Doctor Mohammad Khodabakhshi

Doctor Mohammad Khodabakhshi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad Khodabakhshi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 8th National Conference on Data Envelopment Analysis Ardabil 2016

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان های تولیدی و خدماتی (Download Paper) Science and Technology Policy Letters Volume: 6, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه پرتفوی کارا با استفاده از ترکیب روشهای AHP&IEP& DEAبرای شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 04th International Conference of Iranian Operations Research Society
2 ارائه مدلی جهت وزن دهی به فعالیت های پروژه های B.O.O نیروگاهی و کاربرد آن در پروژه نیروگاه گازی خرم آباد (Download Paper) 02nd National Conference on Indurtrial Engineering & Systems
3 الگوهای پیش بینی ورشکستگی، تحلیل تمایزی، رگرسیون لجستیک و تحلیل پوششی داده ها: مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 03rd International Conference of Iranian Operations Research Society
4 Instructions and Formatting Rules (Download Paper) 03rd International Conference of Iranian Operations Research Society
5 MOST PERODUCTIVE SCALE SIZE IN STOCHASTIC DEA (Download Paper) 38th Annual Iranian Mathematics Conference
6 بخش بندی گروه های اجتماعی در تبلیغات مناسبتی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی (Download Paper) 3rd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
7 بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی با عملکرد مناسب بر نوآوری در خدمات با میانجی گری تعهد سازمانی (Download Paper) 7th National Conference on Accounting and Management Applications
8 بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی با نوآوری و تعهد سازمانی (Download Paper) 7th National Conference on Accounting and Management Applications
9 بررسی رفتار عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی در عملکرد کسب و کار سازمان با تأکید بر کاهش زمانهای انتظار: رویکرد پویایی سیستم (Download Paper) 2nd National Conference on Business Management
10 بررسی ساخت، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش عملکرد کسب و کارمطالعه موردی: شرکت نفت فلات قاره ایران (Download Paper) 2nd National Conference on Business Management
11 بررسی عوامل موثربرکاهش هزینه های تعمیرونگهداری سوزن دوراهه ها راه آهن (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
12 بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از تراورس های با ابعاد بزرگتر و بالاست چسبنده در انتقال سختیدر نواحی انتقال خطوط ریلی (Download Paper) 2nd international & 4th Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
13 بررسی و مقایسه تأثیر استفاده از ریل اضافی و بالاست چسبنده در کاهش تغییرمکان های لایه بالاست و ریل در نواحی انتقال خطوط ریلی (Download Paper) 4th national conference on science and technology for sustainable role in Civil Engineering and Architecture
14 بررسی وضعیت توسعه یافتگی لرستان از لحاظ شاخص های یونسکو (آموزش- IDEA اشتغال - بهداشت) با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
15 بهره گیری از مدل برنامه ریزی ریاضی برای تعیین تولید بیشتر بخش های مختلف اقتصاد ایران (Download Paper) 9th International Conference on DEA
16 پیش بینی راندمان تله اندازی رسوب در سدهای تاخیری با استفاده از شبکه های عصبی (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
17 پیشبینی رواناب حاصل از بارش حوضه آبریز سنجابی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
18 تاثیر مدیریت کیفیت خدمات بر میزان رضایتمندی والدین دانش آموزان (مورد مطالعه: سازمان آموزش و پرورش استان قزوین- مدارس ابتدایی) (Download Paper) 3rd International Management Conference, Accounting and Knowledge Based Economics with Emphasis on Resistance Economics
19 تحلیل پوششی داده های فازی در ارزیابی کارایی سیستمهای بانکی (Download Paper) 03rd International Conference of Iranian Operations Research Society
20 تدوین راهبرد تبلیغات مناسبتی برای گروه های مختلف اجتماعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (Download Paper) 2nd Conference on the new finding of Management Sciences, entrepreneurship and education  in Iran
21 تعیین تراکم برای گروههای ریاضی مقطع متوسطه در مناطق آموزش و پرورش لرستان با تحلیل پوششی داده های بازه ای (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
22 تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک در سطح صنایع خودروسازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) The 3rd Conference on Accounting, Financial Management and Investment
23 جایگاه مدیریت شهری در برنامه های توسعه ی اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) The 5th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development
24 درجه بندی خوابگاه های دانشجویی کشور (Download Paper) 09th International Industrial Engineering Conference
25 رتبه بندی واحد های تصمیم گیرنده با استفاده از AHP و DEA (Download Paper) 01st International Conference of Iranian Operations Research Society
26 طراحی الگویی به منظور مدیریت درآمد با بهره گیری ازارزش بلندمدت مشتری CLV ضمن بررسی چرخه عمر مشتریان CLC :مورد مطالعه بانک توسعه تعاون (Download Paper) Integrated Conference Management Sciences and Accounting
27 محاسبه بازه تراکم توسط روش مدل جمعی یکپارچه (CSZ) در تحلیل پوششی داده های بازه ای (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
28 مدل خطی برای تخصیص بهینه بودجه استانی (Download Paper) 11th International Conference of Iranian Operations Research Society
29 مدل درجه دوم برای تخصیص بهینه بودجه استانی (Download Paper) 11th International Conference of Iranian Operations Research Society
30 مدلسازی سینتیکی راکتور ایزومریزاسیون پالایشگاه جهت تولید ایزوبوتیلن از نرمال بوتیلن بر روی کاتالیست ZSM_22 (Download Paper) 2nd National Conference On Oil,Gas and petrochemicals
31 مقایسه تطبیقی کارایی نسبی شعب بانک صنعت و معدن (Download Paper) 1st International Conference on Advances research in management, accounting and economy
32 مقایسه دو روش از روشهای تراکم در تحلیل پوششی داده های بازه ای (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
33 یک روش تک مدله براساس ترکیب آزاد از ورودیها برای ارزیابی تراکم در تحلیل پوششی داده های بازه ای (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development