Doctor Abas Afshar

Doctor Abas Afshar

Doctor Abas Afshar

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abas Afshar in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardCivil Engineering Sharif
Editorial BoardJournal of technology of education
Editorial BoardJournal of Water and Wastewater
Editorial BoardMechanical Engineering Sharif

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آنالیز کیفی آب رودخانه با رویکرد ماتریس های پاسخ (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 15, Issue: 51
2 الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورهای عسل ((HBMO)) در حل مسائل بهینه سازی (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 19, Issue: 2
3 الگوی مدیریت ریسک در پروژه های BOT، توسعه ی چهارچوب مفهومی محدود منافع (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 29, Issue: 4
4 بهینه یابی تخصیص ریسک در پروژه های ساخت، با الگوریتم بهینه سازی جامعه ی مورچگان ACO (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 29, Issue: 3
5 تخصیص بار آلاینده با رویکرد مجموع حداکثر بار آلاینده روزانه با استفاده از الگوریتم کاوش سیستم ذرات باردار (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 27, Issue: 101
6 تصمیم گیری چند شاخصه در رتبه بندی طرحهای تأمین آب شهری (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 19, Issue: 66
7 تصمیم گیری گروهی فازی محاسبه وزن نسبی تصمیم گیران مطالعه کاربردی:انتخاب دانشجویان مقطع دکتری (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 9, Issue: 35
8 تصمیم گیری گروهی فازی ناهمگن در مدیریت یک پارچه منابع آب (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 27, Issue: 4
9 تغذیه گرایی مخازن سدها : مدل سازی دو بعدی مخزن کرخه (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 20, Issue: 71
10 توسعه مدل CE-QUAL-W2 برای شبیه سازی ترکیبات الی فرار در سامانه رودخانه -مخزن (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 26, Issue: 99
11 توسعه مدل تشخیص الگوی فازی به منظور ارزیابی پتانسیل فرسایش پذیری حوضه ها برمبنای روش PSIAC (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 17, Issue: 57
12 جانمایی بهینه حسگرها در شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه ها: چشم انداز کاربرد دوگانه (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 25, Issue: 91
13 شبیه سازی پیامدهای هم زمان ریسک ها بر روی هزینه و زمان پروژه با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 30, Issue: 1
14 طراحی بهینه چندهدفه سیستم احیای بیولوژیکی آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم چندجامعه مورچه ها (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 24, Issue: 88
15 کالیبراسیون اتوماتیک مدل دو بعدی CE-QUAL-W2 در مدلسازی دمای آب مخزن سد کرمه با استفاده از الگوریتم بهینه ساز PSO (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 23, Issue: 84
16 مدل چند معیاره ی ارزیابی موفقیت ایده آل پروژه های BOT، ساختار و کاربرد مدل (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 28, Issue: 2
17 مدل سازی فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون در مخازن با روش پویایی سیستم (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 15, Issue: 52
18 مدل شبیه سازی کمی - کیفی اندرکنش آبراهه با سفره آب زیرزمینی (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 18, Issue: 61
19 مدل فازی شبیه سازی - بهینه سازی در تخصیص بار آلاینده (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 16, Issue: 56
20 مدیریت پیامدهای حملات شیمیایی به شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچه ها (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 26, Issue: 96
21 مکان یابی بهینه ایستگاههای پایش در شبکه توزیع آب شهری با استفاده از الگوریتم جامعه مورچه ها (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 17, Issue: 59
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه روشی ترکیبی برای انتخاب پیمانکار با رویکردغیر قطعی (Download Paper) 05th International Project Management Conference
2 ارائه روشی فازی برای تصمیم گیری های چند معیاره در ارزیابی های زیست محیطی (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
