Doctor Mahbobeh Khorasani

Doctor Mahbobeh Khorasani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 فرمولهای اسم-صفت هنری در شاهنامه فردوسی میراثی از سرودههای شفاهی در خداینامه پهلوی (Download Paper) Journal of Literary Studies Volume: 49, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 بازتاب دفاع مقدس در غزل پست مدرن (Download Paper) Eighth Congress of the International Association for Promotion of Persian Language and Literature
2 بازتاب شهرهای هند در ایران در شعر وفا(شاعرقرن یازدهم) (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
3 بررسی تطبیقی داستان های هزار و یک شب با داستان هفت پیکر نظامی (Download Paper) National Conference on lyric literature
4 بررسی سبک شناسی لایه ای داستان های جلال آل احمد (Download Paper) International Conference on Orientalism, Persian History and Literature
5 بررسی نمادها و مقامات آیین مهر در گنبد چهارم هفت پیکر (Download Paper) International Conference on Orientalism, Persian History and Literature
6 بررسی و تحلیل ساختار روایی داستان علاءالدین و چراغ جادو بر اساس نظریه گریماس (Download Paper) National Conference on lyric literature
7 بررسی ویژگی های روانشناسی مثبت در الهی نامه عطار (Download Paper) 2nd National Conference on the Recognition of Khorasan Celebrities in Persian Literature
8 تبار شناسی رمانس، گونه ای از ادبیات غنایی اروپا (Download Paper) National Conference on lyric literature
9 تسامح و مدارا در تذکره الاولیاء عطار (Download Paper) National Conference on Tolerance in Iranian and Islamic Culture
10 تلمبح به امام رضا در شعر کودک و نوجوان (Download Paper) 1st national conference on children's literature
11 سبک شناسی غزل پست مدرن (Download Paper)
12 شعر «تورامن چشم در راهم» تغزلی در قالب نیمایی (Download Paper) National Conference on lyric literature
13 شعر پایداری و روانشناسی مثبت نگر (Download Paper) The First Resistance Literacy Conference with the Focus of the Student Martyrs of North Khorasan Province
14 شیرین زنی از تبار خدایان (Download Paper) National Conference on lyric literature
15 کرامات عارفان در هزار حکایت صوفیان (Download Paper) The first national conference on ethics and mysticism in Persian literature
16 مضامین تعلیمی متاثر از عرفان در مختار نامه عطار (Download Paper) 2nd National Conference on the Recognition of Khorasan Celebrities in Persian Literature
17 مضمون و درونمایه در داستان های طنز محسن صالحی (Download Paper) The First Resistance Literacy Conference with the Focus of the Student Martyrs of North Khorasan Province
18 معنادرمانی (لوگوتراپی) در نیایش های عطار نیشابوری (Download Paper) 1st national conference on fundamental research in language and literature
19 نقد جامعه شناختی شب های تهران نوشته غزاله علیزاده (Download Paper) 1st international conference on innovation and research in the arts and humanities
20 نقش تعلیمی استعاره های مفهومی زن در شعر پروین اعتصامی (Download Paper) International Conference on Language Studies, Literature and Culture
21 نماز، روزه و قرآن دردیوان عطار (Download Paper) National Conference on lyric literature