Professor Mohammad Dastanpour

Professor Mohammad Dastanpour

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Mohammad Dastanpour in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardJournal Of Sedimentary Facies
Editorial BoardPaleontology journal

Scientific positions of MR. Professor Mohammad Dastanpour in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary The 3th National Geology and Mining Exploration Symposium Kerman 2017
Conference Secretary The 4th National Geology and Mining Exploration Symposium Kerman 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 معرفی استراکدهای میوسن پیشین و پالیواکولوژی آنها در ناحیه جفریز (شمال بافت) کرمان (Download Paper) Journal Of Sedimentary Facies Volume: 3, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آخرین یافته های دیرینه شناسی و رسوبشناسی بر روی سازند قم (Download Paper)
2 ارتباط بین املاح موجود در آبهای زیرزمینی وسازند های تشکیل دهنده دشت راور (Download Paper) National Conference on Water and Wastewater Engineering
3 ارزیابی ذخایر هیدروکربن طاقدیس خورگو براساس شواهد سطحی (Download Paper) First National Geology and Mining Exploration Symposium
4 استراکدهای الیگو - میوسن در مقطع بوجان (سیرجان) و پالئواکولوژی آنها (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
5 اولین گزارش آثار حشرات بر روی برگ های ژیمنوسپرم های ژوراسیک میانی برش سربنان (شمال کرمان) (Download Paper)
6 اولین گزارش از آمونیت های کرتاسه زیرین در برش بافق (شرق یزد) (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
7 اولین گزارش از استراکدهای آلبین بالایی - سنومانین زیرین در برش چناروئیه ( غرب کرمان ) (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
8 اولین گزارش از استراکدهای نهشته های الیگوسن ناحیه گنجان، شمال رابر (جنوب کرمان) (Download Paper) 2nd National Geology and Mining Exploration Symposium
9 اولین گزارش از بازوپایان کرتاسه میانی در برش استخروئیه (غرب کرمان) (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
10 اولین گزارش پاره ای از ماکروفسیلهای گیاهی ژوراسیک از شمال کرمان (Download Paper) 06th Symposium of Geological Society of Iran
11 اولین گزارش ماکروفسیل های گیاهی برش بی بی حیات و استفاده از آن ها جهت اکتشاف زغالسنگ (شمال غرب کرمان) (Download Paper) First National Geology and Mining Exploration Symposium
12 اولین گزارش مرجانهای اسکلراکتین میوسن پیشین (بوردیگالین) از واحد وزیری در برش کوه دو برادر (Download Paper)
13 اولین گزارش مرجانهای اسکلراکتین میوسن پیشین بوردیگالین از واحد وزیری در برش کوه دو برادر (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
14 بررسی چینه شناسی سازند هرمز در گنبد نمکی چیرو (Download Paper)
15 بررسی زیست چینه نگاری گاستروپودهای میوسن زیرین جنوب سیرجان (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
16 بررسی های بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات کرتاسه بالاییکوه چشمه امام رضا (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
17 بیواستراتیگرافی Spiriferida دونین پسین در ناحیه هجدک (شمال کرمان) (Download Paper) 05th Symposium of Geological Society of Iran
18 بیواستراتیگرافی تریلوبیت های کامبرین میانی در برش در آب شمال شرق کرمان (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
19 بیواستراتیگرافی فرامینیفر های آلبین بالایی - سانتونین در برش چناروئیه (غرب کرمان) (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
20 بیواستراتیگرافی نهشته های میوسن،سازند قم در جنوب شرق سیرجان(کوه شورک) (Download Paper) 18th Symposium of Geological Society of Iran
21 بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه بالایی در مقطع چشمه گز(غرب کرمان) (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
22 بیواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته های کرتاسه زیرین در ارتفاعات قدرون ( شمال کرمان ) (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
