Doctor Navid Nezafati

Doctor Navid Nezafati

Doctor Navid Nezafati

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 سنجش اعتماد و خوشنامی در شبکه های اجتماعی با رویکردهای داده کاوی (Download Paper) Research Of Nations Magazine Volume: 1, Issue: 8
Conference Papers
row paper title conference name
1 A method for human driven knowledge acquisition (case study in a petrochemical company) (Download Paper) 01st Iranian Knowledge Management Conference
2 ابردانش سازمانی: تلفیقی از دو مقوله ی کاربردی رایانش ابری و مدیریت دانش (Download Paper) National Conference on the Application of New Technologies in Science and Engineering, Electrical and Computer and IT
3 ارائه چارچوبی برای انتخاب ابزارهای مدیریت دانش مشتری در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد PROMETHEE (مطالعه موردی: بانک کشاورزی) (Download Paper) National Conference on Management Information and Communication Technology
4 ارائه روشی جهت مستندسازی تجارب مدیران صنعت پتروشیمی (Download Paper) 01st National Conference on EPC contract
5 ارائه مدلی برای تعیین نقطه بهینه مصرف اسکناس در خودپردازها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) (Download Paper) International Conference on Modern Management in 1404
6 ارایه روشی تلفیقی جهت ایجاد نقشه ساختار دانش و اخذ تصمیم دانشی در پروژه ها مطالعه موردی پروژه تولید سگمنت های تونل درمتروی تهران (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
7 ارایه مدلی جهت پیش بینی حملالات و ارزیابی ریسک امنیتی شبکه با استفاده از تیوری بازی ها (Download Paper) 4th National Conference and the 2nd International Conference on new ideas in management science and economics
8 ارزیابی اثربخشی سیستم CRM در موفقیت سازمان با تأکید بر نقش عوامل سازمانی در شرکتهای بیمه (Download Paper) Annual Conference ON Business Management and Economics
9 ارزیابی تاثیر فناوری اطلاعات بر موفقیت پروژه های عمرانی با تاکید بر نقش مدیریت دانش(مورد مطالعه: پروژه های عمرانی شهری شهرداری منطقه8) (Download Paper) 2nd International Conference on Information Technology
10 ارزیابی و اولویت بندی عوامل موفقیت استفاده از انجمن های خبرگی مجازی به منظور ارتقا تسهیم دانش در بخش بهداشت و درمان (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
11 استفاده از تکنیک داده کاوی در شناسایی الگوها و خوشه بندی تراکم مکانی ایستگاههای اندازه گیری دریایی (Download Paper) 1st International Conference on tools and management techniques
12 الگوریتم ارزایبی سطح مدیریت دانش در سازمان (مطالعه موردی در یک شرکت پژوهشی پتروشیمی) (Download Paper) 01st Iranian Knowledge Management Conference
13 امکان سنجی پیاده سازی زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر در سیستم بانکی (Download Paper) 1st National Conference on Accounting, Economics and Management
14 اولویت بندی کاربردهای هوش تجاری در تجارت الکترونیک به روش FAHP: مطالعه موردی وبسایت یاتا (Download Paper) 1st National Conference on Business Intelligence (Solutions and Challenges)
15 بررسی عوامل موثر در پیاده سازی شبکه دانشی مشترک بین سازمان های همکار (مطالعه موردی صنعت پتروشیمی) (Download Paper) 8th Conference on Knowledge Management
16 بررسی، طبقه بندی و مقایسه مدلهای اندازه گیری دانش (Download Paper) 05th International Industrial Engineering Conference
17 چارچوبی برای انتخاب ابزارهای مدیریت دانش مشتری در مدیریت ارتباط با مشتری با رویکردPROMETHEE مطالعه موردی: بانک کشاورزی (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
18 شناسایی شاخصهای موثربراجرای زیرفرایندهای مدیریت دانش سازمانی و ارایه راهکارهای مرتبط با آن مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (Download Paper) 7th Conference on Knowledge Management
19 شناسایی و اولویت بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF’s) مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک AHP (Download Paper) 3rd International Management Conference, Accounting and Knowledge Based Economics with Emphasis on Resistance Economics
20 طراحی الگوی استقرار مدیریت دانش سازمانی با بهره گیری از مدل خلق دانش SECI در بانک کشاورزی (Download Paper) 1st National Innovation Conference on Computer Engineering and Information Technology
21 طراحی و به کارگیری نرم افزار سیستمجامع مدیریت دانش ( مطالعه موردی در وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران ) (Download Paper) 05th International Industrial Engineering Conference
22 طراحی یک چارچوب برای ارزیابی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (Download Paper) Information Technology and Economic Jihad National Conference
23 کاربرد مدیریت دانش در مراکز بهداشتی و درمانی (مورد کاوی در انستیتو پاستور ایران) (Download Paper) 04th International Conference on Information and Communication Technology Management
24 مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری و ارائه چارچوبی مفهومی جهت پیاده سازی سیستم های CRM2.00 درنظام بانکداری (Download Paper) The 4th International confrence on Banking Services Marketing