Doctor Keramatolah Ziari

Doctor Keramatolah Ziari

Doctor Keramatolah Ziari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Keramatolah Ziari in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardUrban and Regional Development Planning

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی علل ناکارآمدی شوراهای اسلامی شهر در مدیریت شهری (نمونه موردی: شهر زاهدان) (Download Paper) Journal of Geographical New Studies ,Architecture and Urbanis Volume: 2, Issue: 13
2 بررسی و تحلیل تهدیدهای سیاسی، امنیتی و دفاعی در استان البرز با رویکرد آمایش سرزمین (Download Paper) Journal of Political Geography Volume: 1, Issue: 3
3 محلات همزیست1، معرفی الگویی از اجتماع محلی پایدار (Download Paper) Journal of Sustainable Architecture and Urban Design Volume: 4, Issue: 1
4 نوسازی بافت فرسوده با استفاده از رویکرد مشارکتی و سرمایه اجتماعی نمونه موردی: ناحیه 2 منطقه 9 شهر تهران (Download Paper) geography and human relationships Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرات زیست محیطی ساکنین کرج بر اقلیم استان البرز با بررسی جای پای کربن (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
2 ارزیابی آسیب پذیری کالبدی جهت مدیریت بحران ناشی اززلزله مطالعه موردی منطقه 2شهرداری تهران (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
3 ارزیابی عوامل موثر بر کیفیت سکونت محیط مسکونی (نمونه موردی: منطقه چهار شهرداری اهواز) (Download Paper) The First World Summit of Soviets and Mayors 2016
4 ارزیابی میزان تحقق پذیری طرح های جامع شهری (مطالعه موردی: طرح جامع شهر آمل) (Download Paper) The First International Conference and the 8th National Conference on Urban Planning and Management
5 ارزیابی و مکان گزینی سکونت گاه ها در شهرستان مراغه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
6 استراتژی توسعه شهری CDS راهبردی نوین درفرایند توسعه پایدارشهری مورد شهرمهاباد (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
7 استفاده ازانرژی های نوین لازمه توسعه پایدار درسکونتگاه های شهری نمونه موردی: شهرستان دماوند (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
8 امکان سنجی ایجاد و برنامه ریزی کمپ های تفریحی توریستی در منطقه کوهسار (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
9 بازار در شهرهای اسلامی (Download Paper) 1st National Conference of Iranian architecture, Islamic (face today the prospect of tomorrow)
10 بررسی تاثیر مولفه های کیفیت فیزیکی پیاده رو ها بر پیاده مداری نمونه مورد مطالعه : بافت قدیم شهر مرودشت (Download Paper) International Conference on Engineering , Arts and the Environment
11 بررسی تاثیرات مدرنیست و پست مدرنیست در جغرافیا ، شهر سازی و برنامه ریزی شهری (Download Paper) 2nd Conference on Geography and Urban Planning
12 بررسی تحولات جمعیت و فعالیت در گستره حریم کلانشهر های ایران و الزامات مدیریتی آن مطالعه موردی کلانشهر تهران (Download Paper) 1st national conference on urban management in 1404
13 بررسی درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان خراسان شمالی با تاکید بر جایگاه شهرستان جاجرم (Download Paper) 2nd Urban Planing and Management Conference
14 بررسی روند تحولات جمعیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد (Download Paper) 1st National Conference on Science, Geography
15 بررسی زیر ساخت های توسعه توریسم استان کهگیلویه و بویراحمد (Download Paper) Regional Conference on Tourism and Development
16 بررسی عوامل تاثیر گذار بر امنیت پیادگان در محیط های پیاده مدارنمونه موردی : بافت قدیم مرودشت (Download Paper) International Conference on Engineering , Arts and the Environment
17 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری درناحیه دماوند (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
18 برنامه ریزی کاهش اثرات بلایای طبیعی شهر رشت با رویکردی به چهارچوب سند کنفرانس جهانی هیوگو 2015-2005 (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
19 تبیین جایگاه الگوی ایجاد کاربری های ارزش افزا در بافت فرسوده هسته کهن شهر تهران (با مقایسه با رویکردهای ارائه شده به منظور احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‏های فرسوده شهری) (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
20 تبیین شرایط و مقدمات تحقق شهر اسلامی (Download Paper) 1st National Conference of Iranian architecture, Islamic (face today the prospect of tomorrow)
21 تبیین مفهوم شهر هوشمند و مشخصه های آن با تاکید بر ضرورت حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی (Download Paper) The First World Summit of Soviets and Mayors 2016
22 تحلیل الگوی پدافند غیرعامل ومرروی برسوابق اجرائی آن درایران وجهان با تاکید برپدافندغیر عامل شهری (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
23 تحلیل عوامل موثر برتوسعه صنعت گردشگری درشهرشیراز با استفاده از مدل راهبردی swot (Download Paper) 01st International Conference on Tourism Management and Sustainable Development
24 تحلیلی بر شاخص های شهر دوستدار معلولین و توانخواهان (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
25 روش و مدل جای پای اکولوژیک در سنجش پایداری توسعه کلانشهر کرج (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
26 رویکردهای موثر در پیدایش شهرهای ایرانی – اسلامی (Download Paper) 1st National Conference of Iranian architecture, Islamic (face today the prospect of tomorrow)
27 سنجش آگاهی شهروندی ازحقوق شهروندی خودباسازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطالعه موردی منطقه 4شهرداری تبریز (Download Paper) National Conference of architecture, culture and urban management
28 سنجش آگاهی شهروندی ازحقوق شهروندی خودباسازمان زیباسازی شهرداری تبریز مطالعه موردی منطقه 4شهرداری تبریز (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
29 سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان تهران (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
30 سنجش رضایتمندی از سامانه اتوبوسهای تندرو شهریBRT در تهران (Download Paper) 11th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
31 سنجش میزان رضایت عابران پیاده از ایمنی در برابر خودرو ها در محیط های شهری نمونه موردی : بافت قدیم شهر مرودشت (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
32 طراحی بناهای شهری معاصر بر اساس انگاره های اصلی معماری اسلامی ایرانی مطالعه موردی: مقایسه تحلیلی ساختمان کانون وکلای دادگستری تهران و ساختمان قوامین (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
33 گردشگری فرهنگی رهیافتی برای زنده نگه داشتن فرهنگهایبومی درفرایند جهانی شدن نمونه موردی: جزیره قشم (Download Paper) 01st International Conference on Tourism Management and Sustainable Development
34 مدل چندهسته‌ای وچندمرکزی شهر و کلانشهری از نظریه تا عمل (مورد شهرکرج) (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
35 مکان یابی و ایجاد مراکز بازی درمانی کودکان در شهر رشت (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
36 نقش برنامه ریزی هماهنگ کالبدی و کارکردی فضاهای مشترک موضوعی شهر در شکل گیری و تقویت حیات مدنی مطالعه موردی: سینما عصر جدید (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development