3 ارائه ساختاری جدید از الگوریتم ژنتیک و بکارگیریآن در مدل ترکیبی شبیه سازی-بهینه سازی در طراحی بهینه سیستم احیاء آبهای زیرزمینی به روش پمپاژ-تصفیه (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
4 ارائه طرح بهینه سیستم احیا بیولوژیکی ابهای زیرزمینی (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
5 ارائه ی مدل بهرهبرداری با مشاهده ی تراز مخزن و پیک جریان ورودی برای بهرهبرداری ازسرریزهای دریچه دار با مطالعه ی موردی سد کرخه (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
6 ارزیابی عملکرد الگوریتم توسعه یافته جفت گیری زنبورهای عسل در بهره برداری بهینه از سیستم های مخزنی (Download Paper) 02nd Water Resources Management
7 استفاده از استراتژی تقاضا و عرضه، برای پایداری آب زیرزمینی با رویکرد پویایی سیستم ها (Download Paper) 2nd national conference on sustainable development in energy engineering systems, Water and Environment
8 استفاده از الگوریتم NA-ACO در حل مسئله مکان یابی بهینه ایستگاه های پایش آب در شبکه های توزیع آب شهری (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
9 استفاده از الگوریتم ترکیبی برای کالیبراسیون مدل کیفی آب مخزن سد (Download Paper) Iranian Water Conference, Clean Water
10 استفاده از برنامه ریزی خطی ، برای اتخاذ راهبرد مناسب درمدیریت منابع انسانی پروژه های ساخت (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
11 استفاده از تفکر سیستمی و پویایی سیستمها ، راهکاری مناسب برای مدریت منابع آب با رعایت اصول توسعه پایدار (Download Paper) 1st national conference on sustainable development in the energy engineering system, Water and Environment
12 استفاده از روش احتمالاتی روزنبلوث و HARR در محاسبه ریسک روگذری از سد مطالعه موردی: سد کرخه (Download Paper) 02nd National Dam Engineering Conference
13 استفاده از روش احتمالاتی نقطه ای لی در محاسبه ریسک روگذری از سد کرخه (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
14 استفاده از روش MFOSM و AFOSM در محاسبه ریسک روگذری از سد با در نظر گرفتن عذم قطعیت های موجود در آن مطالعه موردی: سد کرخه (Download Paper) 02nd National Dam Engineering Conference
15 استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و برنامه مدل کاهش پسماند در انتخاب مطلوبترین شیوه مدیریتی پسماند شهر تهران در راستای توسعه پایدار (Download Paper) 2nd national conference on sustainable development in energy engineering systems, Water and Environment
16 انتخاب مدیریت پروژه با اعمال معیار های خاکستری (Download Paper) 06th International Project Management Conference
17 بررسی ایده بانکداری آب به عنوان راه حلی برای مدیریت پایدار منابع آب (Download Paper) 2nd national conference on sustainable development in energy engineering systems, Water and Environment
18 بررسی رفتار تصفیهخانهی فاضلاب شهری: آنالیز حساسیت (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
19 بررسی مکان یابی بهینه حسگرهای آلودگی در شبکه های توزیع آب شهری؛ رویکرد چند هدفه (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
20 برنامه ریزی پیمانکاران جزء در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازیهای همکارانه (Download Paper) 04th International Project Management Conference
21 بهبود سرعت عملکرد رله دیستانس با استفاده از الگوریتمهای تطبیقی مناسب (Download Paper) 11th Iranian Conference on Electric Engineering
22 بهبود عملکرد پروژه های ساخت با طراحی بهینه بافرها بر اساس تفکر ناب (Download Paper) 06th International Project Management Conference
23 بهره برداری از مخزن سد با هدف تامین بیشینه نیاز ابی (Download Paper) 1st Regional Water Resources Development Conference
24 بهره برداری بهینه از مخازن چند منظوره با استفاده از الگوریتم چند هدفه چند جامعه ای مورچه ها (Download Paper) 03rd Water Resources Management
25 بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان در فضاهای تصمیم پیوسته (Download Paper) 03rd Water Resources Management
26 بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیر زمینی با ریکرد سیکلیک - روش همزمان الگوریتم ژنتیک و برنامه ریزی خطی (Download Paper) 02nd Water Resources Management
27 بهره گیری از برنامه ریزی شی گرا در شبیه سازی عملکرد سیستم مدیریت جامع منابع آب، سیستم ذخیره سیکلی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
