Doctor Seyed kamal Kazemi Tabar

Doctor Seyed kamal Kazemi Tabar

Doctor Seyed kamal Kazemi Tabar

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Seyed kamal Kazemi Tabar in Journals

Position Journal Name
Editorial Board Journal of plant molecular breeding

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف سویا از نظر اسیدهای چرب و پروتیین دانه (Download Paper) Journal of Agricultural Volume: 4, Issue: 2
2 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف برنج Oriza sativa L با استفاده از روش های آماری چند متغیره (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر کود فسفاته زیستی بر عملکرد ذرت (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
2 ارزیابی امکان القای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های عصبی با استفاده از کورکومین (Download Paper) 3rd national conference on molecular cellular novelties and the first Geneva Genetics and Proteomics Symposium
3 ارزیابی تحمل به شوری ارقام اصلاح شده برنج ایرانی در مرحله جوانه زنی (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
4 ارزیابی تنوع القا شده در برنج رقم سنگ طارم با استفاده از EMS در نسلm2 (Download Paper) 1st E-Congress on technologies to achieve sustainable development
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از صفات مورفولوژیکی (Download Paper) The 2nd International Conference on Modern Horizons in Agricultural Sciences, Natural Resources and the Environment
6 انتخاب محیط کشت مناسب جهت باززایی علف چای (Hypericum perforatum L.) با استفاده از نمونه‌های برگی و ساقه (Download Paper) 1st Student’s National Conference of Biotechnology
7 انتخاب محیط کشت مناسب جهت کالو سزایی گیاه پرسیاوشان Adiantum capllus veneris (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
8 انتخاب محیط کشت مناسب جهت کالوس زایی علف چای (Hypericum perforatum L) با استفاده از نمونه های برگی و ساقه (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
9 انتقال ژن به ذرت (Zea mays L. ) باواسطه اگروباکتریوم (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
10 باززایی زیره پارسی (Bunium persicum Boiss.) (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
11 باززایی گیاهچه ازریزنمونه های هیپوکوتیل آویشن دنایی درمحیط درون شیشه (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
12 بررسی اثر تنش غیر زیستی شوری بر مولفه های جوانه زنی هشت نوع ژنوتیپ کنجد (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
13 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط برای عملکرد پنبه با استفاده از مدل GGE Biplot (Download Paper) Global Conference on Agricultural Research, Natural Resources and Environment
14 بررسی اثرات تیمارهای مختلف پرایمینگ برروی خصوصیات جوانه زنی بذورذرت (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
15 بررسی باززایی درگیاه گل انگشتانه(Digitalis nervosa Steud & Hochst (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
16 بررسی برخی صفات مورفولوژیکی ارقام ذرت در شرایط آبیاری و بدون آبیاری (Download Paper) First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces
17 بررسی تاثیر موتاژن EMS بر گیاه ریحان Ocimum basilicum L (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
18 بررسی تأثیر محیط کشت و منبع کربوهیدرات بر کشت جوانه جانبی زیتون (Olea ouropaea L) در شرایط In vitro (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
19 بررسی ترکیبات آنتوسیانین ها و فلاونوییدهای تام و خواص آنتی اکسیدانی گیاه دارویی مامیران از 3ناحیه مختلف استان مازندران (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
20 بررسی تنوع ژنتیکی Poplus albaدر خراسان رضوی با استفاده از مارکرRAPD (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
21 بررسی تنوع ژنتیکی Poplus albaدرشمال ایران با استفاده از مارکرRAPD (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
22 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای گونهی Equisetum telmateia در شمال ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
23 بررسی تنوع ژنتیکی گل گاوزبان ایرانیEchium amoenum با نشانگرمولکولی RAPD (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
24 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنه با استفاده از نشانگر ISSR در استان مازندران (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
25 بررسی روابط میان عملکرد و سایر صفات زراعی از طریق برخی روش های آماری چند متغیره (Download Paper)
26 بررسی شبکه هم بیانی ژنSOS1 با استفاده ازGeneCAT (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
27 بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی گونه ای خانواده Cyperaceae ( Cyperus longus) (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
28 بررسی کشت بافت، کالوس دهی وتکثیر درون شیشه ای نعناع فلفلی (Mentha piperita) (Download Paper) 1st Student’s National Conference of Biotechnology
29 بررسی میزان عقیمی دانه گرده کنجد در اثر تابش اشعه گاما (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
30 بررسی و مقایسه عملکرد و اجزا عملکرد پنبه (Gossypium hirsutum L.) در شرایط شور (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
31 بهینه سازی روش استخراج DNA ژنومی در گیاه سس Cuscuta sp (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
32 بهینه سازی کالوس زایی در دو گونه زوفا Hyssopus officinalis (Download Paper) First International Conference on New Technologies in Science
33 تاثیر تیمارهای نوروجیبرلیک اسید برجوانه زنی بذرشقایق سرخ البرز (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
34 تاثیر هورمون NAAبر القای کالوس ریزنمونه ساقه گیاه دارویی مامیران (Chelidonium majus L) (Download Paper) International Conference on Natural Resources, Agricultural Engineering, Environment and Rural Development
35 تأثیر تنظیم کنندههای رشدی، ژنوتیپ و نوع محیط کشت روی کالزایی گیاه روغنی کنجد از طریق کشت جنین بالغ (Download Paper) 3rd International Seminar on Oilseeds and Edible Oils
36 تجزیه خوشه ای 30ژنوتیپ برنج لاین امیدبخش اصلاح شده و بومی براساس خصوصیات مختلف زراعی و فیزیولوژیکی (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
37 تعیین بهترین منبع کربوهیدرات در مرحله استقرار درون شیشه ای زیتون (Olea ouropaea L.) (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
38 تکثیر درون شیشه ای عناب Ziziphus jujube با استفاده از نمونه های نوک ساقه (باززایی مستقیم) از ریزنمونه های تهیه شده از عناب خراسان رضوی (شهرستان کاشمر) (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
39 جداسازی و همسانه سازی ژن کد کننده پروتیین غیرفعال کننده ریبوزومی نوع دو از خربزه (Cucumis melo) (Download Paper) International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine
40 جنین زایی سوماتیکی و باززایی از جنین رسیده ذرت (Zea mays L.) (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
41 شناسایی و بررسی آماریcis-acting elementهای آغازگر ژن سرین/ترئونین پروتئین کیناز در ذرت (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
42 مطالعه تنوع آللی مکان ژنی V(rn) در تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
43 مطالعه تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپهای گندم نان با استفاده از نشانگرهای ISSR (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
44 مطالعه همبستگی صفات زراعی و تجزیه علیت در نسل های در حال تفکیک (F(2 در برنج (Download Paper)
45 مقایسه کودهای زیستی و شیمیایی فسفاته بر رشد ذرت (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference