Doctor Saeid Teymori

Doctor Saeid Teymori

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال های طیف درخودماندگی: کاربرد آزمون استروپ رایانه ای (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 1, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به OCD (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
2 اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش علائم، وسواس فکری- عملی در زنان مبتلا به OCD (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
3 اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر بهبود جراتٔ ورزی وخودکارآمدی نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعی (Download Paper) International Conference on Behavioral Science and Social Studies
4 اثر بخشی درمان شناختی - رفتاری بر بهبود سطح اضطراب وبازداری رفتاری نوجوانان مبتلا به هراس اجتماعی (Download Paper) International Conference on Behavioral Science and Social Studies
5 اثر بخشی درمان های شناختی رفتاری بر کاهش علائم و بهبود سازگاری اجتماعی در اختلال سلوک (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
6 اثر بخشی طرح واره درمانی بر کاهش رفتار های تکانشی زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
7 اثر بخشی موسیقی درمانی فعال بر افسردگی ،اضطراب و کیفیت زندگی زنان مطلقه (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
8 اثر بخشی مهارت ارتباط موثر بر سازگاری بین فردی نابینایان (Download Paper) 3RD International Conference on Psychology Behavioral Sciences
9 اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی مادران دارای کودکان ناتوان ذهنی (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
10 اثربخشی آموزش معنادرمانی گروهی بر عزت نفس مبتلایان به لکنت زبان (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
11 اثربخشی بازی درمانی گروهی کودک محور بر کاهش نشانه های بیش فعالی/نقص توجه کودکان ADHD-1392 (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
12 اثربخشی درمان فراشناختی بر باورهای فراشناختی و کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
13 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر بهبود تنظیم هیجانی و کاهش انگیزه خودکشی در افراد افسرده (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Engineering
14 اثربخشی رواندرمانی حمایتی درکاهش افسردگی زنان بااختلال روانی مزمن (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
15 اثربخشی شادکامی بررضایت از زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
16 اثربخشی طرح واره درمانی بر کاهش احساس پوچی زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
17 اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر کمرویی در دانشجویان روانشناسی کم بینا نابینا (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
18 بررسی اثر بخشی درمان شناختی هیجانی دینی - RCET بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند معلول (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
19 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر تنظیم هیجانی کودکان طلاق (Download Paper) 1st International Comprehensive Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Sciences
20 بررسی اثربخشی بازی درمانی کوتاه مدت ساختاری بر کاهش نشانههای اختلال بیش فعالی کمبود توجه در کودکان دیرآموز پایه اول ابتدایی (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
21 بررسی تغییرات ارتفاعی دریاچه نمک با استفاده از تصاویر راداری باند (Download Paper) Conferences and workshops on green construction
22 بررسی حساسیت اضطرابی و باورهای فرانگرانی با تعداد دفعات IVF در زنان نابارور (Download Paper) National Conference on Educational Science Technology and Knowledge , Social Studies and Psychology of Iran
23 بررسی رابطه آسیب پذیری بین فردی با علایم و نشانه های افسردگی نوجوانان (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
24 بررسی رابطه آسیب پذیری شناختی نگرش های نا کار آمد و سبک استنباطی منفی با نشانه های افسردگی نوجوانان (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
25 بررسی رابطه افکار ناکارآمد، اختلال بدشکلی بدن در پیش بینی خودشیفتگی در متقاضیان جراحی های زیبایی (Download Paper) 3rd Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
26 بررسی رابطه ی خودشیفتگی با اختلال بدشکلی بدن در متقاضیان جراحی های زیبایی (Download Paper) 3rd Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
27 بررسی شرایط رای داوری در نظام حقوقی ایران (Download Paper) 2nd international conference on new research in Management, Economics and humanities
28 بررسی عملکرد جنسی زنان و عزت نفس جنسی با میزان سازگاری زناشویی بیماران کرونر قلبی با افراد عادی (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
29 بررسی میزان شیوع و فراوانی رویدادهای منفی زندگی نوجوانان در دانش آموزان دوم و سوم متوسطه دختر شهرستان کاشمر (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
30 بررسی و پیش بینی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های NDVIو SAVI در شبکه عصبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز سر نمک در استان لرستان) (Download Paper) 4th National Conference on Law and Judicial Studies
31 بررسی و تحلیل مبانی و مصادیق جرم شناختی بزه دیدگی و بزهکاری زنان(موردی بزه جنسی) (Download Paper) National Conference jurisprudence, law and psychology