28 بهینه سازی زمان بندی در گود برداری با سیستم نیلینگ (Download Paper) 06th International Project Management Conference
29 بهینه سازی طراحی و بهر ه برداری از فیوزدریچه ها (Download Paper) 02nd National Dam Engineering Conference
30 بهینه سازی عملکرد دریچه های سرریز برای کنترل سیلاب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
31 بهینه سازی موازنه هزینه – زمان : استفاده از الگوریتم ژنتیک و منطق فازی درعدم قطعیت هزینه ها (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
32 پدافندغیرعامل درشبکه های توزیع آب شهری (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
33 پیش بینی رفتاری مدل تهیه عکس العمل سیستم رودخانه در مورد بار تصادفی آلاینده ورودی- مطالعه موردی رودخانه کرخه (Download Paper) 01st Conference on Optimum Utilization of Water Resources
34 تاثیر جداسازی زبالهی خشک و تر در مبدا بر هزینههای سیستم مدیریت زبالهی جامد (Download Paper) 5th National Congress on Waste Management
35 تجارت کیفیت آب: رویکرد چانه زنی Nash (Download Paper) Iranian Water Conference, Clean Water
36 تحلیل خطرپذیری سیستم انحراف سیل سدهای بزرگ (Download Paper) 03rd Water Resources Management
37 تحلیل ریسک برای روگذری سد با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مختلف با استفاده از تکنیک نمونه گیری Latin hypercube و روش مونت کارلو ( مورد مطالعاتی: سد کرخه تحت فرمان بهره برداری مشخص) (Download Paper) 02nd National Dam Engineering Conference
38 تحلیل ریسک روگذری سد با احتساب عدم قطعیت های مدل روندیابی سیل ( مطالعه موردی سد کرخه ) (Download Paper) 03rd Water Resources Management
39 تخصیص بهینه بار چند آلاینده با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
40 تخصیص منابع با استفاده از تغییر مدت فعالیتها در محدوده مجاز (Download Paper) 05th International Project Management Conference
41 تسطیح منابع به روش INLP اصلاح شده (Download Paper) 05th International Project Management Conference
42 تسهیم ریسک مبنای مدیریت ریسک در پروژه های BOT (Download Paper) 04th International Industrial Engineering Conference
43 تعمیم روش ماتریس پاسخ در شبیه سازی سیستم آبهای زیرزمینی (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
44 تغذیه‌گرایی مخازن – مدلسازی دوبعدی (مطالعه موردی سد کرخه) (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
45 توسعه در مدل تحلیلی برای بررسی ادعاهای مالی در صنعت ساخت (Download Paper) 01st International Conference on Strategic Project Management
46 توسعه روشSCSبا مفهوم روش منطقی در برآورد پیک سیلاب (Download Paper) 01st Water Resources Management
47 جانماییبهینه حسگرها در شبکه آب شهری به منظور تشخیص آلودگیهای عمدی (Download Paper) 01st National and International Conference on Crisis Management for Pipelines and Plant Systems
48 در نظرگیری عدم قطعیت مقادیر کار در مناقصه نامتوازن (Download Paper) 05th International Project Management Conference
49 روش مسیر بحرانی فازی براساس ریسک پذیری و خوش بینی مدیر پروژه (Download Paper) 04th International Project Management Conference
50 رویکرد منطق فازی و الگوریتم نخبه گرای ژنتیک در بهینه سازی موازنه هزینه – زمان- کیفیت (Download Paper) 04th International Project Management Conference
51 سامانه ى پشتیبان تصمیم گیرى فازى در مرحله ى ارزیابى مهندسى ارزش (Download Paper) 02nd Value Engineering Conference
52 سیستم پشتیبان تصمیم گیر به منظور انتخاب روشهای مناسب به سازی شبکه های فاضلاب (Download Paper) 2nd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
53 سیستم جامع مدیریت فاضلاب شهری با رویکرد پویایی سیستم (Download Paper) 03rd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
54 شبیه سازی بهره برداری هماهنگ از آبهای سطحی و زیر زمینی (Download Paper) 03RD Iranian Hydraulic Conference
55 شبیه سازی پویایی سیستم تولید انرژی مخازن برقابی (Download Paper) 01st Water Resources Management
56 شبیه سازی و بهینه سازی فرمان بهره برداری چندمرحله ای با مشاهده پیک جریان ورودی مطالعه موردی سد کرخه (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
57 شناسایی ریسکهای خاص پروژه‌های BOT (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
58 طراحی بهینه ابعاد سیستم انحراف سدها بر اساس ریسک (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