23 پالئواکولوژی نهشته های واحد وزیری بر اساس مرجانهای اسکلراکتین در برش کوه دو برادر (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
24 پیامدهای هرسی نین در برش ورکمر و مقایسه با البرز وایران مرکزی (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
25 تعیین سن نهشته های رسوبی بر اساس فرامینیفرهای بنتیک در برش استخروئیه (غرب کرمان). (Download Paper) 31st Symposium of Geosciences
26 تعیین مرز دونین - کربونیفر براساس کنودونت ها در شمال غرب کرمان (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
27 تغییرات بازوپایان دونین پسین در کرمان (Download Paper) 02nd Symposium of Geological Society of Iran
28 چینه شناسی و دیرینه شناسی کامبرین در کرمان (Download Paper) 08th Symposium of Geological Society of Iran
29 زیست چینه نگاری تریلوبیت های کامبرین میانی در برش گودبندر شمال کرمان (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
30 زیست چینه نگاری سازند آسماری در برش شلین بر اساس روزنداران کف زی در شمال شهرگیلانغرب – غرب استان کرمانشاه (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
31 زیست چینه نگاری سازند آسماری درشرق شیراز براساس روزن داران کف زی (Download Paper) 2nd National Geology and Mining Exploration Symposium
32 زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه میانی در برش استخروئیه غرب کرمان . (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
33 سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری تریلوبیتهای کامبرین در برش دره گودبندر (شمال کرمان) (Download Paper) 31st Symposium of Geosciences
34 سنگواره های مرجانها وبازوپایان فراسنین وارتباط آنها با یکدیگر در رخنمون شمال غربدراور (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
35 ضرورت استفادها ز GIS در مدیریت بهینه منابع (Download Paper)
36 ضرورت مطالعات زمین شناسی در توسعه پایدار (Download Paper)
37 لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی در غرب کرمان (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
38 مرجانهای دونین پسین در شرق ناودیس هجدک کرمان (Download Paper) 04th Symposium of Geological Society of Iran
39 مطالعه آمونیت های کرتاسه زیرین دربرش افقی شرق یزد (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
40 مطالعه بایواستراتیگرافی سازند جهرم در شمال شرق شیراز (Download Paper) 2nd National Geology and Mining Exploration Symposium
41 مطالعه زیست چینهنگاری بازوپایان کرتاسه میانی دربرش استخروئیه غرب کرمان (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
42 مطالعه فسیل های گیاهی سازند هجدک در منطقه باب نیزو (شمال) (Download Paper) International Conference of Conservation of Biodiversity and Traditional Knowledge
43 مطالعه کرینوئیدهای کربنیفر پیشین دربرش سردر شمال غرب کرمان (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
44 معرفی استراکدهای منطقه هوتک(شمال غرب کرمان) (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
45 معرفی برخی از ماکروفسیل های گیاهی سازند هجدک در برش گلتوت شمال کرمان (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
46 معرفی فسیلهایی از بازوپایان و مرجانهای دونین فوقانی کوه کوده چاه، جنوب شهرستان راور، شمال کرمان (Download Paper) 03rd Symposium of Geological Society of Iran
47 معرفی فوزولین ها و مطالعه بیواستراتیگرافی نهشته های پرمین بالایی در برش کویر کوه، جنوب سیرجان (Download Paper) 25th Symposium of Geosciences
48 معرفی گاستروپودهای میوسن زیرین از ناحیه گدار عربو جنوب سیرجان (Download Paper) 31st Symposium of Geosciences
49 معرفی ماکروفسیل های گیاهی برش سراپرده (شمال کرمان) با تأکید بر لایه های زغال سنگی کارپذیر (Download Paper) 2nd National Geology and Mining Exploration Symposium
50 مقایسه بازوپایان دونین فوقانی کرمان، البرز و افغانستان (Download Paper) 01st Symposium of Geological Society of Iran
51 نگرشی بر پراکنش گنبدهای نمکی سری هرمز از دیدگاه تکتونیک (Download Paper) 16th Symposium of Geological Society of Iran