Doctor Mozafar Sarafi

Doctor Mozafar Sarafi

Doctor Mozafar Sarafi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اولویت بندی پیاده راه سازی مسیر های اطراف حرم حضرت معصومه(س)شهر قم (Download Paper) Journal of Urban Landscape Research Volume: 3, Issue: 5
2 برنامهریزی برای درونزاکردن توسعه در فضاهای شهری مورد مطالعه: بجنورد (Download Paper) Journal of Geography and Regional Development Volume: 13, Issue: 1
3 تحلیل ساختاری حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو رویکرد حکمروایی شایسته شهری (Download Paper) Journal Of Interdisciplinary Studies in the Humanities Volume: 9, Issue: 2
4 تحلیلی بر برنامه های توسعه و سیاست های زمین شهری با تآکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ مورد پژوهی: کلان شهر تهران (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 26, Issue: 104
5 شراکت بخش های عمومی- خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 2, Issue: 8
6 ظرفیت توسعه اجتماعات محلی در کاهش فقر شهری و عوامل موثر بر توسعه آن مورد شناسی: نعمت آباد تهران(محلات جنوبی شهر تهران) (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 4, Issue: 15
7 گفتمان غالب جهانی شدن و سیاست های توسعه شهر (نقدی بر پروژه های سرمایه گذاری در شهر مشهد) (Download Paper) Journal of Political Geography Volume: 1, Issue: 4
8 مقدمه اى بر هستى شناسى رهیافت هاى ارزیابى آسیب پذیرى نسبت به خشکسالى (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 8, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی اثرات محیط زیستی ناشی از رشد کالبدی با تاکید بر آلودگی آب و خاک (مطالعه موردی : شهر زاهدان) (Download Paper) 1st National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment
2 بررسی روند شهر نشینی و توسعه ی فیزیکی شهر کرمانشاه (Download Paper) 1st National Conference of the Iranian Utopia
3 بررسی ظرفیت تأثیرگذاری نظریههای توسعه شهری بر شکلگیری اجتماعات محلی موردپژوهش: محله دبستان منطقه 7 تهران (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
4 بررسی ظرفیت توسعه درون بافتی در محلات بافت قدیمی شهرها (مورد : بجنورد) (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
5 تحلیل تقسیمات قلمرویی سازمانها و نهادهای خدماتی کلانشهر تهران (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
6 تحلیل روندرشدمراکزسکونتگاهی پیراشهری دراراضی باقابلیت بالای کشاورزی درمنطقه کلانشهری تهران (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
7 جایگاه سرمایه اجتماعی در توانمندسازی و ساماندهی اجتماعات ساکن در سکونتگاه های غیررسمی (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
8 رویکرد نظری بر علل توسعه نیافتگی ایران با تأکید بر عدم توسعه شهری (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
9 رویکرد نو منطقه گرایی در راستای ارتقائ نظام مدیریت فضایی ایران (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
10 ضرورت بکارگیری رهیافت برنامه ریزی و مدیریت زیست محیطی در هدایت و کنترل رشد سکونتگاه های پیراشهری در منطقه کلانشهری تهران (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
11 مدلسازی ارتباط تصویر سازمان با رضایتمندی از خدمات شهری: مقایسه خدمات ارایه شده توسط بخش دولتی و خصوصی (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
12 نقش شهرها در تغییر آب و هوایی و راهبردهای کاهش آن با تأکید بر کلانشهر تهران (Download Paper) 5th International Congress of The Islamic World Geographers
13 نومنطقهگرایی، رویکرد نوین مدیریت منطقهی کلانشهری مورد پژوهی : منطقهی کلانشهری مشهد (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
14 واکاوی ابعادگوناگون نومنطقه گرایی همراه با پیشنهادهایی برای نظام برنامه ریزی منطقه ای درایران (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
15 واکاوی نظری ابر مسیله شهری ایران و چاره جویی برای برون رفت تدریجی در چارچوب حکمروایی شایسته شهری (Download Paper) The First International Conference and the 8th National Conference on Urban Planning and Management