59 طراحی بهینه حوضچه های بازداشت در حوضه های آبریز با استفاده از شبیه ساز سوات (SWAT) و الگوریتم بهینه ساز جامعه مورچگان (Download Paper) Iranian Water Conference, Clean Water
60 طراحی بهینه حوضچه های بازداشت در حوضه های آبریز با استفاده از شبیه ساز سوات (SWAT) و الگوریتم بهینه ساز جامعه مورچگان چند هدفه (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
61 طراحی بهینه حوضچه های بازداشت در حوضه های ابریز با استفاده از شبیه ساز سوات و الگوریتم بهینه ساز جامعه مورچگان : رویکرد تئوری بازیهای همکارانه (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
62 طراحی بهینه حوضچه های بازداشت در حوضه‌های آبریز با استفاده از الگوریتم بهینه ساز جامعه مورچگان تک هدفه و مدل SWAT ؛ اصطلاح مدل SWAT (Download Paper)
63 طراحی بهینه سرریزهای پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
64 طراحی بهینه سیستم احیاء آبهای زیرزمینی با استفاده از الگوریتم دسته جمعی ذرات (Download Paper) Iranian Water Conference, Clean Water
65 طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب عسلویه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
66 طراحی سیستم تشخیص آلودگی در شبکه های آب؛ استفاده از الگوریتم های مورچه و ژنتیک (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
67 طراحی و بهره برداری بهینه از سیستمهای ذخیره سیکلی توده ای همراه با دو مخزن سطحی موازی (Download Paper) 02nd Water Resources Management
68 طرح بهینه بازرسی سرریز با و بدون در نظر گرفتن اثر سن بر دریچه های سرریز با استفاده از ریسک روگذری و در نظر گرفتن عدم قطعیت های موجود (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
69 طرح بهینه مسیر استقرار دیواره های حفاظت سیلاب(گوره) در حاشیه رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک و GIS (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
70 فرمان بهره برداری بهینه در سیستم ذخیره سیکلی توده ای (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
71 فرمان بهرهبرداری ده مرحلهای برای بهرهبرداری از سرریزهای دریچهدار (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
72 کاربرد الگوریتم چند جامعه ای مورچه ها در تخصیص بهینه بار آلودگی با رویکرد چند هدفه (Download Paper) 03rd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
73 کاربرد پویایی سیستم ها در طراحی و بهره برداری سیستم ذخیره سیکلی (مطالعه موردی) (Download Paper) 03rd Water Resources Management
74 کاربرد تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) در تاٌمین آب شهری شهر زاهدان (Download Paper) 02nd Water Resources Management
75 کاربرد تصمیم گیری گروهی فازی در مدیریت منابع آبهای زیرزمینی (Download Paper) 02nd Water Resources Management
76 کاربرد ردپای آب ، به عنوان ابزاری مدیریتی و کارآمد جهت توسعه پایدار منابع آب (Download Paper) 1st national conference on sustainable development in the energy engineering system, Water and Environment
77 کاربرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) درتصمیم گیری و مدیریت ریسک (Download Paper) 01st International Conference on Strategic Project Management
78 کاربرد شاخص کیفیت آب NSFWQI در تخصیص بهینه بار آلاینده (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
79 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در شبیه سازی آبهای زیرزمینی (Download Paper) 02nd Water Resources Management
80 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مدیریت تلفیقی منابع آب های سطحی و زیرزمینی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
81 کاربرد ماشین های بردار پشتیبان در مدیریت تلفیقی منابع آب های سطحی و زیرزمینی (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
82 کالیبراسیون اتوماتیک مدل دو بعدی دما در مخزن با الگوریتم بهینه سازی ذرات جمعی (Download Paper) 01st Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
83 کالیبراسیون مدل شبیه سازی غلظت شوری رودخانه با استفاده از روش برازش متوالی عدم قطعیت SUFI2 (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
84 کالیبراسیون مدل کیفی دما در سیستم مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 02nd Water Resources Management
85 مدل بهینه سازی بهره برداری از نیروگاه های برقابی (Download Paper) 01st National Conference on Hydropower
