرفی مناسبترین سیستم مکانیزه کشت گندم در شمال خوزستان (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
38 نقش انتقال تکنولوژی درتوسعه ماشین ها یکشاورزی (Download Paper) First National Conference on Agricultural Mechanization and New Technologies