32 پیش بینی افسردگی پس از زایمان براساس افسرده خویی مادرونقش حمایتهای اجتماعی (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
33 پیش بینی سبکهای مدیریتی وظیفه مدار، رابطه مدار براساس سخت رویی و هوش هیجانی (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
34 پیش بینی گرایش به اعتیاد جوانان براساس سبک های مقابله (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
35 پیش بینی گرایش به اعتیاد جوانان براساس ویژگی های شخصیتی سرشت ومنش (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
36 تاثیر آموزش خودکنترلی برکاهش مشکلات خواندن و انگیزه پیشرفت دانش آموزان نارسا خوان (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
37 تاثیر مداخلات آموزش شیوه های شناختی رفتاری مقابله با درد بر سازگاری بیماران سرطانی (Download Paper) 3rd International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
38 تاثیر مداخلات آموزش شیوه های شناختی رفتاری مقابله با درد بر کاهش درد بیماران سرطانی (Download Paper) 3rd International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
39 تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد ACT بر افزایش رضایت زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی (Download Paper) 1st Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
40 تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد ACT بر افزایش کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی (Download Paper) 1st Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
41 تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد ACT بر بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی (Download Paper) 1st Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
42 تأثیر مداخلات درمان پذیرش و تعهد( ACT )بر کاهش افسردگی در افرادمبتلا به سندرم آشیانه خالی (Download Paper) 1st Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
43 تعیین تفاوت عامل های هوشی وکسلر در دانش آموزان بهنجار با کودکان دارای اختلالات یادگیری (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
44 تعیین و تغییر کاربری اراضی غیر کشاورزی و باغ ها (Download Paper) 4th World Conference and the First National Conference on Advanced Iranian Studies and the World in Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences
45 حافظه کاری دیداری فضایی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (ADHD) در آزمون نگهداشت دیداری بنتون (Download Paper) 01st Conference Cognitive Science in Education
46 رابطه بین افکار ناکارآمد و خودشیفتگی با بد شکلی بدنی در متقاضیان جراحی های زیبایی (Download Paper) 3rd Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
47 رابطه بین باورهای مرکزی با رضایت زناشویی و رضایت شغلی معلمان (Download Paper) 2nd International Conference on Research in Science and Engineering
48 رابطه سخت رویی با ادراک بیماری در بیماران سرطانی (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Behavioral Sciences
49 رابطه سخت رویی با بازنمایی هیجان در بیماران سرطانی (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Behavioral Sciences
50 رابطه سخت رویی با رفتار مربوط به سرطان (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Behavioral Sciences
51 رابطه سخت رویی با رفتار مربوط به سرطان،کنترل شخصی وکنترل درمانی (Download Paper) 3rd National Consultation and Mental Health Conference
52 رابطه سخت رویی با کنترل درمانی در بیماران سرطانی (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Behavioral Sciences
53 رابطه کمال گرایی مادران با اختلالات رفتاری عاطفی- کودکان (Download Paper) 02nd National Conference on Psychology
54 رابطه ویژگی های شخصیتی با التهاب گوارشی (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Behavioral Sciences
55 رابطه ویژگی های شخصیتی با عملکرد قلب (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Behavioral Sciences
56 طراحی یک چارچوب جدید و نوین برای مقابله با وب سایت های فیشینگ مبتنی بر شبکه های تصادفی (Download Paper) International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
57 مطالعه تاثیر حساسیت اضطرابی با تعداد دفعات IVF در زنان نابارور (Download Paper) National Conference on Educational Science Technology and Knowledge , Social Studies and Psychology of Iran
58 مقایسه تنظیم هیجانی در زنان بدریخت انگار با افراد عادی (Download Paper) International Congress of the Humanities, Cultural Studies
59 مقایسه حالات عاطفی و ویژگی های شخصیتی در بیماران سرطانی و افراد عادی (Download Paper) 2nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences
60 مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه در زنان بدریخت انگار با افراد عادی (Download Paper) International Congress of the Humanities, Cultural Studies
61 مقایسه کارکردهای اجرایی برنامه ریزی و سازماندهی و بازداری در افراد معتاد و بهنجار (Download Paper) 2nd National Conference on Research and Treatment in Clinical Psychology
62 نقش ابزارهای مشتقه در توسعه بازارهای مالی (Download Paper) National conference on financial innovation and financial development
63 نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت پروژه های ساخت و ساز (Download Paper) 3rd national conference on building materials and new technologies in the construction industry