86 مدل بهینه سازی تکهدفه چند آلاینده برای مدیریت کیفی آب در رودخانه ها با اعمال ضریب جریمه (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
87 مدل بهینه سازی در مدیریت کیفی آب رودخانه ها با استفاده از شاخص NSFWQI (Download Paper) National Conference on Sea water Utilization
88 مدل بهینهسازی تک هدفه چند آلاینده برای مدیریت کیفی آب در رودخانهها با استفاده از شاخص کیفی و با رویکرد فازی (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
89 مدل پیش بینی سیلاب با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی تطبیقی و مقایسه آن با روش رگرسیون همراه با حل مثال موردی حوزه کرخه (Download Paper) 01st Water Resources Management
90 مدل سازی پویایی سیستم ها در طراحی و بهره برداری از یک سیستم ذخیره سیکلی (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
91 مدل شبیه سازی-بهینه سازی در تخصیص فازی بارآلاینده (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
92 مدل قابل تعمیم در بهره برداری از سرریزهای دریچه دار برای کنترل سیلاب (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
93 مدل های آبی - اقتصادی راهکاری برای مدیریت یکپارچه منابع آب با دیدگاه توسعه پایدار (Download Paper) 1st national conference on sustainable development in the energy engineering system, Water and Environment
94 مدل های عامل بنیان راهکاری برای مدیریت منابع آب با دیدگاه توسعه پایدار (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
95 مدلسازی اوتریفیکاسیون در مخازن با رویکرد پویایی سیستم (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
96 مدلسازی تاثیر تاخیر در سفارشات مصالح بر پیشرفت پروژه (Download Paper) 06th International Project Management Conference
97 مدلسازی دو بعدی کیفی آب ، ارزیابی و کاربرد آن برای سد کرخه (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
98 مدلسازی سیستم رودخانه و مخزن سد کرخه (Download Paper) 01st Water Resources Management
99 مدلسازی عملکرد مخازن برقابی به روش سیستمهای پویا (Download Paper) 01st National Conference on Hydropower
100 مدلسازی فرآیند روندیابی در مخازن مجهز به فیوزدریچه (Download Paper) 02nd National Dam Engineering Conference
101 مدلسازی مدیریت یکپارچه آب (مطالعه موردی : حوضه آبریز زاینده رود) (Download Paper) 02nd Water Resources Management
102 مدیریت پیامدهای ناشی از حملات بیولوژیکی و شیمیایی به شبکه های توزیع آب شهری (Download Paper) 05th Conference of Environmental Engineering
103 مدیریت زباله شهری با رویکرد سیستمی (Download Paper) 1th National Conference on System Approach
104 مدیریت کیفی سیستم "رودخانه- مخزن" کرخه با استفاده از شبیه¬ساز دو بعدی CE-QUAL-W2 (Download Paper) 02nd Water Resources Management
105 مطالعه موردی کاربرد سری های زمانی ماهانه پریودیک در تولید رواناب ماهانه و مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبریز کش فرود (Download Paper) 03rd Water Resources Management
106 معرفی متد RIAM در ارزیابی اثرات زیست محیطی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
107 معیارهای موفقیت پروژه‌های BOT (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
108 مقایسه ی عملکرد دو فرمان بهرهبرداری از سرریزهای دریچه دار با مطالعه ی موردی سدکرخه (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
109 مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش در شبکه های توزیع آب شهری با لحاظ کردن اثر بوسترها (Download Paper) 01st National and International Conference on Crisis Management for Pipelines and Plant Systems
110 مکانیابی بهینه ایستگاه های پایش درشبکه های توزیع آب شهری با استفاد هاز الگوریتم جامعه مورچه ها (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
111 مکانیابی بهینه ایستگاههای پایش در شبکه توزیع آب شهری (Download Paper) 02nd Water Resources Management
112 مکانیابی مناسب نیروگاههای تلمبه ای- ذخیره ای با کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
113 موازنه هزینه - زمان با در نظر گرفتن زمانبندی غیرقطعی (Download Paper) 01st International Conference on Strategic Project Management
114 همکاری پیمانکاران جزء در تخصیص منابع مشترک با رویکرد نظریه بازیهای همکارانه (Download Paper) 04th International Project Management Conference