Doctor Farzad Dehghanian

Doctor Farzad Dehghanian

Doctor Farzad Dehghanian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Farzad Dehghanian in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 4th International Conference on Industrial and Systems Engineering Mashhad 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارایه یک مدل دوسطحی برای طراحی شبکه لجستیک معکوس با بازگشتهای وابسته به قیمت ومالیات برکربن (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 28, Issue: 2
2 تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 7, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 A bi-level partial interdiction problem on hierarchical facilities (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
2 ارائه روشی برای ارزیابی کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده (Download Paper) 06th International Industrial Engineering Conference
3 ارائه مدلی پویا برای مکان یابی مراکز خدمات پس از فروش بررسی یک نمونه موردی (Download Paper) 08th International Industrial Engineering Conference
4 ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
5 ارائه یک مدل دو سطحی برای برنامه­ریزی دفاع از تسهیلات حساس سلسله مراتبی (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
6 ارائه یک مدل دو سطحی به منظور تعیین قیمت کربن در یک زنجیره تامین سبز با درنظرگرفتن طرح تجارت نشر (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
7 ارایه مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای برای زنجیره تامین سبز محصولات فسادپذیر با در نظر گرفتن قرارداد تخفیف (Download Paper) 3rd International Conference on Industrial Engineering and Systems (ICISE 2017)
8 ارایه مدل های برنامه ریزی خطی، بر هم کنش زنجیره های تامین و مطالعه موردی (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
9 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان درمحیط توسعه پایدار به کمک تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای ANP (Download Paper) 2nd International and 4th National Conference on Logistics & Supply Chain
10 استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست محیطی (Download Paper) 06th International Industrial Engineering Conference
11 انتخاب پیمانکاران عمرانی با در نظر گرفتن فاکتورهای ریسک پروژه با استفاده از تلفیق تکنیک های GREY THEORY & DEMATEL & ANP (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
12 برنامه ریزی تولید و توزیع یک زنجیره تأمین دوسطحی با ملاحظه اثر سرعت و بار بر مصرف سوخت وسیله نقلیه (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
13 برنامه ریزی همزمان تولید و تدارک در شرایط تخفیف با نگرش مدیریت زنجیره تامین (Download Paper) 01st National Conference on Logistics & Supply Chain
14 بهینه سازی زنجیره تامین خون دو سطحی به منظور کاهش کمبود در بیمارستان (Download Paper) 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICEE 2016)
15 تعیین بهینه دمای قفسه و چیدمان محصولات درون قفسه در حمل و نقل محصولات غذایی (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
16 توسعه یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان (Download Paper) 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICEE 2016)
17 جایگزینی تجهیزات تولید در یک مدل EPQ تحت پیشرفت تکنولوژی با در نظر گرفتن مالیات بر کربن (Download Paper) 4th International Conference on Industrial Engineering and Systems
18 طراحی زنجیره تامین سبز با امکان به روزرسانی ماشین آلات و در نظر گرفتن روند افزایشی در آلاینده های تولیدی (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
19 طراحی شبکه­ای از لجستیک معکوس با برگشت­های وابسته به فاصله (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
20 طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن مشوق مالی فازی برای کالاهای بازگشتی (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
21 کنترل موجودی شبکه خرده فروشان با در نظر گرفتن عدم قطعیت تامین (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
22 مروری بر ادبیات مدیریت تامین استراتژیک (Download Paper) 01st National Conference on Logistics & Supply Chain
23 مساله تعویض موازی ماشین آلات با در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی، محدودیت بودجه سرمایه گذاری و تقاضا (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
24 مقاله عنوان ندارد (Download Paper) 06th International Industrial Engineering Conference
25 مکان یابی خودروهای خدمات اضطراری با هدف بیشینه سازی پوشش مورد انتظار (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
26 مکانیابی محور در شرایط رقابتی با در نظر گرفتن هزینه های ثابت و متغیر برای کمان ها (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
27 یک مدل برای مسیله ی همسفری با درنظر گرفتن تاثیرات زیست محیطی (Download Paper) The 5th National Conference on Industrial Engineering Management